Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Unionin tila 2017: Juncker tiukentaa komissaarien eettisiä sääntöjä

Bryssel 13. syyskuuta 2017

Puheenjohtaja Juncker esitteli tänään unionin tilaa vuonna 2017 koskevassa puheessaan komission jäsenten uudet toimintasäännöt.

1

Puheenjohtaja Juncker esitteli tänään unionin tilaa vuonna 2017 koskevassa puheessaan komission jäsenten uudet toimintasäännöt. Päivitetyt toimintasäännöt asettavat uuden standardin eettisille säännöille Euroopassa. Tämä on jatkoa puheenjohtaja Junckerin, toimikautensa alusta alkaen toteuttamille pyrkimyksille lisätä avoimuutta. Junckerin viimeisimmässä ehdotuksessa karenssiaikaa pidennetään nykyisestä 18 kuukaudesta kahteen vuoteen entisten komissaarien kohdalla ja kolmeen vuoteen komission puheenjohtajan kohdalla. Tänään ehdotetaan myös muita uudistuksia, kuten selkeämpiä sääntöjä ja tiukempia eettisiä normeja sekä avoimuuden lisäämistä useilla aloilla. Lisäksi perustetaan uusi riippumaton eettinen komitea, joka korvaa nykyisen tapauskohtaisesti kokoontuvat eettisen komitean. Tarkoituksena on vahvistaa komitean asemaa, lisätä valvontaa ja antaa eettisiä normeja koskevaa neuvontaa.

Komission jäsenten toimintasääntöihin tehdään muun muassa seuraavia parannuksia:

  • Entisten komissaarien toimet: Kuten ilmoitettiin marraskuussa 2016 Euroopan parlamentille osoitetulla kirjeellä, uusissa toimintasäännöissä pidennetään karenssiaikaa nykyisestä 18 kuukaudesta kahteen vuoteen entisten komissaarien kohdalla ja kolmeen vuoteen komission puheenjohtajan kohdalla. Entisten komission jäsenten on karenssiaikana ilmoitettava komissiolle ennen kuin he hyväksyvät uuden työn. Heihin sovelletaan myös joitakin rajoituksia, jotka koskevat esimerkiksi komission jäsenten tai muun henkilöstön lobbaamista.
  • Eturistiriitojen välttäminen: Uusissa toimintasäännöissä määritetään ensimmäistä kertaa, mitä eturistiriita tarkoittaa. Niissä vahvistetaan lisäksi periaate, jonka mukaan komissaarien on vältettävä paitsi varsinaisia eturistiriitatilanteita, myös tilanteita, jotka voitaisiin tulkita eturistiriitatilanteiksi. Jos entinen komissaari aikoo työskennellä alalla, joka liittyy hänen aikaisempiin vastuualueisiinsa, on ensin kuultava riippumatonta eettistä komiteaa. Tällaisia kysymyksiä koskevat komission päätökset ja komitean lausunnot ovat vastedes julkisia.
  • Taloudelliset sidonnaisuudet: Komissaarien taloudellisiin sidonnaisuuksiin sovelletaan aiempaa tiukempia sääntöjä. Komissaarien on ilmoitettava yli 10 000 euron sijoituksensa siitä riippumatta, onko kyseessä mahdollinen eturistiriita. Omaisuudesta johtuvassa eturistiriitatilanteessa puheenjohtaja voi vaatia komissaaria luopumaan omaisuudesta tai asettamaan sen riippumattomaan hallintaan (blind trust). Komissaarien olisi päivitettävä sidonnaisuusilmoituksensa joka vuoden alussa, kuten nyt jo tehdään.
  • Avoimuus ja vastuuvelvollisuus: Komissaarit ovat Euroopan unionin parhaita suurlähettiläitä jäsenvaltioissa ja kaikkialla maailmassa. Sen vuoksi puheenjohtaja Juncker kannustaa heitä matkustamaan. Heidän on hoidettava matkajärjestelynsä mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla. Tiedot kunkin komissaarin matkakustannuksista julkaistaan kahden kuukauden välein.
  • Sääntöjen täytäntöönpano: Uusi vahvempi riippumaton eettinen komitea auttaa komission jäseniä toimintasääntöjen soveltamisessa. Komitea voi neuvoa kaikissa eettisissä kysymyksissä ja antaa toimintasääntöihin liittyviä suosituksia. Jos toimintasääntöjä rikotaan, mutta asian vieminen unionin tuomioistuimeen ei ole perusteltua, komissio voi antaa asianosaiselle julkisen huomautuksen. Junckerin komissio on jo antanut tällaisen huomautuksen. Nyt tämä uusi käytäntö vahvistetaan uusissa toimintasäännöissä.

Puheenjohtaja Juncker ehdotti marraskuussa, että komission jäsenet voisivat asettua ehdokkaiksi Euroopan parlamentin vaaleissa joutumatta ottamaan tätä varten virkavapaata. Myös tämä ehdotus sisältyy uusiin sääntöihin.

Seuraavat toimet:

Puheenjohtaja Juncker kuulee nyt Euroopan parlamenttia Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen mukaisesti. Uudet toimintasäännöt tulevat voimaan 1. helmikuuta 2018. Sen jälkeen niitä sovelletaan kaikkiin Junckerin komission nykyisin jäseniin.

Komissio julkaisee vuosittain avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden hengessä kertomuksen toimintasääntöjen soveltamisesta.

Lisätietoja:

Komission jäsenten toimintasäännöt 2017

245 artiklan teksti

Komission jäsenten toimintasäännöt 2011

Linkki lehdistötiedotteeseen, jonka aiheena on puheenjohtaja Junckerin kirje parlamentin puhemiehelle karenssiajasta ja ehdokkuudesta Euroopan parlamentin vaaleissa

IP/17/3167

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar