Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Správa o stave Únie v roku 2017: Predseda Juncker posilňuje novým Kódexom správania etické pravidlá pre členov Komisie

Brusel 13. september 2017

Predseda Juncker ohlásil pri príležitosti dnešnej správy o stave Únie v roku 2017 nový Kódex správania členov Komisie.

1

Predseda Juncker ohlásil pri príležitosti dnešnej správy o stave Únie v roku 2017 nový Kódex správania členov Komisie. Modernizované pravidlá stanovia nové normy pre etické pravidlá v Európe. Dnešným oznámením pokračuje predseda Juncker tam, kde začal na začiatku svojho mandátu, keď požadoval väčšiu mieru transparentnosti, a nadväzuje na svoj nedávny návrh predĺžiť obdobie, počas ktorého sa osoba musí vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, zo súčasných 18 mesiacov na dva roky v prípade bývalých komisárov a tri roky v prípade predsedu Komisie. Dnešný návrh modernizácie zachádza ešte ďalej tým, že stanovuje jasnejšie pravidlá a prísnejšie etické normy a zavádza aj väčšiu transparentnosť v niekoľkých oblastiach. Zároveň sa ním zriadi nezávislý etický výbor, ktorý nahradí súčasný ad hoc etický výbor s cieľom upevniť jeho postavenie, posilniť kontrolu a poskytovať poradenstvo v oblasti etických noriem.

V novom Kódexe správania členov Komisie sú obsiahnuté predovšetkým tieto zlepšenia:

  • Aktivity po ukončení funkčného obdobia: Ako bolo oznámené v novembri 2016 v liste Európskemu parlamentu, novým Kódexom správania sa predlžuje obdobie, počas ktorého sa osoba musí vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, zo súčasných 18 mesiacov na dva roky v prípade bývalých komisárov a tri roky v prípade predsedu Komisie. V období, počas ktorého sa osoba musí vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, musia bývalí členovia Komisie informovať Komisiu pred tým, ako nastúpia do nového zamestnania, a budú tiež podliehať obmedzeniam v určitých činnostiach, napríklad pokiaľ ide o lobizmus u členov alebo zamestnancov Komisie.
  • Predchádzanie konfliktom záujmov: V novom Kódexe správania sa prvýkrát vymedzuje, čo „konflikt záujmov“ znamená, a stanovuje sa v ňom zásada, že komisári sa nielenže musia vyhýbať situáciám vedúcim ku konfliktu záujmov, ale aj situáciám, ktoré by mohli byť takýmto spôsobom interpretované. V prípadoch, keď bývalí komisári majú v úmysle pôsobiť v oblastiach, ktoré súvisia s ich bývalými portfóliami, k otázke sa ako prvý vyjadrí nezávislý etický výbor. Odteraz sa budú rozhodnutia Komisie, ako aj stanoviská výboru týkajúce sa takýchto rozhodnutí zverejňovať.
  • Finančné záujmy: Prísnejšie pravidlá sa budú uplatňovať aj na finančné záujmy komisárov. Budú musieť priznávať investície presahujúce 10 000 eur bez ohľadu na to, či by v danom prípade mohlo ísť o konflikt záujmov. V prípade konfliktu záujmov vyplývajúceho z osobného majetku komisára predseda bude môcť požiadať o jeho odpredaj alebo umiestnenie do zverenského fondu bez možnosti akejkoľvek intervencie (tzv. blind trust). Komisári by mali aktualizovať svoje majetkové priznanie na začiatku každého roka, ako je tomu už v súčasnosti.
  • Transparentnosť a zodpovednosť: Komisári sú v členských štátoch a na celom svete najlepšími veľvyslancami Európskej únie, preto ich predseda Juncker vyzýva, aby čo najviac cestovali. Tieto cesty po svete musia byť však nákladovo efektívne. Informácie o cestovných výdavkoch každého komisára sa budú uverejňovať v dvojmesačných intervaloch.
  • Presadzovanie právnych predpisov: Pri uplatňovaní kódexu bude kolégiu pomáhať nový posilnený nezávislý etický výbor, ktorý bude schopný poskytovať poradenstvo ku všetkým etickým otázkam, ako aj odporúčania v súvislosti s kódexom. V prípade porušenia kódexu, ktoré nie je dôvodom predloženia veci Súdnemu dvoru, Komisia môže vydať pokarhanie, ktoré zverejní. Ide o nový postup, ktorý Komisia pod vedením predsedu Junckera nedávno uplatnila a ktorý bude odteraz zakotvený v nových pravidlách.

Návrh predsedu Junckera z novembra, na základe ktorého budú môcť komisári kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu bez toho, aby museli čerpať dovolenku, je takisto súčasťou nových pravidiel.

Ďalšie kroky:

Predseda Juncker vedie teraz na základe rámcovej dohody medzi Európskym parlamentom a Komisiou konzultácie s Európskym parlamentom. Navrhovaný Kódex správania nadobudne účinnosť 1. februára 2018. Jeho uvedením do účinnosti sa začne uplatňovať na všetkých súčasných členov Junckerovej Komisie.

V duchu transparentnosti a zodpovednosti bude Komisia uverejňovať o uplatňovaní kódexu výročné správy.

Ďalšie informácie:

– Kódex správania komisárov z roku 2017

Znenie článku 245

Kódex správania komisárov z roku 2011

Odkaz na tlačovú správu o liste predsedu Junckera adresovanom predsedovi Schulzovi, ktorý sa týka obdobia, počas ktorého sa osoba musí vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, ako aj volebných kampaní do EP

IP/17/3167

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar