Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Vartotojų apsaugos institucijos ir Europos Komisija ragina bendrovę „Volkswagen“ baigti šalinti trūkumus automobiliuose, dėl kurių kilo išmetamųjų teršalų skandalas

Briuselis, 2017 m. rugsėjo 7 d.

Šiandien ES vartotojų apsaugos institucijos ir Europos Komisija „Volkswagen“ vadovui nusiuntė raštą, kuriuo bendrovė raginama kuo greičiau pataisyti automobilius, dėl kurių kilo vadinamasis „dyzelgeitas“ – išmetamųjų teršalų duomenų klastojimo skandalas.

Tai – ES vartotojų apsaugos institucijų koordinuotų veiksmų rezultatas. Taip jos siekia, kad „Volkswagen“ grupė laikytųsi vartotojų apsaugos teisės aktų ir aktyviai siektų padėti nukentėjusiems vartotojams. Įvairių ES šalių vartotojų apsaugos institucijos turi duomenų, kad tebėra daug automobilių, kurių defektai vis dar nėra pašalinti.

Po 2016 m. įvykusio dialogo su Komisijos nare V. Jourová „Volkswagen“ įsipareigojo iki 2017 m. rudens pašalinti atitinkamų automobilių defektus. Šiandien ES vartotojų apsaugos institucijos, vadovaujamos Nyderlandų vartotojų ir rinkų institucijos (ACM), ragina „Volkswagen“ per vieną mėnesį patvirtinti, kad laikysis savo įsipareigojimo. Raštu reikalaujama, kad procesas, įskaitant išsamų informavimą, kas jau padaryta ir ką dar liko nuveikti, būtų visiškai skaidrus. „Volkswagen“ turėtų užtikrinti, kad spręs bet kokias problemas, kurios gali kilti po automobilių defektų pašalinimo, nes Komisija pareikalavo, kad visi susiję automobiliai visapusiškai atitiktų priemonių tipo patvirtinimo taisykles.

Komisijos narė V. Jourová sakė: „Džiaugiuosi matydama, kad vartotojų apsaugos institucijos, kaip ES teisės vykdytojos, suvienijo savo jėgas „Volkswagen“ atžvilgiu ir reikalauja gerbti vartotojų reikalavimus. Veikdamos išvien jos gali užtikrinti, kad ES vartotojų teisės aktų būtų laikomasi visose ES šalyse. Tai ypač aktualu sprendžiant paneuropines problemas, kaip, pavyzdžiui, šiuo atveju, kai „Volkswagen“ padarė poveikį daugiau kaip 8 mln. vartotojų įvairiose ES šalyse. Šiandieninė bendra pozicija rodo ES vartotojams, kad už jų teises kovoja tiek atitinkamos institucijos valstybėse narėse, tiek Europos Komisija ir kad vartotojams nepalankūs sprendimai bus nepriimtini.“

Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje institucijos tikisi sulaukti „Volkswagen“ atsakymo į, be kita ko, toliau nurodytus klausimus.

  • Skaidrumas ir komunikacija. „Volkswagen“ turėtų asmeniškai informuoti vartotojus apie automobilių defektų šalinimą. „Volkswagen“ turėtų pateikti vartotojams pakankamai informacijos, kad jie galėtų priimti pagrįstus sprendimus. Pagal Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvą tai, be kita ko, turėtų būti tokia informacija:http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/unfair-trade/unfair-practices/index_en.htm

o tikslios ir aiškios priežastys, dėl kurių automobilį reikia remontuoti;

o remonto detalės;

o kokių veiksmų turi imtis vartotojas, norintis, kad jo automobilis būtų pataisytas;

o kas gali nutikti arba kas nutiks, jei jis nuspręs defektų nešalinti;

o informacija apie tai, kuriose valstybėse narėse ir kada automobilis, kurio defektai nepašalinti, taps nebetinkamu eksploatuoti.

  • Naudotų automobilių pirkėjų ir automobilių, įsigytų ne per oficialius „Volkswagen“ salonus, savininkų informavimas. Bendrovė turi dėti visas pastangas, kad informuotų vartotojus, įsigijusius automobilį ne „Volkswagen“ salone (pavyzdžiui, iš antrų rankų arba tiesiai iš importuotojų) arba vykdančius jo priežiūrą ne „Volkswagen“ servise.
  • Pasitikėjimo didinimo priemonės. Vartotojų apsaugos institucijos palankiai vertina „Volkswagen“ grupės pristatytą pasitikėjimo didinimo priemonę, pagal kurią vartotojams suteikiama remonto garantija. Šiandien jos paprašė bendrovės „Volkswagen“ aktyviau informuoti apie tai visus suinteresuotus vartotojus; garantija neturėtų būti apribota tik tam tikromis automobilio dalimis ar terminuotu laikotarpiu, be to, turėtų būti teisiškai privaloma užtikrinti, kad remontas nepadarys jokio poveikio tolesniam automobilio veikimui.
  • Automobilių pardavėjų rėmimas remonto procese. Už automobilio tipo atitiktį atsako gamintojai, tačiau pagal Vartojimo prekių pardavimo ir garantijų direktyvą už bet kokią neatitiktį prekės pateikimo metu atsako pardavėjas. Todėl vartotojų apsaugos institucijos prašo bendrovės „Volkswagen“ imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų palengvintas automobilių pardavėjų darbas.
  • Remonto laikotarpio pratęsimas. ES vartotojų apsaugos institucijos prašo bendrovės „Volkswagen“ nurodyti terminą, iki kurio automobiliai bus pataisyti. Jeigu taisymo laikotarpis nusitęs vėliau nei 2017 m. ruduo, „Volkswagen“ turėtų įsipareigoti pratęsti nemokamo programinės įrangos remonto laikotarpį tiek, kiek reikia, kad būtų įgyvendinta prievolė užtikrinti, jog visi automobiliai atitinka ES vartotojų teisės nuostatas.

Tolesni veiksmai

ES vartotojų apsaugos institucijos prašo „Volkswagen“ atsakyti į raštą per vieną mėnesį ir dalyvauti ES lygmens dialoge. Kiekviena valstybė narė pati spręs, kokių veiksmų imtis, jei „Volkswagen“ nereaguos į šią bendrą poziciją arba jei nepavyks pasiekti susitarimo. Šalies institucijos gali imtis vietos reikmes atitinkančių veiksmų ir, prireikus, įgyvendinimo veiksmų.

Pagrindiniai faktai

Reglamentu dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje (BVAS) nacionalinės vartotojų institucijos yra sujungtos į europinį teisių gynimo tinklą. Šio tinklo dėka, padarius tarpvalstybinį ES vartotojų taisyklių pažeidimą, vienos ES šalies nacionalinė institucija gali kreiptis į atitinkamą kitos ES šalies instituciją ir paprašyti imtis veiksmų.

Šis bendradarbiavimas vykdomas įvairiose vartotojų apsaugos srityse, pavyzdžiui, pagal Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvą, Vartotojų teisių direktyvą ar Vartojimo prekių pardavimo ir garantijų direktyvą.

Pagal bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje sistemą institucijos reguliariai peržiūri visiems rūpimus vartotojų apsaugos bendrojoje rinkoje klausimus, koordinuoja rinkos stebėjimo veiklą ir prireikus imasi įgyvendinimo veiksmų. Komisija prisideda prie institucijų informacijos mainų ir koordinavimo.

Daugiau informacijos

ES vartotojų reikalų politika

IP/17/3102

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar