Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Säkerhetsunionen: Kommissionen uppfyller 2017 års säkerhetsprioriteringar

Bryssel den 7 september 2017

EU-kommissionen lade i dag fram en rapport om de åtgärder som vidtagits sedan EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers i sitt tal om tillståndet i unionen 2016 lovade att stärka säkerheten vid EU:s yttre gränser, förbättra informationsutbytet mellan EU-länderna, minimera handlingsutrymmet för terrorister och förhindra radikalisering.

Ett år senare har EU-kommissionen uppfyllt alla de säkerhetsrelaterade prioriteringar som Juncker angav. I den tionde lägesrapporten om säkerhetsunionen inventeras också framstegen när det gäller andra säkerhetsfrågor. Den är framåtblickande och behandlar det fortsatta arbetet under de kommande tolv månaderna och därefter.

– Det senaste året har stora framsteg gjorts för att skapa en säkerhetsunion i ordets rätta bemärkelse, säger Dimitris Avramopoulos, EU-kommissionär med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap. Men den senaste månadens attacker har visat att vi behöver göra mycket mer för att garantera medborgarnas säkerhet. Vi har genomfört alla åtgärder som angavs i Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen 2016 och i EU-kommissionens arbetsprogram för 2017. Det bör ses som en stark grund för fortsatta gemensamma åtgärder de närmaste åren. Vi behöver alla samarbeta förtroendefullt, både EU-institutioner och EU-organ tillsammans med EU-länderna, för att skapa en effektiv säkerhetsunion.

– EU minskar handlingsutrymmet för terrorister, säger Julian King, EU-kommissionär med ansvar för säkerhetsunionen. Vi gör det svårare för dem att resa, utbilda sig och få pengar, vapen och sprängämnen. Vi har gjort våra yttre gränser säkrare, förbättrat vårt informationsutbyte om terrorister och andra brottslingar och vi har intensifierat vårt arbete med internetföretag och lokalsamhällen för att bekämpa radikalisering. Mycket återstår dock att göra, vilket tragiskt understrukits av senare tids attacker. Medborgarna vill att vi ska skydda och stärka deras säkerhet. Tillsammans måste vi uppfylla de åtaganden som vi gjort.

EU-kommissionen har det senaste året stöttat EU-länderna i deras ansträngningar på två huvudområden: Kamp mot terrorism, organiserad brottslighet och stödet till sådan verksamhet. Förstärkande av vårt försvar och vår förmåga att stå emot dessa hot.

Förbättrad säkerhet vid de yttre gränserna

 • Systematiska kontroller mot säkerhetsdatabaser av alla resenärer (även EU-medborgare) som korsar de yttre gränserna har nu införts.
 • Politisk enighet har nåtts om ett EU-system för in- och utresa, där man kommer att registrera in- och utreseuppgifter för tredjelandsmedborgare som passerar EU:s yttre gränser.
 • Man arbetar med att införa ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) för att utföra säkerhetskontroller av personer som reser visumfritt till Europa, innan de anländer till våra gränser.

Förbättrat informationsutbyte

 • EU-kommissionen har föreslagit lagstiftning för att stärka Schengens informationssystem (SIS) som EU:s mest framgångsrika verktyg för brottsbekämpning.
 • För att få bort luckor i EU:s datahantering har EU-kommissionen lagt fram förslag om utbyte av uppgifter om tredjelandsmedborgare genom Europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris).
 • EU-kommissionen har lagt fram en ny strategi för att uppnå interoperabilitet för EU:s informationssystem för gränser och säkerhet.
 • Den nya Europol-förordningen, som trädde i kraft i maj, omfattar verktyg som gör Europol effektivare och mer ändamålsenligt och ansvarsskyldigt. Byrån har också förstärkts genom ökade resurser.

Minimerat handlingsutrymme för terrorister

 • Direktivet om terroristbekämpning kriminaliserar sådana handlingar som finansiering av terrorism och utbildning eller resor för terroriständamål och stärker rättigheterna för offer för terrorism.
 • Det reviderade direktivet om skjutvapen har antagits för att bättre kontrollera förvärv och innehav av vapen och för att hindra brottslingar och terrorister från att få tillgång till de farligaste militära vapnen. EU-kommissionen har intensifierat kampen mot olaglig handel med skjutvapen, i synnerhet på västra Balkan.
 • Kommissionen har inlett arbetet med att ändra EU-förordningen om sprängämnesprekursorer, för att stärka restriktionerna och kontrollerna avseende ämnen som kan användas för tillverkning av hemmagjorda sprängämnen.
 • Den nya policygruppen för mjuka mål ger en plattform för utbyte av riktlinjer och bästa praxis om hur man bäst skyddar offentliga platser.
 • För att angripa finansieringen av terrorism har EU-kommissionen lagt fram tre förslag som ska komplettera den rättsliga ramen för penningtvätt, olagliga penningflöden och frysning och beslagtagande av tillgångar.

Förebygga radikalisering

 • EU-kommissionen har fortsatt att arbeta med internetplattformar genom EU:s internetforum för att minska tillgången till terroristinnehåll. EU-kommissionen har också sjösatt ett program för att stärka civilsamhällets ställning. Europols enhet för anmälan av innehåll på internet har flaggat för terroristinnehåll 35 000 gånger de senaste två åren, och i 80–90 % av fallen har innehållet tagits bort.
 • EU-kommissionen har fortsatt att stödja förebyggande insatser och arbete för att motverka radikalisering på nationell och lokal nivå, i synnerhet genom nätverket för kunskapsspridning om radikalisering (RAN) och genom inrättandet av en expertgrupp för radikaliseringsfrågor.

I dagens rapport fastställs mer detaljerat hur arbetet ska fortsätta på dessa områden under det närmaste året. Den innehåller också en preliminär bedömning av vägen framåt efter EU-domstolens yttrande om avtalet mellan EU och Kanada om passageraruppgifter. I rapporten granskas också framstegen i kampen mot cyberbrottslighet och om transportsäkerhet.

Bakgrund

Säkerheten har varit en politisk prioritering sedan början av kommissionens mandatperiod, alltifrån ordförande Jean-Claude Junckers politiska riktlinjer i juli 2014 till det senaste talet om tillståndet i unionen den 14 september 2016.

Den europeiska säkerhetsagendan vägleder kommissionens insatser på detta område, och redogör för de viktigaste åtgärderna för att garantera effektiva EU-insatser mot terrorism och säkerhetshot, bland annat genom att bekämpa radikalisering, förbättra cybersäkerheten, stoppa finansieringen av terrorism och förbättra informationsutbytet. Sedan agendan antogs har betydande framsteg gjorts med dess genomförande vilket har banat vägen för en effektiv och reell säkerhetsunion. Dessa framsteg beskrivs i EU-kommissionens rapporter som offentliggörs regelbundet.

Nästa lägesrapport om säkerhetsunionen kommer att läggas fram i oktober 2017.

Läs mer

Meddelande: Den tionde lägesrapporten om säkerhetsunionen

Meddelande: Den europeiska säkerhetsagendan

Faktablad: Ett EU som erbjuder skydd

Faktablad: Den europeiska säkerhetsagendan – lägesrapport

IP/17/3082

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar