Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Zimní balíček evropského semestru: pokrok členských států v plnění hospodářských a sociálních priorit

Brusel 22. února 2017

Evropská komise dnes zveřejnila každoroční analýzu hospodářské a sociální situace v členských státech EU, včetně posouzení přetrvávajících nerovnováh.

Dále zveřejňuje zprávu o provádění rozpočtového paktu, zprávu analyzující dluhovou situaci Itálie a zprávu popisující zkreslování statistik v Rakousku (která doprovází návrh Radě na uložení pokuty).

Členské státy úspěšně plní individuální doporučení, která obdržely loni a která vycházejí z „magického trojúhelníku“ vyšších investic, strukturálních reforem a odpovědné fiskální politiky. Posouzení pokroku členských států je součástí ročního cyklu koordinace hospodářských politik na úrovni EU. Označuje se jako zimní balíček evropského semestru. Balíček následuje hospodářskou prognózu, jež byla zveřejněna minulý týden.

Dnešních 27 zpráv (pro všechny členské státy kromě Řecka, na něž se vztahuje zvláštní program podpory stability) obsahuje roční analýzu hospodářské situace členských států, kterou provedly útvary Komise, případně včetně posouzení makroekonomických nerovnováh. Poté, co byly v listopadu zveřejněny roční analýza růstu pro rok 2017 a doporučení pro eurozónu, jež stanovily priority na nadcházející rok na evropské úrovni, přenáší dnešní balíček pozornost na vnitrostátní rozměr evropského semestru. Na jaře budou následovat doporučení pro jednotlivé země.

Časné zveřejnění zpráv o jednotlivých zemích předtím, než budou představeny národní programy a aktualizována doporučení pro jednotlivé země, je součástí úsilí Junckerovy Komise o zjednodušení a posílení evropského semestru. Cílem je poskytnout čas na dialog s členskými státy o evropských a vnitrostátních prioritách a více zohlednit témata zaměstnanosti a sociálních otázek.

Valdis Dombrovskis, místopředseda Komise pro euro a sociální dialog, který je rovněž odpovědný za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů, k tomu uvedl: „Dnešní analýza ukazuje, že naše politická strategie založená na zvýšení investic, strukturálních reformách a zdravé rozpočtové politice nese ovoce. Proto bychom místo falešných slibů, které nelze splnit, měli vytrvat a nadále řešit pozůstatky krize a strukturální slabiny našich ekonomik. Politická opatření na úrovni EU a členských států by měla vést k tomu, že naše ekonomiky budou odolnější, a zajistit, aby hospodářské oživení pocítil každý.“

Komisařka Marianne Thyssenová, v jejíž kompetenci je zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilita, prohlásila: „Evropa dosahuje skutečného pokroku. Zaměstnanost nadále roste a vidíme také, že začínají růst mzdy. S návratem mírného růstu nyní musíme využít příležitosti a razantněji bojovat s rizikem chudoby a nerovností příjmů i příležitostí.“

Komisař Pierre Moscovici odpovědný za hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla dodal: „Za uplynulých dvanáct měsíců dosáhlo mnoho zemí EU dalšího – i když ještě ne dostatečného – pokroku v řešení svých hospodářských problémů. V situaci, kdy nás obklopuje tolik nejistoty, je jedna věc zřejmá: tyto problémy bude možné překonat, pouze pokud se na ně rozhodnými kroky zaměří vlády, jež jsou nyní ve funkci, i jejich nástupci.“

Analýza dnes představených zpráv o jednotlivých zemích ukazuje, že ve většině členských států hospodářské oživení přispělo k poklesu míry nezaměstnanosti, která se však stále pohybuje nad předkrizovou úrovní. Hloubkové přezkumy obsažené v některých ze zpráv ukazují, že velké schodky běžného účtu byly napraveny a soukromý, veřejný a vnější dluh jako podíl hrubého domácího produktu začal ve velké míře klesat. Řada rizik však přetrvává: k úpravě vysokých přebytků běžného účtu dochází jen v omezené míře a finanční sektor v některých členských státech zatěžují velké objemy nesplácených úvěrů.

V listopadu Komise zahájila u 13 členských států hloubkový přezkum, jenž měl analyzovat, zda se potýkají s makroekonomickými nerovnováhami, a posoudit jejich závažnost. Všech 13 členských států, jež byly předmětem hloubkového přezkumu, se v loňském roce potýkalo s nerovnováhami či nadměrnými nerovnováhami. Výsledky přezkumů jsou obsaženy v příslušných zprávách o jednotlivých zemích.

Komise tak dospěla k závěru, že Finsko nyní nerovnováhou ve smyslu postupu při makroekonomické nerovnováze postiženo není. Zbylých 12 členských států se potýká buď s nerovnováhou (6) nebo s nadměrnou nerovnováhou (6). Budou proto všechny i nadále předmětem zvláštního monitorování přizpůsobeného míře a povaze jejich nerovnováh. Zaměří se na politické reakce příslušných států prostřednictvím intenzivnějšího dialogu s vnitrostátními orgány, návštěv odborníků a zpráv o pokroku. Hloubkové přezkumy došly k těmto zjištěním:

  • Bulharsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr a Portugalsko se potýkají s nadměrnými hospodářskými nerovnováhami.
  • Irsko, Německo, Nizozemsko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko se potýkají s hospodářskými nerovnováhami.
  • Finsko hospodářskými nerovnováhami postiženo není.

Zpráva o provádění rozpočtového paktu

Kolegium komisařů dnes také přijalo sdělení a zprávu o provedení rozpočtového paktu do vnitrostátního práva. Rozpočtový pakt je ústředním prvkem Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (TSCG). Zavazuje 22 členských států (země eurozóny plus Bulharsko, Dánsko a Rumunsko) dodržovat zásady přísnější fiskální kázně a pravidlo vyrovnaného rozpočtu s mechanismem nápravy. Rozpočtový pakt byl navržen jako součást politické reakce EU na hospodářskou a finanční krizi. Některé jeho prvky byly mezitím začleněny do legislativy EU.

Dnešní zpráva ukazuje, že všechny členské státy, jež jsou smluvními stranami rozpočtového paktu, k dnešnímu datu provedly jeho podstatu do svých vnitrostátních fiskálních rámců. Koncepce provedení v jednotlivých zemích se liší, ale to je přirozený důsledek rámce vytvořeného Smlouvou, která stanoví pouze zásady a relativně obecné požadavky.

Jelikož v době, kdy bylo dosaženo dohody o rozpočtovém paktu, nebylo možné tuto smlouvu uzavřít v rámci právního řádu EU, byla zvolena cesta mezivládní smlouvy. V zájmu vyšší demokratické odpovědnosti a legitimity se však plánují kroky k začlenění TSCG do práva EU.

Zpráva o dluhové situaci Itálie

Komise rovněž přijala zprávu o Itálii podle čl. 126 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, v níž zkoumá, zda Itálie plní dluhové kritérium Paktu o stabilitě a růstu a zda dosahuje referenčního tempa snižování dluhu.

Závěrem zprávy je, že pokud nebudou dodatečná strukturální opatření v objemu alespoň 0,2 % HDP, jež se vláda zavázala přijmout do dubna 2017, v uvedeném termínu věrohodně provedena s cílem přiblížit se v roce 2017 (a tedy i 2016) obecnému souladu s preventivní složkou paktu, mělo by být dluhové kritérium definované ve Smlouvě a v nařízení (ES) č. 1467/1997 v současnosti považováno za nesplněné.

Rozhodnutí o tom, zda doporučit zahájení postupu při nadměrném schodku, bude nicméně přijato teprve na základě prognózy Komise z jara 2017 se zohledněním údajů o plnění rozpočtu v roce 2016 a toho, jak budou provedeny fiskální závazky přijaté italskými orgány v únoru 2017.

Zpráva popisující zkreslování statistik v Rakousku a návrh rozhodnutí Rady o uložení pokuty

Komise dnes rovněž přijala návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Rakousku nařizuje uhradit pokutu ve výši 29,8 milionu eur za zkreslení určitých údajů o veřejném dluhu. Šetřením a komunikací s rakouskými orgány Komise zjistila, že v důsledku závažné nedbalosti správních orgánů spolkové země Salcbursko došlo ke zkreslení statistických hlášení pro Eurostat týkajících se schodku Rakouska za roky 2012 a 2013 a zadlužení za období 2008–2012. Eurostat údaje o zadlužení a schodku Rakouska poté, co byly v dubnu 2014 opraveny, mezitím bez výhrady zveřejnil.

Další kroky v rámci evropského semestru

Očekává se, že Rada projedná zprávy o jednotlivých zemích vypracované Komisí a výsledky hloubkových přezkumů. Komise následně povede s členskými státy dvoustranná jednání o jejich příslušné zprávě. Místopředsedové Komise a komisaři navštíví členské státy, aby se setkali s vládami, vnitrostátními parlamenty, sociálními partnery a dalšími zúčastněnými stranami. Tyto diskuse následují poté, co se členské státy intenzivněji zapojily do dialogu před publikací zpráv o jednotlivých zemích, a měly by pokračovat při přípravě jejich národních programů reforem a programů stability a konvergenčních programů.

Komise navrhuje, aby členské státy zapojily do úzkého dialogu vnitrostátní parlamenty a sociální partnery a zajistily, že reformní proces přijme za svůj širší skupina zúčastněných stran. Členské státy budou také požádány, aby vysvětlily, jak jsou do přípravy programu zapojeny regionální a místní orgány, jelikož úspěch provádění závisí rovněž na různých úrovních státní správy.

Později na jaře Komise navrhne nový soubor doporučení pro jednotlivé země.

Souvislosti

Časné zveřejnění zpráv o jednotlivých zemích je součástí snahy Junckerovy Komise zjednodušit a posílit evropský semestr v souladu se zprávou pěti předsedů a kroky k dokončení evropské hospodářské a měnové unie které Komise oznámila. Tyto změny byly zavedeny s cílem umožnit účinný dialog o evropských prioritách včetně problémů eurozóny na začátku cyklu evropského semestru a poskytnout více času pro dialog s členskými státy a zúčastněnými stranami na všech úrovních. V dnešních zprávách se rovněž odráží větší důraz na zaměstnanost a sociální aspekty, který Komise vnáší do evropského semestru.

Komise také v loňském roce učinila postup při makroekonomické nerovnováze jasnější a transparentnější tím, že počet kategorií nerovnováh snížila z šesti na čtyři: žádné nerovnováhy, nerovnováhy, nadměrné nerovnováhy a nadměrné nerovnováhy s nápravnými opatřeními (postup při nadměrné nerovnováze). Oznámila to ve sdělení o krocích k dokončení hospodářské a měnové unie v říjnu 2015.

Další informace

Memo

Sdělení týkající se zpráv o jednotlivých zemích

Zprávy o jednotlivých zemích

Sdělení a zpráva o rozpočtovém paktu

Zpráva o dluhové situaci Itálie

Návrh rozhodnutí Rady ohledně pokuty pro Rakousko

Memo – Rakousko

Zpráva o Rakousku

Zimní hospodářská prognóza 2017

Zahájení evropského semestru 2017: podzimní balíček

Zpráva mechanismu varování 2017

 

IP/17/308

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar