Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

2017. aasta kõne olukorrast Euroopa Liidus: komisjoni president Juncker muudab komisjoni liikmete eetikanõuded uue käitumisjuhendiga rangemaks

Brüssel, 13. september 2017

President Juncker pidas täna kõne Euroopa Liidu olukorrast 2017. aastal ja tutvustas volinike uut käitumisjuhendit.

1

President Juncker pidas täna kõne Euroopa Liidu olukorrast 2017. aastal ja tutvustas volinike uut käitumisjuhendit. Uuendatud normidega kehtestatakse Euroopas eetikanõuete uus standard. Tänase avaldusega jätkab president Juncker oma ametiaja algusest saadik tehtud tööd suurema läbipaistvuse saavutamiseks. Selle raames esitas ta hiljuti ettepaneku pikendada endiste volinike ametiajajärgset ooteaega praeguselt 18 kuult kahe aastani ja komisjoni presidendi puhul kolme aastani. Tänase ettepaneku kohased uuendused lähevad veelgi kaugemale: neis pannakse paika selgemad reeglid ja rangemad eetikastandardid ning suurendatakse selgust mitmes valdkonnas. Ühtlasi luuakse praeguse ajutise eetikakomitee asemele sõltumatu eetikakomitee, et sellel oleks kindlam staatus, mis võimaldaks tugevdada kontrolli ja anda nõu eetikastandardite kohta.

Komisjoniliikmete uues käitumisjuhendis on tehtud järgmised konkreetsed parandused.

  • Tegevus pärast ametiaja lõppu: nagu novembris 2016 Euroopa Parlamendile saadetud kirjas teatati, pikendatakse uues käitumisjuhendis endiste volinike ooteaega praeguselt 18 kuult kahe aastani ning komisjoni presidendi puhul kolme aastani. Ooteaja jooksul peavad komisjoni endised liikmed komisjoni informeerima, enne kui võtavad vastu uue töö ning ühtlasi kehtivad teatavate tegevuste suhtes piirangud, näiteks ei tohi nad tegeleda komisjoni liikmetele ja töötajatele suunatud lobitööga.
  • Huvide konfliktide vältimine: uues käitumisjuhendis on esmakordselt määratletud huvide konflikti tähendus. Ühtlasi pannakse seal paika põhimõte, et volinikud ei pea vältima mitte ainult huvide konflikte, vaid ka olukordi, mida võidakse käsitada huvide konfliktina. Kui endised volinikud kavatsevad asuda tööle valdkonnas, mis on seotud nende endise portfelliga, peavad nad kõigepealt konsulteerima sõltumatu eetikakomiteega. Alates nüüdsest tehakse kõik selliste otsustega seotud komisjoni otsused ja komitee arvamused avalikuks.
  • Majanduslikud huvid: rangemaks muudetakse ka volinike majanduslike huvide suhtes kehtivaid eeskirju. Volinikud peavad deklareerima investeeringud, mis on suuremad kui 10 000 eurot, olenemata sellest, kas nende puhul võib esineda huvide konflikt või ei. Kui voliniku konkreetse vara tõttu tekib huvide konflikt, on komisjoni presidendil võimalik taotleda selle võõrandamist või selle paigutamist pimefondi (blind trust). Nagu praegugi, peaksid volinikud oma deklaratsioone iga aasta alguses uuendama.
  • Läbipaistvus ja aruandluskohustus: volinikud on Euroopa Komisjoni parimad esindajad liikmesriikides ja kogu maailmas ja seepärast ärgitab president Juncker neid jätkuvalt reisima. Muidugi peavad nad seda tegema võimalikult kulutõhusalt. Teave iga voliniku reisikulude kohta avaldatakse iga kahe kuu tagant.
  • Eeskirjade täitmise tagamine: komisjonil aitab käitumisjuhendit rakendada uus ja tugevdatud sõltumatu eetikakomitee, mis annab nõu kõigis eetikaga seotud küsimustes ja esitab juhendiga seotud soovitusi. Kui tegemist on juhendi rikkumisega, mille puhul asja andmine Euroopa Kohtusse ei ole õigustatud, võib komisjon teha noomituse ja avalikustada selle. See on Junckeri komisjonis hiljuti kasutusele võetud võimalus, mis lisatakse nüüd uutesse eeskirjadesse.

Uutesse eeskirjadesse lisati ka president Junckeri novembrikuine ettepanek lubada volinikel kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel, ilma et nad peaksid selleks puhkust võtma.

Järgmised sammud:

nagu Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelises raamlepingus ette nähtud, konsulteerib president Juncker nüüd Euroopa Parlamendiga. Kavandatud käitumisjuhend jõustub 1. veebruaril 2018. Seejärel hakkab see kehtima kõigi Junckeri komisjoni praeguste liikmete suhtes.

Läbipaistvuse ja aruandluskohustuse põhimõtetest lähudes avaldab komisjon igal aastal aruande juhendi rakendamise kohta.

Lisateave:

– Volinike käitumisjuhend 2017

Artikli 245 tekst

- Volinike käitumisjuhend 2011

- Link pressiteatele, mis käsitleb president Junckeri kirja president Schulzile ooteaja ja Euroopa Parlamendi valimiskampaaniate kohta

IP/17/3167

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar