Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Runa par stāvokli Savienībā 2017. gadā – Tirdzniecības pakete: Eiropas Komisija ierosina Eiropas satvaru ārvalstu tiešo ieguldījumu izvērtēšanai

Briselē, 2017. gada 14. septembrī

Runa par stāvokli Savienībā 2017. gadā – Tirdzniecības pakete: Eiropas Komisija ierosina Eiropas satvaru ārvalstu tiešo ieguldījumu izvērtēšanai

1

Uzstājoties ar ikgadējo runu par stāvokli Savienībā 13. septembrī, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers sacīja: “Teikšu reizi par visām reizēm: mēs neesam naivi brīvās tirdzniecības atbalstītāji. Eiropai vienmēr ir jāaizstāv savas stratēģiskās intereses. Tāpēc šodien mēs ierosinām jaunu ES satvaru ieguldījumu izvērtēšanai. Ja kāds ārvalstu, valstij piederošs uzņēmums vēlas iegādāties Eiropas ostu, daļu mūsu kritiskās enerģētikas infrastruktūras vai aizsardzības tehnoloģiju uzņēmumu, tam vajadzētu notikt tikai tad, ja ir nodrošināta pārredzamība, kontrole un diskusija. Politiskā atbildība ir zināt, kas notiek pašu mājas pagalmā, lai mēs spētu vajadzības gadījumā aizsargāt mūsu kolektīvo drošību.”

Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar priekšlikumu izveidot Eiropas satvaru, ar ko varētu izvērtēt ārvalstu tiešos ieguldījumus Eiropas Savienībā. Paralēli Komisija sāks sīku analīzi par ārvalstu tiešo ieguldījumu plūsmām ES un izveidos koordinācijas grupu ar dalībvalstīm, lai palīdzētu apzināt kopīgas stratēģiskas problēmas un risinājumus ārvalstu tiešo ieguldījumu jomā.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens norādīja: “ES ir un arī turpmāk būs viens no visatvērtākajiem ieguldījumu režīmiem pasaulē. Ārvalstu tiešie ieguldījumi ir svarīgs avots izaugsmei, darbvietu radīšanai un inovācijai. Tomēr mēs nevaram pievērt acis uz to, ka atsevišķos gadījumos no ārvalstīm īstenota pārņemšana var kaitēt mūsu interesēm.”

ES tirdzniecības komisāre Sesīlija Malmstrēma teica: "Mūsu ierosinājuma mērķis ir ar nediskriminējošu, pārredzamu un prognozējamu satvaru nodrošināt, ka ES paliek atvērta ārvalstu ieguldījumiem. Eiropas satvars ārvalstu tiešo ieguldījumu izvērtēšanai ļaus mums kopīgi reaģēt un aizstāvēt Eiropas stratēģiskās intereses, ja tās tiek apdraudētas.”

ES ir viens no visatvērtākajiem ieguldījumu režīmiem pasaulē. Atvērtība ārvalstu ieguldījumiem ir nostiprināta ES Līgumos. Tomēr dažos gadījumos ārvalstu ieguldītāji varētu censties iegūt stratēģiskus aktīvus, kas tiem ļautu kontrolēt vai ietekmēt Eiropas uzņēmumus, kuru darbība ir būtiski svarīga mūsu drošībai un sabiedriskajai kārtībai. Tas ietver darbības, kas saistītas ar kritisku tehnoloģiju un infrastruktūras darbību vai resursu vai sensitīvas informācijas sniegšanu. Iegādes, ko šajās stratēģiskajās jomās veic ārvalstu īpašumā vai kontrolē esoši uzņēmumi, var ļaut trešām valstīm izmantot šos aktīvus, lai ne tikai kaitētu ES tehnoloģiskajam izrāvienam, bet arī apdraudētu mūsu drošību vai sabiedrisko kārtību.

Komisija ierosina jaunu tiesisko regulējumu, kas ļaus Eiropai aizsargāt tās būtiskās intereses. Tas ietver:

  • Eiropas satvaru ārvalstu tiešo ieguldījumu izvērtēšanai, ko veiks dalībvalstis, pamatojoties uz drošības vai sabiedriskās kārtības apsvērumiem; tas ietvers pārredzamības pienākumu, vienlīdzīgas attieksmes principu attiecībā uz dažādas izcelsmes ārvalstu ieguldījumiem, kā arī pienākumu nodrošināt atbilstošus tiesiskās aizsardzības līdzekļus attiecībā uz lēmumiem, kuri pieņemti saskaņā ar šo izvērtēšanas mehānismu;
  • sadarbības mehānismu starp dalībvalstīm un Komisiju. Šo mehānismu varēs aktivizēt, ja konkrēti ārvalstu ieguldījumi vienā vai vairākās dalībvalstīs varētu nopietni ietekmēt citas dalībvalsts drošību vai sabiedrisko kārtību;
  • Eiropas Komisijas veiktu izvērtēšanu, pamatojoties uz drošības vai sabiedriskās kārtības apsvērumiem, ja ārvalstu tiešie ieguldījumi dalībvalstīs varētu ietekmēt Savienības interešu projektus vai programmas. Tie ietver projektus un programmas tādās jomās kā pētniecība (Apvārsnis 2020) un kosmoss (Galileo), kā arī transports (Eiropas transporta tīkla (TEN-T)), enerģētika (TEN-E) un telesakari.

Jaunais ES līmeņa ieguldījumu izvērtēšanas satvars nodrošinās pārredzamību un paredzamību ieguldītājiem un valstu valdībām. Tas balstīsies uz valstu pārskatīšanas mehānismiem, kas jau ir izveidoti 12 dalībvalstīs[1], un neietekmēs ES valstu spēju pieņemt jaunus pārskatīšanas mehānismus vai neizveidot šādus valsts mehānismus. Attiecībā uz lēmumiem par ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem Eiropas satvars saglabās nepieciešamo elastību valstu līmenī. Par jebkādu ieguldījumu izvērtēšanu pēdējais vārds būs sakāms dalībvalstīm.

Ierosinātajai regulai par ES veiktu ārvalstu tiešo ieguldījumu izvērtēšanu ir jāsaņem Eiropas Parlamenta atbalsts un ES dalībvalstu piekrišana Padomē (parastā likumdošanas procedūra). Tādēļ, lai nezaudētu laiku, Eiropas Komisija ierosina nekavējoties īstenot arī vēl divus papildu pasākumus.

Pirmkārt, Komisija izveidos koordinācijas grupu iekšējo ārvalstu tiešo ieguldījumu jautājumos, kura ne tikai aptvers visus jautājumus, uz ko attiecas ierosinātā izvērtēšanas regula, bet arī būs forums plašākām diskusijām. Tās plašais darba lauks ietvers to nozaru un aktīvu identificēšanu, kam ir stratēģiska ietekme no drošības, sabiedriskās kārtības un/vai kritisku aktīvu kontroles viedokļa valsts līmenī, pārrobežu līmenī vai Eiropas līmenī. Šo grupu vadīs Komisija, un tās sastāvā būs pārstāvji no visām dalībvalstīm.

Grupā notiks informācijas un paraugprakses apmaiņa, kā arī tiks analizēti ārvalstu tiešie ieguldījumi. Tajā arī apspriedīs jautājumus, kuri skar kopīgas intereses, piemēram, par subsīdijām un cita veida praksi trešās valstīs, kas veicina stratēģiskas iegādes.

Otrkārt, līdz 2018. gada beigām Komisija veiks padziļinātu analīzi par ārvalstu tiešo ieguldījumu plūsmu uz ES, īpaši pievēršoties stratēģiski nozīmīgām nozarēm (piemēram, enerģētika, kosmoss un transports) un aktīviem (būtiski svarīgas tehnoloģijas, kritiska infrastruktūra, sensitīvi dati), kuru kontrole var radīt bažas attiecībā uz valsts drošību vai sabiedrisko kārtību. Tas jo īpaši attiecas uz gadījumiem, kad ieguldītājs pieder kādai trešai valstij vai to kontrolē kāda trešā valsts vai kad tas gūst labumu no ievērojamām valsts piešķirtām subsīdijām. Sadarbojoties ar dalībvalstīm, Komisija vāks detalizētus datus, analizēs tendences un novērtēs ieguldījumu ietekmi, tostarp, veicot konkrētu gadījumu izpēti.

Priekšvēsture

ES ir viens no pasaules atvērtākajiem ieguldījumu režīmiem, un ES dalībvalstīm visām kopā ir vismazākie ierobežojumi pasaulē attiecībā uz ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem (ĀTI). ESAO to ir skaidri atzinusi savā ĀTI pārvaldes ierobežojumu indeksā, kurā apskatīti normatīvie šķēršļi ārvalstu ieguldījumiem vairāk nekā 60 valstīs.

Komisijas 2017. gada 10. maija pārdomu dokumentā par globalizācijas iespēju izmantošanu atzīts, ka pastāv arvien lielākas bažas par to, ka ārvalstu ieguldītāji stratēģiski iegādājas Eiropas uzņēmumus ar būtiski svarīgām tehnoloģijām. Šīs bažas liek apšaubīt pašlaik spēkā esošā tiesiskā regulējuma spēju risināt šo jautājumu.

Eiropadome 2017. gada jūnijā atzinīgi novērtēja Komisijas iniciatīvu izmantot globalizācijas iespējas un jo īpaši analizēt trešo valstu ieguldījumus stratēģiskās nozarēs.

Savukārt Eiropas Parlaments aicināja Komisiju kopā ar dalībvalstīm “pārbaudīt ārvalstu tiešās investīcijas (ĀTI) no trešām valstīm ES stratēģiskajās rūpniecības nozarēs, infrastruktūrā un svarīgākajās nākotnes tehnoloģijās vai citos aktīvos, kas ir svarīgi drošības un piekļuves aizsardzības interesēs”.

Papildinformācija

Faktu lapa par Komisijas priekšlikumu

Ierosinātā regula

Paziņojums par ārvalstu tiešo ieguldījumu veicināšanu, vienlaikus aizsargājot būtiskas intereses

Komisijas dienestu darba dokuments:

Komisijas pārdomu dokuments par globalizācijas izmantošanu

Eiropadomes secinājumi par globalizācijas izmantošanu un trešo valstu ieguldījumu stratēģiskās nozarēs analizēšanu

 

[1] Apvienotā Karaliste, Austrija, Dānija, Francija, Itālija, Latvija, Lietuva, Polija, Portugāle, Somija, Spānija, Vācija.

IP/17/3183

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar