Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Vuoden 2017 puhe unionin tilasta – Kauppapolitiikan paketti: Euroopan komissio ehdottaa puitteita ulkomaisten suorien sijoitusten seuraamiseksi

Bryssel 14. syyskuuta 2017

Vuoden 2017 puhe unionin tilasta – Kauppapolitiikan paketti: Euroopan komissio ehdottaa puitteita ulkomaisten suorien sijoitusten seuraamiseksi

1

Vuotuisessa unionin tilaa koskevassa puheessaan 13. syyskuuta puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi painokkaasti, että me emme ole sinisilmäisiä vapaakauppiaita. ”Euroopan on aina puolustettava strategisia etujaan. Sen vuoksi ehdotamme tänään uusia EU-puitteita investointien seurantaa varten. Jos valtion omistama ulkomainen yritys haluaa ostaa eurooppalaisen sataman, osan energiainfrastruktuuria tai puolustusteknologiayrityksen, se voi tehdä niin vasta sen jälkeen kun asiassa on sovellettu avoimuutta, tehty tarvittavat tutkimukset ja käyty asianmukaiset keskustelut. Kuuluu poliittiseen vastuuseen tietää, mitä takapihallamme tapahtuu, jotta voimme pitää huolta yhteisestä turvallisuudestamme tarvittaessa.”

Euroopan komissio esitti tänään ehdotukset, joiden tarkoituksena on perustaa eurooppalaiset puitteet Euroopan unioniin tehtävien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaa varten. Samaan aikaan komissio ryhtyy analysoimaan tarkoin ulkomaisten suorien sijoitusten virtoja EU:hun ja perustaa jäsenvaltioiden kanssa koordinointiryhmän, jonka avulla voidaan yksilöidä ulkomaisiin suoriin sijoituksiin liittyviä yhteisiä strategisia huolenaiheita ja ratkaisuja.

Varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen mukaan EU:ssa on nyt ja jatkossakin yksi maailman avoimimmista sijoitusjärjestelmistä. ”Ulkomaiset suorat sijoitukset ovat merkittävä kasvun, työpaikkojen ja innovoinnin lähde. Emme voi kuitenkaan kääntää selkäämme sille, että tietyissä tapauksissa ulkomaiset valtaukset voivat olla haitallisia EU:n edun kannalta.”

EU:n kauppapolitiikasta vastaava komissaari Cecilia Malmström totesi, että ehdotuksen tavoitteena on pitää EU avoimena ulkomaisille investoinneille syrjimättömien, avointen ja ennustettavien puitteiden avulla. ”Ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitetut eurooppalaiset puitteet antavat meille mahdollisuuden reagoida kollektiivisesti ja puolustaa eurooppalaisia strategisia etuja, jos ne vaarantuvat.”

EU:n sijoitusjärjestelmä on yksi maailman avoimimmista. Avoimuus ulkomaisille sijoituksille on kirjattu EU:n perussopimuksiin. Joissakin tapauksissa ulkomaiset sijoittajat saattavat kuitenkin pyrkiä hankkimaan strategisia omaisuuseriä, joiden avulla ne voivat kohdistaa valvontaa tai pyrkiä vaikuttamaan yrityksiin, joiden toiminta on elintärkeää EU:n turvallisuuden ja yleisen järjestyksen kannalta. Tällaisia ovat esimerkiksi toimet, jotka liittyvät kriittisen teknologian, infrastruktuurin, tuotantopanosten tai arkaluonteisen tiedon käyttöön tai toimittamiseen. Valtion omistuksessa tai valvonnassa olevien ulkomaisten yritysten hankinnat näillä strategisilla aloilla voivat antaa kolmansille maille mahdollisuuden käyttää näitä omaisuuseriä EU:n teknologisen johtoaseman vahingoittamiseksi mutta myös turvallisuuden tai yleisen järjestyksen vaarantamiseksi.

Komissio ehdottaa uusia oikeudellisia puitteita, jotta EU voisi säilyttää keskeiset etunsa. Näihin sisältyvät seuraavat:

  • Eurooppalaiset puitteet, joiden avulla jäsenvaltiot voisivat turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen liittyvillä perusteilla seurata ulkomaisia suoria sijoituksia. Tähän sisältyvät avoimuusvelvoitteet, eri alkuperistä tulevien ulkomaisten sijoitusten yhdenvertaista kohtelua koskeva sääntö sekä velvoite varmistaa asianmukaiset muutoksenhakumahdollisuudet näiden tarkastelumekanismien nojalla hyväksyttyjen päätösten osalta.
  • Jäsenvaltioiden ja komission välinen yhteistyömekanismi, joka voidaan käynnistää, kun jokin ulkomainen sijoitus yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa saattaa vaikuttaa toisen jäsenvaltion turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen.
  • Euroopan komission harjoittama seuranta turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen liittyvällä perusteella tapauksissa, joissa ulkomaiset suorat sijoitukset jäsenvaltioissa voivat vaikuttaa unionin etua koskeviin hankkeisiin tai ohjelmiin. Tähän sisältyvät hankkeet ja ohjelmat tutkimuksen (Horisontti 2020), avaruuden (Galileo), liikenteen (Euroopan laajuiset liikenneverkot, TEN-T), energian (TEN-E) ja televiestinnän alalla.

Uusilla EU-tason sijoitustenseurantapuitteilla varmistetaan avoimuus ja ennustettavuus sijoittajien ja kansallisten hallitusten kannalta. Puitteet pohjautuvat 12 jäsenvaltiossa jo käytössä oleviin tarkastelumekanismeihin [1], eivätkä ne vaikuta EU-maiden kykyyn hyväksyä mahdollisia uusia tarkastelumekanismeja tai olla käyttämättä tällaisia mekanismeja. Eurooppalaisissa puitteissa säilytetään tarvittava kansallinen joustavuus ulkomaisiin suoriin sijoituksiin liittyvien päätösten osalta. Jäsenvaltioilla on viimeinen sana sijoitusten seurannassa.

EU:hun tehtävien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaa koskevan asetusehdotuksen on saatava Euroopan parlamentin hyväksyntä ja EU:n jäsenvaltioiden hyväksyntä neuvostossa (tavallinen lainsäätämismenettely). Ajan säästämiseksi Euroopan komissio ehdottaa, että samaan aikaan käsitellään kaksi täydentävää toimenpidettä.

Ensimmäiseksi komissio perustaa EU:hun tulevia ulkomaisia suoria sijoituksia käsittelevän koordinointiryhmän, jossa käsitellään kaikkia ehdotetun seuranta-asetuksen soveltamisalaan kuuluvia kysymyksiä ja joka muodostaa myös foorumin laajempia keskusteluja varten. Sen toimeksiantoon kuuluu muun muassa sellaisten sektoreiden ja omaisuuserien yksilöinti, joilla on strategisia vaikutuksia turvallisuuden, yleisen järjestyksen ja/tai kriittisten omaisuuserien valvonnan kannalta kansallisella, rajatylittävällä tai Euroopan tasolla. Ryhmän puheenjohtajana toimii komissio, ja se koostuu kaikkien jäsenvaltioiden edustajista.

Sen sisällä vaihdetaan tietoja ja hyviä toimintatapoja ja analysoidaan ulkomaisia suoria sijoituksia. Ryhmässä myös keskustellaan yhteisistä ongelma-aiheista, kuten kolmansien maiden myöntämistä tuista ja muista käytännöistä, jotka helpottavat strategisia hankintoja.

Toiseksi komissio tekee vuoden 2018 loppuun mennessä tarkan analyysin ulkomaisten suorien sijoitusten virroista EU:hun. Analyysissä keskitytään strategisiin aloihin (kuten energia, avaruus ja liikenne) ja omaisuuseriin (keskeinen teknologia, kriittiset infrastruktuurit, arkaluonteiset tiedot), joiden hallinta saattaa aiheuttaa huolta turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä. Näin on erityisesti silloin, kun sijoittaja on kolmannen maan omistuksessa tai valvonnassa tai saa merkittäviä valtiontukia. Komissio kerää yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tarkkoja tietoja, analysoi suuntauksia ja arvioi sijoitusten vaikutusta, myös tapaustutkimusten avulla.

Tausta

EU:n sijoitusjärjestelmä on yksi maailman avoimimmista, ja EU:n jäsenvaltioilla on yhteensä vähiten maailmassa ulkomaisiin suoriin sijoituksiin liittyviä rajoituksia. OECD toi tämän nimenomaisesti esiin ulkomaisiin suoriin sijoituksiin liittyvän sääntelyn rajoittavuutta koskevassa indeksissä, jolla mitataan sääntelystä ulkomaisiin sijoituksiin kohdistuvia esteitä yli 60 maassa.

Komission 10. toukokuuta 2017 julkaisemassa keskusteluasiakirjassa globalisaation hallinnasta tunnustettiin kasvava huoli ulkomaisten sijoittajien hankkimista strategisista eurooppalaisista yrityksistä, joilla on keskeistä teknologiaa, ja kyseenalaistettiin nykyisten sääntelypuitteiden kyky vastata tähän huoleen.

Eurooppa-neuvosto suhtautui kesäkuussa 2017 myönteisesti globalisaation hallintaa koskevaan komission aloitteeseen ja erityisesti siihen, että analysoidaan kolmansien maiden strategisille sektoreille tekemiä sijoituksia.

Euroopan parlamentti kehotti puolestaan komissiota tarkastelemaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ”kolmansien maiden suoria ulkomaisia investointeja EU:n strategisiin teollisuudenaloihin, infrastruktuureihin ja tulevaisuuden keskeisiin teknologioihin tai muihin kohteisiin, jotka ovat tärkeitä edellä mainittujen turvallisen ja suojatun hyödyntämisen kannalta”.

Lisätietoja

Tiedote komission ehdotuksesta

Asetusehdotus

Tiedonanto ”Ovet auki ulkomaisille suorille sijoituksille – keskeisten etujen suojaamista unohtamatta”

Valmisteluasiakirja

Komission keskusteluasiakirja globalisaation hallinnasta

Eurooppa-neuvoston päätelmät globalisaation hallinnasta ja kolmansien maiden strategisille sektoreille tekemien sijoitusten analysoimisesta

 

[1] Espanja, Italia, Itävalta, Latvia, Liettua, Portugali, Puola, Ranska, Saksa, Suomi, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta.

IP/17/3183

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar