Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Konsumentskyddsmyndigheterna och kommissionen uppmanar Volkswagen att åtgärda samtliga bilar som påverkas av utsläppsskandalen

Bryssel den 7 september 2017

EU-ländernas konsumentskyddsmyndigheter sände idag en gemensam skrivelse till Volkswagens VD med uppmaningen att snarast åtgärda alla bilar som påverkats av ”dieselgate”-skandalen.

Den är ett led i konsumentskyddsmyndigheternas samordnade insats för att se till att Volkswagen i efterdyningarna av skandalen respekterar konsumentlagstiftningen och att koncernen agerar aktivt gentemot de berörda konsumenterna. Konsumentskyddsmyndigheterna i hela EU får fortsatt indikationer på att många av de bilar som berörs ännu inte är åtgärdade.

Volkswagen lovade 2016 efter samtal med kommissionären Věra Jourová att åtgärda alla berörda bilar senast hösten 2017. I dag uppmanar EU-ländernas konsumentskyddsmyndigheter, med den nederländska konsument- och marknadsmyndigheten (ACM) i spetsen, Volkswagen att inom en månad bekräfta att planen kommer att fullföljas. De kräver full insyn i processen, bland annat en ingående redogörelse för vad som hittills har gjorts och vad som återstår. Volkswagen bör lämna garantier för att de tänker lösa problem som kan uppstå efter det att bilarna har åtgärdats, i linje med att kommissionen har krävt att koncernen bör se till alla berörda Volkswagen-bilar lever upp till typgodkännandereglerna.

Kommissionären Vera Jourová hade följande att säga: –Jag är mycket nöjd över att konsumentskyddsmyndigheterna, som är de som driver igenom EU:s lagstiftning, står enade mot Volkswagen och insisterar på att våra krav ska respekteras. Genom att agera samfällt kan konsumentskyddsmyndigheterna se till att EU:s konsumentlagstiftning följs överallt i EU. Detta är särskilt relevant när det gäller att ta itu med problem som finns över hela Europa, exempelvis i fallet med VW som drabbar mer än åtta miljoner konsumenter i olika EU-länder. Med dagens gemensamma ståndpunkt kan EU:s konsumenter vara säkra på att både EU-ländernas konsumentskyddsmyndigheter och Europeiska kommissionen står på deras sida och att några halvmesyrer inte kommer att godtas.

Konsumentskyddsmyndigheterna förväntar feedback från Volkswagen bland annat om följande:

  • Transparens och kommunikation: Volkswagen bör snarast individuellt informera konsumenterna om hur deras bilar behöver åtgärdas. Volkswagen bör ge konsumenterna tillräckligt med information så att de själva kan fatta ett välgrundat beslut. I linje med direktivet om otillbörliga affärsmetoder bör till exempel följande information finnas:

o De exakta och tydliga orsakerna till att bilen måste åtgärdas.

o Vad åtgärderna innefattar.

o Vad de behöver göra för att få sin bil åtgärdad.

o Vad som kan eller kommer att hända om de inte låter åtgärda sina bilar.

o EU-länder där oåtgärdade bilar som inte längre får köras och när detta sker.

  • Information till ägare av begagnade bilar och till de som köpt sina bilar av andra återförsäljare: Gentemot de som inte har köpt sina bilar av Volkswagen-återförsäljare, eller som låter andra aktörer sköta underhållet (t.ex. begagnade bilar, bilar som köps direkt från importörer) bör Volkswagen maximera sina ansträngningar med att nå ut med informationen.
  • Den förtroendeskapande åtgärden: Konsumentskyddsmyndigheterna välkomnade Volkswagens förtroendeskapande åtgärd, som ger konsumenterna en försäkran om att deras bilar ska åtgärdas. Konsumentskyddsmyndigheterna uppmanade idag Volkswagen att aktivt informera alla berörda, att inte begränsa den till bara vissa delar av bilen eller till en viss tidsperiod, och att göra den till en rättsligt bindande försäkran om att bilarna efter åtgärderna kommer att ha kvar sina totala prestanda.
  • Hjälp till återförsäljarna under åtgärdskampanjen: Ansvaret för att se till att en fordonstyp uppfyller kraven ligger visserligen hos tillverkarna enligt direktivet om försäljning och garantier, men det är säljaren som är ansvarig för eventuella defekter som fanns när varan levererades. Myndigheterna uppmanar Volkswagen att använda alla till buds stående medel för att underlätta återförsäljarnas arbete.
  • Förlängning av åtgärdskampanjen: EU:s konsumentskyddsmyndigheter uppmanar Volkswagen att bekräfta när alla bilar kommer att vara åtgärdade. Om åtgärdskampanjen måste fortsätta efter hösten 2017 bör Volkswagen förlänga perioden för kostnadsfria programvaruåtgärder med så mycket som behövs för att respektera sin skyldighet att se till att alla bilar uppfyller reglerna i EU:s konsumentlagstiftning.

Vad händer nu?

EU-ländernas konsumentskyddsmyndigheter uppmanar Volkswagen att lämna svar inom en månad och att delta i en dialog på EU-nivå. EU-länderna måste var för sig besluta om nästa steg om Volkswagen inte reagerar på denna gemensamma ståndpunkt, eller om någon överenskommelse inte kan nås. Myndigheterna får vidta de åtgärder som lämpar sig för de lokala förhållandena, exempelvis verkställighetsåtgärder som så behövs.

Bakgrund

Genom EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete kopplas nationella konsumentskyddsmyndigheter samman i ett europeiskt tillsynsnätverk. Det gör att en myndighet i ett EU-land kan be myndigheten i ett annat EU-land ingripa mot överträdelser av konsumentskyddet i EU.

Samarbetet omfattar konsumentskydd på olika områden, t.ex. direktivet om otillbörliga affärsmetoder, direktivet om konsumenträttigheter och direktivet om försäljning och garantier.

Inom ramen för konsumentskyddssamarbetet granskar myndigheterna regelbundet sådant som är av gemensamt intresse för konsumentskyddet på den inre marknaden och samordnar sin marknadsövervakning och sina verkställighetsåtgärder. Kommissionen hjälper till vid utbytet av information mellan myndigheterna och underlättar samordningen av deras arbete.

Läs mer

EU:s konsumentpolitik

IP/17/3102

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar