Navigation path

Left navigation

Additional tools

An Coimisiún Eorpach - Press release

Staid an Aontais 2017: Tá an tUachtarán Juncker tar éis na rialacha eitice do Chomhaltaí an Choimisiúin a threisiú le Cód Iompair nua

Brussels, an 13 Meán Fómhair 2017

Le linn dó a aitheasc ar Staid an Aontais 2017 a thabhairt inniu, d'fhógair an tUachtarán Juncker Cód Iompair nua do Chomhaltaí an Choimisiúin.

1

Le linn dó a aitheasc ar Staid an Aontais 2017 a thabhairt inniu, d'fhógair an tUachtarán Juncker Cód Iompair nua do Chomhaltaí an Choimisiúin. Leis na rialacha nuachóirithe seo leagtar síos caighdeáin nua i dtaca le rialacha eitice san Eoraip. Léiriú eile is ea fógra an lae inniu ar a mheáite atá an tUachtarán Juncker ar bhreis trédhearcachta a chothú, rud atá déanta aige ó chuaigh sé i gceann oifige agus rud is léir ar an moladh a rinne sé le déanaí an tréimhse "mharana" 18 mí atá i bhfeidhm faoi láthair a shíneadh go dhá bhliain i gcás iar-Choimisinéirí agus go trí bliana i gcás Uachtarán an Choimisiúin. Céim eile chun cinn atá sa nuachóiriú a mhol sé inniu sa mhéid go leagfar síos rialacha níos soiléire agus caighdeáin eitice níos airde dá bharr agus go dtabharfar isteach tuilleadh trédhearcachta i roinnt réimsí. Ina theannta sin, cruthófar Coiste Eitice Neamhspleách a rachaidh in áit an Choiste Eitice Ad-Hoc atá ann i láthair na huaire chun cur le stádas an Choiste agus chun gur mó is acmhainn dó grinnscrúdú a dhéanamh agus comhairle a thabhairt faoi chaighdeáin eitice.

Ar na leasuithe atá sa Cód Iompair nua do Chomhaltaí an Choimisiúin is díol suntais na nithe seo a leanas go háirithe:

  • Gníomhaíochtaí tar éis éirí as oifig: Faoi mar a fógraíodh i mí na Samhna 2016 i litir chuig Parlaimint na hEorpa, de thoradh an Chóid Iompair nua déantar an tréimhse "mharana" 18 mí atá i bhfeidhm faoi láthair a shíneadh go dhá bhliain i gcás iar-Choimisinéirí agus go trí bliana i gcás Uachtarán an Choimisiúin. Le linn na tréimhse marana seo, is gá d'iar-Chomhaltaí den Choimisiún sula rachaidh siad i gceann post nua é sin a chur in iúl don Choimisiún. Ina theannta sin, beidh siad faoi réir srianta maidir le gníomhaíochtaí áirithe, cuir i gcás brústocaireacht a dhéanamh ar chomhaltaí nó baill foirne de chuid an Choimisiúin.
  • Coinbhleachtaí leasa a chosc: Den chéad uair riamh, tá sainmhíniú sa Chód Iompair nua ar an rud is "coinbhleacht leasa" ann agus tá prionsabal leagtha síos ann anois ní hamháin nach foláir do Choimisinéirí coinbhleachtaí leasa a sheachaint ach nach mór dóibh cásanna a d'fhéadfaí a thuiscint mar choinbhleachtaí leasa a sheachaint freisin. I gcás ina mbeidh sé ar intinn ag iar-Choimisinéirí dul ag obair i réimsí a bhaineann lena n-iarchúraimí, ní foláir dóibh an scéal a chur i gcead an Choiste Eitice Neamhspleách ar dtús. Uaidh seo amach cuirfear cinntí an Choimisiúin agus barúlacha an Choiste faoi na cinntí sin araon ar fáil don phobal.
  • Leasanna airgeadais: Cuirfear rialacha níos déine i bhfeidhm freisin i dtaca le leasanna airgeadais na gCoimisinéirí. Beidh orthu infheistíochtaí dar luach €10,000 nó níos mó a dhearbhú, is cuma cé acu atá coinbhleacht leasa i gceist nó nach bhfuil. I gcás ina dtiocfaidh coinbhleacht leasa chun cinn de thoradh sócmhainn áirithe atá ag Coimisinéir, beidh ar chumas an Uachtaráin a iarraidh air an tsócmhainn sin a dhífheistiú nó í a chur in iontaobhas dall. Mar atá cheana, ba cheart do na Coimisinéirí a ndearbhuithe a thabhairt cothrom le dáta i dtús gach bliana.
  • Trédhearcacht agus cuntasacht: Ní fearr ambasadóir atá ag an Aontas Eorpach ar fud na mBallstát agus ar fud an domhain ná na Coimisinéirí féin. Sin é an fáth ar nós leis an Uachtarán Juncker iad a ghríosú chun cuairt a thabhairt ar oiread áiteanna agus is féidir. Ní foláir dóibh sin a dhéanamh ar an mbealach is costéifeachtaí is féidir. Déanfar faisnéis faoi chostais taistil gach Coimisinéara a fhoilsiú gach dhá mhí.
  • Na rialacha a fhorfheidhmiú: Nuair a bheidh an Cód seo á chur i bhfeidhm, tabharfaidh an Coiste Eitice neamhspleách nua treisithe cúnamh don Choláiste. Beidh an Coiste sin in ann comhairle a thabhairt faoi aon cheist eitice agus leasuithe a mholadh maidir leis an gCód. I gcás ina sárófar an Cód ach nach fiú ar a shon sin an sárú a thabhairt os comhair na Cúirte Breithiúnais, féadfaidh an Coimisiún iomardú a eisiúint agus a phoibliú. Cleachtas nua é seo atá ar siúl ag Coimisiún Juncker cheana le tamaillín anuas ach tá sé leagtha síos anois sna rialacha nua.

An moladh a rinne an tUachtarán Juncker i mí na Samhna cead a thabhairt do na Coimisinéirí seasamh mar iarrthóirí i dtoghcháin Pharlaimint na hEorpa gan iallach a bheith orthu cead neamhláithreachta a lorg, tá sin áirithe sna rialacha nua freisin.

Na chéad chéimeanna eile:

Faoi gCreat-Chomhaontaithe idir Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún tá an tUachtarán Juncker ag dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa faoi láthair. Tiocfaidh an Cód Iompair atá beartaithe i bhfeidhm an 1 Feabhra 2018. Beidh an Cód infheidhme maidir le comhaltaí reatha uile Choimisiún Juncker ansin.

De ghrá na trédhearcachta agus na cuntasachta, déanfaidh an Coimisiún tuarascálacha bliantúla a fhoilsiú faoin gcaoi a bhfuil an Cód á chur i bhfeidhm.

Tuilleadh eolais:

Cód Iompair do Choimisinéirí 2017

- Téacs Airteagal 245

- Cód Iompair do Choimisinéirí 2011

- Nasc chuig an bpreaseisiúint faoin litir a chuir an tUachtarán Juncker chuig an Uachtarán Schulz maidir leis an tréimhse ‘mharana' agus le feachtais toghchánaíochta Pharlaimint na hEorpa

IP/17/3167

Press contacts

General public inquiries: Europe Direct by phone 00 800 67 89 10 11 or by email


Side Bar