Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Winterpakket van het Europees semester: evaluatie van de voortgang van de lidstaten met betrekking tot de economische en sociale prioriteiten

Brussel, 22 februari 2017

Vandaag publiceert de Europese Commissie haar jaarlijkse analyse van de economische en sociale situatie in de lidstaten, inclusief een beoordeling van de overgebleven onevenwichtigheden.

Zij publiceert ook een rapport over de uitvoering van het begrotingspact, een analyseverslag over de schuldsituatie in Italië en een verslag over een geval van onjuiste voorstelling van statistieken in Oostenrijk samen met een voorstel aan de Raad voor een geldboete.

De lidstaten boeken vooruitgang bij de uitvoering van de individuele beleidsrichtsnoeren die zij vorig jaar hebben ontvangen rond de “heilzame driehoek” van het stimuleren van investeringen, het doorvoeren van structurele hervormingen en het zorgen voor een verantwoordelijk begrotingsbeleid. De beoordeling van de voortgang van de lidstaten maakt deel uit van de jaarlijkse cyclus van economische beleidscoördinatie op EU-niveau en staat bekend als het winterpakket van het Europees semester. Het pakket volgt op de economische prognoses die vorige week zijn gepubliceerd.

De 27 landverslagen van vandaag (voor alle lidstaten behalve Griekenland, dat onder een specifiek macro-economisch aanpassingsprogramma valt) bieden de jaarlijkse analyse door de diensten van de Commissie van de situatie in de economieën van de lidstaten, inclusief eventueel een beoordeling van macro-economische onevenwichtigheden. Na de publicatie in november van de jaarlijkse groeianalyse 2017 en de aanbevelingen voor de eurozone, waarin de prioriteiten voor het toekomstige jaar op Europees niveau zijn aangegeven, verplaatst, in de aanloop naar de landspecifieke aanbevelingen in het voorjaar, met het pakket van vandaag de aandacht zich naar de nationale dimensie van het Europees semester.

De vroege publicatie van landverslagen, vóór de presentatie van de nationale programma's en de actualisering van de landspecifieke aanbevelingen, maakt deel uit van de inspanningen van de Commissie Juncker om het Europees semester te stroomlijnen en te versterken. Doel is tijd uit te trekken voor een dialoog met de lidstaten over Europese en nationale prioriteiten en uiting te geven aan het feit dat meer op werkgelegenheids- en sociale overwegingen wordt gefocust.

Vicevoorzitter Valdis Dombrovskis, bevoegd voor de Euro en de Sociale Dialoog, ook verantwoordelijk voor Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie, legde de volgende verklaring af: „Uit de analyse van vandaag blijkt dat onze beleidsstrategie die steunt op het stimuleren van investeringen, het doorvoeren van structurele hervormingen en gezond begrotingsbeleid vrucht draagt. Dit is waarom wij, in plaats van aan de mensen valse beloften te maken die niet kunnen worden waargemaakt, dezelfde koers moeten aanhouden en de erfenissen van de crisis en structurele tekortkomingen in onze economieën moeten blijven aanpakken. EU- en nationaal beleid moeten erop gericht zijn onze economieën veerkrachtiger te maken en ervoor te zorgen dat het herstel voor allen voelbaar is.”

Commissaris Marianne Thyssen, verantwoordelijk voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, legde de volgende verklaring af: „Europa maakt reële voortgang. De werkgelegenheid blijft groeien en wij zien dat de lonen gaan stijgen. Wij moeten van het terugkeren van gematigde groei gebruikmaken om het risico van armoede en ongelijkheid van inkomen en van kansen krachtiger te bestrijden.”

Commissaris Pierre Moscovici, bevoegd voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane, legde de volgende verklaring af: “De voorbije twaalf maanden hebben veel EU-landen verdere – zij het nog geen voldoende — voortgang gemaakt bij het oppakken van hun belangrijkste economische uitdagingen. Met zoveel onzekerheid rondom ons, is één ding duidelijk: deze uitdagingen kunnen wij alleen onder controle krijgen als zij door de huidige en komende regeringen resoluut worden beantwoord.”

Uit de in de landverslagen van vandaag gepresenteerde analyse blijkt dat in de meeste lidstaten het economisch herstel heeft bijgedragen tot dalende werkloosheid, hoewel de werkloosheidsniveaus nog steeds hoger zijn dan vóór de crisis. Uit de diepgaande evaluaties in een aantal verslagen blijkt dat grote tekorten op de lopende rekening zijn gecorrigeerd en de in verhouding tot het bruto binnenlands product forse voorraden private, publieke en externe schulden zijn gaan dalen. Maar er blijft nog een aantal risico's over: de aanpassing van de hoge overschotten op de lopende rekening vindt slechts in beperkte mate plaats, terwijl grote voorraden aan noodlijdende kredieten op de financiële sector drukken in sommige lidstaten.

Afgelopen november is de Commissie diepgaande evaluaties gestart voor 13 lidstaten om na te gaan of zij macro-economische onevenwichtigheden ondervonden en hoe ernstig deze onevenwichtigheden waren. De 13 lidstaten die dit jaar diepgaand onderzocht zijn, ondervonden alle onevenwichtigheden of buitensporige onevenwichtigheden vorig jaar. De resultaten van deze evaluaties zijn opgenomen in de overeenkomstige landverslagen.

De Commissie heeft geconcludeerd dat Finland nu geen onevenwichtigheden in de zin van de procedure bij macro-economische onevenwichtigheden ondervindt. De overige 12 lidstaten worden geconfronteerd met of onevenwichtigheden (6) of buitensporige onevenwichtigheden (6). Deze 12 blijven onderworpen aan specifieke monitoring aangepast aan de graad en aard van hun onevenwichtigheden. Daarbij zal op hun beleidsrespons worden gefocust via een geïntensifieerde dialoog met de nationale autoriteiten, via deskundigenmissies en via voortgangsverslagen. De samenvatting van de diepgaande evaluaties is als volgt:

  • Bulgarije, Frankrijk, Kroatië, Italië, Portugal en Cyprus blijken buitensporige economische onevenwichtigheden te ondervinden.
  • Duitsland, Ierland, Spanje, Nederland, Slovenië en Zweden blijken economische onevenwichtigheden te ondervinden.
  • Finland blijkt geen economische onevenwichtigheden te ondervinden.

Verslag over de omzetting van het begrotingspact

Het college heeft vandaag ook een mededeling en een verslag over de omzetting van het begrotingspact in nationaal recht aangenomen. Het begrotingspact is een centraal onderdeel van het intergouvernementeel Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie (VSCB). Het bindt 22 lidstaten (de eurozone plus Bulgarije, Denemarken en Roemenië) aan de beginselen van versterkte budgettaire discipline en een regel inzake begrotingsevenwicht met een correctiemechanisme. Het begrotingspact is opgezet als onderdeel van de beleidsrespons van de EU op de economische en financiële crisis. Een aantal elementen ervan is sindsdien in de EU-wetgeving opgenomen.

Uit het verslag van vandaag blijkt dat alle lidstaten die partij zijn bij het begrotingspact intussen de inhoud van het begrotingspact in hun nationale begrotingskader hebben omgezet. De nationale opzet varieert, maar dit is een natuurlijk gevolg van het kader dat is vastgesteld in het Verdrag, dat alleen beginselen en relatief algemene vereisten geeft.

Bij het akkoord over het begrotingspact was het niet mogelijk het Verdrag binnen de rechtsorde van de EU te sluiten, zodat de weg van een intergouvernementeel verdrag werd ingeslagen. Er zijn echter stappen gepland om het VSCB in het EU-recht te integreren en de democratische verantwoording en legitimiteit te vergroten in de Unie.

Verslag over de schuldsituatie van Italië

De Commissie heeft ook een verslag aangenomen over Italië krachtens artikel 126, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), waarin zij de stand inzake de naleving door het land van het schuldcriterium van het stabiliteits- en groeipact en het benchmarktempo van vermindering met betrekking daartoe evalueert.

De conclusie van het verslag is dat, tenzij de extra structurele maatregelen ter waarde van ten minste 0,2 % van het bbp die de regering heeft toegezegd uiterlijk in april 2017 te zullen aannemen tegen die tijd op geloofwaardige wijze zijn vastgesteld om de kloof met algemene naleving van het preventieve deel in 2017 (en aldus in 2016) te verminderen, het schuldcriterium zoals omschreven in het Verdrag en in Verordening (EG) nr. 1467/1997 momenteel moet worden geacht niet te zijn nageleefd.

Een besluit over of aanbevolen wordt een buitensporigtekortprocedure in te leiden, zou echter alleen worden genomen op basis van de voorjaarsprognoses 2017 van de Commissie, rekening houdend met de begrotingsresultaten voor 2016 en de uitvoering van de budgettaire toezeggingen die de Italiaanse autoriteiten in februari 2017 hebben gedaan.

Verslag over een geval van onjuiste voorstelling van statistieken en voorstel voor een besluit van de Raad over een geldboete voor Oostenrijk

De Commissie heeft vandaag ook een voorstel aangenomen voor een uitvoeringsbesluit van de Raad waarbij Oostenrijk een geldboete wordt opgelegd van 29,8 miljoen EUR wegens verkeerde voorstelling van een aantal gegevens over de overheidsschuld. Na een onderzoek en overleg met de Oostenrijkse autoriteiten blijkt voor de Commissie ernstige nalatigheid van overheidsentiteiten van het Land Salzburg te hebben geleid tot de verkeerde voorstelling bij de statistische kennisgevingen van 2012 en 2013 van tekort- en schuldgegevens van Oostenrijk voor de periode 2008-2012 aan Eurostat. De Oostenrijkse schuld- en tekortcijfers zijn, na correctie in april 2014, inmiddels zonder voorbehoud gepubliceerd door Eurostat.

Volgende stappen in het kader van het Europees semester

De Raad zal nu de landverslagen van de Commissie en de resultaten van de diepgaande evaluaties bespreken. De Commissie zal vervolgens bilaterale vergaderingen met de lidstaten over hun verslag houden. De vicevoorzitters en leden van de Commissie zullen de lidstaten bezoeken om er regeringen, nationale parlementen, sociale partners en andere stakeholders te ontmoeten. Deze besprekingen knopen aan bij de verhoogde betrokkenheid van de lidstaten vóór de publicatie van de landverslagen en moeten worden voortgezet in de aanloop naar de opstelling van hun nationale hervormingsprogramma's en stabiliteits- of convergentieprogramma's.

De Commissie stelt voor dat de lidstaten de nationale parlementen en de sociale partners hier nauw bij betrekken en voor het ownership van het hervormingsproces door een bredere groep stakeholders zorgen. Met name zal de lidstaten worden gevraagd uitleg te verschaffen van de wijze waarop lokale en regionale overheden bij het opstellen van het programma zullen worden betrokken, omdat het succes van de uitvoering ook van de verschillende overheidsniveaus afhangt.

De Commissie zal later in het voorjaar met een nieuw pakket landspecifieke aanbevelingen komen.

Achtergrond

De publicatie van de landverslagen in een vroeg stadium is onderdeel van de inspanningen van de Commissie Juncker om het Europees semester te stroomlijnen en te versterken in lijn met het Verslag van de vijf voorzitters en de door de Commissie aangekondigde stappen om de economische en monetaire unie in Europa te voltooien. De wijzigingen zijn aangebracht om aan de start van de cyclus van het Europees semester een effectieve dialoog over Europese prioriteiten, inclusief uitdagingen voor de eurozone, mogelijk te maken en om meer tijd uit te trekken voor dialoog met de lidstaten en stakeholders op alle niveaus. In de verslagen van vandaag komt ook tot uiting dat de Commissie bij het Europees semester meer op werkgelegenheids- en sociale overwegingen focust.

De Commissie heeft vorig jaar de uitvoering van de procedure bij macro-economische onevenwichtigheden ook duidelijker en transparanter gemaakt door het aantal categorieën voor onevenwichtigheden van zes tot vier terug te brengen: geen onevenwichtigheden, onevenwichtigheden, buitensporige onevenwichtigheden en buitensporige onevenwichtigheden met corrigerende maatregelen (procedure bij buitensporige onevenwichtigheden). Dit is aangekondigd in de Mededeling over stappen naar de voltooiing van de economische en monetaire unie van oktober 2015.

Nadere informatie

Memo

Mededeling over de landverslagen

Landverslagen

Mededeling en verslag over het begrotingspact

Verslag over de schuldsituatie van Italië

Voorstel voor een besluit van de Raad voor een geldboete voor Oostenrijk

Memo van Oostenrijk

Verslag over Oostenrijk

Economische winterprognoses 2017

Start van het Europees semester 2017: najaarspakket

Waarschuwingsmechanismeverslag 2017

 

IP/17/308

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar