Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Stanje v Uniji 2017: ujemimo veter v jadra

Bruselj, 13. septembra 2017

Stanje v Uniji 2017: ujemimo veter v jadra

1

 

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je imel danes pred poslanci in poslankami Evropskega parlamenta v Strasbourgu govor o stanju v Uniji v letu 2017, v katerem je predstavil svoje prednostne naloge za prihodnje leto in na kratko opisal svojo vizijo možnega razvoja Evropske unije do leta 2025 (glej celotni govor). Predstavil je načrt za enotnejšo, močnejšo in bolj demokratično Unijo (glej informativni pregled).

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je danes povedal: „Evropa ima spet veter v svojih jadrih. Vendar se ne bomo premaknili z mesta, če tega vetra ne bomo izkoristili. (…) Začrtati moramo smer za prihodnost. Kot je nekoč zapisal Mark Twain, bomo čez mnoga leta bolj razočarani zaradi stvari, ki jih nismo storili, kot zaradi tistih, ki smo jih. Nastopil je čas, da do leta 2025 zgradimo enotnejšo, močnejšo in bolj demokratično Evropo.“

Govor predsednika Junckerja v Evropskem parlamentu je spremljalo sprejetje konkretnih pobud Evropske komisije na področju trgovine, pregledovanja naložb, kibernetske varnosti, industrije, podatkov in demokracije, ki pomenijo takojšnje uresničevanje napovedanih ukrepov.

Nekateri ključni elementi, ki se jih je predsednik Juncker dotaknil v govoru, so podrobneje predstavljeni tudi v vrsti danes objavljenih informativnih pregledov.

Ključni poudarki govora o stanju v Uniji 2017

Veter v jadrih

„Deset let po izbruhu krize evropsko gospodarstvo končno spet raste. Skupaj z njim pa raste tudi naše zaupanje. Voditelji in voditeljice EU-27, Parlament in Komisija v našo Unijo vračajo Evropo. V našo Unijo skupaj vračamo unijo.“

Ostati na začrtani poti

„Ne smemo dopustiti, da nas med zrenjem v prihodnost zanese s poti (…) Dokončati moramo, kar smo začeli v Bratislavi.“

Trgovina: „Pred našimi vrati so se začeli vrstiti partnerji z vsega sveta, ki želijo z nami skleniti trgovinske sporazume. Danes poleg tega predlagamo, naj se začno tudi trgovinska pogajanja z Avstralijo in Novo Zelandijo.“

„Naj povem enkrat za vselej: nismo naivni zagovorniki proste trgovine. Evropa mora vedno braniti svoje strateške interese. Zato danes predlagamo nov okvir EU za pregledovanje naložb.“

Industrija: „Ponosen sem na našo avtomobilsko industrijo. Vendar sem globoko pretresen, ko se potrošniki zavestno in namerno zavajajo. Avtomobilsko industrijo pozivam k odkritosti in odpravi nepravilnosti.“

„Nova strategija za industrijsko politiko, ki smo jo predstavili danes, bo naši industriji pomagala, da ostane ali postane vodilna v svetu pri inovacijah, digitalizaciji in razogljičenju.“

Boj proti podnebnim spremembam: „Glede na propadle ambicije Združenih držav Amerike bo Evropa poskrbela, da naredimo naš planet spet veličasten. To je skupna dediščina vsega človeštva.“

Kibernetska varnost: „(…) Kibernetski napadi lahko bolj ogrožajo stabilnost demokracij in gospodarstev kot strelno orožje in tanki. Komisija (…) danes za obrambo pred takšnimi napadi predlaga nova orodja, vključno z evropsko agencijo za kibernetsko varnost.“

Migracije: „Evropa je in mora ostati celina solidarnosti, kjer lahko najdejo zatočišče tisti, ki bežijo pred pregonom.“

„Imamo skupne meje, vendar države članice, ki so zaradi geografske lege najbolj na udaru, pri njihovem varovanju ne smejo biti prepuščene same sebi. Skupne meje in skupno varovanje morajo iti z roko v roki.“

„Ne morem govoriti o migracijah, ne da bi ob tem izrekel veliko priznanje Italiji za njeno neutrudno in plemenito delo. Italija je (…) tista, ki v Sredozemskem morju rešuje čast Evrope.“

Evropska solidarnostna enota (glej informativni pregled): „Posebno sem ponosen na mlade Evropejce (…), ki sodelujejo v naši novi Evropski solidarnostni enoti. Ti mladi uresničujejo evropsko solidarnost.“

Afrika (glej informativni pregled): „Pokazati moramo tudi solidarnost z Afriko. Afrika je plemenita in mlada celina, zibelka človeštva. Naš skrbniški sklad EU-Afrika v vrednosti 2,7 milijarde evrov ustvarja zaposlitvene možnosti po vsej celini.“

Razprimo jadra

„Zdaj je čas, da sprejmemo prve zaključke na podlagi te razprave [o prihodnosti Evrope]. Čas, da od premisleka preidemo k dejanjem. Od razprave k odločitvam. Danes bi vam rad predstavil svoj pogled – svoj ,šesti scenarij', če hočete.“

Zame je Evropa več kot le enotni trg. Več kot le denar, več kot le skupna valuta evro. Vedno je šlo za vrednote.“

Od vzhoda do zahoda: „Evropa se razprostira od Viga do Varne. Od Španije do Bolgarije. Od vzhoda do zahoda: Evropa mora dihati s polnimi pljuči. Sicer bo naša celina hlastala za zrakom.“

Napotitev delavcev (glej informativni pregled): „V Uniji enakih ne sme biti drugorazrednih delavcev. Delavci bi moralo za enako delo v istem kraju zaslužiti enako plačilo.“

Evropski organ za delo (glej informativni pregled): „Zdi se nesmiselno, da imamo bančni organ, ki nadzoruje standarde bančništva, nimamo pa skupnega organa za delo, ki bi zagotavljal pravičnost na našem enotnem trgu. Zato ga bomo ustanovili.“

Neenotna kakovost živil (glej informativni pregled): „V Uniji enakih ne sme biti drugorazrednih potrošnikov. Ne bom dovolil, da se v nekaterih delih Evrope potrošnikom prodajajo živila nižje kakovosti kot v drugih državah (…) Slovaki si ne zaslužijo nič manj rib v ribjih palčkah, Madžari ne manj mesa v pripravljenih jedeh in Čehi ne manj kakava v čokoladi.“

Pravna država: „V Evropi je moč prava nadomestila zakon močnejšega (...) Pravna država v Evropski uniji ni izbira. Pravna država je obvezna.“

„Sodbe Sodišča morajo spoštovati vsi. Če se njihova pristojnost omaja ali če je ogrožena neodvisnost nacionalnih sodišč, ostanejo državljani brez temeljnih pravic.“

Schengensko območje: „Če želimo okrepiti varovanje zunanjih meja, moramo schengensko območje takoj odpreti tudi za Bolgarijo in Romunijo. Tudi Hrvaški bi morali omogočiti, da postane polnopravna članica schengenskega območja, ko bo izpolnjevala vsa merila.

Evroobmočje (glej informativni pregled): „Če bi radi, da bi evro našo celino združeval, ne pa jo razdvajal, bi moral biti več kot le valuta izbrane skupine držav. Evro je zamišljen kot enotna valuta Evropske unije kot celote.“

Širitev: „Za države zahodnega Balkana moramo ohraniti verodostojno širitveno perspektivo. (...) Jasno je, da v [tem] mandatu ne bo nove širitve. (...) Pozneje pa bo Evropska unija večja od 27 držav.“

Turčija: „Turčija se že nekaj časa z velikimi koraki oddaljuje od Evropske unije.“

„Novinarji spadajo v tiskovna središča, ne v zapore. Spadajo tja, kjer vlada svoboda izražanja.“

„Voditelje v Turčiji pozivam: izpustite naše novinarje.“

Glasovanje s kvalificirano večino za obdavčenje: Močno zagovarjam prehod na glasovanje s kvalificirano večino pri odločanju o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb, pošteni obdavčitvi za digitalno industrijo in  obdavčitvi finančnih transakcij.“

Evropski minister za gospodarstvo in finance (glej informativni pregled): „Potrebujemo evropskega ministra za gospodarstvo in finance: evropskega ministra, ki bo spodbujal in podpiral strukturne reforme držav članic.“

„Ne potrebujemo vzporednih struktur. (…) Parlament evroobmočja je Evropski parlament.“

Boj proti terorizmu: „Pozivam k ustanovitvi evropske obveščevalne enote, ki bo zagotavljala, da si bodo obveščevalne službe in policija samodejno izmenjevali podatke o teroristih in tujih bojevnikih.“

Močnejši svetovni akter: „Želim, da bi države članice preučile, pri katerih zunanjepolitičnih odločitvah bi lahko prešli z glasovanja s soglasjem na glasovanje s kvalificirano večino. Pogodba to že omogoča.“

Boljše pravno urejanje (glej informativni pregled): „Ne bi se smeli vmešavati v vsakodnevno življenje evropskih državljanov. (...) Ne bi jih smeli zasuti s številnimi novimi pobudami ali iskati vedno večjih pristojnosti. Na področjih, kjer je to smiselno, bi morali pristojnosti vrniti državam članicam.“

„Že ta mesec bom ustanovil delovno skupino za subsidiarnost in sorazmernost, ki bo poglobljeno in kritično pregledala vsa področja politik, da bomo zagotovo ukrepali le tam, kjer EU prinaša dodano vrednost.“

Institucionalna reforma: „Evropa bi delovala bolje, če bi združili funkcijo predsednika Evropske komisije in Evropskega sveta (…) Lažje bi jo razumeli, če bi barko krmaril le en kapitan (…) En predsednik bi bolje odražal resnično naravo Evropske unije kot unije držav in unije državljanov.“

„Če želimo okrepiti evropsko demokracijo, ne moremo obrniti demokratičnega napredka, doseženega z uvedbo vodilnih kandidatov – 'Spitzenkandidaten'.“

Načrt

„Naša prihodnost ne more ostati scenarij (...) Jutrišnjo Unijo moramo pripraviti danes.“

„30. marca 2019 bomo postali Unija sedemindvajsetih. Predlagam, da se – 27 držav članic in institucije EU – dobro pripravimo na ta trenutek.“

„Upam, da se bodo Evropejke in Evropejci 30. marca 2019 prebudili v Unijo, kjer vsi stojimo za svojimi vrednotami. Kjer vse države članice dosledno spoštujejo pravno državo. (…) Kjer smo podprli temelje naše ekonomske in monetarne unije, da bomo lahko svojo enotno valuto branili tako v dobrih kot v slabih časih, ne da bi za to potrebovali zunanjo pomoč. (...) Kjer en sam predsednik vodi delo Komisije in Evropskega sveta, potem ko je bil demokratično izvoljen po vseevropski volilni kampanji.“

„Začeli smo popravljati streho. A delo moramo dokončati, dokler je vreme še lepo. (…) Zato dvignimo sidra. Izplujmo iz pristana. In ujemimo veter v jadra.“

Ozadje

Predsednik Evropske komisije ima vsako leto septembra v Evropskem parlamentu govor o stanju v Uniji, v katerem povzame dosežke iz preteklega leta in predstavi prednostne naloge za leto, ki prihaja. Prav tako predstavi, kako se bo Komisija spoprijela z najbolj perečimi izzivi, s katerimi se srečuje Evropska unija. Govoru sledi plenarna razprava, s katero se začne dialog z Evropskim parlamentom in Svetom, da bi se pripravil delovni program Komisije za naslednje leto.

Poleg tega sta predsednik Juncker in prvi podpredsednik Timmermans danes poslala pismo o nameri predsedniku Evropskega parlamenta in predsedstvu Sveta, v katerem so podrobno opredeljeni ukrepi, ki jih namerava Komisija sprejeti z zakonodajo in drugimi pobudami do konca prihodnjega leta (v tem primeru 2018). To je posebej predvideno v okvirnem sporazumu iz leta 2010 o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo.

Več informacij

Brošura o stanju v Uniji 2017, ki vključuje:

  • avtorizirano različico govora o stanju v Uniji,
  • pismo o nameri,
  • napredek pri desetih prednostnih nalogah Komisije,
  • načrt za enotnejšo, močnejšo in bolj demokratično Evropsko unijo.

Spletišče Stanje v Uniji 2017

10 političnih prednostnih nalog Evropske komisije

 

IP/17/3164

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar