Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Unionens tilstand 2017 - handelspakke: Kommissionen løfter sløret for initiativer til en afbalanceret og progressiv handelspolitik

Bruxelles, den 14. september 2017

Unionens tilstand 2017 - handelspakke: Kommissionen løfter sløret for initiativer til en afbalanceret og progressiv handelspolitik

1

I sin årlige tale om Unionens tilstand den 13. september udtalte EU-formand Jean-Claude Juncker: "Det er mit ønske, at vi skal fremme den europæiske handelsdagsorden. Ja, EU er åben over for erhvervslivet. Men det skal være på et gensidigt grundlag. Det skal være noget for noget. Handel er ikke bare teori. Handel drejer sig om at skabe nye muligheder for EU's virksomheder, store som små. Hver ekstra milliard euro i form af eksportindtægter danner grundlag for 14 000 ekstra arbejdspladser i Europa. Handel drejer sig om eksport af vore standarder, både sociale og miljømæssige standarder og krav til databeskyttelse eller fødevaresikkerhed."

Efter formand Jean-Claude Junckers tale om Unionens tilstand løftede Kommissionen i dag sløret for en omfattende pakke med handels- og investeringspolitiske forslag til en progressiv og ambitiøs handelsdagsorden. Forslagene omfatter et sæt EU-regler for screening, som skal sikre, at udenlandske direkte investeringer ikke skader EU's strategiske interesser i forbindelse med sikkerhed og offentlig orden samt udkast til mandater til at indlede handelsforhandlinger med Australien og New Zealand. I et forsøg på at gøre EU's handelspolitik til den mest gennemsigtige og inklusive i verden har Kommissionen besluttet at nedsætte en rådgivende gruppe om EU's handelsaftaler og fremover at offentliggøre nye forslag til forhandlingsmandater. Endelig omfatter dagens forslag et udkast til mandat til at indlede forhandlinger om oprettelsen af en multilateral investeringsdomstol.

Europa-Kommissionens første næstformand, Frans Timmermans, udtalte: "For at fri og fair handel kan fungere, er vi nødt til at finde en balance mellem åbningen af markeder for handel og investeringer som drivkraft for vores velstand og de internationale regler, som opretholder vores høje standarder og fælles værdier og beskytter vores interesser. Derfor foreslår vi som en del af handelspakken en permanent multilateral investeringsdomstol, som skal være retfærdig og upartisk. Et sådant domstolssystem vil gøre det muligt for os at finde den rette balance mellem staternes og investorernes interesser og den nødvendige demokratiske legitimitet ved at sikre uafhængighed, ansvarlighed og gennemsigtighed."

Næstformand for Kommissionen Jyrki Katainen udtalte: Den globale handel bør proaktivt udformes og forvaltes med henblik på at sikre, at den er fair, viderefører værdier og er fast forankret i et regelbaseret system. Den globale handel trues i stigende grad af protektionisme og et svækket engagement fra de store aktører, og EU må derfor vise engagement og tage føringen. Vores tilgang er afbalanceret og ansvarlig: vi åbner vores markeder, men vi fastsætter også strenge regler og standarder for at styre globaliseringen og sikre lige konkurrencevilkår. Handel får EU's erhvervsliv til at trives, det giver små og mellemstore virksomheder mulighed for at eksportere og skabe nye arbejdspladser."

Handelskommissær Cecilia Malmström udtalte: "Verden har brug for lederskab inden for handel. EU er fortsat forkæmper for fri og fair handel og står i spidsen for en gruppe af ligesindede lande. Den pakke af forslag, der præsenteres i dag, er et konkret udtryk for dette lederskab. Den viser også, at vi er fast besluttet på at udvikle EU's handelspolitik på en så åben og inklusiv måde som muligt. I de kommende uger vil jeg arbejde tæt sammen med Europa-Parlamentet og EU-landenes regeringer i Rådet for Den Europæiske Union om at fremskynde disse forslag mest muligt."

Blandt de vigtigste elementer i pakken kan nævnes:

  • Et forslag til EU-regler for screening af udenlandske direkte investeringer. De skal sikre, at udenlandske direkte investeringer fortsat er en betydelig kilde til vækst i EU og samtidig beskytte EU's væsentlige interesser. Lovgivningsforslaget ledsages af en række yderligere foranstaltninger, der får øjeblikkelig virkning. De er nærmere beskrevet i en særlig meddelelse, der uddyber det strategiske behov for en sådan screening.
  • Henstillinger til Rådet om at indlede forhandlinger om handelsaftaler med Australien og New Zealand. Disse aftaler skal bygge videre på den senere tids vellykkede aftaler med bl.a. Canada, Vietnam, Singapore og Japan og udvide alliancen af de partnere, der har forpligtet sig til progressive regler for global handel.
  • En henstilling til Rådet om indledning af forhandlinger om at etablere en multilateral domstol til bilæggelse af investeringstvister. Denne vigtige nyskabelse inden for global styring er endnu et skridt i retning af en mere gennemsigtig, sammenhængende og retfærdig tilgang til håndtering af klager fra virksomheder i henhold til aftaler om investeringsbeskyttelse.
  • Hidtil uset gennemsigtighed: Med offentliggørelsen af udkastet til mandaterne vedrørende bilaterale handelsaftaler med Australien og New Zealand og en multilateral aftale om bilæggelse af investeringstvister har Kommissionen nu besluttet fremover at offentliggøre alle sine henstillinger til forhandlingsdirektiver vedrørende handelsaftaler (kendt som forhandlingsmandater). Når disse dokumenter forelægges Europa-Parlamentet og Rådet, sendes de samtidigt automatisk til alle nationale parlamenter og gøres tilgængelige for offentligheden. Dette skal danne grundlaget for en bred og inklusiv debat om de planlagte aftaler fra starten. Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at relevante nationale og regionale aktører inddrages i handelsforhandlingerne så tidligt som muligt.
  • Nedsættelse af en rådgivende gruppe om EU's handelsaftaler Gruppen vil give Kommissionen mulighed for at indgå i dialog med civilsamfundet og få lettere ved at indhente forskellige synspunkter og erfaringer fra en bred og afbalanceret gruppe af aktører lige fra fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer, forbrugergrupper til andre ngo'er. Med denne gruppe viderefører Kommissionens sine bestræbelser på at gøre handelspolitikken endnu mere gennemsigtig og inklusiv.

De nærmere oplysninger om den aktuelle handelspakke kan findes i meddelelsen "En afbalanceret og progressiv handelspolitik for at styre globaliseringen". Den ledsages af en rapport, som gør status over gennemførelsen af EU's handelspolitiske strategi "Handel for alle" efter to år.

Baggrund

Den globale handel, der er en vigtig bidragyder til et konkurrencedygtigt og velstående EU, omfatter mere end 30 mio. arbejdspladser, der understøttes af EU's eksport til resten af verden. 90 % af den fremtidige globale vækst vil foregå uden for Europas grænser. En globalt integreret økonomi er derfor fortsat til gavn for både store og små eller mellemstore europæiske virksomheder, såvel som for europæiske borgere, arbejdstagere og forbrugere.

I oktober 2015 præsenterede Kommissionen en ny handels- og investeringsstrategi for EU med titlen "Handel for alle — En mere ansvarlig handels- og investeringspolitik". Den aktuelle meddelelse og de fem initiativer har til formål at bygge videre på denne strategi som led i Kommissionens oplæg om styring af globaliseringen fra maj 2017.

Yderligere oplysninger

Meddelelse: En afbalanceret og progressiv handelspolitik for at styre globaliseringen

Rapporten om gennemførelsen af "Handel for alle"

Pressemeddelelse om screening af investeringer

Faktablad om screening af investeringer

Udkastet til mandat til forhandlinger med Australien

Udkastet til mandat til forhandlinger med New Zealand

Faktablad om fremtidige forhandlinger med Australien og New Zealand

Udkast til mandat til forhandlinger om etablering af en multilateral investeringsdomstol

Faktablad om fremtidige forhandlinger om en multilateral investeringsdomstol

Faktablad om gennemsigtighed

Kommissionsformand Jean-Claude Junckers tale om Unionens tilstand 2017

IP/17/3182

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar