Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Състоянието на Съюза през 2017 г. — пакет в областта на търговията: Европейската комисия предлага рамка за скрининг на преките чуждестранни инвестиции

Брюксел, 14 септември 2017 r.

Състоянието на Съюза през 2017 г. — пакет в областта на търговията: Европейската комисия предлага рамка за скрининг на преките чуждестранни инвестиции

1

В тазгодишната си реч относно състоянието на Съюза от 13 септември председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Нека да изясня нещо: ние не сме наивни привърженици на свободната търговия. Европа трябва винаги да защитава своите стратегически интереси. Затова днес ние предлагаме нова рамка на ЕС за скрининг на инвестициите. Ако чуждестранно държавно дружество иска да закупи европейско пристанище, част от нашата енергийна инфраструктура или предприятие, разработващо технологии за отбраната, това трябва да бъде възможно единствено в условията на прозрачност, контрол и дебат. Наша политическа отговорност е да сме наясно с това, което се случва на наша територия, така че да можем при необходимост да гарантираме нашата колективна сигурност.“

Днес Европейската комисия представи предложения за създаване на европейска рамка за скрининг на преките чуждестранни инвестиции в Европейския съюз. Успоредно с това Комисията ще започне подробен анализ на потоците преки чуждестранни инвестиции в ЕС и ще създаде координационна група с участието на държавите членки, която да спомогне за набелязването на съвместни проблеми от стратегическо значение в областта на преките чуждестранни инвестиции.

Заместник-председателят Юрки Катайнен заяви: „ЕС има и ще има и занапред един от най-отворените инвестиционни режими в света. Преките чуждестранни инвестиции са важен източник на растеж, заетост и иновации. Не можем обаче да пренебрегнем факта, че в някои случаи придобиването от страна на чуждестранни инвеститори може да е в разрез с нашите интереси.

Комисарят на ЕС по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви:„Целта на нашето предложение е ЕС да продължи да бъде отворен към чуждестранните инвестиции, като същевременно запази една недискриминационна, прозрачна и предсказуема рамка. Наличието на европейска рамка за скрининг на преките чуждестранни инвестиции ще ни даде възможност да предприемем колективни действия и да защитим стратегическите си интереси като европейци, когато те се окажат застрашени.“

Инвестиционният режим в ЕС се нарежда сред най-отворените в света. Принципът на отвореност към чуждестранни инвестиции е залегнал в договорите за основаването и функционирането на Съюза. В някои случаи обаче е възможно чуждестранните инвеститори да се опитат да придобият активи със стратегическо значение, които биха им позволили да контролират или да влияят на европейски предприятия, чиято дейност е от първостепенна важност за нашата сигурност и за обществения ред. Това включва дейности, свързани с експлоатацията или осигуряването на технологии, инфраструктура, суровини или чувствителна информация с ключово значение. Придобиването от страна на чуждестранни държавни или държавно контролирани дружества в тези стратегически области може не само да позволи на трети държави да използват тези активи в ущърб на сравнителния технологичен напредък на ЕС, но също и да изложи на риск нашата сигурност и обществения ред в Съюза.

Комисията предлага нова законодателна рамка, която да помогне на Европа да защити своите основни интереси. Тя включва:

  • Европейска рамка за скрининг на преките чуждестранни инвестиции от страна на държавите членки въз основа на съображения за опазване на сигурността и обществения ред, включително задължения за прозрачност, прилагане на принципа за равностойно третиране на чуждестранните инвестиции независимо от произхода им и задължение за осигуряване на адекватни възможности за правна защита по отношение на решенията, приемани в рамките на тези механизми за контрол.
  • Механизъм за сътрудничество между държавите членки и Комисията. Този механизъм може да бъде активиран, когато конкретна чуждестранна инвестиция в една или в няколко държави членки може да навреди на сигурността или на обществения ред в друга.
  • Скрининг от страна на Европейската комисия въз основа на съображения за опазване на сигурността и на обществения ред, в случаите когато преките чуждестранни инвестиции в държавите членки могат да засегнат неблагоприятно проекти или програми от интерес за Съюза. Това включва проекти и програми в областта на научните изследвания („Хоризонт 2020“), космическите изследвания („Галилео“), транспорта (Трансевропейски транспортни мрежи, TEN-T), енергетиката (TEN-E) и телекомуникациите.

Новата рамка за скрининг на инвестициите на равнище ЕС ще осигури прозрачност и предсказуемост за инвеститорите и за правителствата на държавите членки. Тя ще надгражда националните механизми за контрол, които вече съществуват в 12 държави членки[1] и няма да попречи на държавите — членки на ЕС, да приемат нови механизми за контрол или да не прилагат такива механизми. По отношение на решенията във връзка с преките чуждестранни инвестиции европейската рамка ще запази необходимата гъвкавост на национално равнище. Последната дума във всяка процедура по скрининг на инвестиции принадлежи на държавите членки.

Предложението за регламент относно скрининга на преките чуждестранни инвестиции в ЕС ще трябва да бъде одобрено от Европейския парламент и от държавите — членки на ЕС, в рамките на Съвета (обикновена законодателна процедура). Поради това, за да не се губи повече време, Европейската комисия предлага успоредно да се пристъпи незабавно към изпълнението на две допълнителни мерки.

На първо място, Комисията ще създаде координационна група по въпросите на входящите преки чуждестранни инвестиции, която ще разглежда всички въпроси в обхвата на предложението за регламент относно скрининга, но ще служи и като форум за провеждането на по-широки дискусии. Широките ѝ правомощия ще включват набелязване на сектори и активи със стратегическо значение от гледна точка на опазването на сигурността, обществения ред и/или контрола върху активи от първостепенно значение на национално, транснационално или европейско равнище. Групата ще се председателства от Комисията и ще бъде съставена от представители на всички държави членки.

В рамките на групата ще се обменят информация и най-добри практики, ще се извършва анализ на преките чуждестранни инвестиции; ще се обсъждат въпроси от общ интерес, като например субсидирането и други практики на трети държави, спомагащи за стратегическите придобивания.

На второ място, до края на 2018 г. Комисията ще направи задълбочен анализ на потоците преки чуждестранни инвестиции в ЕС, като се съсредоточи върху стратегически сектори (като енергетика, космически изследвания, транспорт) и активи (ключови технологии, инфраструктура от първостепенно значение, чувствителни данни), установяването на контрол върху които може да предизвика загриженост поради съображения за опазване на сигурността и обществения ред. Това се отнася по-специално за случаите, когато инвеститорът е притежаван или контролиран от трета държава или получава значителни държавни субсидии. В сътрудничество с държавите членки Комисията ще събере подробни данни, ще анализира тенденциите и ще направи оценка на въздействието на инвестициите, включително посредством проучвания на конкретни случаи.

Контекст

Инвестиционният режим на ЕС се нарежда сред най-отворените в света, а държавите — членки на ЕС, взети заедно, прилагат най-малко ограничения по отношение на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в света. ОИСР изрично призна това в своя доклад относно степента на рестриктивност на политиките по отношение на ПЧИ (FDI Regulatory Restrictiveness Index), в който се измерват регулаторните бариери пред чуждестранните инвестиции в над 60 държави.

В документа за размисъл на Комисията от 10 май 2017 г. относно извличането на ползите от глобализацията бе призната нарастващата загриженост във връзка със стратегическите придобивания на европейски дружества с ключови технологии от страна на чуждестранни инвеститори. Бе поставена под въпрос способността на настоящата регулаторна рамка да се справи с тях.

През юни 2017 г. Европейският съвет приветства инициативата на Комисията за извличане на ползите от глобализацията и по-специално за анализ на инвестициите от трети държави в стратегически сектори.

Европейският парламент от своя страна призова Комисията и държавите членки „да извършват скрининг по отношение на преките чуждестранни инвестиции в ЕС от трети държави в стратегически промишлени сектори, инфраструктура и технологии на бъдещето от ключово значение, или други активи от значение за сигурността и защитата на достъпа до тях“.

За повече информация

Информационен документ, представящ предложението на Комисията

Предложение за регламент

Съобщение на Комисията относно създаването на благоприятни условия за преките чуждестранни инвестиции при осигуряване на защита на основните интереси

Работен документ на службите на Комисията

Документ за размисъл на Комисията относно извличането на ползите от глобализацията

Заключения на Съвета относно извличането на ползите от глобализацията и анализирането на инвестициите, направени от трети държави в стратегически сектори

 

[1] Австрия, Германия, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Италия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Финландия и Франция.

IP/17/3183

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar