Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Състоянието на Съюза през 2017 г. — пакет в областта на търговията: Комисията представя инициативи за балансирана и прогресивна търговска политика

Брюксел, 14 септември 2017 r.

Състоянието на Съюза през 2017 г. — пакет в областта на търговията: Комисията представя инициативи за балансирана и прогресивна търговска политика

1

На 13 септември в годишната си реч за състоянието на Съюза председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Искам да укрепим нашата европейска програма за свободна търговия. Да, Европа е открита за търговия. Но трябва да има реципрочност. Трябва да получаваме точно колкото и даваме. Търговията не е нещо абстрактно. Тя създава нови възможности за европейските предприятия, били те големи или малки. Всеки допълнителен милиард евро от износ спомага за разкриването на още 14 000 работни места в Европа. Търговията създава условия за износ на нашите стандарти – както социални, така и екологични, а също и на нашите изисквания за защита на данните и безопасност на храните.“

След речта на Жан-Клод Юнкер за състоянието на Съюза днес Комисията представи важен пакет от търговски и инвестиционни предложения за изпълнението на прогресивна и амбициозна програма в областта на търговията. Предложенията включват създаване на европейска рамка за скрининг, която да гарантира, че преките чуждестранни инвестиции не са в ущърб на стратегическите интереси на ЕС в областта на сигурността и обществения ред, както и изготвяне на проектомандати за започване на преговори с Австралия и Нова Зеландия. В стремежа си Европейският съюз да провежда най-прозрачната и приобщаваща търговската политика в света Комисията реши да създаде Консултативна група по търговските споразумения на ЕС и, считано от днес, да публикува всички нови предложения за мандати за преговори. И на последно място, сред представените днес предложения е и проект на мандат за започване на преговори за създаването на многостранен инвестиционен съд.

Заместник-председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс заяви: „За постигането на свободна и справедлива търговия трябва да балансираме отварянето на пазарите към търговията и инвестициите, като ключов стимул за нашия просперитет, с международните правила, които съответстват на нашите високи стандарти и общи ценности и защитават интересите ни. Ето защо като част от пакета в областта на търговията предлагаме да бъде създаден постоянен многостранен инвестиционен съд, който е справедлив и безпристрастен. Създаването на такъв съд ще ни даде възможност да постигнем равновесие между интересите на държавите и инвеститорите, както и необходимата демократична легитимност, като се гарантира независимостта, отчетността и прозрачността.“

Заместник-председателят Юрки Катайнен заяви: „Световната търговия трябва да бъде активно моделирана и управлявана, за да се гарантира, че е справедлива, че утвърждава нашите ценности и е здраво стъпила върху система от правила. На фона на нарастващата заплаха от протекционизъм и все по-слабата ангажираност на големите играчи с глобалното управление на търговията ЕС трябва да поеме водещата роля. Нашият подход е балансиран и отговорен: ние отваряме пазари, но и определяме стриктни правила и високи стандарти за овладяване на процесите на глобализация, като същевременно се стараем да гарантираме, че са налице равнопоставени условия на конкуренция. Търговията дава възможност на промишлеността на ЕС да преуспява, тя създава възможности за МСП да осъществяват износ и им позволява да създават работни места.

Комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви: „Светът се нуждае от лидери в търговията. ЕС продължава да утвърждава свободната и справедлива търговия и е начело на група от държави със сходни възгледи. Днешният пакет от предложения показва тази лидерска позиция в действие. Той свидетелства и за нашата решимост ЕС да провежда възможно най-отворена и приобщаваща търговска политика. През следващите седмици ще работя в тясно сътрудничество с Европейския парламент и правителствата на държавите членки чрез Съвета на ЕС, за да постигнем възможно най-бърз напредък по тези предложения.“

Основните елементи на пакета са:

  • Предложение за европейска рамка за скрининг на преките чуждестранни инвестиции.Тя ще гарантира, че чуждестранните инвестиции продължават да са важен източник на растеж в ЕС, и същевременно ще защитава основните интереси на ЕС. Законодателното предложение се придружава от набор от допълнителни мерки, които влизат в сила незабавно. Те са подробно изложени в специално съобщение, очертаващо стратегическата необходимост от скрининг на инвестициите.
  • Препоръки до Съвета за започване на преговори за търговски споразумения с Австралия и Нова Зеландия. Споразуменията ще бъдат стъпка напред след неотдавнашните успешни договорености с трети държави, сред които Канада, Виетнам, Сингапур и Япония, и ще увеличат броят на партньорите, поели ангажимент за прогресивни правила в световната търговия.
  • Препоръка към Съвета за започване на преговори за създаването на многостранен съд за уреждане на инвестиционни спорове. Това важно нововъведение в световната търговска уредба е още една стъпка към по-прозрачен, последователен и справедлив подход за разглеждане на жалбите на дружествата в рамките на споразумения за защита на инвестициите.
  • Безпрецедентна прозрачност: С публикуването на проектите на мандатите за двустранните търговски споразумения с Австралия и Нова Зеландия, както и за многостранното споразумение за уреждане на инвестиционни спорове, Комисията взе решението да публикува всички свои препоръки за указания за водене на преговори за търговски споразумения (известни като мандати за преговори). Паралелно с представянето им пред Европейския парламент и Съвета тези документи ще бъдат изпращани автоматично до всички национални парламенти и ще бъдат достъпни за широката общественост. По този начин от самото начало на процеса ще се даде възможност за широки и приобщаващи дебати относно планираните споразумения. Комисията призовава държавите членки да осигурят на възможно най-ранен етап участието в търговските преговори на съответните заинтересовани страни на национално и регионално равнище.
  • Създаване на Консултативна група по търговските споразумения на ЕС. Групата ще позволи на Комисията да бъде в диалог с гражданското общество и по-лесно да събира различни гледни точки и мнения от широка и балансирана група от заинтересовани страни, включващи синдикати, работодателски организации, асоциации на потребителите и други неправителствени организации. Създаването на тази група е продължение на усилията на Комисията за още по-прозрачна и приобщаваща търговската политика.

Подробна информация за представения днес пакет в областта на търговията се съдържа в съобщението, озаглавено „Балансирана и прогресивна търговска политика с цел извличане на ползи от глобализацията“. То е придружено от доклад за напредъка по стратегията за търговска политика на ЕС „Търговията — за всички“ две години след нейния старт.

Контекст

Световната търговия има съществен принос за конкурентоспособността и просперитета на Европейския съюз — повече от 30 милиона работни места са свързани с износа за други държави по света. 90 % от бъдещия растеж в световен мащаб ще се постига извън пределите на Европа. Това означава, че глобално интегрираната икономика продължава да носи ползи както за големите, малките и средните предприятия, така и за гражданите, работниците и потребителите в Европа.

През октомври 2015 г. Комисията предложи нова стратегия за търговия и инвестиции за Европейския съюз, озаглавена „Търговията — за всички: към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“. Днешното съобщение на Комисията и петте инициативи имат за цел да доразвият тази стратегия в контекста на представения през м. май 2017 г. документ за размисъл на Комисията относно извличането на ползите от глобализацията.

За повече информация

Съобщение на Комисията: Балансирана и прогресивна търговска политика с цел извличане на ползи от глобализацията

Доклад за напредъка по изпълнението на стратегията „Търговията — за всички“

Съобщение за медиите относно скрининга на инвестициите

Информационен документ относно скрининга на инвестициите

Проект на мандат за преговори с Австралия

Проект на мандат за преговори с Нова Зеландия

Информационен документ относно бъдещите преговори с Австралия и Нова Зеландия

Проект на мандат за преговори за създаването на многостранен инвестиционен съд

Информационен документ относно бъдещите преговори за създаването на многостранен инвестиционен съд

Информационен документ относно прозрачността

Реч на ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЖАН-КЛОД ЮНКЕР относно състоянието на Съюза през 2017 г.

IP/17/3182

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar