Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Unionens tilstand 2017 - handelspakke: Europa-Kommissionen foreslår regler for screening af udenlandske direkte investeringer

Bruxelles, den 14. september 2017

Unionens tilstand 2017 - handelspakke: Europa-Kommissionen foreslår regler for screening af udenlandske direkte investeringer

1

I sin årlige tale om Unionens tilstand den 13. september udtalte EU-formand Jean-Claude Juncker: "Lad mig sige det én gang for alle: vi går ikke naivt ind for frihandel. Europa skal altid forsvare sine strategiske interesser. Derfor foreslår vi i dag et sæt nye regler for screening af investeringer. Hvis en udenlandsk, statsejet virksomhed ønsker at opkøbe en europæisk havn, en del af vores energiinfrastruktur eller en forsvarsteknologisk virksomhed bør dette kun ske i fuld gennemsigtighed med kontrol og debat. Det er et politisk ansvar at vide, hvad der foregår på hjemmefronten, så vi kan beskytte vores kollektive sikkerhed, hvis det bliver nødvendigt."

Europa-Kommissionen løftede i dag sløret for en række forslag om EU-regler for screening af udenlandske direkte investeringer i EU. Sideløbende hermed vil Kommissionen indlede en detaljeret analyse af de udenlandske direkte investeringsstrømme til EU og nedsætte en koordinationsgruppe sammen med medlemsstaterne, som skal identificere fælles problemer og løsninger vedrørende udenlandske direkte investeringer.

Næstformand for Kommissionen Jyrki Katainen udtalte: "EU er og bliver et af de mest åbne områder for investeringsordninger i verden. Udenlandske direkte investeringer er en vigtig kilde til vækst, arbejdspladser og innovation. Vi kan dog ikke vende det blinde øje til, når udenlandske overtagelser i visse tilfælde kan skade vores interesser.

EU's handelskommissær Cecilia Malmström udtalte: "Formålet med forslaget er, at EU skal være åben over for udenlandske investeringer med et sæt ikke-diskriminerende, gennemsigtige og forudsigelige regler. Med EU-regler for screening af udenlandske direkte investeringer kan vi reagere kollektivt og forsvare vores europæiske interesser, når de er i fare."

EU har en af de mest åbne investeringsordninger i verden. Åbenhed overfor udenlandske investeringer er nedfældet i EU-traktaterne. I visse tilfælde søger udenlandske investorer imidlertid at opkøbe strategiske aktiver, der giver dem kontrol over eller indflydelse på europæiske virksomheder, hvis aktiviteter er afgørende for vores sikkerhed og offentlige orden. Dette omfatter aktiviteter i forbindelse med drift eller udbud af kritiske teknologier, infrastrukturer, råvarer eller følsomme oplysninger. Udenlandske statsejede eller statskontrollerede virksomheders opkøb på disse strategisk vigtige områder kan give tredjelande mulighed for at udnytte disse aktiver, ikke kun til skade for EU's teknologiske forspring, men også for at bringe vores sikkerhed eller offentlige orden i fare.

Kommissionen foreslår en række nye regler, der skal give EU mulighed for at bevare væsentlige interesser. Dette omfatter:

  • Et sæt EU-regler, som giver medlemsstaterne mulighed for at screene udenlandske direkte investeringer af hensyn til sikkerhed eller den offentlige orden, herunder krav om gennemsigtighed, reglen om lige behandling af de udenlandske investeringer af forskellig oprindelse, og forpligtelsen til at sikre passende klageadgang med hensyn til afgørelser, der vedtages som led i disse screeningmekanismer.
  • En samarbejdsmekanisme mellem medlemsstaterne og Kommissionen Mekanismen kan aktiveres, når en specifik udenlandsk investering i en eller flere medlemsstater kan påvirke sikkerheden eller den offentlige orden i en anden medlemsstat.
  • En screening foretaget af Europa-Kommissionen af hensyn til sikkerhed eller den offentlige orden i sager, hvor udenlandske direkte investeringer i medlemsstaterne kan påvirke projekter eller programmer af interesse for EU. Dette omfatter projekter og programmer inden for forskning (Horisont 2020), rumfart (Galileo), transport (transeuropæiske transportnet, TEN-T), energi (TEN-E) og telekommunikation.

De nye regler for EU-screening vil sikre gennemsigtighed og forudsigelighed for investorer og medlemsstaternes regeringer. De bygger videre på de nationale screeningsmekanismer, der allerede er indført i 12 medlemsstater[1], og vil ikke påvirke EU-landenes evne til at vedtage nye screeningmekanismer eller fortsætte uden. Hvad angår afgørelser om udenlandske direkte investeringer, vil EU-reglerne sikre den nødvendige fleksibilitet på nationalt niveau. Medlemsstaterne vil stadig have det sidste ord i forbindelse med screening af investeringer.

Den foreslåede forordning om screening af udenlandske direkte investeringer i EU skal vedtages af Europa-Parlamentet og EU-medlemsstaterne i Rådet (almindelige lovgivningsprocedure) For ikke at spilde tid foreslår Europa-Kommissionen derfor samtidig straks at gå videre med to yderligere foranstaltninger.

For det første vil Kommissionen nedsætte en koordinationsgruppe om indgående udenlandske direkte investeringer, som skal behandle alle spørgsmål, som falder under anvendelsesområdet for den forslåede forordning om screening, og samtidig været et forum for en bredere debat. Gruppens brede mandat vil omfatte identifikation af sektorer og aktiver, der kan have strategiske konsekvenser for så vidt angår sikkerhed, offentlig orden og/eller kontrol af kritiske aktiver i medlemsstaterne, på tværs af grænserne eller på EU-niveau. Gruppen ledes af Kommissionen og består af repræsentanter for samtlige medlemsstater.

Gruppen skal udveksle oplysninger og bedste praksis og analyser vedrørende udenlandske direkte investeringer. Den skal drøfte emner af fælles interesse, såsom subsidier og anden praksis i tredjelande, som fremmer strategiske opkøb.

Ved udgangen af 2018 vil Kommissionen for det andet foretage en grundig analyse af udenlandske direkte investeringsstrømme til EU med fokus på strategiske sektorer (f.eks. energi, rumfart, transport) og aktiver (nøgleteknologier, kritisk infrastruktur og følsomme data), hvis kontrol kan give anledning til bekymring med hensyn til sikkerhed eller den offentlige orden. Dette er navnlig tilfældet, når investoren ejes eller kontrolles af et tredjeland eller nyder godt af betydelige statslige subsidier. I samarbejde med medlemsstaterne vil Kommissionen indhente detaljerede data, analysere tendenser og vurdere konsekvenserne af investeringer, herunder gennem casestudier.

Baggrund

EU har en af verdens mest åbne investeringsordninger, og tilsammen har EU-medlemsstaterne færrest restriktioner på verdensplan for så vidt angår udenlandske direkte investeringer (FDI). Dette blev udtrykkeligt anerkendt af OECD i FDI Regulatory Restrictiveness Index, som vurderer lovbestemte hindringer for udenlandske investeringer i over 60 lande.

I sit oplæg om styring af globaliseringen af 10. maj 2017 anerkendte Kommissionen stigende betænkeligheder ved udenlandske investorers strategiske opkøb af europæiske virksomheder med nøgleteknologier. Disse betænkeligheder rejste tvivl om, hvorvidt de kunne løses med det nuværende regelsæt.

I juni 2017 udtrykte Det Europæiske Råd tilfredshed med Kommissionens initiativ til at styre globaliseringen og specifikt til at analysere investeringer fra tredjelande i strategiske sektorer.

Europa-Parlamentet opfordrede Kommissionen og medlemsstaterne til at "undersøge tredjelandes direkte investeringer i EU i strategiske industrier, infrastruktur og vigtige fremtidige teknologier, eller andre aktiver, som er vigtige af hensyn til sikkerhed og beskyttelse af adgangen til dem."

Yderligere oplysninger

Faktablad over Kommissionens forslag

Den foreslåede forordning

Meddelelse om modtagelse af udenlandske direkte investeringer samtidig med at væsentlige interesser beskyttes

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene:

Kommissionens oplæg om styring af globaliseringen

Det Europæiske Råds konklusioner om styring af globaliseringen og analyse af investeringer fra tredjelande i strategiske sektorer

 

[1] Danmark, Det Forenede Kongerige, Finland, Frankrig, Italien, Letland, Litauen, Polen, Portugal, Spanien, Tyskland og Østrig

IP/17/3183

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar