Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Sąjungos padėtis 2017 m. Prekybos srities dokumentų rinkinys: Europos Komisija siūlo tiesioginių užsienio investicijų atrankos sistemą

Briuselis, 2017 m. rugsėjo 14 d.

Sąjungos padėtis 2017 m. Prekybos srities dokumentų rinkinys: Europos Komisija siūlo tiesioginių užsienio investicijų atrankos sistemą

1

Rugsėjo 13 d. metiniame pranešime apie Sąjungos padėtį Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junkeris teigė: Kartą ir visiems laikams norėčiau pasakyti: nesame naivūs laisvosios prekybos šalininkai. Europa turi visuomet ginti savo strateginius interesus. Todėl šiandien siūlome naują ES investicijų atrankos sistemą. Jei kitos šalies valstybinė įmonė nori pirkti Europos uostą, dalį mūsų energetikos infrastruktūros objektų arba gynybos technologijų įmonę, tai turi būti daroma skaidriai, prižiūrint ir diskutuojant. Mūsų politinė pareiga – žinoti, kas dedasi mūsų pačių kieme, kad prireikus galėtume ginti mūsų bendrą saugumą.

Šiandien Europos Komisija atskleidė pasiūlymus, kuriais siekiama sukurti į Europos Sąjungą nukreiptų tiesioginių užsienio investicijų atrankos Europos sistemą. Kartu Komisija pradės tiesioginių į ES nukreiptų užsienio investicijų srautų išsamią analizę ir drauge su valstybėmis narėmis įsteigs koordinacinę grupę, kuri padės nustatyti visiems rūpimus su tiesioginėmis užsienio investicijomis susijusius strateginius klausimus ir pasiūlys sprendimus.

Pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainenas sakė: ES veikia ir toliau veiks vienas iš atviriausių investavimo modelių pasaulyje. Tiesioginės užsienio investicijos yra svarbus ekonomikos augimo, darbo vietų ir inovacijų šaltinis. Tačiau negalime nematyti to, kad tam tikrais atvejais užsienio įmonių perimama tam tikrų objektų kontrolė gali pakenkti mūsų interesams.

Už prekybą atsakinga Europos Komisijos narė C. Malmström sakė:Pasiūlymais siekiame, kad Europa liktų atvira užsienio investicijoms ir joje veiktų nediskriminacinė, skaidri ir nuspėjama sistema. Tiesioginių užsienio investicijų atrankos Europos sistema leis mums parengti bendrą atsaką ir apginti Europos strateginius interesus, kai jiems kyla pavojus.“

ES investavimo modelis yra vienas atviriausių pasaulyje. Atvirumas užsienio investicijoms įtvirtintas ES sutartyse. Tačiau kai kuriais atvejais užsienio investuotojai gali siekti įsigyti strateginį turtą ir tuo būdu kontroliuoti Europos įmones, kurių veikla nepaprastai svarbi mūsų saugumui ir viešajai tvarkai, arba daryti joms įtaką. Tai apima veiklą, susijusią su ypatingos svarbos technologijomis, infrastruktūra, žaliavomis arba neskelbtina informacija. Užsienio valstybėms nuosavybės teise priklausančioms arba kontroliuojamoms įmonėms įsigijus šių strateginių sričių objektų, trečiosios šalys galėtų naudoti šį turtą ne tik ES technologinei pažangai stabdyti, bet ir siekdamos sukelti saugumo ar viešosios tvarkos pavojų.

Komisija siūlo naują teisinę sistemą, kuri leistų Europai apsaugoti savo esminius interesus. Tai apima:

  • valstybių narių atliekamą tiesioginių užsienio investicijų atranką dėl saugumo ar viešosios tvarkos priežasčių Europos sistemą, į kurią įtraukti skaidrumo įsipareigojimai, vienodo požiūrio principas, taikomas kitokios kilmės užsienio investicijoms, ir įsipareigojimas užtikrinti tinkamas teisių gynimo galimybes, susijusias su sprendimais, priimtais pagal šių peržiūros mechanizmų nuostatas;
  • valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimo mechanizmas. Šis mechanizmas gali būti taikomas, kai konkrečios užsienio investicijos vienoje ar keliose valstybėse narėse gali daryti poveikį kitos valstybės narės saugumui ar viešajai tvarkai;
  • Europos Komisijos atliekama atranka dėl saugumo arba viešosios tvarkos priežasčių tais atvejais, kai tiesioginės užsienio investicijos valstybėse narėse gali turėti įtakos su Sąjungos interesais susijusiems projektams arba programoms. Tai apima mokslinių tyrimų („Horizontas 2020“), kosmoso („Galileo“), transporto (transeuropiniai transporto tinklai, TEN-T), energetikos (TEN-E) ir telekomunikacijų srities projektus ir programas.

Nauja ES lygmens investicijų atrankos sistema investuotojams ir nacionalinėms vyriausybėms užtikrins skaidrumą ir nuspėjamumą. Ji bus pagrįsta nacionaliniais peržiūros mechanizmais, kurie jau veikia 12 valstybių narių[1] ir nedarys poveikio ES šalių gebėjimui priimti naujus peržiūros mechanizmus arba tokių nacionalinių mechanizmų ir toliau nenustatyti. Priimant sprendimus dėl tiesioginių užsienio investicijų, Europoje bus išlaikytas būtinas nacionalinis lankstumas. Investicijų atrankoje valstybės narės tars paskutinį žodį.

Siūlomą reglamentą dėl į ES nukreiptų tiesioginių užsienio investicijų atrankos turi patvirtinti Europos Parlamentas ir ES valstybės narės Taryboje (įprasta teisėkūros procedūra). Todėl, kad nebūtų prarandama laiko, Europos Komisija siūlo nedelsiant kartu imtis dviejų papildomų priemonių.

Pirmiausia, Komisija įsteigs tiesioginių užsienio investicijų šalyje koordinavimo grupę, kuri nagrinės visus siūlomo Atrankos reglamento srities klausimus ir taip pat bus platesnių diskusijų forumu. Jos plati kompetencija apims sektorių ir turto, kurie yra strategiškai svarbūs saugumo, viešosios tvarkos ir (arba) ypatingos svarbos turto kontrolės požiūriu nacionaliniu, tarpvalstybiniu arba Europos lygmeniu, nustatymą. Šiai grupei pirmininkaus Komisija, o ją sudarys visų valstybių narių atstovai.

Ji keisis informacija ir geriausios praktikos pavyzdžiais bei analitiniais duomenimis apie tiesiogines užsienio investicijas. Ji svarstys bendro intereso klausimus, susijusius, pavyzdžiui, su subsidijomis ir kita trečiųjų šalių praktika, palengvinančia strateginio turto įsigijimą.

Antra, iki 2018 m. pabaigos Komisija atliks išsamią į ES nukreiptų tiesioginių užsienio investicijų srautų analizę, sutelkdama dėmesį į strateginius sektorius (pvz., energetiką, kosmosą, transportą) ir turtą (svarbiausias technologijas, ypatingos svarbos infrastruktūros objektus, neskelbtinus duomenis), kurių kontrolė gali kelti susirūpinimą dėl saugumo arba viešosios tvarkos. Tai ypač pasakytina apie atvejus, kai investuotojas priklauso trečiajai šaliai, yra jos kontroliuojamas arba gauna dideles valstybės subsidijas. Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis Komisija rinks išsamius duomenis, analizuos tendencijas ir vertins investicijų poveikį, be kita ko, atlikdama atvejų tyrimus.

Pagrindiniai faktai

ES investavimo modelis yra vienas atviriausių pasaulyje. Kartu ES valstybės narės turi mažiausiai tiesioginėms užsienio investicijoms (TUI) taikomų apribojimų. EBPO tai aiškiai pripažino rengdama TUI reguliavimo apribojimo rodiklį, kuriuo matuojamos teisės aktų nustatytos užsienio investicijų ribojamosios priemonės daugiau kaip 60 šalių.

2017 m. gegužės 10 d. Komisijos diskusijoms skirtame dokumente dėl globalizacijos suvaldymo pripažinta, jog susirūpinimą kelia tai, kad užsienio investuotojai perka svarbiausių technologijų turinčias strategines Europos bendroves. Dėl šių susirūpinimą keliančių klausimų kilo abejonių, ar dabartinė reguliavimo sistema pajėgi juos spręsti.

2017 m. birželio mėn. Europos Vadovų Taryba palankiai įvertino Komisijos iniciatyvą dėl globalizacijos suvaldymo ir konkrečiai dėl trečiųjų šalių investicijų strateginiuose sektoriuose analizės.

Europos Parlamentas savo ruožtu paragino Komisiją kartu su valstybėmis narėmis „tikrinti trečiųjų šalių tiesiogines užsienio investicijas į ES strategines pramonės šakas, infrastruktūrą ir svarbias ateities technologijas ar kitus svarbius išteklius, kurie yra svarbūs užtikrinant saugumą ir apsaugant prieigą prie jų“.

Daugiau informacijos

Informacija apie Komisijos pasiūlymą

Siūlomas reglamentas

Komunikatas „Skatinti tiesiogines užsienio investicijas kartu apsaugant svarbiausius interesus“

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas

Diskusijoms skirtas Komisijos dokumentas dėl globalizacijos suvaldymo

Europos Vadovų Tarybos išvados dėl globalizacijos suvaldymo ir trečiųjų šalių investicijų į strateginius sektorius analizės

 

[1] Austrija, Danija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Latvija, Lenkija, Lietuva, Portugalija, Prancūzija, Suomija ir Vokietija.

IP/17/3183

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar