Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

2017 års tal om tillståndet i unionen – Handelspaketet: Europeiska kommissionen föreslår en ram för granskning av utländska direktinvesteringar

Bryssel den 14 september 2017

2017 års tal om tillståndet i unionen – Handelspaketet: Europeiska kommissionen föreslår en ram för granskning av utländska direktinvesteringar

1

–Jag vill en gång för alla understryka att vi inte är naiva när det gäller frihandel. Europa måste alltid försvara sina strategiska intressen. Därför föreslår vi i dag en ny EU-ram för granskning av utländska direktinvesteringar. Om ett utländskt statsägt företag vill köpa en hamn i EU, en del av vår energiinfrastruktur eller ett försvarsteknikföretag måste detta förvärv präglas av öppenhet och föregås av både en kontroll och en diskussion. Det är vår politiska skyldighet att känna till vad som sker på hemmaplan så att vi kan värna om vår gemensamma säkerhet om så behövs, sade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i sitt årliga tal om tillståndet i unionen den 13 september .

I dag presenterade Europeiska kommissionen ett antal förslag som har till syfte att inrätta en EU-ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen. Kommissionen kommer samtidigt även att påbörja arbetet med en detaljerad analys av flödena av utländska direktinvesteringar till EU och tillsammans med medlemsstaterna inrätta en samordningsgrupp som ska hjälpa till med att identifiera gemensamma problem och lösningar på området utländska direktinvesteringar.

–EU är och kommer att förbli ett av de mest öppna områdena i världen när det gäller investeringar. Utländska direktinvesteringar är en viktig källa till tillväxt, sysselsättning och innovation. Detta hindrar dock inte att vi är medvetna om att utländska företagsförvärv i vissa fall kan vara till skada för våra intressen, säger vice ordföranden Jyrki Katainen.

–Målet med vårt förslag är att EU ska vara öppet för utländska investeringar och ha en icke-diskriminerande, transparent och förutsägbar ram. En EU-ram för granskning av utländska direktinvesteringar gör att vi kan reagera gemensamt och försvara strategiska intressen i EU när dessa är hotade, säger EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström.

EU har en av de mest öppna investeringsordningarna i världen. Öppenhet för utländska investeringar fastställs i EU-fördragen. Det händer dock att utländska investerare försöker förvärva strategiska tillgångar som kan ge dem kontroll eller inflytande över företag i EU vars verksamhet är betydelsefull för vår säkerhet och den allmänna ordningen. Det kan t.ex. handla om verksamhet i samband med drift eller tillhandahållande av kritisk teknik, infrastruktur, insatsvaror eller känslig information. När tillgångar förvärvas av utländska företag som är statsägda eller statligt kontrollerade kan detta leda inte bara till att tredjeländer kan använda dessa tillgångar så att EU förlorar sitt tekniska försprång utan även till att vår säkerhet och den allmänna ordningen hotas.

Kommissionen föreslår en ny rättslig ram som gör det möjligt för EU att skydda sina väsentliga intressen. Denna ram består av följande:

  • En EU-ram som ger medlemsstaterna möjlighet att granska utländska direktinvesteringar i syfte att skydda säkerheten eller den allmänna ordningen. Denna ram innehåller krav på transparens, likabehandling oavsett de utländska direktinvesteringarnas ursprung och skyldighet att se till att det finns lämpliga möjligheter till rättslig prövning när det gäller beslut som fattats inom ramen för dessa granskningsmekanismer.
  • En mekanism för samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen. Mekanismen kan aktiveras när en specifik utländsk investering i en eller flera medlemsstater kan påverka säkerheten eller den allmänna ordningen i en annan medlemsstat.
  • Granskning av EU-kommissionen i syfte att skydda säkerheten eller den allmänna ordningen i fall där utländska direktinvesteringar i medlemsstaterna kan påverka projekt eller program av unionsintresse. Det rör sig bl.a. om projekt och program inom områdena forskning (Horisont 2020), rymden (Galileo), transporter (transeuropeiska transportnät, TEN-T), energi (TEN-E) och telekommunikationer.

Den nya ramen på EU-nivå för granskning av investeringar kommer att säkerställa transparens och förutsägbarhet för investerare och nationella regeringar. Den kommer att bygga på de nationella granskningsmekanismer som redan finns i 12 medlemsstater[1] . Den kommer inte att hindra EU-länderna från att anta nya granskningsmekanismer eller att välja att vara utan nationella mekanismer. När det gäller beslut om utländska direktinvesteringar kommer EU-ramen att garantera den nödvändiga flexibiliteten på nationell nivå. Medlemsstaterna har sista ordet när det gäller all granskning av investeringar.

Den föreslagna förordningen om granskning av utländska direktinvesteringar i EU måste godkännas av Europaparlamentet och EU:s medlemsstater i rådet (det ordinarie lagstiftningsförfarandet). För att inte förlora tid föreslår EU-kommissionen därför parallellt att man omedelbart går vidare med två ytterligare åtgärder.

För det första kommer kommissionen att inrätta en samordningsgrupp för ingående utländska direktinvesteringar som kommer att behandla alla frågor som faller inom ramen för den föreslagna förordningen. Den kommer även att vara ett forum för bredare diskussioner. Bland de uppgifter som kommer att ingå i gruppens breda mandat är identifiering av sektorer och tillgångar som är av strategisk betydelse vad gäller säkerhet, allmän ordning och/eller kontroll av kritiska tillgångar på nationell nivå, gränsöverskridande nivå eller EU-nivå. Gruppen kommer att ha kommissionen som ordförande och bestå av företrädare för samtliga medlemsstater.

Gruppen kommer att utbyta information och bästa praxis och analyser rörande utländska direktinvesteringar. Den kommer att diskutera frågor av gemensamt intresse, såsom subventioner och andra metoder som tredjeländer använder sig av för att underlätta strategiska förvärv.

För det andra kommer kommissionen att före slutet av 2018 genomföra en djupgående analys av flödena av utländska direktinvesteringar till EU. Tyngdpunkten kommer att läggas vid strategiska sektorer (t.ex. energi, rymden, transporter) och tillgångar (nyckelteknik, kritisk infrastruktur, känsliga uppgifter), eftersom frågan om kontrollen över dessa kan ge upphov till problem vad gäller säkerhet eller allmän ordning. Detta är särskilt fallet när investeraren ägs eller kontrolleras av ett tredjeland eller får betydande statliga subventioner. Kommissionen kommer att i samarbete med medlemsstaterna att samla in detaljerade uppgifter, analysera trender och bedöma effekterna av investeringar, bl.a. genom fallstudier.

Bakgrund

EU har en av världens mest öppna investeringsordningar och sedda tillsammans har EU:s medlemsstater minst antal restriktioner i världen för utländska direktinvesteringar. Detta framgår dessutom tydligt i OECD:s foreign direct investment Regulatory Restrictiveness Index, som mäter de lagstiftade hindren för utländska direktinvesteringar i över 60 länder.

I kommissionens diskussionsunderlag av den 10 maj 2017 om styrning av globaliseringen anges det att det finns anledning till ökad oro över utländska investerares strategiska förvärv av europeiska företag med nyckelteknik. Detta problem gör att det finns anledning att ifrågasätta om det nuvarande rättsliga regelverket räcker till.

I juni 2017 välkomnade Europeiska rådet kommissionens initiativ som handlar att styra globaliseringen och att analysera investeringar från tredjeländer i strategiska sektorer.

Europaparlamentet uppmanade för sin del kommissionen och medlemsstaterna att granska tredjeländers direktinvesteringar i EU i strategiska branscher, infrastruktur och framtida nyckelteknik eller andra tillgångar som är viktiga ur ett säkerhetsperspektiv och för att säkra tillgången till dem.

Läs mer

Faktablad som presenterar kommissionens förslag

Förslaget till förordning

Meddelandet om att välkomna utländska direktinvesteringar samtidigt som väsentliga intressen skyddas

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar

Kommissionens diskussionsunderlag om att styra globaliseringen

Europeiska rådets slutsatser om att bemöta globaliseringen och analysera tredjeländers investeringar i strategiska sektorer

 

[1] Danmark, Finland, Frankrike, Lettland, Litauen, Italien, Polen, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike.

IP/17/3183

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar