Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Реч за състоянието на Съюза, 2017 г.: Председателят Юнкер укрепва етичните правила за членовете на Комисията в нов кодекс за поведение

Брюксел, 13 септември 2017 r.

Днес по повод на речта си за състоянието на Съюза за 2017 г. председателят Юнкер обяви нов кодекс за поведение на членовете на Комисията.

1

Днес по повод на речта си за състоянието на Съюза за 2017 г. председателят Юнкер обяви нов кодекс за поведение на членовете на Комисията. С модернизираните правила се определят нови стандарти за етични правила в Европа. Обявените днес нови правила са продължение на започналия още в началото на мандата натиск на председателя Юнкер за по-голяма прозрачност и неотдавнашното му предложение да бъде удължен периода на прекъсване от настоящите 18 месеца на две години за бившите членове на Комисията и на три години за председателя на Комисията. Предложената днес модернизация стига по-далече чрез определянето на по-ясни правила и по-взискателни етични стандарти и въвеждането на по-голяма прозрачност в редица области. С нея се създава също така независим комитет по етика, заместващ настоящия аd hoc комитет по етика, с цел да се укрепи неговия статут, да се засили контрола и да се предоставят съвети във връзка с етични стандарти.

Новият кодекс за поведение на членовете на Комисията съдържа, по-специално, следните подобрения:

  • Дейности след изтичането на мандата: Както бе обявено през ноември 2016 г. в писмо до Европейския парламент с новия кодекс за поведение се удължава периодът на прекъсване от настоящите 18 месеца на две години за бившите членове на Комисията и на три години за председател на Комисията. През периода на прекъсване бившите членове на Комисията трябва да уведомяват Комисията преди да започнат нова работа, като те ще бъдат също така обект на ограничения по отношение на някои дейности, като например лобиране на членове или персонал на Комисията.
  • Предотвратяване на конфликти на интереси: В новия кодекс за поведение се определя за първи път понятието „конфликт на интереси“ и се въвежда принципа, че членовете на Комисията не само следва да избягват ситуации на конфликт на интереси, но и такива, които могат да бъдат счетени за конфликт на интереси. В случай, че бивши членове на Комисията възнамеряват да работят в области, свързани с бившите им портфейли, първо трябва да бъде консултиран Комитетът по етика. Отсега нататък както решенията на Съвета, така и становищата на Комитета във връзка с тези решения, ще бъдат оповестявани публично.
  • Финансови интереси: Също така ще се прилагат по-строги правила по отношение на финансовите интереси на членовете на Комисията. Те ще трябва да декларират инвестициите, които надвишават 10 000 евро, независимо дали може да има конфликт на интереси или не. В случай на конфликт на интереси във връзка с конкретни активи на даден член на Комисията, председателят ще има възможност да поиска отстраняването им или прехвърлянето им към доверително управление „на сляпо“. Членовете на Комисията следва да актуализират своите декларации в началото на всяка година, каквото е изискването понастоящем.
  • Прозрачност и докладване: Членовете на Комисията са най-добрите посланици на Европейския съюз във всички държави и навсякъде по света, което е причината, поради която председателят Юнкер ги насърчава да продължат да пътуват. Те трябва да правят това по най-ефективния от гледна точка на разходите начин. На всеки два месеца ще бъде публикувана информация относно разходите за пътуване на всеки член на Комисията.
  • Прилагане на правилата: При прилагането на кодекса Колегиума ще бъде подпомаган от новия независим Комитет по етика, който ще може да предоставя съвети по всички свързани с етиката въпроси и да отправя препоръки във връзка с кодекса. В случай на нарушаване на кодекса, което обаче не изисква сезирането на Съда на ЕС, Комисията може да наложи порицание и да го оповести публично. Това е нова практика, която Комисията „Юнкер“ използва неотдавна, и която от тук нататък ще залегне в новите правила.

Предложението на председателя Юнкер, от ноември да се даде възможност на членовете на Комисията да се явяват на избори за Европейския парламент, без да е необходимо да вземат отпуска, също е част от новите правила.

Следващи стъпки:

Понастоящем председателят Юнкер се консултира с Европейския парламент въз основа на Рамковото споразумение между ЕП и Комисията. Предложеният кодекс за поведение ще влече в сила на 1 февруари 2018 г. Той ще се прилага за всички настоящи членове на Комисията ,,Юнкер“.

В дух на прозрачност и отчетност Комисията ще публикува годишни доклади относно прилагането на кодекса.

За повече информация:

Кодекс за поведение на членовете на Комисията от 2017 г.

- Текст на член 245

- Кодекс за поведение на членовете на Комисията от 2011 г.

- Връзка към съобщение за медиите относно писмото на председателя Юнкер до председателя Шулц относно периода на прекъсване и предизборните кампании за ЕП

IP/17/3167

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar