Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Unionens tilstand 2017: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker fremlægger ny adfærdskodeks med strengere etiske regler for medlemmer af Kommissionen

Bruxelles, den 13. september 2017

I forbindelse med sin tale om Unionens tilstand 2017 i dag fremlagde Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, en ny adfærdskodeks for kommissærer.

1

I forbindelse med sin tale om Unionens tilstand 2017 i dag fremlagde kommissionsformand Jean-Claude Juncker en ny adfærdskodeks for kommissærer. Bestemmelserne i kodeksen er blevet moderniseret og sætter nye standarder for etiske regler i Europa. Med dagens meddelelse fortsætter Jean-Claude Juncker det arbejde for større åbenhed, som han indledte allerede ved begyndelsen af sin formandskabsperiode, og følger op på sit nylige forslag om at udvide karensperioden fra de nuværende 18 måneder til to år for tidligere kommissærer og til tre år for formanden for Kommissionen. Den modernisering af bestemmelserne, der foreslås i dag, går endnu længere – der fastsættes klarere regler og højere etiske standarder, og samtidig forøges åbenheden på en række områder. Der vil også blive nedsat et uafhængigt etisk udvalg, som skal erstatte det nuværende etiske ad hoc-udvalg, for at styrke udvalgets status, gøre kontrollen strengere og yde rådgivning om etiske standarder.

Der er navnlig følgende forbedringer i den nye adfærdskodeks for medlemmer af Kommissionen:

  • Aktiviteter efter mandatperiodens udløb: Som bebudet i november 2016 i et brev til Europa-Parlamentet udvides karensperioden i den nye adfærdskodeks fra de nuværende 18 måneder til to år for tidligere kommissærer og til tre år for formanden for Kommissionen. I karensperioden skal tidligere kommissærer underrette Kommissionen, inden de tiltræder et nyt job, og de vil være underlagt begrænsninger for visse aktiviteter, f.eks. lobbyarbejde over for medlemmer af eller ansatte i Kommissionen.
  • Forebyggelse af interessekonflikter: I den nye adfærdskodeks defineres det for første gang, hvad der forstås ved en "interessekonflikt", og der fastsættes det princip, at kommissærerne ikke alene skal undgå interessekonflikter, men også situationer, der kan opfattes som sådanne. Hvis tidligere kommissærer har til hensigt at arbejde inden for områder, der er relateret til deres tidligere porteføljer, skal det uafhængige etiske udvalg først høres. Fra nu af vil både Kommissionens beslutninger og udvalgets udtalelser i forbindelse med disse beslutninger blive offentliggjort.
  • Økonomiske interesser: Der vil også komme til at gælde strengere regler for kommissærernes økonomiske interesser. De skal fremover afgive erklæring om investeringer på over 10 000 EUR, uanset om der kan være en interessekonflikt eller ej. I tilfælde af en interessekonflikt som følge af en kommissærs ejerskab af et bestemt aktiv vil formanden kunne anmode om dets afhændelse eller anbringelse i en såkaldt blind trust. Kommissærerne skal ajourføre deres oplysninger ved begyndelsen af hvert år, således som det allerede er tilfældet i dag.
  • Åbenhed og ansvar: Kommissærerne er de bedste ambassadører for EU i medlemsstaterne og i hele verden. Derfor opfordrer Jean-Claude Juncker dem til at rejse, også i fremtiden. Men de skal gøre dette på den mest omkostningseffektive måde. Oplysninger om hver enkelt kommissærs rejseudgifter vil blive offentliggjort hver anden måned.
  • Håndhævelse af reglerne: Ved anvendelsen af adfærdskodeksen vil kommissærkollegiet blive bistået af et nyt, styrket uafhængigt etisk udvalg, der vil kunne rådgive om alle etiske spørgsmål og fremsætte anbefalinger vedrørende kodeksen. I tilfælde af en overtrædelse af kodeksen, som ikke berettiger til en indbringelse af sagen for Domstolen, kan Kommissionen give og offentliggøre en advarsel. Det er en ny mulighed, som Juncker-Kommissionen for nylig har anvendt, og som nu vil blive nedfældet i de nye bestemmelser.

Det forslag, som Jean-Claude Juncker fremlagde i november, om at give kommissærer mulighed for at stille op som kandidater til valg til Europa-Parlamentet uden at skulle tage orlov, er også en del af de nye regler.

Næste skridt:

Jean-Claude Juncker hører i øjeblikket Europa-Parlamentet på grundlag af rammeaftalen mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen. Den foreslåede adfærdskodeks træder i kraft den 1. februar 2018 og vil derefter gælde for alle nuværende medlemmer af Juncker-Kommissionen.

Med henblik på åbenhed og ansvarlighed vil Kommissionen offentliggøre årlige rapporter om anvendelsen af kodeksen.

Yderligere oplysninger:

Adfærdskodeks for kommissærer 2017

- Teksten til artikel 245

- Adfærdskodeks for kommissærer fra 2011

- Link til pressemeddelelsen om brevet fra formand Jean-Claude Juncker til formand Martin Schulz om både karensperiode og Europa-Parlamentets kampagner

IP/17/3167

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar