Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Търговското споразумение между ЕС и Канада влиза в сила

Брюксел, 20 септември 2017 r.

В четвъртък, 21 септември, всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между ЕС и Канада временно влиза в сила.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер приветства това повратно събитие в търговската политика на ЕС, заявявайки следното: „Това споразумение синтезира в себе си онова, което очакваме от нашата търговска политика, а именно да бъде инструмент за растеж, който да е от полза за европейските дружества и граждани, но и инструмент, чрез който да отстояваме нашите ценности, да извлечем полза от глобализацията и да начертаем правилата за световната търговия. Това търговско споразумение бе подложено на щателен парламентарен контрол, отразяващ засиления интерес на гражданите към търговската политика. Интензивният обмен на мнения относно ВИТС в рамките на този процес е доказателство за демократичния характер на вземането на решения в ЕС и аз очаквам държавите членки да проведат на широка основа съдържателна дискусия в контекста на текущите национални процеси по ратификация на споразумението. Време е нашите дружества и граждани да се възползват в максимална степен от тази възможност и всеки да си даде сметка по какъв начин нашата търговска политика може да донесе осезаеми ползи за всички“.

Комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви: „Нещата са на път да се променят за нашите износители. Временното влизане в сила позволява на дружествата и гражданите от ЕС още отсега да започнат да берат плодовете от това споразумение. Това е положителен сигнал за световната икономика, благодарение на потенциала за стимулиране на икономическия растеж и за създаване на работни места.ВИТС е модерно и напредничаво споразумение, което ясно олицетворява нашия ангажимент за свободна и справедлива търговия, основана на ценности.То ни помага да моделираме глобализацията и правилата, на които се подчинява световната търговия. Освен това ВИТС извежда на преден план твърдия ни ангажимент за устойчиво развитие и запазва способността на нашите правителства да регламентират в интерес на обществото.Това споразумение също така значително укрепва отношенията ни с Канада — един стратегически партньор и съюзник, с който имаме дълбоки исторически и културни връзки.

Временното прилагане на ВИТС, считано от 21 септември, е следствие от неговото одобрение от държавите — членки на ЕС, изразено в рамките на Съвета, както и от Европейския парламент.

То обаче ще влезе в сила изцяло и окончателно едва когато бъде ратифицирано от всички държави — членки на ЕС. Комисията ще работи съвместно с държавите — членки на ЕС, и Канада, за да се гарантира неговото гладко и ефикасно изпълнение.

Какво можем да очакваме от ВИТС?

ВИТС предоставя за предприятията от ЕС, независимо от техния мащаб, нови възможности за осъществяване на износ за Канада. То ще позволи на предприятията от ЕС да правят икономии в годишен размер от 590 милиона евро — сумата, която плащат под формата на мита върху стоките, изнасяни за Канада. Считано от 21 септември, ВИТС премахва митата за 98 % от продуктите (тарифните линии), с които ЕС търгува с Канада. То също така осигурява на дружествата от ЕС най-добрият достъп, който някога е бил предоставян на дружества извън Канада, до възлагането на обществени поръчки не само на федерално равнище, но и на провинциално и общинско равнище.

Особено голяма полза от ВИТС ще имат по-малките дружества, които най-малко са в състояние да покриват бюрократичните разходи при износа за Канада. Малките предприятия ще спестяват време и пари, например като избягват дублиращите се изисквания за изпитване на продуктите, дългите митнически процедури и скъпоструващите правни разноски. Органите на държавите членки, които се занимават с насърчаване на износа, са готови да помогнат на предприятията да започнат задокеански износ, да насърчат съществуващия търговски обмен и да привлекат инвестиции.

С ВИТС ще бъдат създадени нови възможности за европейските земеделски стопани и производители на храни, като в същото време изцяло ще бъдат защитени чувствителните за ЕС сектори. ЕС допълнително отвори пазара си за някои конкурентни канадски продукти по един ограничен и балансиран начин, като успоредно с това е подобрен достъпът до канадския пазар за важни европейски експортни продукти. Те включват сирене, вино и спиртни напитки, плодове и зеленчуци, както и преработени продукти. ВИТС също така ще защити 143 географски означения на ЕС в Канада, отнасящи се до висококачествени регионални хранителни продукти и напитки.

Полза от ВИТС ще могат да извлекат и 500-те милиона потребители в ЕС. От една страна те ще разполагат с по-голям избор, а от друга страна европейските стандарти ще запазят действието си, тъй като на пазара на ЕС ще могат да навлязат само продукти и услуги, които напълно отговарят на всички нормативни изисквания на ЕС. ВИТС няма да промени начина, по който ЕС регламентира безопасността на храните, включително ГМО продуктите или забраната за третирано с хормони говеждо месо.

Със споразумението освен това се предоставя по-голяма правна сигурност в икономиката на услугите, по-голяма мобилност на служителите в дружествата, а също и рамка, позволяваща взаимното признаване на професионалните квалификации — от архитекти до оператори на кранове.

Наред с това държавите — членки на ЕС, могат да продължат да организират обществените услуги по свое усмотрение. Съвместен тълкувателен инструмент, който ще има правна сила, внесе повече яснота по този и други въпроси. В него ясно и недвусмислено се посочва за какво точно се споразумяха Канада и ЕС в определен брой членове от ВИТС.

Процедура и следващи стъпки

ЕС и Канада подписаха ВИТС на 30 октомври 2016 г. след одобрение от страна на държавите — членки на ЕС, изразено в рамките на Съвета. На 15 февруари Европейският парламент също даде своето одобрение. На 16 май 2017 г. канадската страна ратифицира ВИТС. Това подготви почвата за временното прилагане непосредствено след приемането от страна на Канада на всички необходими правила за изпълнение.

ВИТС ще бъде прилагано изцяло, веднага щом всички държави — членки на ЕС, го ратифицират съобразно националните си конституционни изисквания. Към момента, в който ВИТС ще влезе изцяло в действие, нова и подобрена съдопроизводствена система в областта на инвестициите ще замени действащия механизъм за уреждане на спорове между инвеститор и държава (УСИД), който съществува в множество двустранни търговски споразумения, договорени в миналото от правителствата на държавите — членки на ЕС. Новият механизъм ще бъде прозрачен и няма да се основава на ad hoc трибунали.

История на досието

Рамката за връзките между ЕС и Канада е уредена в Споразумението за стратегическо партньорство (ССП), което дава възможност за укрепване на сътрудничеството в стратегически области от взаимен интерес и отговорност, каквито са климатът, сигурността и външната политика и политиката на сигурност. Споразумението за стратегическо партньорство се прилага временно от 1 април 2017 г. и, заедно с ВИТС, създава условия за допълнително задълбочаване на връзките между ЕС и Канада.

Споразуменията за свободна търговия на ЕС доказаха капацитета си за стимулиране на растежа и заетостта в Европа. Пример за това е търговското споразумение между ЕС и Южна Корея. След влизането му в сила през 2011 г., износът на ЕС за Южна Корея нарасна с повече от 55 %, износът на някои селскостопански продукти отбеляза скок от 70 %, продажбите на автомобили от ЕС в Южна Корея се утроиха, а търговският дефицит се трансформира в излишък. Въпросното споразумение също се прилагаше временно в течение на няколко години след ратифицирането на равнището на ЕС, в очакване на ратифицирането му от всички държави — членки на ЕС.

31 милиона работни места в Европа зависят от износа. Средно статистически погледнато, всеки допълнителен износ на стойност 1 млрд. евро подкрепя създаването на 14 000 работни места в ЕС.

За повече информация

Информационен фиш: Представяне на ВИТС

Информационен фиш: Моделиране на глобализацията

Информационен фиш: Интересите на ЕС — 6 гаранции

Информационен фиш: Устойчиво развитие

Брошура: ползите от ВИТС

Пътеводител из ВИТС за предприятията

Информационен фиш: Ползи за селското стопанство

Въздействие на ВИТС върху Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чешка република и Швеция

ВИТС във вашия град — интерактивна карта с информация за търговията с Канада в местните общности в цяла Европа

Информационен фиш: Търговията между ЕС и Канада в цифри

Информационен фиш: Преговорният процес

Ратификация от държавите-членки

Пълният текст на ВИТС

Запознайте се с шампионите на ВИТС: Научете защо тези малки предприятия от ЕС извличат ползи от ВИТС

Други информационни източници

IP/17/3121

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar