Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Runa par stāvokli Savienībā 2017. gadā – Tirdzniecības pakete: Komisija nāk klajā ar iniciatīvām līdzsvarotai un progresīvai tirdzniecības politikai

Briselē, 2017. gada 14. septembrī

Runa par stāvokli Savienībā 2017. gadā – Tirdzniecības pakete: Komisija nāk klajā ar iniciatīvām līdzsvarotai un progresīvai tirdzniecības politikai

1

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers 13. septembrī savā ikgadējā runā par stāvokli Savienībā norādīja: “Es vēlos, lai mēs nostiprinātu mūsu Eiropas tirdzniecības programmu. Jā, Eiropa ir atvērta darījumdarbībai. Taču jābūt savstarpībai. Mums jāsaņem pretī to pašu, ko mēs dodam. Tirdzniecība nav nekas abstrakts. Tirdzniecība nozīmē darbvietas, jaunu iespēju radīšanu Eiropas uzņēmumiem – kā lieliem, tā maziem. Ar katru eksporta radīto papildu 1 miljardu eiro tiek atbalstīti 14 000 jaunu darbvietu Eiropā Tirdzniecība nozīmē mūsu standartu eksportēšanu – vai tie būtu sociālie vai vides standarti, datu aizsardzības vai pārtikas nekaitīguma prasības.”

Pēc Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera runas par stāvokli Savienībā Komisija šodien nāca klajā ar plašu priekšlikumu paketi tirdzniecības un ieguldījumu jomā, lai varētu īstenot progresīvu un vērienīgu tirdzniecības programmu. Priekšlikumos ierosināts izveidot Eiropas izvērtēšanas satvaru, lai nodrošinātu, ka ārvalstu tiešie ieguldījumi neapdraud ES stratēģiskās intereses saistībā ar drošību un sabiedrisko kārtību, kā arī iekļauts pilnvaru projekts tirdzniecības sarunu sākšanai ar Austrāliju un Jaunzēlandi. Lai ES tirdzniecības politika kļūt par vispārredzamāko un iekļaujošāko visā pasaulē, Komisija ir nolēmusi izveidot Padomdevēju grupu ES tirdzniecības nolīgumu jautājumos un no šodienas publicēt visus jaunos pilnvaru priekšlikumus sarunu risināšanai. Visbeidzot, šīsdienas priekšlikumi ietver pilnvaru projektu sākt sarunas par daudzpusējas ieguldījumu tiesas izveidi.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss teica: “Brīvai un taisnīgai tirdzniecībai mums ir jārod līdzsvars starp tirgu atvēršanu tirdzniecībai un ieguldījumiem, kas ir nozīmīgs mūsu labklājības virzītājspēks, un starptautiskajiem noteikumiem, kuri nodrošina mūsu augstos standartus un kopīgās vērtības un aizsargā mūsu intereses. Tādēļ mēs tirdzniecības paketē ierosinām pastāvīgu daudzpusēju ieguldījumu tiesu, kas ir taisnīga un objektīva. Šāda tiesas sistēma palīdzēs panākt pareizo līdzsvaru starp valstu un ieguldītāju interesēm un nepieciešamo demokrātisko leģitimitāti, nodrošinot neatkarību, pārskatatbildību un pārredzamību.”

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens norādīja: “Pasaules tirdzniecība ir jāveido proaktīvi un jāpārvalda tā, lai nodrošinātu, ka tā ir godīga, pauž vērtības un stingri pieturas pie izstrādātajiem noteikumiem. Ņemot vērā aizvien lielākus protekcionisma draudus un lielo ekonomikas dalībnieku saistību vājināšanos pasaules tirdzniecības pārvaldībā, ES ir jāuzņemas vadošā loma. Mūsu pieeja ir līdzsvarota un atbildīga: mēs atveram tirgus, taču arī nosakām augstus noteikumus un standartus, lai pārvaldītu globalizāciju, un nodrošinām vienlīdzīgus konkurences apstākļus. Tirdzniecība ļauj uzplaukt ES rūpniecībai, rada iespējas MVU eksportēt un ļauj tiem radīt jaunas darbvietas.”

Tirdzniecības komisāre Sesīlija Malmstrēma sacīja: “Pasaulē ir nepieciešami līderi tirdzniecības jomā. ES turpina atbalstīt brīvu un godīgu tirdzniecību un ir to valstu grupas priekšgalā, kurās valda līdzīgi uzskati. Šodienas priekšlikumu pakete apliecina šo vadošo lomu darbībā. Tā liecina arī par mūsu apņemšanos veidot ES tirdzniecības politiku tā, lai tā būtu iespējami atvērta un iekļaujoša. Tuvākajās nedēļās es cieši sadarbošos ar Eiropas Parlamentu un ES dalībvalstu valdībām ES Padomē, lai pēc iespējas ātrāk virzītu uz priekšu šos priekšlikumus.

Paketē ir šādi galvenie elementi:

  • priekšlikums par Eiropas satvaru ārvalstu tiešo ieguldījumu izvērtēšanai.Tas nodrošinās, ka ārvalstu ieguldījumi joprojām ir būtisks izaugsmes avots ES, vienlaikus aizsargājot ES būtiskās intereses. Tiesību akta priekšlikumam ir pievienots papildu pasākumu kopums, kas stāsies spēkā nekavējoties. Šie pasākumi ir izklāstīti īpašā paziņojumā, kurā norādīta arī stratēģiskā nepieciešamība veikt šādu izvērtēšanu;
  • ieteikumi Padomei sākt sarunas par tirdzniecības nolīgumiem ar Austrāliju un Jaunzēlandi. Šie nolīgumi balstīsies uz visnesenākajiem veiksmīgajiem nolīgumiem cita starpā ar Kanādu, Vjetnamu, Singapūru un Japānu, paplašinot aliansi ar partneriem, kas apņēmušies pasaules tirdzniecībā ieviest progresīvus noteikumus;
  • ieteikums Padomei sākt sarunas, lai izveidotu daudzpusēju tiesu ieguldījumu strīdu izšķiršanai.Šis nozīmīgais jaunievedums globālajā pārvaldībā būs vēl viens solis ceļā uz pārredzamāku, saskanīgāku un taisnīgāku pieeju, izskatot uzņēmumu sūdzības atbilstīgi ieguldījumu aizsardzības nolīgumiem;
  • bezprecedenta pārredzamība: publicējot pilnvaru projektus attiecībā uz divpusējiem tirdzniecības nolīgumiem ar Austrāliju un Jaunzēlandi un attiecībā uz daudzpusēju nolīgumu par ieguldījumu strīdu izšķiršanu, Komisija ir nolēmusi no šā brīža publicēt visus tās tirdzniecības nolīgumu sarunu norāžu ieteikumus (sarunu pilnvaras). Iesniedzot šos dokumentus Eiropas Parlamentam un Padomei, tie paralēli tiks automātiski nosūtīti visiem valstu parlamentiem un darīti pieejami plašai sabiedrībai. Tas ļaus īstenot plašas un iekļaujošas debates par plānotajiem nolīgumiem jau no paša sākuma. Komisija aicina dalībvalstis nodrošināt attiecīgo valsts un reģionālā līmeņa ieinteresēto personu iesaisti tirdzniecības sarunās pēc iespējas agrākā posmā;
  • Padomdevēju grupas ES tirdzniecības nolīgumu jautājumos izveide. Grupas izveide ļaus Komisijai sadarboties ar pilsonisko sabiedrību un vieglāk apkopot dažādas perspektīvas un atziņas no plaša un līdzsvarota ieinteresēto personu loka, piemēram, arodbiedrībām, darba devēju organizācijām, patērētāju grupām un citām nevalstiskajām organizācijām. Šīs grupas izveide ir turpinājums Komisijas centieniem padarīt tirdzniecības politiku vēl pārredzamāku un iekļaujošāku.

Sīkāka informācija par šīsdienas tirdzniecības paketi ir izklāstīta paziņojumā “Progresīva tirdzniecības politika globalizācijas izmantošanai”. Tam ir pievienots progresa ziņojums par ES tirdzniecības politikas stratēģiju “Tirdzniecība visiem”, aplūkojot tās īstenošanu pēc diviem gadiem.

Priekšvēsture

Globālā tirdzniecība ir būtiski svarīgs faktors konkurētspējīgā un plaukstošā Eiropas Savienībā – vairāk nekā 30 miljoni cilvēku ir nodarbināti, nodrošinot Eiropas eksportu uz pārējām pasaules valstīm. Nākotnē 90 % no globālās izaugsmes notiks ārpus Eiropas robežām. Tādēļ globāli integrēta ekonomika joprojām nodrošinās priekšrocības gan lieliem, gan maziem vai vidējiem Eiropas uzņēmumiem, kā arī Eiropas pilsoņiem, darba ņēmējiem un patērētājiem.

Komisija 2015. gada oktobrī ierosināja jaunu tirdzniecības un ieguldījumu stratēģiju Eiropas Savienībai “Tirdzniecība visiem: ceļā uz atbildīgāku tirdzniecības un ieguldījumu politiku”. Šīsdienas paziņojums un minētās piecas iniciatīvas balstās uz šo stratēģiju saistībā ar plašāko Komisijas 2017. gada maija pārdomu dokumentu par globalizācijas izmantošanu.

Papildinformācija

Paziņojums: Līdzsvarota un progresīva tirdzniecības politika globalizācijas izmantošanai

Ziņojums par stratēģijas “Tirdzniecība visiem” īstenošanu

Paziņojums presei par ieguldījumu izvērtēšanu

Faktu lapa par ieguldījumu izvērtēšanu

Pilnvaru projekts sarunām ar Austrāliju

Pilnvaru projekts sarunām ar Jaunzēlandi

Faktu lapa par turpmākām sarunām ar Austrāliju un Jaunzēlandi

Pilnvaru projekts sarunām par daudzpusējas ieguldījumu tiesas izveidi

Faktu lapa par turpmākām sarunām par daudzpusēju ieguldījumu tiesu

Faktu lapa par pārredzamību

Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera 2017. gada runa par stāvokli Savienībā

IP/17/3182

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar