Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Състояние на Съюза (2017 г.) — Стратегия за индустриалната политика: инвестиране в интелигентна, иновационна и устойчива промишленост

Брюксел, 18 септември 2017 r.

.

1

В тазгодишната си реч относно състоянието на Съюза от 13 септември председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Нашата промишленост трябва да стане по-силна и по-конкурентоспособна.Новата стратегия за промишлената политика, която представяме днес, ще помогне на нашата промишленост да съхрани или придобие водеща позиция в световен мащаб по отношение на иновациите, цифровизацията и декарбонизацията“.

Обновената стратегия за индустриалната политика на ЕС обединява всички съществуващи и нови хоризонтални и секторни инициативи в една всеобхватна стратегия за промишлеността. Тя също така изяснява задачите пред всички участници и учредява форуми — ежегоден Ден на промишлеността, чието първо издание се състоя през февруари 2017 г., и Кръгла маса на високо равнище по въпросите на промишлеността — които по-специално ще позволят на промишлеността и гражданското общество да направляват действията на индустриалната политика в бъдеще.

Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, Юрки Катайнен, заяви: „Чрез възприемането на технологичните промени, превръщането на инвестициите в научни изследвания в новаторски бизнес идеи и запазването на водещата роля при нисковъглеродната и кръговата икономика ще проправим пътя на интелигентната, иновационна и устойчива промишленост в Европа“.

Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, добави: „Много европейски промишлени отрасли се намират в повратна точка. В днешната епоха индустриалната политика се отнася до възможностите за промишлеността ни да продължи да създава устойчив растеж и работни места за нашите региони и граждани.“

Основните нови елементи на стратегията за индустриалната политика на ЕС включват:

  • Цялостен пакет за укрепване на киберсигурността на нашата промишленост.Той включва създаването на Европейски център за научни изследвания и експертни познания в областта на киберсигурността с цел подпомагане на развитието на технологичния и промишления капацитет в тази област, както и на обща за ЕС система за сертифициране на продукти и услуги, призната във всички държави членки (приет на 13 септември 2017 г.).
  • Предложение за Регламент относно свободното движение на нелични данни, който позволява подобни данни да се движат свободно през границите и способства за модернизирането на промишлеността и създаването на истинско общо европейско пространство от данни (прието на 13 септември 2017 г.).
  • Нова поредица от мерки за кръговата икономика, включително стратегия относно пластмасите и мерки за подобряване на производството на възобновяеми биологични ресурси и тяхното превръщане в продукти на биологична основа и биоенергия (есента на 2017 г.).
  • Набор от инициативи за модернизиране на уредбата относно интелектуалната собственост, включително доклад за функционирането на Директивата относно упражняването на права върху интелектуалната собственост и съобщение относно балансирана, ясна и предвидима европейска рамка за лицензите за патентите от съществено значение за стандартите (есента на 2017 г.).
  • Инициатива за подобряване на функционирането на обществените поръчки в ЕС, включително доброволен механизъм за осигуряване на яснота и насоки на органите, които планират големи инфраструктурни проекти (есента на 2017 г.).
  • Удължаване на срока на действие на новата програма за придобиване на умения в ключови промишлени сектори като строителството, стоманодобивната промишленост, хартиената промишленост, зелените технологии и енергията от възобновяеми източници, отрасъла на производството и морското корабоплаване (есента на 2017 г.).
  • Стратегия за устойчиво финансиране с цел подобрено насочване на частните капиталови потоци към по-устойчиви инвестиции (началото на 2018 г.).
  • Инициативи за балансирана и прогресивна търговска политика и европейска рамка за скрининг на чуждестранните преки инвестиции, които биха могли да представляват заплаха за сигурността или обществения ред (приети на 13 септември 2017 г.).
  • Преразгледан списък на суровините от изключителна важност, като Комисията ще продължи да помага за гарантирането на сигурни, устойчиви и достъпни доставки за отрасъла на производството на ЕС (приет на 13 септември 2017 г.).
  • Нови предложения за екологична, конкурентоспособна и свързана мобилност, включително по-строги стандарти за емисиите на CO2 от леките и лекотоварните автомобили, план за действие за инфраструктура за алтернативни горива, подпомагащ разгръщането на инфраструктура за зареждане, както и действия за насърчаване на автономното шофиране (есента на 2017 г.).

Реализирането на тази цялостна стратегия е споделена отговорност. Нейният успех зависи от усилията и сътрудничеството на институциите на ЕС, държавите членки, регионите и най-вече от активната роля на самата промишленост.

Контекст

Европейската промишленост е силна и запазва водеща позиция в много сектори на световните пазари. Тя формира две трети от износа на ЕС и осигурява работни места за 32 милиона души, като 1,5 милиона от тези работни места са създадени от 2013 г. насам. За да може Съюзът да запази и увеличи своето конкурентно предимство, е необходимо обаче полагането на значителни усилия за модернизация. Ето защо промишлеността е в центъра на политическите приоритети на Комисията „Юнкер“ [LINK TO FACTSHEET 2]. Всички политики на Комисията са насочени към даването възможност на промишлеността да създава работни места и повишава конкурентоспособността на Европа, към стимулирането на инвестициите и иновациите в областта на чистите и цифровите технологии и към защита на европейските региони и работници, най-силно засегнати от индустриалните промени.

Новите производствени технологии променят индустриалния пейзаж на Европа и играят все по-важна роля при определяне способността на европейските предприятия да се конкурират успешно на световния пазар. Редица са начините, по които те създават работни места, като постигнатата чрез тях по-висока производителност може да благоприятства икономиката като цяло. Те могат да имат и дълбоко въздействие върху природата и предлагането на работа. Бъдещето на европейската промишленост ще зависи от нейната способност за постоянно адаптиране и въвеждане на иновации, като инвестира в нови технологии и възприема промените, настъпили в резултат на все по-голямата цифровизация и на прехода към нисковъглеродна и кръгова икономика. В същото време конкуренцията в световен мащаб е по-голяма отпреди, а ползите от глобализацията и технологичния напредък са неравномерно разпределени в нашите общества. Комисията „Юнкер“ възнамерява да работи по този проблем.

В политическите насоки на председателя Юнкер вече бе подчертано значението на силната и високоефективна промишленост за бъдещето на европейската икономика. Създаване на работни места и растеж чрез иновации и инвестиции е в центъра на ключовите инициативи на Комисията. Планът „Юнкер“ (Планът за инвестиции за Европа) и Съюзът на капиталовите пазари спомагат за мобилизирането на ресурси в помощ на икономическото възстановяване. Подкрепата на ЕС за иновациите подпомага предприятията, и по-специално МСП при разгръщането на техния капацитет. Посредством своите инициативи за кръгова икономика, чиста енергия и нисковъглеродна икономика Европа е в челните редици на световна надпревара в тези области. Главните базови технологии спомагат предприятията да се конкурират на световно равнище. Стратегията за цифровия единен пазар, придружаващата Стратегия за цифровизация на промишлеността и Планът за действие относно 5G за Европа помагат на предприятията да се възползват от нови разработки и да изграждат функционираща икономика, основана на данни. Стратегията за единния пазар дава възможност на промишлеността за достъп до пазар от 500 милиона потребители и за включване във веригите за създаване на стойност без митнически или технически бариери. Новата програма за придобиване на умения за Европа помага на хората в основата на нашата промишленост да придобият по-добри умения.

Тези хоризонтални политики, засягащи всички промишлени отрасли, се допълват от редица конкретни политики за стратегическите сектори, включително космическа стратегия за укрепване на силната и конкурентноспособна европейска космическа промишленост, предложение за Европейски фонд за отбрана, който да действа като катализатор на конкурентноспособната и иновативна европейска отбранителна промишленост, широк набор от инициативи за екологична, устойчива и конкурентноспособна автомобилна промишленост ( включително инициативата Европа в движение, действия за намаляване на замърсяването на въздуха от автомобилите и GEAR2030), както и Съобщение относно стоманодобива, целящо да се гарантира, че европейската стоманодобивна промишленост може да се конкурира лоялно на световните пазари. 

 

За повече информация:

IP/17/3185

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar