Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

2017 års tal om tillståndet i unionen – Handelspaketet: EU-kommissionen lägger fram förslag för en balanserad och progressiv handelspolitik.

Bryssel den 14 september 2017

2017 års tal om tillståndet i unionen – Handelspaketet: EU-kommissionen lägger fram förslag för en balanserad och progressiv handelspolitik.

1

– Jag vill att EU:s handelsagenda ska förstärkas. Ja, EU står öppet för affärsverksamhet, men det måste råda ömsesidighet. Vi måste få vad vi ger, säger kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i dag i sitt årliga tal om tillståndet i unionen. Handel är inte något abstrakt, utan handlar om arbetstillfällen och om att skapa nya möjligheter för både stora och små företag i EU. Varje ytterligare miljard euro i export innebär 14 000 ytterligare arbetstillfällen i EU. Handel handlar om att exportera våra normer, på exempelvis det sociala området eller i fråga om miljö- och dataskydd eller livsmedelssäkerhet.

I anslutning till Junckers tal lägger kommissionen i dag fram ett viktigt paket med förslag på handels- och investeringsområdet för att förverkliga en progressiv och ambitiös handelsagenda. Förslagen handlar bland annat om att inrätta en EU-ram för granskning av utländska direktinvesteringar med syfte att sådana investeringar inte ska hota EU:s strategiska intressen i fråga om säkerhet och allmän ordning, och förslag till mandat för inledande av handelsförhandlingar med Australien och Nya Zeeland. För att EU:s handelspolitik ska bli den mest transparenta och inkluderande i världen har kommissionen beslutat att inrätta en rådgivningsgrupp för EU:s handelsavtal och att från och med i dag offentliggöra alla nya förslag till förhandlingsmandat. Slutligen presenteras ett utkast till mandat för inledande av förhandlingar om inrättande av en multilateral investeringsdomstol.

– För att uppnå en fri och rättvis handel måste öppnandet av marknader för handel och investeringar som viktig drivkraft för välstånd balanseras mot internationella regler som upprätthåller våra höga standarder och gemensamma värden och som skyddar våra intressen, säger kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans. Detta är skälet till att vi som en del av handelspaketet föreslår en permanent multilateral investeringsdomstol som är rättvis och opartisk. Med hjälp av en sådan domstol uppnår vi den rätta balansen mellan staters och investerares intressen och den erforderliga demokratiska legitimitet som skapas genom att säkerställa oberoende, ansvarsskyldighet och transparens.

– Världshandeln måste formas och kontrolleras proaktivt så att den blir rättvis, framhåller värden och förblir fast förankrad i ett regelbaserat system, säger vice ordförande Jyrki Katainen. I en miljö av ökande risk för protektionism och större aktörers svagare engagemang för global styrning på handelsområdet måste EU stiga fram och ta ledningen. Vårt tillvägagångssätt är balanserat och ansvarigt: vi öppnar marknader men fastställer även stränga regler och standarder för att kontrollera globaliseringen, och vi säkerställer likvärdiga konkurrensvillkor. Genom handeln kan EU:s näringsliv blomstra och små och medelstora företag få möjligheter att exportera och skapa arbetstillfällen.

– Världen behöver ett ledarskap på handelsområdet, säger handelskommissionär Cecilia Malmström. EU fortsätter att förespråka fri och rättvis handel och går i främsta ledet hos en grupp av likasinnade länder. Dagens förslagspaket visar detta ledarskap i praktiken. Det visar också vår fasta föresats att utveckla EU:s handelspolitik på ett sätt som är så öppet och inkluderande som möjligt. Under de kommande veckorna kommer jag att arbeta nära med Europaparlamentet och EU-medlemsstaternas regeringar, via rådet, för att så snabbt som möjligt gå vidare med dessa förslag.

Paketet har följande huvudinslag:

  • Ett förslag till EU-ram för granskning av utländska direktinvesteringar.Det säkerställer att utländska aktörers investeringar förblir en viktig tillväxtkälla för EU samtidigt som EU:s väsentliga intressen skyddas. Lagförslaget åtföljs av en grupp kompletterande åtgärder som börjar gälla omedelbart. Dessa beskrivs utförligt i ett meddelande om det strategiska behovet av sådan granskning.
  • Rekommendationer till rådet om att inleda förhandlingar om handelsavtal med Australien och Nya Zeeland. Dessa avtal bygger på de nyligen framförhandlade avtalen med bland annat Kanada, Vietnam, Singapore och Japan, och utvidgar alliansen med partnerländer som vill skapa progressiva regler för världshandeln.
  • En rekommendation till rådet om att inleda förhandlingar om inrättande av en multilateral domstol för lösning av investeringstvister. Denna större innovation inom global styrning är ännu ett steg mot ett mer transparent, konsekvent och rättvist tillvägagångssätt för att hantera företagens klagomål inom ramen för investeringsskyddsavtal.
  • Historisk transparens: Med offentliggörandet av utkasten till mandat för bilaterala handelsavtal med Australien och Nya Zeeland och för ett multilateralt avtal om investeringstvistlösning har kommissionen beslutat att från och med i dag offentliggöra alla sina rekommendationer till förhandlingsdirektiv för handelsavtal (s.k. förhandlingsmandat). Samtidigt som de överlämnas till Europaparlamentet och rådet kommer dokumenten att skickas automatiskt till samtliga nationella parlament och göras tillgängliga för allmänheten. Detta bör möjliggöra en bred och inkluderande debatt om planerade avtal redan från början. Kommissionen vill att medlemsstaterna involverar berörda nationella och regionala intressenter i handelsförhandlingarna vid tidigast möjliga tidpunkt.
  • Inrättande av en rådgivningsgrupp för EU:s handelsavtal: Genom denna grupp kan kommissionen samverka med det civila samhället och lättare få in olika synpunkter och insikter från en bred och balanserad grupp av intressenter, från fackföreningar och arbetsgivarförbund till konsumentgrupper och andra icke-statliga organisationer. Inrättandet av denna grupp utgör en fortsättning av kommissionens arbete för att skapa en mer transparent och inkluderande handelspolitik.

Detaljerna i dagens handelspaket beskrivs i meddelandet om en balanserad och progressiv handelspolitik för att styra globaliseringen. Det åtföljs av en lägesrapport om EU:s handelspolitiska strategi ”Handel för alla”, efter två år av dess genomförande.

Bakgrund

Världshandeln bidrar väsentligt till en konkurrenskraftig och välmående europeisk union, där över 30 miljoner arbetstillfällen bygger på export från EU till övriga världen. Den framtida globala tillväxten kommer till 90 % att ske utanför EU:s gränser. En globalt integrerad ekonomi fortsätter följaktligen att gynna både stora och små eller medelstora europeiska företag, liksom europeiska invånare, arbetstagare och konsumenter.

I oktober 2015 föreslog kommissionen en ny handels- och investeringsstrategi för EU, kallad Handel för alla: Mot en mer ansvarsfull handels- och investeringspolitik. Dagens meddelande och de fem förslagen avser att bygga vidare på denna strategi inom ramen för kommissionens bredare diskussionsunderlag från maj 2017 om att styra globaliseringen.

Läs mer

Meddelande: En balanserad och progressiv handelspolitik för att styra globaliseringen

Genomföranderapporten om ”Handel för alla”

Pressmeddelande om granskning av investeringar

Faktablad om granskning av investeringar

Utkast till mandat för förhandlingar med Australien

Utkast till mandat för förhandlingar med Nya Zeeland

Faktablad om framtida förhandlingar med Australien och Nya Zeeland

Utkast till mandat för förhandlingar om inrättande av en multilateral investeringsdomstol

Faktablad om framtida förhandlingar om en multilateral investeringsdomstol

Faktablad om transparens

Ordförande Junckers tal om tillståndet i unionen 2017

IP/17/3182

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar