Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Зимен пакет на европейския семестър: преглед на напредъка на държавите членки при изпълнението на икономическите и социалните приоритети

Брюксел, 22 февруари 2017 r.

Европейската комисия публикува днес своя годишен анализ на икономическата и социалната ситуация в държавите членки, в това число оценка на все още съществуващите дисбаланси.

Освен това тя публикува доклад относно изпълнението на Фискалния пакт, доклад, в който се анализира ситуацията с дълга в Италия, и доклад, придружен от предложение до Съвета за налагане на глоба, относно случай на грешни статистически данни, подадени от Австрия.

Държавите членки са отбелязали напредък при изпълнението на миналогодишните индивидуални насоки на политиката за предприемането на мерки в три посоки — насърчаване на инвестициите, провеждане на структурни реформи и осигуряване на отговорни бюджетни политики. Оценката на напредъка на държавите членки е част от годишния цикъл на координация на икономическата политика на равнище ЕС и е позната като „зимен пакет на европейския семестър“. Този пакет се публикува след икономическата прогноза, публикувана миналата седмица.

В днешните 27 доклада за отделните държави (за всички държави членки с изключение на Гърция, за която се прилага специална програма за подкрепа на стабилността) се съдържа годишният анализ на службите на Комисията на ситуацията в икономиките на държавите членки, в това число, където е уместно, оценка на макроикономическите дисбаланси. След публикуването през ноември на годишния обзор на растежа за 2017 г. и на препоръките за еврозоната, с които се установяват приоритетите на европейско равнище за следващата година, с публикувания днес пакет вниманието се насочва към националното измерение на европейския семестър с оглед на изготвянето на специфичните за всяка държава препоръки през пролетта.

Ранното публикуване на докладите за отделните държави преди представянето на националните програми и актуализирането на специфичните за всяка държава препоръки е част от усилията на Комисията под ръководството на г-н Юнкер за рационализиране и укрепване на европейския семестър. С него се цели да се осигури време за диалог с държавите членки относно европейските и националните приоритети и да се отрази по-силният акцент върху заетостта и социалните съображения.

Заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, а също и за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: „Днешният анализ показва, че нашата стратегия на политиката, основана на насърчаване на инвестициите, извършване на структурни реформи и на стабилни бюджетни политики, дава резултати. Ето защо, вместо да даваме на хората фалшиви обещания, които не можем да изпълним, ние трябва да продължим поетия курс и да продължим да полагаме усилия за справянето с наследените от кризата проблеми и структурните слабости в нашите икономики. Политиките на ЕС и националните политики трябва да се стремят да направят икономиките ни по-устойчиви и да гарантират, че възстановяването се усеща от всички.“

Мариан Тесен, комисарят, отговарящ за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, заяви: „Европа бележи реален напредък. Заетостта продължава да нараства и заплатите започват да се покачват. На фона на завръщането към умерен растеж сега трябва да използваме възможността да се борим по-категорично с риска от бедност, неравенството на доходите и неравенството на възможности.“

Пиер Московиси, комисарят, отговарящ за икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, заяви: „През последните дванадесет месеца много държави от ЕС постигнаха допълнителен — макар и все още недостатъчен — напредък при справянето с основните икономически предизвикателства, пред които са изправени. С оглед на голямата несигурност около нас едно нещо е ясно: тези предизвикателства ще бъдат преодолени, само при условие че както правителствата на власт в момента, така и техните правоприемници им противодействат решително.“

Анализът, представен в днешните доклади за отделните държави, показва, че в повечето държави членки икономическото възстановяване е довело до намаляване на равнището на безработицата, въпреки че то все още е над нивата отпреди кризата. Задълбочените прегледи, включени в някои от докладите, показват, че големите дефицити по текущата сметка са били коригирани, а значителният натрупан частен, публичен и външен дълг е започнал да намалява като дял от брутния вътрешен продукт. Въпреки това редица рискове остават: високите излишъци по текущата сметка се коригират само в ограничена степен, докато значителните по обем натрупани необслужвани кредити влияят върху финансовия сектор в някои държави членки.

През ноември миналата година Комисията започна задълбочени прегледи за 13 държави членки с цел да анализира дали те са засегнати от макроикономически дисбаланси и колко сериозни са те. Във всяка от 13-те държави членки, за които тази година беше извършен задълбочен преглед, миналата година са били наблюдавани дисбаланси или прекомерни дисбаланси. Резултатите от тези прегледи са включени в съответните доклади за отделните държави.

Комисията заключи, че във Финландия вече не се наблюдават дисбаланси по смисъла на процедурата при макроикономически дисбаланси. Останалите 12 държави членки са изправени пред дисбаланси (6) или пред прекомерни дисбаланси (6). Тези 12 държави членки ще продължат да подлежат на специален мониторинг, адаптиран към степента и естеството на тези дисбаланси. Той ще бъде насочен към техните ответни мерки на политиката чрез по-активен диалог с националните органи, чрез експертни мисии и доклади за напредъка. Обобщението на задълбочените прегледи е, както следва:

  • прекомерни икономически дисбаланси са установени в България, Франция, Хърватия, Италия, Португалия и Кипър.
  • Германия, Ирландия, Испания, Нидерландия, Словения и Швеция са засегнати от икономически дисбаланси.
  • За Финландия не бяха установени икономически дисбаланси.

Доклад относно транспонирането на Фискалния пакт.

Също така колегиумът на членовете на Комисията прие днес съобщение и доклад относно транспонирането на Фискалния пакт в националните законодателства. Фискалният пакт е основен аспект на междуправителствения Договор за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз (ДСКУ). Той обединява 22 държави членки (еврозоната плюс България, Дания и Румъния) около принципите на по-строга фискална дисциплина и правилото за балансиран бюджет с механизъм за корекции. Фискалният пакт е замислен като част от политическия отговор на ЕС на икономическата и финансовата криза. Оттогава някои от неговите елементи бяха включени в законодателството на ЕС.

Днешният доклад показва, че всички държави членки, които са страни по Фискалния пакт, вече са въвели същността му в своите националните фискални уредби. Избраните на национално равнище средства варират, но това е естествена последица от рамката, определена от Договора, който определя единствено принципи и относително общи изисквания.

Към момента на договарянето на Фискалния пакт не бе възможно той да бъде сключен по правния ред на ЕС, поради което бе предпочетено решение с междуправителствен договор. Въпреки това са предвидени стъпки за включването на ДСКУ в правото на ЕС с цел да се увеличи демократичната отчетност и легитимност в целия Съюз.

Доклад относно състоянието на дълга на Италия

Комисията прие също доклад за Италия съгласно член 126, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в който прави преглед на спазването на критерия за дълга от Пакта за стабилност и растеж и на референтния темп на намаляване на дълга, за да бъде спазен този критерий.

В доклада се стига до заключението, че освен ако допълнителните структурни мерки на стойност поне 0,2 % от БВП, за които правителството пое ангажимент да приеме най-късно през април 2017 г., са надеждно изпълнени към тази дата, за да се намали разликата с общото спазване на предпазните мерки на Пакта през 2017 г. (и през 2016 г.), критерият за дълга, както е определен в Договора и в Регламент (ЕО) № 1467/1997, понастоящем следва да се счита за неспазен.

При все това решението дали да се препоръча откриване на процедура при прекомерен дефицит ще бъде взето само въз основа на прогнозата на Комисията от пролетта на 2017 г., като се вземат предвид данните за резултатите през 2016 г. и изпълнението на фискалните ангажименти, поети от италианските органи през февруари 2017 г.

Доклад относно случай на грешна статистика и предложение за решение на Съвета Австрия да бъде глобена

Днес Комисията прие също предложение за решение за изпълнение на Съвета Австрия да заплати глоба в размер на 29,8 милиона евро за подаване на грешни данни относно държавния дълг. След разследване и обмен на информация с австрийските органи Комисията констатира, че груба небрежност в три държавни образувания в провинция Залцбург е довела до грешни данни в статистическите уведомления до Евростат от 2012 г. и 2013 г. относно дефицита и дълга на Австрия за периода 2008 — 2012 г. След като бяха коригирани през април 2014 г. данните за австрийския дълг и дефицита междувременно бяха публикувани без резерви от Евростат.

Следващи стъпки по европейския семестър

Очаква се Съветът да обсъди докладите на Комисията по държави и резултатите от задълбочените прегледи. След това Комисията ще проведе двустранни срещи с държавите членки относно доклада, който ги касае. Заместник-председателите и комисарите ще посетят държавите членки, за да се срещнат с правителствата, националните парламенти, социалните партньори и други заинтересовани страни. Тези обсъждания следват по-дейното участие на държавите членки преди публикуването на докладите по държави и следва да продължат в хода на подготовката за изготвянето на техните национални програми за реформи и програмите за стабилност или конвергенция.

Комисията предлага държавите членки да си сътрудничат тясно с националните парламенти и социалните партньори и да осигурят ангажираност към процеса на реформа чрез по-широк кръг заинтересовани страни. По-специално, държавите членки ще бъдат приканени да обяснят как регионалните и местните органи са включени в подготовката на програмите, тъй като успехът на изпълнението зависи също от различните равнища на управление.

По-късно през пролетта Комисията ще предложи нов набор от специфични за всяка държава препоръки.

Контекст

Ранното публикуване на тези доклади по държави е част от усилията на Комисията „Юнкер“ да оптимизира и укрепи европейския семестър в съответствие с доклада на петимата председатели и стъпките, оповестени от Комисията за завършване на европейския икономически и монетарен съзюз. Промените бяха въведени, за да се даде възможност за ефективен диалог по европейските приоритети преди началото на европейския семестър, включително предизвикателствата, пред които е изправена еврозоната, и да се предостави повече време за диалог с държавите членки и заинтересованите страни на всички равнища. Днешните доклади отразяват също по-силният акцент, който Комисията поставя в тазгодишния европейски семестър върху аспекти, свързани със заетостта и съображенията от социален характер.

Комисията също така изясни и направи по-прозрачно прилагането на процедурата при макроикономически дисбаланси в сравнение с миналата година, като намали броя на категориите дисбаланси от шест на четири: липса на дисбаланси, дисбаланси, прекомерни дисбаланси и прекомерни дисбаланси, за които са необходими коригиращи действия (процедура при прекомерен дисбаланс). Това беше обявено през октомври 2015 г. в Съобщението „Стъпки към завършването на икономическия и паричен съюз.

Допълнителна информация

Информационна бележка

Съобщение относно докладите по държави

Доклади по държави

Съобщение и доклад относно Фискалния пакт

Доклад относно състоянието на дълга на Италия

Предложение за решение на Съвета за налагане на глоба на Австрия

Информационна бележка относно Австрия

Доклад за Австрия

Зимна икономическа прогноза — 2017 г.

Начало на европейския семестър за 2017 г.: Есенен пакет

Доклад за механизма за предупреждение — 2017 г.

 

IP/17/308

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar