Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Projev o stavu Unie v roce 2017 – Balíček k obchodní politice Komise představila iniciativy zaměřené na vyváženost a progresivitu obchodní politiky

Brusel 14. září 2017

Projev o stavu Unie v roce 2017 – Balíček k obchodní politice Komise představila iniciativy zaměřené na vyváženost a progresivitu obchodní politiky

1

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker ve svém výročním projevu o stavu Unie dne 13. září uvedl: „Chci, abychom dále posílili naši evropskou obchodní agendu. Ano, Evropa je otevřena podnikání. Očekává ale vzájemnost. Dáváme, ale chceme také dostávat. Obchod není nic abstraktního. Přináší pracovní místa a vytváří nové příležitosti pro evropské podniky, jak velké, tak malé. Každá miliarda EUR z vývozu podpoří vznik dalších 14 000 pracovních míst v Evropě. A obchodováním také vyvážíme naše normy – sociální, environmentální, normy z oblasti ochrany údajů nebo bezpečnosti potravin.“

V návaznosti na projev o stavu Unie přednesený předsedou Komise Jeanem-Claudem Junckerem dnes Komise představila obsáhlý balíček návrhů týkajících se obchodu a investic, které pro tuto oblast stanoví progresivní a ambiciózní agendu. Návrhy předpokládají například vytvoření nového evropského rámce pro prověřování investic, který zajistí, aby přímé zahraniční investice neohrožovaly strategické zájmy EU v otázkách bezpečnosti a veřejného pořádku, nebo návrh mandátu, aby mohlo začít jednání o obchodu s Austrálií a Novým Zélandem. V zájmu toho, aby byla obchodní politika EU tou nejtransparentnější a nejinkluzivnější na světě, se Komise rozhodla zřídit poradní skupinu pro obchodní dohody EU a od nynějška zveřejňovat každý nový návrh na udělení vyjednávacího mandátu. V neposlední řadě zahrnují dnes oznámená opatření návrh mandátu k zahájení jednání, která by měla vést k vytvoření mnohostranného soudu pro investice.

První místopředseda Evropské komise Frans Timmermans prohlásil: „Má-li se realizovat volný a spravedlivý obchod, je třeba nalézt rovnováhu mezi otevřeností trhů pro obchod a investice, jakožto klíčovou hnací sílu naší prosperity, a mezinárodními pravidly, která pomáhají prosazovat naše vysoké standardy a společné hodnoty a chránit naše zájmy. Proto jako součást balíčku k obchodní politice navrhujeme zřízení stálého mnohostranného investičního soudu, který bude spravedlivý a nestranný. Takový soud nám umožní dosáhnout správné rovnováhy mezi zájmy států a investorů a nezbytnou demokratickou legitimitou díky tomu, že nastolí nezávislost, odpovědnost a transparentnost.“

Místopředseda Jyrki Katainen k tomu dodal: „Globální obchod musí být utvářen a řízen proaktivně, aby byl zajištěna jeho spravedlivost, hodnota projektů a aby zůstal pevně zakotven v systému, který stanoví určitá pravidla. Narůstá hrozba protekcionismu a slábne odhodlání důležitých hráčů ke globálnímu řízení obchodu. EU se musí chopit iniciativy. Náš přístup je vyvážený a odpovědný: Otevíráme naše trhy, ale chceme, aby se globalizace řídila také přísnými pravidly a normami a staráme se o to, aby pro všechny platily rovné podmínky. Obchod napomáhá k prosperitě evropského průmyslu, vytváří vývozní příležitosti pro malé a střední podniky a umožňuje jim vytvářet pracovní místa.

Komisařka EU pro obchod Cecilia Malmströmová uvedla: „Svět potřebuje v oblasti obchodu lídry. Evropské unii se i nadále daří prosazovat volný a spravedlivý obchod v čele skupiny podobně smýšlejících zemí. Dnešní balíček návrhů dokládá toto vedoucí postavení v praxi. Ukazuje také naše odhodlání rozvíjet obchodní politiku EU tak, aby byla co nejotevřenější a nejinkluzivnější. V nadcházejících týdnech budu úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a vládami členských států EU v rámci Rady EU, aby se tyto návrhy podařilo předložit co nejdříve.“

Klíčovými prvky balíčku jsou:

  • Návrh evropského rámce pro prověřování přímých zahraničních investic. Zajistí, že zahraniční investice budou v EU i nadále hlavním zdrojem růstu a neohrozí přitom strategicky důležité zájmy EU. Legislativní návrh doplňuje soubor dalších opatření, která okamžitě nabudou účinku. Podrobně jsou rozvedena ve zvláštním sdělení, které také zmiňuje strategické důvody tohoto kroku.
  • Doporučení Radě zahájit jednání o obchodních dohodách s Austrálií a Novým Zélandem. Tyto dohody by měly stavět na úspěchu dohod uzavřených nedávno například s Kanadou, Singapurem, Vietnamem či Japonskem a rozšířit alianci partnerů, kteří jsou pevně odhodláni prosazovat progresivní pravidla světového obchodu.
  • Doporučení Radě zahájit jednání o vytvoření mnohostranného soudu pro řešení investičních sporů. Tato významná inovace v oblasti globální správy a řízení by byla dalším krokem směrem k transparentnějšímu, jednotnějšímu a spravedlivému přístupu k řešení stížností ze strany společností podle dohody o ochraně investic.
  • Bezprecedentní transparentnost: U příležitosti zveřejnění návrhů mandátů k jednání o dvoustranných dohodách o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem a k mnohostranné dohodě o řešení investičních sporů se Komise rozhodla již nyní zveřejnit všechna svá doporučení týkající se směrnic pro jednání o obchodních dohodách (vyjednávací mandáty). Až budou tyto dokumenty předloženy Evropskému parlamentu a Radě, budou souběžně zaslány všem parlamentům členských států a zpřístupněny široké veřejnosti. To by mělo již od počátku umožnit širokou a komplexní diskusi o plánovaných dohodách. Komise žádá členské státy, aby při obchodních jednáních zapojily příslušné vnitrostátní a regionální zúčastněné strany, a to v co nejranější fázi.
  • Vytvoření poradní skupiny pro obchodní dohody EU. Tato skupina Komisi umožní lépe komunikovat s občanskou společností. Komise snáze získá celé spektrum stanovisek od široké a vyvážené základny zúčastněných stran – od odborů, organizací zaměstnavatelů, asociací spotřebitelů a dalších nevládních organizací. Vytvořením této skupiny Komise dále posílí transparentnost a inkluzivitu své obchodní politiky.

Podrobnosti o dnešním balíčku k obchodní politice obsahuje sdělení „Vyrovnaná a progresivní obchodní politika k využití potenciálu globalizace“. Jeho součástí je zpráva o pokroku s titulem „Obchod pro všechny“, která hodnotí dosavadní 2leté období implementace strategie evropské obchodní politiky.

Souvislosti

Světový obchod je klíčovým zdrojem konkurenceschopnosti a prosperity Evropské unie. S evropským vývozem do ostatních částí světa je spojeno více než 30 milionů pracovních míst. V budoucnu bude 90 % světového růstu generováno za hranicemi Evropy. Z celosvětově integrované ekonomiky budou kromě evropských občanů, pracovníků a spotřebitelů z EU i nadále těžit malé, velké i střední evropské podniky.

V říjnu 2015 Komise navrhla pro EU novou obchodní a investiční strategii s názvem „Obchod pro všechny: Cesta k zodpovědnější obchodní a investiční politice“. Dnešní sdělení a pět souvisejících iniciativ staví na této strategii v kontextu širšího diskusního dokumentu Komise o využití potenciálu globalizace z května 2017.

Další informace

Sdělení: Vyrovnané a progresivní obchodní politiky k využití potenciálu globalizace

Obchod pro všechny – zpráva

Tisková zpráva o prověřování investic

Informační přehled o prověřování investic

Návrh mandátu pro jednání s Austrálií

Návrh mandátu pro jednání s Novým Zélandem

Informační přehled o budoucích jednáních s Austrálií a Novým Zélandem

Návrh mandátu pro jednání o vytvoření mnohostranného investičního soudu

Informační přehled o budoucích jednáních o mnohostranném investičním soudu

Informační přehled o transparentnosti

Předseda Komise Jean-Claude Juncker: Projev o stavu Unie, 2017

IP/17/3182

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar