Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Tillståndet i unionen 2017 – Jean-Claude Juncker inför striktare etiska regler för EU-kommissionärerna

Bryssel den 13 september 2017

När EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker håller talet om tillståndet i unionen 2017 i dag, presenterar han en ny uppförandekod för EU-kommissionärerna.

1

När EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker håller talet om tillståndet i unionen 2017 i dag, presenterar han en ny uppförandekod för EU-kommissionärerna. De moderniserade reglerna innebär nya standarder för etiska regler i EU. De är ytterligare ett led i det envetna arbete för mer öppenhet och insyn som Juncker har drivit sedan början av sin mandatperiod och följer på hans senaste förslag om att förlänga karenstiden från nuvarande 18 månader till två år för f.d. kommissionärer och tre år för kommissionens ordförande. Den föreslagna moderniseringen går ännu längre genom tydligare regler och striktare etiska normer samt större öppenhet och insyn på ett antal områden. Genom moderniseringen kommer även en oberoende etikkommitté att inrättas. Den ersätter den nuvarande tillfälliga etikkommittén och kommer att få större befogenheter att utföra kontroller och ge råd om etiska normer.

Den nya uppförandekoden för kommissionärerna omfattar framför allt följande förbättringar:

  • Verksamhet efter avslutat uppdrag: Som meddelades i ett brev till Europaparlamentet i november 2016 förlängs karenstiden från nuvarande 18 månader till två år för f.d. kommissionärer och tre år för kommissionens ordförande. Under karenstiden måste f.d. kommissionärer informera kommissionen innan de påbörjar ett nytt arbete och de kommer även att vara föremål för begränsningar i vissa verksamheter, såsom att bedriva lobbyverksamhet bland kommissionärer eller kommissionens personal.
  • Förebyggande av intressekonflikter: Den nya uppförandekoden innehåller för första gången en definition av begreppet ”intressekonflikt” och fastslår att kommissionärerna principiellt inte enbart bör undvika situationer som innebär en intressekonflikt, utan även situationer som kan uppfattas som sådana. I de fall då f.d. kommissionärer har för avsikt att arbeta inom områden som är kopplade till deras tidigare portföljer måste den oberoende etikkommittén höras först. Från och med nu kommer både kommissionens beslut och kommitténs yttranden i dessa frågor att offentliggöras.
  • Ekonomiska intressen: Strängare regler kommer också att tillämpas vad gäller kommissionärernas ekonomiska intressen. De kommer att bli tvungna att anmäla investeringar som överstiger 10 000 euro, oavsett om det föreligger en intressekonflikt eller inte. I de fall då det föreligger en intressekonflikt på grund av en kommissionärs specifika tillgångar kan ordföranden begära avyttring eller placering i en s.k. ”blind trust”, som är en slags diskretionär förvaltning. Kommissionärerna bör uppdatera sina förklaringar i början av varje år, vilket är fallet redan i dag.
  • Insyn, öppenhet och ansvar: Kommissionärerna är de bästa ambassadörerna för Europeiska unionen i alla medlemsländer och världen över, vilket är orsaken till att Juncker uppmuntrar dem att fortsätta resa. De måste göra detta på det mest kostnadseffektiva sättet. Uppgifter om varje enskild kommissionärs resekostnader kommer att offentliggöras varannan månad.
  • Kontroll av att reglerna följs: Vid tillämpningen av uppförandekoden kommer kommissionskollegiet att få vägledning av en ny, förstärkt oberoende etikkommitté, som kommer att kunna ge råd om alla etiska frågor och utfärda rekommendationer rörande uppförandekoden. I de fall då uppförandekoden inte efterlevs men det inte är befogat att ta fallet till EU-domstolen kan kommissionen framföra en anmärkning och offentliggöra den. Detta är en ny möjlighet som nyligen använts av den nuvarande kommissionen och som nu kommer att skrivas in i de nya reglerna.

Enligt de nya reglerna i Junckers förslag från november får kommissionärerna kandidera till Europaparlamentet utan att behöva avsäga sig sina uppdrag.

Nästa steg:

Jean-Claude Juncker samråder nu med Europaparlamentet på grundval av ramavtalet mellan Europaparlamentet och kommissionen. Den föreslagna uppförandekoden kommer att träda i kraft den 1 februari 2018. Den kommer därefter att omfatta alla nuvarande kommissionärer.

I en anda av insyn, öppenhet och ansvar kommer kommissionen att offentliggöra årliga rapporter om tillämpningen av uppförandekoden.

Mer information:

– Uppförandekod för kommissionsledamöterna 2017

Artikel 245

Uppförandekod för kommissionsledamöterna 2011

Länk till pressmeddelande om Jean-Claude Junckers brev till ordförande Schulz om både karenstiden och Europaparlamentets valkampanjer

IP/17/3167

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar