Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Unionin tila 2017 – teollisuuspoliittinen strategia: investoimme älykkääseen, innovatiiviseen ja kestävään teollisuuteen

Bryssel 18. syyskuuta 2017

.

1

Vuotuisessa unionin tilaa koskevassa puheessaan 13. syyskuuta puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi, että teollisuudestamme on tehtävä vahvempaa ja kilpailukykyisempää.Uusi teollisuuspoliittinen strategia, jonka komissio esittelee tänään, auttaa teollisuuttamme pysymään maailman huipulla tai pääsemään sinne innovaatioiden, digitalisoinnin ja vähähiilisten ratkaisujen suhteen, sanoi Juncker.

EU:n uudistetussa teollisuuspoliittisessa strategiassa kootaan kaikki horisontaaliset ja alakohtaiset aloitteet yhteen kattavaksi teollisuusstrategiaksi. Strategiassa tarkennetaan kaikkien toimijoiden tulevat tehtävät sekä esitellään foorumit, joiden avulla varsinkin teollisuus ja kansalaisyhteiskunta voivat ohjata teollisuuspoliittisia toimia tulevaisuudessa. Tällaisia foorumeita ovat vuotuinen Teollisuuden päivä -tapahtuma, joka järjestettiin ensimmäisen kerran helmikuussa 2017, ja Teollisuusasioita käsittelevä korkean tason pyöreä pöytä.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen totesi, että Euroopan on hallittava teknologista muutosta, muutettava tutkimuspanostukset innovatiivisiksi liikeideoiksi ja pysyttävä vähähiilisen ja kiertotalouden edelläkävijänä. ”Näin luomme pohjan älykkäälle, innovatiiviselle ja kestävälle teollisuudelle Euroopassa”, sanoi Katainen.

Sisämarkkinoista, teollisuusasioista, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava komissaari Elżbieta Bieńkowska lisäsi, että monet Euroopan teollisuudenalat ovat käännekohdassa.”Näinä aikoina teollisuuspolitiikassa on kyse siitä, että voimaannutetaan teollisuutta ja annetaan sille mahdollisuus vastaisuudessakin luoda kestävää kasvua ja työpaikkoja EU:n alueiden ja kansalaisten hyväksi.”

EU:n teollisuuspoliittisen strategian keskeiset uudet osatekijät ovat seuraavat:

  • Kattava paketti teollisuuden kyberturvallisuuden vahvistamiseksi.Paketin osana perustetaan Euroopan kyberturvallisuuden tutkimus- ja osaamiskeskus. Näin tuetaan kyberturvallisuuteen liittyvien teknologioiden ja teollisten valmiuksien kehittämistä sekä sellaisen EU:n laajuisen, tuotteita ja palveluja koskevan sertifiointijärjestelmän luomista, jonka kaikki jäsenvaltiot tunnustavat (ehdotus annettu 13. syyskuuta 2017).
  • Ehdotus, joka koskee muiden tietojen kuin henkilötietojen vapaasta liikkuvuudesta annettavaa asetusta. Säädöksellä mahdollistetaan tietojen liikkuminen vapaasti yli valtionrajojen, edistetään teollisuuden nykyaikaistamista ja luodaan aidosti yhteinen eurooppalainen data-avaruus (ehdotus annettu 13. syyskuuta 2017).
  • Joukko kiertotalouteen liittyviä uusia toimia, mukaan luettuna muovistrategia ja toimenpiteet, joilla kohennetaan uusiutuvien biologisten luonnonvarojen tuotantoa ja niiden muuntamista biopohjaisiksi tuotteiksi ja bioenergiaksi (ehdotukset annetaan syksyllä 2017).
  • Joukko aloitteita, joilla pyritään nykyaikaistamaan teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaa sääntelykehystä. Tällaisia aloitteita ovat kertomus kyseisten oikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin toimivuudesta sekä tiedonanto olennaisia patentteja koskevasta tasapainoisesta, selkeästä ja ennustettavasta eurooppalaisesta lisenssikehyksestä (ehdotukset annetaan syksyllä 2017).
  • Aloite, jolla parannetaan julkisten hankintojen toimivuutta EU:ssa, mukaan lukien vapaaehtoinen mekanismi, jonka avulla viranomaisille annetaan selkeitä ohjeita niiden suunnitellessa suuria infrastruktuurihankkeita (ehdotukset annetaan syksyllä 2017).
  • Osaamisohjelman laajentaminen uusille keskeisille teollisuudenaloille, kuten rakennus-, teräs- ja paperiala, vihreä teknologia ja uusiutuvat energialähteet, valmistusteollisuus sekä merenkulku (ehdotukset annetaan syksyllä 2017).
  • Kestävää rahoitusta koskeva strategia, jonka avulla parannetaan yksityisten pääomavirtojen suuntaamista kestävämpiin investointeihin (vuoden 2018 alkupuolen hanke).
  • Tasapainoista ja kehittyvää kauppapolitiikkaa koskevat aloitteet sekä Eurooppalaiset puitteet sellaisten ulkomaisten suorien sijoitusten seuraamiseksi, jotka voivat vaarantaa turvallisuutta tai yleistä järjestystä (ehdotus annettu 13. syyskuuta 2017).
  • Tarkistettu luettelo kriittisistä raaka-aineista. Komissio aikoo jatkossakin varmistaa näiden raaka-aineiden varmat, kestävät ja kohtuuhintaiset toimitukset EU:n valmistusteollisuudelle (ehdotus annettu 13. syyskuuta 2017).
  • Puhdasta, kilpailukykyistä ja verkkoon liitettyä liikkuvuutta koskevat uudet ehdotukset, mukaan lukien henkilö- ja pakettiautojen tiukemmat hiilidioksidipäästönormit, vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskeva toimintasuunnitelma, jonka avulla tuetaan latausinfrastruktuurin käyttöönottoa, sekä toimet, joilla edistetään itseohjautuvaa ajamista (ehdotukset annetaan syksyllä 2017).

Tämän kokonaisvaltaisen strategian toteuttaminen käytännössä on useamman toimijan yhteinen velvollisuus. Se vaatii ponnisteluja, yhteistyötä ja omistajuutta EU:n toimielimiltä, jäsenvaltioilta ja alueilta mutta ennen kaikkea aktiivista otetta teollisuudelta itseltään.

Tausta

Euroopan teollisuus on vahva, ja se on säilyttänyt johtoasemansa monilla maailmanmarkkinoiden aloilla. Teollisuuden osuus EU:n viennistä on kaksi kolmasosaa, ja se työllistää 32 miljoonaa ihmistä. Näistä työpaikoista 1,5 miljoonaa on syntynyt vuodesta 2013 lähtien. Jotta teollisuus voisi säilyttää kilpailuetunsa ja vahvistaa sitä, sen on kuitenkin nykyaikaistuttava merkittävästi. Tästä syystä teollisuus on Junckerin komission poliittisten painopisteiden keskiössä. Kaikilla komission politiikoilla pyritään voimaannuttamaan teollisuutta. Tämän tarkoituksena on luoda työpaikkoja ja parantaa Euroopan kilpailukykyä sekä lisätä investointeja ja innovaatioita, joiden kohteena ovat puhtaat ja digitaaliteknologiat. Lisäksi tavoitteena on puolustaa eurooppalaisia alueita ja työntekijöitä, jotka ovat kärsineet eniten teollisesta muutoksesta.

Uudet tuotantoteknologiat muuttavat EU:n teollista maisemaa, ja ne vaikuttavat yhä enemmän eurooppalaisten yritysten kykyyn kilpailla maailmanlaajuisesti. Ne luovat työpaikkoja useiden eri kanavien kautta, ja teknologioiden korkeampi tuottavuus voi hyödyttää taloutta laajemminkin. Niillä saattaa myös olla syvällisempi vaikutus työn luonteeseen ja työtilaisuuksiin. Euroopan teollisuuden tulevaisuus riippuu siitä, pystyykö se jatkuvasti muuttumaan ja innovoimaan. Sen on tällöin investoitava uusiin teknologioihin ja hallittava muutokset, jotka aiheutuvat lisääntyvästä digitalisoinnista ja siirtymisestä vähähiiliseen ja kiertotalouteen. Samalla maailmanlaajuinen kilpailu on entistä kovempaa ja teknologisen kehityksen ja globalisaation tuomat edut jakautuvat epätasaisesti yhteiskunnassamme. Junckerin komissio haluaa puuttua tähän.

Puheenjohtaja Junckerin poliittisissa suuntaviivoissa korostettiin, että vahva ja suorituskykyinen teollisuus on tärkeä Euroopan talouden tulevaisuudelle. Työpaikkojen ja kasvun luominen innovoinnin ja investointien kautta on siitä lähtien ollut keskeisellä sijalla komission tärkeimmissä aloitteissa. Junckerin suunnitelman (Euroopan investointiohjelma) ja pääomamarkkinaunionin avulla saadaan liikkeelle voimavaroja, joilla edistetään talouden elpymistä. EU:n innovaatiotuki auttaa teollisuutta ja erityisesti pk-yrityksiä hyödyntämään vahvuuksiaan. Eurooppa johtaa globaalia pyrkimystä kohti vähähiilistä ja kiertotaloutta ja on tähän liittyen tehnyt aloitteet, jotka koskevat kiertotaloutta, puhdasta energiaa ja vähähiilistä taloutta. Keskeiset kehitystä vauhdittavat teknologiat auttavat teollisuutta kilpailemaan maailmanlaajuisesti. Digitaalisia sisämarkkinoita koskevan strategian, siihen liittyvän teollisuuden digitalisointia koskevan strategian ja 5G-Eurooppa -toimintasuunnitelman avulla yritykset voivat hyötyä uusista kehitysaskelista ja luoda hyvin toimivan datatalouden. Sisämarkkinastrategia tarjoaa teollisuudelle mahdollisuuden päästä 500 miljoonan kuluttajan markkinoille ja osallistua tullimuureista ja teknisistä esteistä vapaisiin arvoketjuihin. Lisäksi uusi osaamisohjelma Euroopalle antaa teollisuudessa toimiville ihmisille mahdollisuuden hankkia uusia taitoja.

Näitä horisontaalisia, kaikki teollisuudenalat käsittäviä politiikkoja täydentää joukko strategisille aloille suunnattuja erityisiä politiikkoja. Tällaisia ovat seuraavat toimet: avaruusstrategia, joka pyrkii rakentamaan Euroopan vahvan ja kilpailukykyisen avaruusteollisuuden varaan; Euroopan puolustusrahastoa koskeva ehdotus, joka toimii katalysaattorina kilpailukykyiselle ja innovatiiviselle eurooppalaiselle puolustusteollisuudelle; laaja kirjo aloitteita, jotka koskevat puhdasta, kestävää ja kilpailukykyistä autoteollisuutta (näihin kuuluvat Eurooppa liikkeellä -aloite, autojen tuottamien ilmansaasteiden vähentämiseen tähtäävät toimet ja GEAR2030 -toimi); sekä terästeollisuutta koskeva tiedonanto, jonka avulla pyritään varmistamaan, että Euroopan terästeollisuus voi kilpailla maailmanmarkkinoilla reiluissa oloissa. 

 

Lisätietoja:

IP/17/3185

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar