Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Správa o stave Únie za rok 2017 – Balík právnych predpisov o obchode: Európska komisia navrhla rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií

Brusel 14. september 2017

Správa o stave Únie za rok 2017 – Balík právnych predpisov o obchode: Európska komisia navrhla rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií

1

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker 13. septembra vo svojej správe o stave Únie uviedol: „Dovoľte mi povedať raz a navždy: nie sme naivní zástancovia voľného obchodu. Európa musí vždy brániť svoje strategické záujmy. Práve preto dnes navrhujeme nový rámec EÚ pre preverovanie investícií. Ak chce zahraničná spoločnosť vo vlastníctve štátu kúpiť európsky prístav, časť našej energetickej infraštruktúry alebo podnik pôsobiaci v oblasti obrannej technológie, môže k tomu dôjsť len za transparentných podmienok, pod kontrolou a na základe diskusie. Je otázkou politickej zodpovednosti vedieť, čo sa nám deje pod nosom, aby sme v prípade potreby vedeli chrániť svoju kolektívnu bezpečnosť.“

Európska komisia dnes odhalila návrhy na zriadenie európskeho rámca na preverovanie priamych zahraničných investícií smerujúcich do Európskej únie. Zároveň začne vypracúvať podrobnú analýzu tokov priamych zahraničných investícií smerujúcich do EÚ a spolu s členskými štátmi vytvorí koordinačnú skupinu, ktorej poslaním bude pomáhať pri identifikácii spoločných strategických aspektov a riešení v oblasti priamych zahraničných investícií.

Podpredseda Jyrki Katainen dodal: „EÚ už v súčasnosti je a naďalej aj zostane jedným z najotvorenejších obchodných režimov na svete. Priame zahraničné investície sú dôležitým zdrojom rastu, zamestnanosti a inovácií. Nemôžeme však prehliadať to, že zahraničné prevzatia spoločností môžu byť v niektorých prípadoch pre naše záujmy škodlivé.

Komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmströmová povedala: „Našimi návrhmi chceme dosiahnuť, aby EÚ ostala otvorená pre zahraničné investície s nediskriminačným, transparentným a predvídateľným rámcom. Európsky rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií nám umožní reagovať kolektívne a v prípade ohrozenia brániť naše európske strategické záujmy.“

EÚ má jeden z najotvorenejších režimov pre investície na svete. Otvorenosť zahraničným investíciám je zakotvená v zmluvách EÚ. V niektorých prípadoch však zahraniční investori môžu mať za cieľ nadobudnúť strategické aktíva, ktoré im umožnia kontrolovať či ovplyvňovať európske firmy, ktorých činnosť má zásadný význam pre našu bezpečnosť a verejný poriadok. Patria sem činnosti súvisiace s prevádzkou alebo poskytovaním kritických technológií, infraštruktúry, vstupných faktorov alebo citlivých informácií. Akvizície zahraničnými spoločnosťami, ktoré sú vlastnené alebo kontrolované štátom, v týchto strategických oblastiach môžu tretím krajinám umožniť, aby tieto aktíva využívali nie len na škodu technologickej výhody EÚ, ale aj na ohrozenie našej bezpečnosti alebo verejného poriadku.

Komisia navrhuje nový právny rámec, ktorý by Európe umožnil ochraňovať jej základné záujmy. Patria sem:

  • Európsky rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií členskými štátmi z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku, ktorý zahŕňa povinnosti v oblasti transparentnosti, pravidlo rovnakého zaobchádzania, pokiaľ ide o zahraničné investície rôzneho pôvodu, a povinnosť zabezpečiť náležité možnosti nápravy rozhodnutí prijatých na základe týchto mechanizmov preskúmania.
  • Mechanizmus spolupráce medzi členskými štátmi a Komisiou. Mechanizmus možno aktivovať vtedy, keď konkrétna zahraničná investícia v jednom alebo viacerých členských štátoch môže mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok iného členského štátu.
  • Preverovanie Európskou komisiou z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku vtedy, keď priama zahraničná investícia v členských štátoch môže mať vplyv na projekty alebo programy v záujme Únie. Patria sem projekty a programy v oblastiach výskumu (Horizont 2020), vesmíru (Galileo), dopravy (transeurópske dopravné siete, TEN-T), energetiky (TEN-E) a telekomunikácií.

Nový rámec preverovania investícií na úrovni EÚ zabezpečí transparentnosť a predvídateľnosť pre investorov a vlády jednotlivých členských štátov. Bude vychádzať z vnútroštátnych mechanizmov preskúmania, ktoré sú už zavedené v 12 členských štátoch[1], a nebude mať vplyv na schopnosť krajín EÚ prijímať prípadné nové mechanizmy preskúmania alebo existovať bez takýchto vnútroštátnych mechanizmov. Pokiaľ ide o rozhodnutia o priamych zahraničných investíciách, tento európsky rámec zachová potrebnú vnútroštátnu flexibilitu. Posledné slovo budú mať pri akýchkoľvek preverovaných investíciách naďalej členské štáty.

Navrhované nariadenie o preverovaní priamych zahraničných investícií smerujúcich do EÚ potrebuje získať súhlas Európskeho parlamentu a členských štátov EÚ v Rade (riadny legislatívny postup). Aby sme nestrácali drahocenný čas, Európska komisia preto súbežne navrhuje okamžite začať s dvoma ďalšími opatreniami.

Po prvé, Komisia zriadi koordinačnú skupinu o príleve priamych zahraničných investícií, ktorá sa bude zaoberať všetkými otázkami zastrešenými navrhovaným nariadením o preverovaní investícií, a navyše sa stane fórom pre širšiu rozpravu. Pole jej pôsobnosti bude zahŕňať identifikáciu odvetví a aktív, ktoré majú strategický význam z pohľadu bezpečnosti, verejného poriadku a/alebo kontroly nad kritickými aktívami na vnútroštátnej, cezhraničnej alebo európskej úrovni. Skupine bude predsedať Komisia a bude zložená zo zástupcov všetkých členských štátov.

Úlohou skupiny bude zabezpečovať výmenu informácií a najlepších postupov či analýzy v oblasti priamych zahraničných investícií. Zameria sa na diskusie o otázkach spoločného záujmu, ako sú napríklad dotácie a iné praktiky tretích krajín, ktoré uľahčujú strategické akvizície.

Po druhé, do konca roka 2018 Komisia uskutoční hĺbkovú analýzu tokov priamych zahraničných investícií do EÚ, pričom sa zameria na strategické odvetvia (ako napríklad energetika, vesmír, doprava) a aktíva (kľúčové technológie, kritická infraštruktúra, citlivé údaje), ktoré – ak sa dostanú pod kontrolu zahraničných subjektov – môžu vyvolávať obavy o bezpečnosť alebo verejný poriadok. Ide predovšetkým o prípady, keď investora vlastní alebo ovláda tretia krajina alebo keď investor využíva značné štátne dotácie. V spolupráci s členskými štátmi bude Komisia zhromažďovať podrobné údaje, analyzovať trendy a posudzovať vplyv investícií (aj využitím prípadových štúdií).

Súvislosti

EÚ disponuje jedným z najotvorenejších investičných režimov na svete a členské štáty EÚ majú ako celok zavedených najmenej obmedzení v oblasti priamych zahraničných investícií (PZI) na svete. OECD to výslovne uznala vo svojom indexe regulačnej reštriktívnosti priamych zahraničných investícií, ktorým sa merajú zákonné prekážky brániace zahraničným investíciám vo vyše 60 krajinách.

V diskusnom dokumente Komisie z 10. mája 2017 o využívaní globalizácie sa uznáva, že európske spoločnosti disponujúce kľúčovými technológiami, ktoré strategicky nadobúdajú zahraniční investori, vyvolávajú čoraz väčšie obavy. Tieto obavy sa týkali neschopnosti súčasného regulačného rámca riešiť danú problematiku.

Európska rada v júni 2017 uvítala iniciatívu Komisie využívať globalizáciu a konkrétne analyzovať investície tretích krajín smerujúce do strategických odvetví.

Európsky parlament vyzval Komisiu spoločne s členskými štátmi, aby „sledovala priame zahraničné investície z tretích krajín do strategických sektorov EÚ, infraštruktúry a kľúčových technológií budúcnosti alebo do iných aktív, ktoré sú dôležité, v záujme bezpečnosti a ochrany prístupu k nim“.

Ďalšie informácie

Prehľad návrhu Komisie

Navrhované nariadenie

Oznámenie o uvítaní priamych zahraničných investícií pri súčasnej ochrane základných záujmov

Pracovný dokument útvarov Komisie

Diskusný dokument Komisie o využívaní globalizácie

Závery Európskej rady o využívaní globalizácie a analýze investícií z tretích krajín do strategických sektorov

 

[1] Rakúsko, Dánsko, Nemecko, Fínsko, Francúzsko, Lotyšsko, Litva, Taliansko, Poľsko, Portugalsko, Španielsko a Spojené kráľovstvo.

IP/17/3183

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar