Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Patērētāju tiesību aizsardzības iestādes un Eiropas Komisija mudina Volkswagen pabeigt emisiju skandālā skarto automobiļu labošanu

Briselē, 2017. gada 7. septembrī

Šodien ES patērētāju tiesību aizsardzības iestādes un Eiropas Komisija nosūtīja kopīgu vēstuli Volkswagen grupas izpilddirektoram, mudinot uzņēmumu tuvākajā laikā salabot visus t. s. dīzeļgeitā skartos automobiļus.

Šī vēstule ir daļa no ES patērētāju tiesību aizsardzības iestāžu koordinētas rīcības, ar ko nodrošina, ka Volkswagen grupa pēc skandāla ievēro tiesību aktus patērētāju tiesību aizsardzības jomā un ir pretimnākoša skartajiem patērētājiem. Patērētāju tiesību aizsardzības iestādes visā ES turpina saņemt ziņas par to, ka daudzi skartie automobiļi vēl nav salaboti.

Pēc pārrunām ar komisāri Jourovu 2016. gadā Volkswagen apņēmās līdz 2017. gada rudenim salabot visus skartos automobiļus. Šodien ES patērētāju tiesību aizsardzības iestādes Nīderlandes Patērētāju un tirgu iestādes vadībā mudina Volkswagen mēneša laikā apstiprināt, ka šis plāns tiks izpildīts. Tās pieprasa šā procesa pilnīgu pārredzamību, tostarp sīku pārskatu par to, kas ir sasniegts un kas vēl darāms. Ņemot vērā Komisijas pieprasījumu, ka visiem skartajiem Volkswagen automobiļiem pilnībā jāatbilst tipa apstiprinājuma noteikumiem, Volkswagen būtu jāgarantē, ka tiks atrisinātas visas iespējamās problēmas, kas varētu rasties pēc labošanas.

Komisāre Jourova sacīja: “Esmu gandarīta, ka patērētāju tiesību aizsardzības iestādes, kas ir ES tiesību aktu izpildiestādes, ir vienotas attiecībā uz Volkswagen un uzstāj, lai mūsu prasības tiktu ievērotas. Strādājot kopā, ES patērētāju tiesību aizsardzības iestādes var nodrošināt patērētāju tiesību ievērošanu visā Savienībā. Tas ir jo īpaši svarīgi, risinot Eiropas mēroga problēmas, kā tas ir Volkswagen gadījumā, kas skar vairāk nekā astoņus miljonus patērētāju dažādās dalībvalstīs. Ņemot vērā šodien pieņemto kopējo nostāju, ES patērētāji var būt droši, ka gan patērētāju tiesību aizsardzības iestādes dalībvalstīs, gan Eiropas Komisija ir viņu pusē un puspasākumi netiks atzīti.”

Patērētāju tiesību aizsardzības iestādes sagaida informāciju no Volkswagen citu starpā šādos aspektos.

  • Pārredzamība un saziņa. Volkswagen būtu iespējami drīz individuāli jāinformē patērētāji par labošanu. Volkswagen būtu jāsniedz patērētājiem pietiekama informācija, lai viņi varētu pieņemt lēmumu, pamatojoties uz skaidru informāciju. Saskaņā ar Direktīvu par negodīgu komercpraksi informācijā būtu jāiekļauj:

o precīzs un skaidrs pamatojums, kādēļ automobilis jālabo;

o ko ietver labošana;

o kas jādara patērētājam, lai viņa automobilis tiktu salabots;

o kas var notikt vai notiks, ja patērētājs atteiksies no automobiļa labošanas;

o ziņas par to, kurās dalībvalstīs nesalabotajiem automobiļiem tiks liegta dalība ceļu satiksmē un kad tas notiks.

  • Lietotu automobiļu īpašnieku un to patērētāju informēšana, kas savus automobiļus nav iegādājušies pie Volkswagen pilnvarotajiem autotirgotājiem. Volkswagen būtu maksimāli jāpalielina centieni informēt patērētājus, kas automobiļus (piemēram, lietotus automobiļus, tieši no importētājiem iegādātus automobiļus) nav iegādājušies pie Volkswagen pilnvarotajiem autotirgotājiem vai veic to apkopi pie cita autotirgotāja.
  • Uzticēšanās vairošanas pasākums. Patērētāju tiesību aizsardzības iestādes pauda gandarījumu par uzticēšanās vairošanas pasākumu, par ko paziņojusi Volkswagen grupa un kas sniedz apliecinājumu patērētājiem par labošanu. Šodien patērētāju tiesību aizsardzības iestādes lūdza Volkswagen aktīvi izplatīt informāciju par šo pasākumu visiem skartajiem patērētājiem, neierobežot to tikai ar konkrētām automobiļa daļām vai konkrētu termiņu un sniegt juridiski saistošu apliecinājumu tam, ka automobiļa darbība kopumā pēc labošanas netiks ietekmēta.
  • Autotirgotāju atbalsts labošanas procesā. Lai gan atbildība par automobiļa tipa atbilstību jāuzņemas ražotājiem, saskaņā ar Pārdošanas un garantiju direktīvu tirgotājs atbild par visiem defektiem pēc tam, kad preces ir piegādātas. Iestādes lūdz Volkswagen izmantot visus iespējamos līdzekļus, lai atvieglotu autotirgotāju darbu.
  • Labošanas termiņa pagarināšana. ES patērētāju tiesību aizsardzības iestādes pieprasa Volkswagen apstiprināt grafiku, kurā tiks salaboti visi automobiļi. Ja labošanas process netiks pabeigts 2017. gada rudenī, Volkswagen būtu jāapņemas pagarināt programmatūras bezmaksas labošanas termiņu tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai tiktu izpildīts pienākums nodrošināt to, ka visi automobiļi atbilst ES tiesību aktiem patērētāju tiesību aizsardzības jomā.

Turpmākā rīcība

ES patērētāju tiesību aizsardzības iestādes lūdz Volkswagen viena mēneša laikā sniegt atbildi uz pieprasījumu un iesaistīties dialogā Eiropas līmenī. Ja Volkswagen nereaģēs uz kopējo nostāju vai vienošanos nevarēs panākt, lēmums par turpmāko rīcību būs katras dalībvalsts ziņā. Iestādes var veikt vietējiem apstākļiem atbilstošas darbības, tostarp vajadzības gadījumā tiesībaizsardzības darbības.

Vispārīga informācija

ES Regulā par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā valstu patērētāju tiesību aizsardzības iestādes ir sasaistītas Eiropas mēroga tiesībaizsardzības tīklā. Pateicoties šim satvaram, valsts iestāde vienā ES valstī var uzrunāt līdzīgu iestādi citā ES valstī un lūgt, lai tā iesaistās tāda ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu pārkāpuma izskatīšanā, kurā iesaistītas vairākas valstis.

Sadarbība attiecas uz patērētāju tiesību aizsardzības noteikumiem dažādās jomās, piemēram, Direktīvu par negodīgu komercpraksi, Patērētāju tiesību direktīvu un Pārdošanas un garantiju direktīvu.

Saskaņā ar Regulu par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā iestādes regulāri izskata kopējos jautājumus saistībā ar patērētāju tiesību aizsardzību vienotajā tirgū un koordinē savus tirgus uzraudzības pasākumus un iespējamās tiesībaizsardzības darbības. Komisija veicina informācijas apmaiņu starp iestādēm un to koordināciju.

Sīkāka informācija

ES patērētāju tiesību aizsardzības politika

IP/17/3102

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar