Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Projev o stavu Unie v roce 2017 – Balíček k obchodní politice Evropská komise navrhuje rámec pro prověřování přímých zahraničních investic

Brusel 14. září 2017

Projev o stavu Unie v roce 2017 – Balíček k obchodní politice Evropská komise navrhuje rámec pro prověřování přímých zahraničních investic

1

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker ve svém výročním projevu o stavu Unie dne 13. září uvedl: „Chtěl bych jednou provždy ujasnit jednu věc: Nejsme slepými zastánci volného obchodu. Evropa musí bránit své strategické zájmy. Proto dnes navrhujeme nový rámec EU pro prověřování investic. Bude-li zahraniční, státem vlastněná společnost chtít koupit evropský přístav, část naší energetické infrastruktury nebo společnost zabývající se technologiemi z oblasti obrany, mělo by se vše odehrát transparentně, pod kontrolou a na základě debaty. Neseme politickou odpovědnost za to, že budeme mít přehled, co se na našem teritoriu děje, a chránili naši kolektivní bezpečnost. “

Evropská komise dnes představila návrhy na vytvoření evropského rámce pro prověřování přímých zahraničních investic v Evropské unii. Souběžně s tím Komise zahájí podrobnou analýzu toků přímých zahraničních investic do EU a zřídí pracovní skupinu pro koordinaci s členskými státy, který v oblasti přímých zahraničních investic vytipuje společná strategická témata a najde příslušná řešení.

Místopředseda Jyrki Katainen k tomu dodal: „Pokud jde o investice, EU je a zůstane jedním z nejotevřenějších režimů na světě. Přímé zahraniční investice jsou významným zdrojem růstu, pracovních míst a inovací. Nemůžeme však přehlížet skutečnost, že převzetí našich podniků zahraničním investorem může v některých případech poškozovat naše zájmy.

Komisařka EU pro obchod Cecilia Malmströmová uvedla:„Cílem našeho návrhu je udržet otevřenost EU vůči zahraničním investicím, a uplatňovat nediskriminační, transparentní a předvídatelný rámec. Evropský rámec pro prověřování zahraničních investic nám umožní reagovat jednotně a hájit naše evropské strategické zájmy v případě, že budou ohroženy.“

EU se může pochlubit jedním z nejotevřenějších investičních režimů na světě. Vstřícnost vůči zahraničním investicím je zakotvena ve Smlouvách EU. V některých případech však může zahraniční investor usilovat o strategická aktiva umožňující řídit nebo ovlivňovat evropské podniky, jejichž činnost je kriticky důležitá pro naši bezpečnost a veřejný pořádek. Spadá sem činnost spojená s provozem nebo poskytováním kritických technologií, infrastruktury, vstupů nebo citlivých informací. Akvizice zahraniční, státem vlastněnou nebo ovládanou společností může způsobit, že tato třetí země bude v dané strategické oblasti působit na úkor technologické úrovně EU a může také ohrozit naši bezpečnost nebo veřejný pořádek.

Komise navrhuje nový právní rámec, který Unii umožní základní zájmy zachovat. Návrh mimo jiné obnáší:

  • Evropský rámec pro prověřování přímých zahraničních investic ze strany členských států v zájmu bezpečnosti a veřejného pořádku, včetně povinností týkajících se transparentnosti, rovného zacházení se zahraničními investicemi různého původu a povinnosti zajistit přiměřené možnosti nápravy s ohledem na rozhodnutí přijatá v rámci těchto přezkumných mechanismů.
  • Mechanismus spolupráce mezi členskými státy a Komisí. Tento mechanismus se uplatní v případě, že konkrétní zahraniční investice v jednom či více členských státech ohrozí bezpečnost nebo veřejný pořádek jiného státu.
  • Prověřování ze strany Evropské komise v zájmu bezpečnosti nebo veřejného pořádku v případech, kdy by přímé zahraniční investice mohly v členských státech ovlivnit projekty nebo programy, na kterých má Unie zájem. Jedná se například o projekty a programy z oblasti výzkumu obecně (Horizont 2020), výzkumu vesmíru (Galileo), dopravy (transevropské dopravní sítě, TEN-T), transevropské energetické sítě (TEN-E) a telekomunikace.

Nový rámec pro prověřování investic zajistí na úrovni EU transparentnost a předvídatelnost pro investory i členské státy. Bude založen na vnitrostátních přezkumných mechanismech, které již fungují v 12 členských státech, [1] a nijak jím nebude dotčena možnost, aby si členský stát zavedl jiný přezkumný mechanismus nebo se rozhodl žádný mechanismus nezavádět. Pokud jde o rozhodnutí týkající se přímých zahraničních investic, zachová evropský rámec na vnitrostátní úrovni nezbytnou pružnost. Členské státy budou mít ve věci sledování investic poslední slovo.

Navrhované nařízení o prověřování zahraničních přímých investic v EU musí být schváleno Evropským parlamentem a členskými státy v Radě (řádný legislativní postup). Evropská komise proto navrhuje neztrácet čas a neprodleně pokračovat v realizaci dalších dvou souběžných opatření.

Za prvé: Komise zřídí koordinační skupinu pro přímé zahraniční investice, která se bude zabývat všemi záležitostmi, jež spadají do působnosti navrhovaného nařízení o prověřování, a poskytne též prostor k širší diskusi. Do jejího rozsáhlého portfolia bude spadat identifikace těch odvětví a aktiv, která mají strategický význam z hlediska bezpečnosti, veřejného pořádku nebo kontroly klíčových prostředků, a to na přeshraniční, vnitrostátní či celoevropské úrovni. Skupině bude předsedat Komise a bude složena ze zástupců všech členských států.

V rámci skupiny bude probíhat výměna informací a osvědčených postupů a dále analýzy týkající se přímých zahraničních investic. Bude se diskutovat o otázkách společného zájmu, jako jsou státní dotace a dalších praktiky třetích zemí, které strategické akvizice usnadňují.

Zadruhé: Do konce roku 2018 Komise provede hloubkovou analýzu toků přímých zahraničních investic do EU, se zaměřením na strategická odvětví (např. energetika, vesmír, doprava) a na aktiva (klíčové technologie, kritická infrastruktura, citlivé údaje), jejichž ovládnutí by mohlo vyvolat obavy o bezpečnost nebo veřejný pořádek. Tak je tomu zejména v případech, kdy třetí země společnost investora vlastní nebo ovládá nebo požívá významné státní podpory. Ve spolupráci s členskými státy bude Komise shromažďovat údaje, analyzovat trendy a posuzovat dopad investic, mimo jiné formou případových studií.

Souvislosti

Evropská unie má zaveden jeden z nejotevřenějších světových investičních režimů – ve světovém měřítku čelí členské státy jako celek při využívání přímých zahraničních investic nejméně omezením. OECD tuto skutečnost výslovně uvádí ve svém rejstříku indexu omezení přímých zahraničních investic, který srovnává statutární překážky uplatňované na zahraniční investice ve více než 60 zemích.

V diskusnímu dokumentu ze dne 10. května 2017 o využití potenciálu globalizace Komise uznává rostoucí obavy z toho, že zahraniční investoři kupují strategické evropské společnosti, které se zabývají klíčovými technologiemi. Tyto obavy vyvolaly diskusi o vhodnosti stávajícího regulačního rámce.

V červnu 2017 uvítala Evropská rada iniciativu Komise zaměřenou na využití potenciálu globalizace a konkrétně na analýzu investic ze třetích zemí ve strategických odvětvích.

Evropský parlament Komisi vyzval, aby spolu s členskými státy sledovala přímé zahraniční investice třetích zemí do evropských strategických odvětví, infrastruktury a technologií klíčových pro budoucnost nebo do jiných aktiv, která mají význam v zájmu bezpečnosti a ochrany přístupu k nim“.

Další informace

Informační přehled k návrhu Komise

Navrhované nařízení

Sdělení o vstřícnosti k přímým zahraničním investicím a současné ochraně základních zájmů

Pracovní dokument útvarů Komise

Diskusní dokument Komise o využití potenciálu globalizace

Závěry Evropské rady o využití potenciálu globalizace a analýze investic ze třetích zemí ve strategických odvětvích

 

[1] Rakousko, Dánsko, Německo, Finsko, Francie, Lotyšsko, Litva, Itálie, Polsko, Portugalsko, Španělsko a Spojené království.

IP/17/3183

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar