Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Forbrugermyndighederne og Europa-Kommissionen opfordrer Volkswagen til at afslutte mangelafhjælpningen af alle biler, som er berørt af emissionsskandalen

Bruxelles, den 7. september 2017

Forbrugermyndighederne i EU og Europa-Kommissionen har i dag sendt et fælles brev til Volkswagens øverste ledelse med en opfordring til koncernen om hurtigt at afhjælpe manglerne ved alle biler, som er berørt af "dieselgate"-skandalen.

Dette er en del af et koordineret tiltag fra forbrugermyndighederne i EU, som skal sikre, at Volkswagenkoncernen overholder forbrugerlovgivningen i kølvandet på skandalen og er proaktiv i forhold til de berørte forbrugere. Forbrugermyndighederne i hele EU modtager stadig tilkendegivelser om, at manglerne ved mange af de berørte biler endnu ikke er afhjulpet.

Efter drøftelser med kommissær Věra Jourová i 2016 gav Volkswagen tilsagn om at afhjælpe manglerne ved alle berørte biler senest i efteråret 2017. I dag opfordrer forbrugermyndighederne i EU under ledelse af den nederlandske forbruger- og markedsmyndighed (ACM) Volkswagen til inden for en måned at bekræfte, at denne plan står ved magt. De forlanger fuld åbenhed om denne proces, herunder en detaljeret redegørelse for, hvad der er opnået og hvad der stadig mangler at blive gjort. Volkswagen bør garantere, at alle problemer, som måtte opstå efter mangelafhjælpningen, løses, eftersom Kommissionen har anmodet om, at alle berørte VW'er bringes i fuld overensstemmelse med typegodkendelsesreglerne.

Kommissær Věra Jourová udtaler: "Jeg er glad for at se, at forbrugermyndighederne som håndhævere af EU-retten står sammen over for Volkswagen og insisterer på, at vores krav respekteres. Ved at handle i fællesskab kan forbrugermyndighederne sikre, at EU's forbrugerlovgivning overholdes overalt i Unionen. Dette er navnlig vigtigt, når vi står over for tværeuropæiske problemer, som det for eksempel er tilfældet med VW, som berører over 8 mio. forbrugere i forskellige medlemsstater. Med den fælles holdning, der er tilkendegivet i dag, kan forbrugerne i EU være sikre på, at såvel forbrugermyndighederne i medlemsstaterne som Europa-Kommissionen er på deres side, og at halvhjertede tiltag ikke accepteres."

Myndighederne bag forbrugerbeskyttelsessamarbejdet forventer feedback fra Volkswagen om bl.a. følgende punkter:

  • Åbenhed og kommunikation: Volkswagen bør snarest muligt orientere forbrugerne individuelt om mangelafhjælpningen. Volkswagen bør give forbrugerne tilstrækkelige oplysninger til, at de kan træffe en velfunderet beslutning. I henhold til direktivet om urimelig handelspraksis skal oplysningerne omfatte:

o den præcise og klare begrundelse for, hvorfor manglerne ved bilen skal afhjælpes

o hvad mangelafhjælpningen indebærer

o hvad de skal gøre for at få manglerne ved deres bil afhjulpet

o hvad der kan eller vil ske, hvis manglerne ved deres biler ikke bliver afhjulpet

o i hvilke medlemsstater biler, hvis mangler ikke er afhjulpet, ikke længere vil opfylde de tekniske forskrifter, og hvornår.

  • Oplysninger til brugtbilejere og forbrugere uden for Volkswagens forhandlernet: Volkswagen bør gøre sit yderste for at oplyse forbrugere, som har erhvervet deres køretøj uden om en Volkswagenforhandler, eller som ikke vedligeholder dette gennem en sådan forhandler (f.eks. brugte biler, biler købt direkte hos importøren).
  • Tillidsskabende foranstaltning: Forbrugermyndighederne hilste den af VW-koncernen bebudede tillidsskabende foranstaltning, som giver forbrugeren en forsikring vedrørende mangelafhjælpningen, velkommen. Myndighederne bag forbrugerbeskyttelsessamarbejdet har i dag bedt Volkswagen om aktivt at kommunikere denne til alle relevante forbrugere, om ikke at begrænse forsikringen til visse dele af bilen eller en bestemt periode, samt om at gøre det til en juridisk bindende forsikring, at bilernes generelle ydeevne ikke påvirkes af mangelafhjælpningen.
  • Støtte til bilforhandlere under reparationsprocessen: Mens ansvaret for at sikre bilens typeoverensstemmelse i henhold til forbrugerkøbsdirektivet påhviler fabrikanterne, er det sælger, som er ansvarlig for enhver mangel, når varen er leveret. Myndighederne beder Volkswagen anvende alle tilgængelige midler for at lette bilforhandlernes arbejde.
  • Forlængelse af mangelafhjælpningsprocessen: Forbrugermyndighederne i EU beder Volkswagen om at bekræfte den tidsramme, inden for hvilken manglerne ved alle biler vil være afhjulpet. Hvis mangelafhjælpningsprocessen kommer til at strække sig ud over efteråret 2017, bør Volkswagen forpligtes til at forlænge perioden for en gratis afhjælpning af softwaremangler så længe, at koncernen kan overholde sin forpligtelse til at sikre, at alle biler er i overensstemmelse med EU's forbrugerlovgivning.

De næste skridt

Forbrugermyndighederne i EU beder Volkswagen om at svare på deres anmodning inden for en måned og om at indgå i en dialog på EU-plan. Det vil være op til den enkelte medlemsstat at beslutte det videre forløb, hvis Volkswagen ikke reagerer på denne fælles holdning, eller der ikke kan nås en aftale. Myndighederne kan træffe de foranstaltninger, som set i lyset af de lokale forhold er mest hensigtsmæssige, herunder om nødvendigt håndhævelsesforanstaltninger.

Baggrund

EU's forordning om forbrugerbeskyttelsessamarbejde knytter de nationale forbrugermyndigheder sammen i et tværeuropæisk håndhævelsesnetværk. Takket være denne ramme kan en national myndighed i ét EU-land få en anden medlemsstats myndighed til at intervenere i tilfælde af grænseoverskridende overtrædelser af EU's forbrugerlovgivning.

Samarbejdet vedrører forbrugerlovgivning inden for forskellige områder, som er fastsat i eksempelvis direktivet om urimelig handelspraksis, direktivet om forbrugerrettigheder eller forbrugerkøbsdirektivet.

Inden for rammerne af forbrugerbeskyttelsessamarbejdet gennemgår myndighederne regelmæssigt spørgsmål af fælles interesse for forbrugerbeskyttelsen i det indre marked og koordinerer deres markedsovervågning samt eventuelle håndhævelsesforanstaltninger. Kommissionen bistår i forbindelse med udveksling af oplysninger mellem myndighederne samt koordinering.

Yderligere oplysninger

EU's forbrugerpolitik

IP/17/3102

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar