Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Vuoden 2017 puhe unionin tilasta – Kauppapolitiikan paketti: Komissio esittää tasapainoiseen ja edistykselliseen kauppapolitiikkaan liittyviä aloitteita

Bryssel 14. syyskuuta 2017

Vuoden 2017 puhe unionin tilasta – Kauppapolitiikan paketti: Komissio esittää tasapainoiseen ja edistykselliseen kauppapolitiikkaan liittyviä aloitteita

1

Vuotuisessa unionin tilaa koskevassa puheessaan 13. syyskuuta puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi haluavansa vahvistaa Euroopan kauppaohjelmaa. ”Eurooppa on avoin liiketoiminnalle, mutta siihen on liityttävä vastavuoroisuutta. Meidän on myös saatava se, mitä annamme. Kauppa ei ole mikään käsitteellinen asia, vaan siinä on kyse työpaikoista ja uusien mahdollisuuksien tarjoamisesta Euroopan suurille ja pienille yrityksille. Jokainen miljardin euron lisäys vientituloihin tarkoittaa tukea 14 000 lisätyöpaikalle Euroopassa. Kaupassa on kyse eurooppalaisten normien viennistä, olivatpa kyseessä sitten sosiaaliset tai ympäristönormit taikka tietosuojaan tai elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvät vaatimukset”.

Unionin tilaa koskevan puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin puheen jälkeen komissio on tänään esittänyt painokkaan kauppa- ja investointiehdotusten paketin, jossa käsitellään edistyksellistä ja kunnianhimoista kauppaohjelmaa. Ehdotuksiin sisältyvät eurooppalaisten seurantapuitteiden perustaminen sen varmistamiseksi, että ulkomaiset suorat sijoitukset eivät vaaranna EU:n strategisia etuja turvallisuuden ja yleisen järjestyksen alalla, sekä valtuutusluonnokset kauppaneuvottelujen aloittamiseksi Australian ja Uuden-Seelannin kanssa. Komissio pyrkii tekemään EU:n kauppapolitiikasta maailman avoiminta ja osallistavinta. Tätä varten se on päättänyt perustaa EU:n kauppasopimuksia käsittelevän neuvoa-antavan ryhmän ja julkaista tästä eteenpäin kaikki uudet neuvotteluvaltuuksia koskevat ehdotukset. Tämänpäiväisiin ehdotuksiin sisältyy myös valtuutusluonnos neuvottelujen aloittamisesta monenvälisen investointituomioistuimen perustamiseksi.

Euroopan komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans totesi, että vapaan ja oikeudenmukaisen kaupan edistämiseksi on tasapainotettava keskenään markkinoiden avaaminen kauppaa ja investointeja varten keskeisenä tekijänä vauraudelle ja kansainväliset säännöt, joilla pidetään yllä korkeita standardeja ja yhteisiä arvoja ja suojataan etuja. ”Sen vuoksi ehdotamme kauppapolitiikan paketin osana pysyvää monenvälistä investointituomioistuinta, joka on oikeudenmukainen ja puolueeton. Tällainen tuomioistuinjärjestelmä mahdollistaa oikean tasapainon löytämisen valtioiden ja sijoittajien etujen välillä ja tarjoaa tarvittavan demokraattisen oikeutuksen varmistamalla riippumattomuuden, vastuuvelvollisuuden ja avoimuuden”.

Varapuheenjohtaja Jyrki Katainen totesi, että globaalia kauppaa on muovattava ja hallittava aktiivisesti, jotta se olisi oikeudenmukaista, kuvastaisi eurooppalaisia arvoja ja pysyisi vankasti ankkuroituna sääntöihin perustuvaan järjestelmään. Kun protektionismi uhkaa yleistyä ja suurten toimijoiden sitoutuminen globaaliin kaupan hallintotapaan heikentyä, EU:n on toimittava asiassa päättäväisesti. Meidän lähestymistapamme on tasapainoinen ja vastuullinen: avaamme markkinat mutta asetamme myös tiukat säännöt ja normit globalisaation hallintaa varten ja varmistamme, että toimintaedellytykset ovat tasapuoliset. Kauppa antaa EU:n teollisuudelle mahdollisuuden kukoistaa ja luo pk-yrityksille vienti- ja työllistämismahdollisuuksia, jatkoi Katainen.

EU:n kauppapolitiikasta vastaavan komissaarin Cecilia Malmströmin mukaan maailma tarvitsee johtajia kauppapolitiikan alalla. ”EU puolustaa edelleen vapaata ja oikeudenmukaista kauppaa samanmielisten maiden ryhmässä eturintamassa. Tämän päivän ehdotuspaketti osoittaa tätä johtajuutta käytännössä. Se myös osoittaa, että haluamme määrätietoisesti kehittää EU:n kauppapolitiikkaa mahdollisimman avoimesti ja osallistavasti. Tulevina viikkoina työskentelen tiiviisti yhdessä Euroopan parlamentin ja EU:n jäsenvaltioiden hallitusten kanssa neuvoston kautta, jotta nämä ehdotukset saataisiin etenemään niin pian kuin mahdollista”, jatkoi komissaari Malmström.

Paketin keskeisiä osia ovat seuraavat:

  • Ehdotus eurooppalaisista puitteista ulkomaisten suorien sijoitusten seuraamiseksi –Tarkoituksena on varmistaa, että ulkomaiset sijoitukset ovat edelleen tärkeä kasvun lähde EU:ssa, mutta suojata samalla EU:n keskeiset edut. Lainsäädäntöehdotukseen liittyy muitakin toimenpiteitä, jotka tulevat voimaan välittömästi. Ne esitetään tarkemmin tiedonannossa, jossa käsitellään seurannan strategista tarvetta.
  • Suositukset neuvostolle kauppasopimusneuvottelujen aloittamisesta Australian ja Uuden-Seelannin kanssa – Nämä sopimukset perustuisivat muun muassa Kanadan, Singaporen, Vietnamin ja Japanin kanssa hiljattain tehtyihin menestyksekkäisiin sopimuksiin, ja niillä laajennettaisiin globaalin kaupan edistyksellisiin sääntöihin sitoutuneiden kumppaneiden liittoutumaa.
  • Suositus neuvostolle neuvottelujen aloittamisesta investointiriitojen ratkaisemiseen tarkoitetun monenvälisen tuomioistuimen perustamiseksi –Tämä merkittävä innovaatio globaalin hallintotavan alalla on jälleen yksi askel kohti avoimempaa, johdonmukaisempaa ja oikeudenmukaisempaa lähestymistapaa, jolla käsitellään yritysten valituksia sijoitussuojaa koskevien sopimusten nojalla.
  • Ennennäkemätön avoimuus – Julkaistuaan Australian ja Uuden-Seelannin kanssa tehtäviä kahdenvälisiä kauppasopimuksia ja investointiriitojen ratkaisusta tehtävää monenvälistä sopimusta koskevat valtuutusluonnokset komissio on päättänyt julkaista tästä lähtien kaikki suosituksensa kauppasopimuksia koskeviksi neuvotteluohjeiksi (eli neuvotteluvaltuutukset). Samalla kun asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ne toimitetaan myös automaattisesti kansallisille parlamenteille ja asetetaan kansalaisten saataville. Näin suunnitelluista sopimuksista voidaan käydä laajaa ja osallistavaa keskustelua heti alusta lähtien. Komissio pyytää jäsenvaltioita varmistamaan, että asiaan liittyvät kansalliset ja alueelliset sidosryhmät otetaan mukaan kauppaneuvotteluihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
  • EU:n kauppasopimuksia käsittelevän neuvoa-antavan ryhmän perustaminen – Ryhmä antaa komissiolle mahdollisuuden ottaa kansalaisyhteiskunnan toimijat mukaan ja kerätä helpommin eri näkemyksiä sidosryhmäjoukolta (ammattiliitoilta, työnantajajärjestöiltä, kuluttajaryhmiltä ja muilta kansalaisjärjestöiltä) laajasti ja tasapuolisesti. Ryhmän perustaminen on jatkoa komission pyrkimyksille tehdä kauppapolitiikasta entistä avoimempaa ja osallistavampaa.

Tämänpäiväistä kauppapolitiikan toimenpidepakettia kuvataan tarkemmin tiedonannossa ”Globalisaation hallinta tasapainoisen ja edistyksellisen kauppapolitiikan avulla”. Sen liitteenä on EU:n ”Kaikkien kauppa” -strategiaa koskeva tilannekatsaus, jossa tarkastellaan strategian kahta täytäntöönpanovuotta.

Tausta

Globaali kauppa on keskeinen tekijä kilpailukykyisen ja vauraan Euroopan unionin kannalta, ja yli 30 miljoonan työpaikan tukena on Euroopasta muualle maailmaan suuntautuva vienti. Tulevaisuudessa 90 % globaalista kasvusta tapahtuu EU:n ulkopuolella. Globaalisti integroitunut talous hyödyttää näin ollen edelleen sekä suuria että pieniä ja keskisuuria eurooppalaisia yrityksiä kuten myös Euroopan kansalaisia, työntekijöitä ja kuluttajia.

Komissio ehdotti lokakuussa 2015 Euroopan unionille uutta kauppa- ja investointistrategiaa ”Kaikkien kauppa – Vastuullisempaa kauppa- ja investointipolitiikkaa”. Tämänpäiväisen tiedonannon ja viiden aloitteen on tarkoitus pohjautua tähän strategiaan ottaen huomioon toukokuussa 2017 laadittu komission laajempi keskusteluasiakirja globalisaation hallinnasta.

Lisätietoja

Tiedonanto Globalisaation hallinta tasapainoisen ja edistyksellisen kauppapolitiikan avulla

”Kaikkien kauppa” -strategian täytäntöönpanoraportti

Investointien seurantaa koskeva lehdistötiedote

Investointien seurantaa koskeva tiedote

Valtuutusluonnos Australian kanssa käytäviä neuvotteluja varten

Valtuutusluonnos Uuden-Seelannin kanssa käytäviä neuvotteluja varten

Tiedote tulevista neuvotteluista Australian ja Uuden-Seelannin kanssa

Valtuutusluonnos monenvälisen investointituomioistuimen perustamista koskevia neuvotteluja varten

Tiedote monenvälistä investointituomioistuinta koskevista tulevista neuvotteluista

Avoimuutta koskeva tiedote

Unionin tilaa koskeva puhe 2017, PUHEENJOHTAJA JEAN-CLAUDE JUNCKER

IP/17/3182

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar