Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Varnostna unija: Komisija izvaja prednostne naloge glede varnosti za leto 2017

Bruselj, 7. septembra 2017

Evropska komisija je danes poročala o ukrepih, ki so bili sprejeti od govora predsednika Junckerja o stanju v Uniji leta 2016 in se nanašajo na večjo varnost na zunanjih mejah EU, boljšo izmenjavo informacij med državami članicami, omejitev možnosti delovanja teroristov in preprečevanje radikalizacije.

Leto pozneje je Komisija izvedla vse z varnostjo povezane naloge, ki jih je opredelil predsednik Juncker. V tem desetem poročilu o napredku pri vzpostavljanju varnostne unije je poleg tega ocenjen napredek pri drugih spisih na področju varnosti, predstavljeni pa so tudi načrti za nadaljnje delo v naslednjih 12 mesecih in pozneje.

Komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos je povedal: „V zadnjem letu je bil dosežen velik napredek pri vzpostavljanju prave varnostne unije. Vendar že zgolj napadi v zadnjem mesecu kažejo, da moramo za zagotavljanje varnosti naših državljanov še veliko storiti. Izvedeni so bili vsi ukrepi iz govora predsednika Junckerja o stanju v Uniji leta 2016 in delovnega programa Komisije leta 2017. To je treba razumeti kot dobro podlago za nadaljnje skupno ukrepanje v prihodnjih letih. V duhu zaupanja moramo sodelovati vsi, institucije EU, agencije in države članice, da bi vzpostavili pravo in učinkovito varnostno unijo.“

Komisar za varnostno unijo Julian King je dejal: „EU omejuje možnosti delovanja teroristov, tako da jim otežuje potovanje, usposabljanje ter pridobivanje denarja, orožja in eksplozivov. Naše zunanje meje so postale varnejše, izboljšali smo izmenjavo informacij o teroristih in drugih storilcih kaznivih dejanj ter okrepili sodelovanje z internetnimi podjetji in lokalnimi skupnostmi pri boju proti radikalizaciji. Nedavni napadi pa so na tragičen način spet pokazali , da je treba narediti še več. Naši državljani od nas pričakujejo, da bomo zaščitili in okrepili njihovo varnost. S skupnim delom moramo izpolniti sprejete zaveze.“

Komisija je podprla prizadevanja držav članic v preteklem letu v okviru dveh glavnih stebrov, ki sta boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu ter sredstvom, ki se uporabljajo v ta namen, ter krepitev naše zaščite in odpornosti proti navedenim nevarnostim.

Povečanje varnosti na zunanji meji

 • Izvajajo se sistematična preverjanja v varnostnih podatkovnih zbirkah za vse potnike, tudi za državljane EU, ki prečkajo zunanje meje.
 • Dosežen je bil politični dogovor o evropskem sistemu vstopa/izstopa, ki bo omogočil evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu državljanov tretjih držav, ki prečkajo zunanje meje EU.
 • Potekajo prizadevanja za vzpostavitev evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS), da bi se izvedla varnostna preverjanja oseb, ki v Evropo potujejo brez vizuma, preden prispejo na naše meje.

Boljša izmenjava informacij

 • Komisija je predlagala zakonodajo za okrepitev schengenskega informacijskega sistema (SIS) kot najuspešnejšega orodja za kazenski pregon v EU.
 • Da bi zapolnili vrzeli v upravljanju podatkov na ravni EU, je Komisija predstavila predloge za izmenjavo kazenskih evidenc državljanov tretjih držav prek evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS).
 • Komisija je predstavila nov pristop za doseganje interoperabilnosti informacijskih sistemov EU za meje in varnost.
 • Maja je začela veljati nova uredba o Europolu, ki je agenciji zagotovila orodja za uspešnejše, učinkovitejše in bolj odgovorno delovanje. Agencija je dobila tudi dodatna sredstva.

Omejitev možnosti delovanja teroristov

 • Z direktivo o boju proti terorizmu se kriminalizirajo dejanja, kot so financiranje terorizma, izvajanje usposabljanja ali potovanje v teroristične namene, krepijo pa se pravice žrtev terorizma.
 • Za boljši nadzor nabave in posedovanja orožja ter preprečevanje dostopa storilcem kaznivih dejanj in teroristom do najbolj nevarnega vojaškega orožja je bila sprejeta spremenjena direktiva o strelnem orožju. Komisija je okrepila boj proti nezakoniti trgovini s strelnim orožjem, zlasti na Zahodnem Balkanu.
 • Začela je tudi s pregledom uredbe EU o predhodnih sestavinah za eksplozive, da bi okrepila omejitve in nadzor snovi, ki se lahko uporabijo za izdelavo doma narejenih eksplozivov.
 • Nova skupina za politiko na področju mehkih tarč zagotavlja platformo za izmenjavo smernic in najboljših praks o tem, kako zaščititi javna mesta.
 • Komisija je za boj proti financiranju terorizma predložila 3 predloge za dokončanje pravnega okvira na področju pranja denarja, nedovoljenih denarnih tokov ter zamrznitve in zaplembe sredstev.

Preprečevanje radikalizacije

 • Komisija je prek internetnega foruma EU še naprej sodelovala z internetnimi platformami, da bi zmanjšala dostop do terorističnih vsebin, in začela program za krepitev vloge civilne družbe, da bi spodbudila alternativni diskurz na spletu. Enota za prijavljanje sumljivih spletnih vsebin pri Europolu je v zadnjih dveh letih na spletu označila 35 000 terorističnih vsebin, med 80 in 90 % teh vsebin pa je bilo odstranjenih.
 • Komisija je na nacionalni in lokalni ravni še naprej podpirala preprečevanje radikalizacije in boj proti njej, zlasti v okviru mreže za ozaveščanje o radikalizaciji (RAN) in z vzpostavitvijo strokovne skupine na visoki ravni za vprašanje radikalizacije.

Današnje poročilo poleg opredelitve podrobnosti o tem, kako se bo delo na teh področjih nadaljevalo v prihodnjem letu, vsebuje predhodno oceno nadaljnjega ukrepanja po mnenju Sodišča EU o sporazumu med EU in Kanado o evidenci podatkov o potnikih (PNR). V poročilu je predstavljen tudi pregled napredka, doseženega na področju boja proti kibernetskemu kriminalu in prometne varnosti.

Ozadje

Varnost je bila politična prioriteta že vse od začetka mandata Junckerjeve Komisije – od političnih usmeritev predsednika Junckerja iz julija 2014 do zadnjega govora o stanju v Uniji z dne 14. septembra 2016.

Vodilo za delo Komisije na tem področju je evropska agenda za varnost, ki določa glavne ukrepe za zagotovitev učinkovitega odzivanja EU na terorizem in varnostne grožnje, kar vključuje boj proti radikalizaciji, povečanje kibernetske varnosti, preprečevanje financiranja terorizma in izboljšanje izmenjave informacij. Od sprejetja agende je bil dosežen znaten napredek pri njenem izvajanju, kar utira pot učinkoviti in pravi varnostni uniji. Ta napredek je razviden v poročilih Komisije, ki se redno objavljajo.

Naslednje poročilo o napredku pri vzpostavljanju varnostne unije bo predstavljeno oktobra 2017.

Več informacij

Sporočilo: Deseto poročilo o napredku pri vzpostavljanju varnostne unije

Sporočilo: Evropska agenda za varnost

Informativni pregled: Evropa, ki varuje

Informativni pregled: Evropska agenda za varnost – trenutno stanje

IP/17/3082

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar