Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Liidu olukord 2017 – kaubanduspakett: komisjon avaldab tasakaalustatud ja edumeelse kaubanduspoliitika algatused

Brüssel, 14. september 2017

Euroopa Liidu olukord 2017 – kaubanduspakett: komisjon avaldab tasakaalustatud ja edumeelse kaubanduspoliitika algatused

1

President Jean-Claude Juncker märkis 13. septembril oma kõnes olukorrast Euroopa Liidus järgmist: „Esiteks soovin ühiselt tugevdada liidu kaubanduspoliitikat. Tõsi, Euroopa on oma kaubanduspartnerite suhtes avatud. Kuid ootame sama oma partneritelt – avatus peab olema vastastikune. Kaubanduspoliitika ei ole abstraktne nähtus. Selle eesmärk on luua töökohti ja pakkuda uusi võimalusi Euroopa ettevõtetele, olgu nad suured või väikesed. Iga ekspordist teenitud 1 miljardi euro abil suudetakse Euroopas tagada 14 000 uut töökohta. Kaubanduspoliitika sihiks on ühtlasi levitada meie standardeid, olgu need seotud sotsiaal-, keskkonna-, andmekaitse või toiduohutusküsimustega.“

Pärast president Junckeri kõnet olukorrast Euroopa Liidus avaldas komisjon täna edumeelse ja kaugeleulatuva kaubanduskava eluviimiseks arvukaid kaubandus- ja investeerimisettepanekuid sisaldava paketi. Ettepanekud hõlmavad muu hulgas Euroopa kontrolliraamistikku, mille eesmärk on tagada, et välismaised otseinvesteeringud ei kahjustaks ELi strateegilisi huve julgeoleku ja avaliku korra küsimustes, ning volituste kavandeid kaubandusläbirääkimiste alustamiseks Austraalia ja Uus-Meremaaga. Selleks et muuta ELi kaubanduspoliitika kõige läbipaistvamaks ja kaasavamaks kogu maailmas, on komisjon otsustanud luua ELi kaubanduslepingute nõuanderühma ning avaldada alates tänasest kõik uued ettepanekud läbirääkimisvolituste andmiseks. Täna avaldatud ettepanekud hõlmavad ka volituste kavandit läbirääkimiste alustamiseks mitmepoolse investeerimiskohtu loomise üle.

Euroopa Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans ütles: „Vaba ja õiglase kaubanduse jaoks peame ühest küljest avama turud kaubandusele ja investeeringutele kui peamistele jõukuse allikatele, kuid teisest küljest tasakaalustama seda rahvusvaheliste eeskirjadega, mis toetavad meie kõrgeid standardeid ja ühiseid väärtusi ning kaitsevad meie huve. Seepärast teeme kaubanduspaketi raames ettepaneku luua alaline mitmepoolne investeerimiskohus, mis oleks õiglane ja erapooletu. Selline kohtusüsteem võimaldab meil leida õige tasakaalu riikide ja investorite huvide ning vajaliku demokraatliku legitiimsuse vahel, tagades sõltumatuse, vastutuse ja läbipaistvuse.“

Asepresident Jyrki Katainen ütles: „Kui soovime, et maailmakaubandus oleks õiglane ja väärtustepõhine ning tugineks ka tulevikus kindlalt reeglitepõhisele süsteemile, tuleb seda ennetavalt kujundada ja juhtida. Arvestades üha kasvavat protektsionismiohtu ja suurte turuosaliste vähenenud huvi maailmakaubanduse juhtimise vastu, peab Euroopa Liit võtma endale kaubanduse valdkonnas juhtrolli. Meie lähenemine on tasakaalustatud ja vastutustundlik: me avame turud, kuid kehtestame ka ranged reeglid ja standardid, millega üleilmastumist juhtida. Ka võrdsed tingimused peavad olema tagatud. Tänu kaubandusele läheb ELi tööstusel hästi, väikeettevõtted saavad eksportida oma tooteid ning luua töökohti.

ELi kaubandusvolinik Cecilia Malmström ütles: „Maailmakaubandus vajab teenäitajaid. EL seisab ka edaspidi vaba ja õiglase kaubanduse eest koos sarnaste vaadetega riikidega. Tänane ettepanekute pakett on selle töö vili. Lisaks näitab see meie kindlat tahet arendada ELi kaubanduspoliitikat võimalikult avatud ja kaasaval viisil. Lähinädalatel kavatsen teha Euroopa Parlamendiga ja ELi liikmesriikide valitsustega Euroopa Liidu Nõukogu tasandil tihedat koostööd, et viia need ettepanekud ellu nii kiiresti kui võimalik.“

Pakett hõlmab järgmisi põhipunkte.

  • Ettepanek luua välismaiste otseinvesteeringute kontrollimiseks Euroopa raamistik. Raamistikuga tagatakse, et otseinvesteeringud jäävad ka edaspidi ELi majanduskasvu oluliseks allikaks, kahjustamata sealjuures ELi esmatähtsaid huve. Seadusandlikule ettepanekule on lisatud mitmesuguseid täiendavaid meetmeid, mis jõustuvad kohe. Neid meetmeid on lähemalt kirjeldatud teatises, milles selgitatakse strateegilist vajadust sellise kontrolli järele.
  • Nõukogule esitatud soovitused alustada Austraalia ja Uus-Meremaaga läbirääkimisi kaubanduslepingute sõlmimise üle. Need lepingud põhineksid Kanada, Vietnami, Singapuri, Jaapani jt riikidega hiljuti edukalt sõlmitud lepingutel ning aitaksid veelgi suurendada partnerriikide ühendust, kes töötab selle nimel, et maailmakaubanduses kehtiksid edumeelsed eeskirjad.
  • Nõukogule esitatud soovitus alustada läbirääkimisi investeeringuvaidluste lahendamisega tegeleva mitmepoolse kohtu loomise üle. See maailmakaubanduse juhtimisega seotud oluline uuendus aitab kasutusele võtta läbipaistvama, sidusama ja õiglasema lähenemisviisi, et lahendada ettevõtjate poolt investeeringute kaitse lepingute alusel esitatud kaebusi.
  • Enneolematu läbipaistvus. Komisjon on juba avaldanud volituste kavandid nii Austraalia ja Uus-Meremaaga sõlmitavate kahepoolsete kaubanduslepingute kui ka investeerimisvaidluste lahendamisega seotud mitmepoolsete kokkulepete kohta ning on otsustanud alates tänasest avaldada kõik oma soovitused kaubandusläbirääkimisi käsitlevate juhiste (läbirääkimisjuhiste) kohta. Edaspidi saadetakse läbirääkimisjuhised lisaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule automaatselt ka kõikide liikmesriikide parlamentidele ning tehakse üldsusele kättesaadavaks. See peaks juba algusest peale looma eeldused ulatusliku ja kaasava arutelu pidamiseks kavandatavate lepingute üle. Komisjon palub liikmesriikidel tagada, et asjaomased riiklikud ja piirkondlikud sidusrühmad saaksid kaubandusläbirääkimistega ühineda võimalikult varases etapis.
  • ELi kaubanduslepingute nõuanderühma loomine. Nõuanderühm võimaldab komisjonil osaleda kodanikuühiskonna tegevuses ning koguda lihtsamini teavet suure ja tasakaalustatud hulga sidusrühmade, sealhulgas ametiühingute, tööandjate ühenduste, tarbijarühmade ja muude valitsusväliste organisatsioonide eri vaadete ja arvamuste kohta. Nõuanderühma loomine toetab komisjoni jõupingutusi muuta kaubanduspoliitika veelgi läbipaistvamaks ja kaasavamaks.

Täna avaldatava kaubanduspaketi üksikasjad on esitatud teatises „Tasakaalustatud ja edumeelne kaubanduspoliitika, et ohjata üleilmastumist“. Sellele on lisatud ELi kaubanduspoliitika strateegia „Kaubandus kõigile“ eduaruanne, milles vaadeldakse strateegia rakendamist viimase kahe aasta jooksul.

Taustteave

Maailmakaubandus mängib Euroopa Liidu konkurentsivõime ja jõukuse tagamisel võtmerolli ning Euroopa ekspordist maailma teistesse riikidesse sõltub üle 30 miljoni töökoha. Tulevikus tekkivast üleilmsest majanduskasvust 90% leiab aset väljaspool Euroopat. Seega annab üleilmselt integreeritud majandussektor jätkuvalt kasu nii suurtele, väikestele kui ka keskmise suurusega Euroopa ettevõtetele, samuti Euroopa kodanikele, töötajatele ja tarbijatele.

Komisjon esitas 2015. aasta oktoobris Euroopa Liidu uue kaubandus- ja investeerimisstrateegia „Kaubandus kõigile: vastutustundlikuma kaubandus- ja investeerimispoliitika poole“. Täna avaldatud teatis ja viis algatust peaksid lähtuma sellest strateegiast, võttes arvesse komisjoni laiahaardelisemat aruteludokumenti üleilmastumise ohjamise kohta, mis valmis 2017. aasta mais.

Lisateave

Teatis: „Tasakaalustatud ja edumeelne kaubanduspoliitika, et ohjata üleilmastumist“

Rakendamisaruanne „Kaubandus kõigile“

Pressiteade investeeringute kontrollimise süsteemi kohta

Teabeleht investeeringute kontrollimise süsteemi kohta

Volituste kavandid Austraaliaga peetavate läbirääkimiste jaoks

Volituste kavandid Uus-Meremaaga peetavate läbirääkimiste jaoks

Teabeleht Austraalia ja Uus-Meremaaga tulevikus peetavate läbirääkimiste kohta

Volituste kavandid mitmepoolse investeerimiskohtu loomiseks peetavate läbirääkimiste pidamiseks

Teabeleht mitmepoolse investeerimiskohtu loomiseks tulevikus peetavate läbirääkimiste kohta

Teabeleht läbipaistvuse kohta

PRESIDENT JEAN-CLAUDE JUNCKERI 2017. aasta kõne olukorrast Euroopa Liidus

IP/17/3182

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar