Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Staat van de Unie 2017 – Handelspakket: de Commissie presenteert initiatieven voor een evenwichtig en vooruitstrevend handelsbeleid

Brussel, 14 september 2017

Staat van de Unie 2017 – Handelspakket: de Commissie presenteert initiatieven voor een evenwichtig en vooruitstrevend handelsbeleid

1

Op 13 september verklaarde voorzitter Jean-Claude Juncker in zijn jaarlijkse toespraak over de Staat van de Unie: "Ik wil dat wij de Europese handelsagenda versterken. Ja, Europa staat open voor de handel. Er moet echter sprake zijn van wederkerigheid. Als wij iets geven, moeten wij daar ook iets voor terugkrijgen. Handel is geen abstract concept. Handel gaat over werkgelegenheid en het creëren van nieuwe kansen voor grote en kleine ondernemingen in Europa. Een toename van de uitvoer met 1 miljard EUR komt overeen met 14 000 extra banen in Europa. Handel gaat om het uitvoeren van onze normen, of dit nu maatschappelijke normen of milieunormen of voorschriften op het gebied van gegevensbescherming of voedselveiligheid zijn."

Na de toespraak van voorzitter Jean-Claude Juncker over de Staat van de Unie, heeft de Commissie vandaag een fors pakket met voorstellen voor handel en investeringen gepresenteerd ten behoeve van een vooruitstrevende en ambitieuze handelsagenda. De voorstellen omvatten de totstandbrenging van een Europees screeningskader om ervoor te zorgen dat buitenlandse directe investeringen niet ten koste gaan van de strategische belangen van de EU op het gebied van veiligheid en openbare orde en ontwerpmandaten voor de opening van onderhandelingen met Australië en Nieuw-Zeeland. In haar streven om ervoor te zorgen dat de EU over het meest transparante en inclusieve handelsbeleid ter wereld beschikt, heeft de Commissie besloten een adviesgroep inzake EU-handelsovereenkomsten op te richten en vanaf vandaag alle nieuwe voorstellen voor onderhandelingsmandaten bekend te maken. Tot slot bevatten de voorstellen van vandaag ook een ontwerpmandaat voor de opening van onderhandelingen voor de oprichting van een multilateraal investeringsgerecht.

Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, zei hierover: "Voor vrije en eerlijke handel moeten wij een evenwicht vinden tussen het openen van markten voor handel en investeringen als belangrijke motor van onze welvaart en internationale regels die overeenkomen met onze strikte normen en gemeenschappelijke waarden en onze belangen beschermen. Daarom bevat het handelspakket een voorstel voor de oprichting van een permanent multilateraal investeringsgerecht dat eerlijk en onpartijdig is. Een dergelijk gerechtelijk systeem zal ons in staat stellen om het juiste evenwicht te vinden tussen de belangen van staten en investeerders en de nodige democratische legitimiteit creëren door te zorgen voor onafhankelijkheid, publieke verantwoording en transparantie."

Vicevoorzitter Jyrki Katainen verklaarde: "De wereldhandel moet op proactieve wijze worden gevormd en beheerd om de eerlijkheid ervan te waarborgen en ervoor te zorgen dat de wereldhandel waarden uitdraagt en sterk verankerd blijft in een op regels gebaseerd systeem. Gezien de toenemende dreiging van protectionisme en de afnemende bereidheid van grote spelers om zich in te zetten voor een wereldwijd handelsbeleid, moet de EU hierbij het voortouw nemen. Onze aanpak is evenwichtig en verantwoordelijk: wij openen markten, maar stellen strikte voorschriften en normen vast om de mondialisering in goede banen te leiden en wij zorgen dat er sprake is van een gelijk speelveld. Dankzij handel kan de industrie in de EU floreren en krijgen kleine en middelgrote ondernemingen de kans om producten uit te voeren en banen te creëren."

EU-handelscommissaris Cecilia Malmström zei hierover: "De wereld heeft behoefte aan leiders op het gebied van handel. De EU blijft pleiten voor vrije en eerlijke handel, en vervult een voortrekkersrol in een groep gelijkgestemde landen. Het vandaag gepresenteerde pakket met voorstellen toont dit leiderschap. Het geeft ook blijk van onze vastberadenheid om het handelsbeleid van de EU op een zo open en inclusief mogelijke manier te ontwikkelen. In de komende weken zal ik nauw samenwerken met het Europees Parlement en via de Raad van de EU met de regeringen van de EU-landen om deze voorstellen zo spoedig mogelijk te realiseren."

Het pakket omvat onder meer de volgende hoofdpunten:

  • Een voorstel voor een Europees kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen. Dit zal ervoor zorgen dat buitenlandse investeringen een belangrijke bron van groei in de EU blijven terwijl de essentiële belangen van de EU beschermd worden. Het wetgevingsvoorstel gaat vergezeld van een reeks aanvullende maatregelen die onmiddellijk in werking treden. Deze maatregelen worden nader beschreven in een mededeling waarin de strategische noodzaak voor een dergelijke screening wordt toegelicht.
  • Aanbevelingen aan de Raad met betrekking tot de opening van onderhandelingen over handelsovereenkomsten met Australië en Nieuw-Zeeland. Deze overeenkomsten bouwen voort op de recente succesvolle overeenkomsten met onder andere Canada, Vietnam, Singapore en Japan, waarmee de alliantie van partners die zich inzetten voor vooruitstrevende regels voor de wereldhandel, verder is uitgebreid.
  • Een aanbeveling aan de Raad met betrekking tot de opening van onderhandelingen voor de oprichting van een multilateraal gerecht voor de beslechting van investeringsgeschillen. Deze belangrijke innovatie op het gebied van de mondiale governance betekent een nieuwe stap in de richting van een transparantere, coherentere en eerlijkere aanpak van klachten van ondernemingen in het kader van investeringsbeschermingsovereenkomsten.
  • Een ongekende mate van transparantie: Met de bekendmaking van de ontwerpmandaten voor de bilaterale handelsovereenkomsten met Australië en Nieuw-Zeeland en voor een multilaterale overeenkomst inzake de beslechting van investeringsgeschillen, heeft de Commissie besloten om vanaf nu al haar aanbevelingen voor onderhandelingsrichtsnoeren voor handelsovereenkomsten (ook wel onderhandelingsmandaten genoemd) bekend te maken. Wanneer deze documenten aan het Europees Parlement en de Raad worden voorgelegd, zullen zij automatisch tegelijkertijd worden toegezonden aan alle nationale parlementen en ter beschikking worden gesteld aan het grote publiek. Dit moet vanaf het begin een breed en inclusief debat mogelijk maken over de geplande overeenkomsten. De Commissie vraagt de lidstaten om ervoor te zorgen dat de relevante nationale en regionale belanghebbenden in een zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken bij handelsbesprekingen.
  • De oprichting van een adviesgroep inzake EU-handelsovereenkomsten. De groep zal de Commissie in staat stellen om in contact te treden met het maatschappelijk middenveld om gemakkelijker verschillende standpunten en ideeën te verzamelen uit een ruime en evenwichtige groep belanghebbenden, variërend van vakbonden, werkgeversorganisaties, consumentenorganisaties en andere niet-gouvernementele organisaties. De oprichting van deze groep is een voortzetting van de inspanningen van de Commissie om het handelsbeleid nog transparanter en inclusiever te maken.

De details van het handelspakket van vandaag worden uiteengezet in de mededeling over "Een vooruitstrevend handelsbeleid om de mondialisering in goede banen te leiden". Hierbij hoort ook een voortgangsverslag over de EU-handelsstrategie "Handel voor iedereen", waarbij wordt gekeken naar de uitvoering hiervan gedurende de afgelopen twee jaar.

Achtergrond

Met meer dan 30 miljoen banen die worden ondersteund door de Europese uitvoer naar de rest van de wereld, is de wereldhandel een van de belangrijkste factoren voor een concurrerende en welvarende Europese Unie. 90 % van de toekomstige mondiale groei zal buiten de Europese grenzen worden gerealiseerd. Een wereldwijd geïntegreerde economie blijft daarom ten goede komen aan zowel grote als kleine en middelgrote Europese ondernemingen, almede aan Europese burgers, werknemers en consumenten.

In oktober 2015 heeft de Commissie een nieuwe handels- en investeringsstrategie voor de Europese Unie voorgesteld, met als titel "Handel voor iedereen: Naar een meer verantwoord handels- en investeringsbeleid". De mededeling van vandaag en de vijf initiatieven bouwen voort op deze strategie in het kader van de bredere discussienota van de Commissie over het in goede banen leiden van de mondialisering uit mei 2017.

Meer informatie

Mededeling: Een evenwichtig en vooruitstrevend handelsbeleid om de mondialisering in goede banen te leiden

Het uitvoeringsverslag over "Handel voor iedereen"

Persbericht over de screening van investeringen

Factsheet over de screening van investeringen

Ontwerpmandaat voor de onderhandelingen met Australië

Ontwerpmandaat voor de onderhandelingen met Nieuw-Zeeland

Factsheet over de toekomstige onderhandelingen met Australië en Nieuw-Zeeland

Ontwerpmandaat voor onderhandelingen over de oprichting van een multilateraal investeringsgerecht

Factsheet over de toekomstige onderhandelingen over een multilateraal investeringsgerecht

Factsheet over transparantie

Toespraak over de Staat van de Unie 2017 door VOORZITTER JEAN-CLAUDE JUNCKER

IP/17/3182

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar