Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az európai szemeszter téli csomagja: áttekintés a gazdasági és szociális prioritások tekintetében a tagállamok által elért haladásról

Brüsszel, 2017. február 22.

Az Európai Bizottság a mai napon közzétette a tagállamok gazdasági és szociális helyzetéről készített éves elemzését, benne a még továbbra is fennálló egyensúlyhiányok értékelésével.

A Bizottság emellett jelentést tett közzé a költségvetési paktum végrehajtásáról, egy másik jelentést Olaszország adóssághelyzetének vizsgálatáról, valamint egy harmadik jelentést az Ausztria által közölt megtévesztő statisztikai adatokról, és ehhez kapcsolódva egy pénzbüntetés kiszabására vonatkozó javaslatot a Tanács részére.

A tagállamokban zajlik a tavaly kapott egyedi szakpolitikai iránymutatások végrehajtása, amelyek alapjául a beruházásélénkítés, a strukturális reformok megvalósítása és a felelősségteljes fiskális politika „bűvös háromszöge” szolgál. A tagállamok által elért haladás értékelése, más néven az európai szemeszter téli csomagja része az uniós szintű gazdaságpolitikai koordináció éves ciklusának. A csomagot megelőzően a Bizottság a múlt héten tette közzé a gazdasági előrejelzéseit.

A ma közzétett 27 országjelentés (a makrogazdasági kiigazítási program hatálya alá tartozó Görögország kivételével a tagállamok mindegyikére vonatkozóan készült ilyen) a Bizottság szakértőinek éves értékelését közli a tagállamok gazdaságának állapotára vonatkozóan, adott esetben külön kitérve a makrogazdasági egyensúlyhiányok értékelésére. A novemberben közzétett 2017. évi éves növekedési jelentéssel és az euróövezetre vonatkozó ajánlásokkal szemben a ma nyilvánosságra hozott csomag elemei az előttünk álló év európai szintű prioritásai helyett az európai szemeszter nemzeti dimenziójára összpontosítanak, megalapozva a tavasszal megfogalmazásra kerülő országspecifikus ajánlásoknak.

Az országjelentések korai – a nemzeti reformprogramok benyújtását és az országspecifikus ajánlások frissítését megelőző – közzététele részét képezi a Juncker elnök vezette Bizottság arra irányuló erőfeszítéseinek, hogy egyszerűsítsék és megerősítsék az európai szemeszter keretét. A korai közzététel időt biztosít az európai és nemzeti prioritásokról a tagállamokkal folytatott párbeszédre, egyúttal ennek köszönhetően nagyobb hangsúly helyezhető a foglalkoztatási és szociális szempontokra.

Valdis Dombrovskis, az euróért és a szociális párbeszédért felelős alelnök, aki egyben a pénzügyi stabilitásért, a pénzügyi szolgáltatásokért és a tőkepiaci unióért felelős biztos így nyilatkozott: „A ma közzétett elemzés azt mutatja, hogy a beruházások élénkítésére, a strukturális reformok véghezvitelére és a felelős költségvetési politikára alapozott gazdaságpolitikai stratégiánk eredményesen működik. Ez az oka annak, hogy nem teljesíthető hamis ígéretek megfogalmazása helyett tartanunk kell az irányt, és kezelnünk kell a válság utóhatásait és gazdaságaink strukturális gyengeségeit. Az uniós és a nemzeti szakpolitikáknak is azt kell célul kitűzniük, hogy ellenállóbbá teszik gazdaságainkat és biztosítják, hogy az élénkülést mindannyian érzékelni fogjuk.”

Marianne Thyssen, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért, valamint a munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős biztos szavai szerint: „Európa valódi haladást ért el. Folyamatosan javul a foglalkoztatás, a bérek pedig érzékelhetően növekedésnek indultak. A visszafogott növekedés visszatérését kihasználva meg kell ragadnunk a lehetőséget, hogy hathatósabban lépjünk fel a szegénység kockázata, valamint a jövedelmi egyenlőtlenségek és az esélyegyenlőség terén mutatkozó kihívásokkal szemben.”

Pierre Moscovici, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztos hozzátette: „Az elmúlt tizenkét hónap során számos uniós tagállam tett további – jóllehet még nem elegendő – előrelépést a kiemelt gazdasági kihívások kezelése terén. A sok bizonytalanság közepette egy dolog biztosan kijelenthető: ezeket a kihívásokat csak úgy tudjuk megválaszolni, ha a jelenleg hatalmon lévő kormányok és az utánuk következők határozottan lépnek fel ellenük.”

A ma közzétett országjelentésekben közölt elemzések azt mutatják, hogy a gazdasági fellendülés a legtöbb tagállamban hozzájárult a munkanélküliség csökkentéséhez, jóllehet annak mértéke még mindig meghaladja a válság előtti szinteket. A részletes vizsgálattal is kiegészített jelentésekből jól látszik, hogy megtörtént a nagy hiányt mutató folyó fizetési mérlegek korrekciója, továbbá a bruttó hazai termék arányában kifejezve csökkenésnek indult a magánszektor adóssága, az államadósság és a külső adósság is. Néhány kockázat azonban továbbra is fennáll: a folyó fizetési mérlegek nagy többletét csak korlátozott mértékben igazították ki, és egyes tagállamokban a nemteljesítő hitelek méretes felhalmozott állományai visszafogják a pénzügyi szektor teljesítményét.

Tavaly novemberben a Bizottság 13 tagállamra vonatkozóan indított részletes vizsgálatot annak feltárása érdekében, hogy vajon makrogazdasági egyensúlyhiánnyal küzdenek-e, illetve hogy felmérje azok súlyosságát. A részletesen megvizsgált 13 tagállam mindegyikében egyensúlyhiány vagy túlzott egyensúlyhiány állt fent tavaly. A szóban forgó részletes vizsgálatok eredményei az adott országra vonatkozó országjelentésben találhatók meg.

A Bizottság megállapította, hogy Finnországban immáron nem áll fenn a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás szerinti egyensúlyhiány. A másik 12 tagállam vagy egyensúlyhiánnyal (6) vagy túlzott egyensúlyhiánnyal (6) szembesül. Ezen 12 ország egyedi, a fennálló egyensúlyhiány jellegéhez és mértékéhez igazodó monitoringja tovább folytatódik. Ennek középpontjában a tagállamok által hozott intézkedések fognak állni, eszközeit pedig a nemzeti hatóságokkal folytatott szoros párbeszéd, a szakértői látogatások és az elért haladásról szóló jelentések képezik. A részletes vizsgálatok az alábbiak szerint foglalhatók össze:

  • A Bizottság Bulgária, Franciaország, Horvátország, Olaszország, Portugália és Ciprus esetében túlzott egyensúlyhiányt állapított meg.
  • Németországban, Írországban, Spanyolországban, Hollandiában, Szlovéniában és Svédországban makrogazdasági egyensúlyhiány tapasztalható.
  • A Bizottság megállapítása szerint Finnországban nem áll fenn makrogazdasági egyensúlyhiány

A költségvetési paktum átültetéséről szóló jelentés

A biztosi testület a mai napon egy közleményt és egy jelentést is elfogadott a költségvetési paktum nemzeti jogba való átültetéséről. A költségvetési paktum központi eleme a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződésnek. A korrekciós mechanizmust is tartalmazó paktum aláírásával 22 tagállam (az euróövezet tagállamai, valamint Bulgária, Dánia és Románia) vállalta a megerősített költségvetési fegyelem elvének és a költségvetési egyensúlyi szabálynak a betartását. A költségvetési paktumot a gazdasági és pénzügyi válságra adott uniós szakpolitikai válasz részeként dolgozták ki. Egyes elemei azóta az uniós jog részévé váltak.

A mai jelentés szerint a költségvetési paktumban részt vevő tagállamok a paktumot mára lényegében bevezették nemzeti költségvetési keretükbe. A tagállami részletek eltérőek, de ez természetes következménye a Szerződés által meghatározott keretnek, amely csak elveket és viszonylag tágan megfogalmazott követelményeket ír elő.

A költségvetési paktumot nem lehetett az uniós jogrenden belül megkötni, így létrehozásának módjaként a kormányközi szerződést választották. A demokratikus elszámoltathatóság és a legitimitás egész Unióra kiterjedő növelése érdekében azonban elő van irányozva a paktum (vagyis a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés) uniós jogba való beépítése.

Jelentés Olaszország adóssághelyzetéről

A Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 126. cikkének (3) bekezdése alapján Olaszországról is elfogadott egy jelentést, amelyben megvizsgálja az ország Stabilitási és Növekedési Paktum szerinti adósságkritériumnak való megfelelését és a megfeleléshez szükséges adósságcsökkentés referenciaütemét.

A jelentés megállapítása szerint úgy kell tekinteni, hogy a Szerződésben és az 1467/1997/EK rendeletben meghatározott adósságkritérium jelenleg nem teljesül, kivéve, ha a kormány – ígéretének megfelelően – legkésőbb 2017. áprilisig hiteles módon elfogadja a GDP legalább 0,2 %-ának megfelelő mértékű azon kiegészítő strukturális intézkedéseket, amelyek révén 2017-ben (és így 2016-ban) az eltérés csökkentésével biztosítható a prevenciós ágnak való lényegi megfelelés.

A túlzotthiány-eljárás megindításának szükségességére vonatkozó döntést azonban csak a Bizottság 2017. tavaszi előrejelzése alapján, a 2016. évi eredményadatoknak és az olasz hatóságok által 2017. februárban tett költségvetési kötelezettségvállalások teljesülésének a figyelembevételével lehet meghozni.

Jelentés egy statisztikai megtévesztésről és javaslat az Ausztria megbírságolásáról szóló tanácsi határozatra

A Bizottság ma elfogadott egy tanácsi végrehajtási határozatra irányuló javaslatot is, amely alapján Ausztriának 29,8 millió euró összegű bírságot kell fizetnie, mert megtévesztő adatokat szolgáltatott államadósságáról. Egy vizsgálatot és az osztrák hatóságokkal folytatott eszmecserét követően a Bizottság megállapította, hogy Salzburg tartomány kormányzati szerveinek súlyos gondatlansága miatt az Eurostat a 2008–2012-es időszakkal összefüggésben megtévesztő statisztikai értesítéseket kapott Ausztria 2012. és 2013. évi hiány- és adósságadatairól. Az Eurostat a 2014. áprilisi korrekciót követően fenntartások nélkül közzétette az osztrák adósság- és hiányadatokat.

Az európai szemeszter következő lépései

A Tanács várhatóan megvitatja a Bizottság országjelentéseit és a részletes vizsgálatok eredményeit. Ezt követően a Bizottság a tagállamokkal kétoldalú találkozók keretében megvitatja az adott jelentéseket. Alelnökei és a biztosok ellátogatnak a tagállamokba, hogy személyesen is találkozzanak a kormányokkal, a nemzeti parlamentekkel, a szociális partnerekkel és más érdekeltekkel. E megbeszélésekre úgy kerül sor, hogy a tagállamok már az országjelentések közzététele előtt is részt vettek a szemeszter folyamatában, amely ezt követően a tagállamok nemzeti reformprogramjának és stabilitási vagy konvergenciaprogramjának elkészítésével folytatódik.

A Bizottság azt javasolja, hogy a tagállamok e folyamatba szorosan vonják be a nemzeti parlamenteket és a szociális partnereket, és biztosítsák, hogy az érdekeltek szélesebb köre fejezze ki elkötelezettségét a reformfolyamat mellett. A tagállamok felkérést kapnak majd különösen annak kifejtésére, hogy a regionális és a helyi önkormányzatok miként vesznek részt a program elkészítésében, hiszen a végrehajtás sikeréhez a különböző kormányzati szintek szerepvállalása is szükséges.

A Bizottság a tavasz későbbi részében új országspecifikus ajánlásokra fog javaslatot tenni.

Háttér-információk

Az országjelentések korai közzététele részét képezi a Juncker-bizottság által az európai szemeszter egyszerűsítésére és megerősítésére indított erőfeszítéseknek, összhangban az öt elnök jelentésében foglaltakkal, valamint a gazdasági és monetáris unió kiteljesítését célzó, Bizottság által bejelentett intézkedésekkel. A változtatásokra annak érdekében került sor, hogy már az európai szemeszter kezdetén is érdemi párbeszédet lehessen folytatni az európai prioritásokról, ideértve az euróövezet előtt álló kihívásokat, és hogy minden szinten elég idő legyen a tagállamokkal és az érdekeltekkel folytatott párbeszédre. A mai jelentésekben egyúttal az is tetten érhető, hogy a Bizottság az európai szemeszter keretében erőteljesebben kívánja érvényesíteni a foglalkozatási és szociális szempontokat.

A Bizottság emellett világosabbá és átláthatóbbá tette a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárást azáltal, hogy hatról négyre csökkentette az egyensúlyhiány kategóriáinak számát; ezek a következők: nem áll fenn egyensúlyhiány; egyensúlyhiány; túlzott egyensúlyhiány; valamint túlzott egyensúlyhiány korrekciós intézkedéssel (túlzott egyensúlyhiány esetén követendő eljárás). Ennek bejelentésére a Bizottság 2015. októberi közleményében került sor (Lépések a gazdasági és monetáris unió kiteljesítése felé).

További információk

Tájékoztató

Az országjelentésekről szóló közlemény

Országjelentések

Közlemény és jelentés a költségvetési paktumról

Jelentés Olaszország adóssághelyzetéről

Javaslat az Ausztria megbírságolásáról szóló tanácsi határozatra

Tájékoztató Ausztria ügyéről

Jelentés Ausztria ügyéről

2017. téli gazdasági előrejelzés

A 2017. évi európai szemeszter kezdete: Őszi csomag

A riasztási mechanizmus keretében készült 2017. évi jelentés

 

IP/17/308

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar