Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Veiligheidsunie: Commissie verwezenlijkt veiligheidsprioriteiten voor 2017

Brussel, 7 september 2017

De Europese Commissie heeft vandaag de stand van zaken gepresenteerd van de maatregelen die sinds de toespraak van voorzitter Juncker over de staat van de Unie van 2016 zijn genomen om de veiligheid aan de buitengrens van de EU te verhogen, de informatie-uitwisseling tussen de lidstaten te verbeteren, radicalisering te voorkomen en de armslag voor terroristen te beperken.

De Commissie heeft het afgelopen jaar alle veiligheidsprioriteiten van voorzitter Juncker uitgevoerd. Naast deze veiligheidsprioriteiten komen in het tiende voortgangsverslag over de veiligheidsunie ook de vorderingen met betrekking tot andere veiligheidskwesties aan bod. Er wordt ook vooruitgekeken naar verdere maatregelen voor het komende jaar en daarna.

Dimitris Avramopoulos, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap: “Het afgelopen jaar is hard gewerkt om een echte veiligheidsunie op te bouwen, maar de aanslagen van de afgelopen maand bewijzen eens te meer dat grote inspanningen nodig zijn om de veiligheid van onze burgers te garanderen. Alle maatregelen uit de toespraak van voorzitter Juncker over de staat van de Unie van 2016 en uit het werkprogramma van de Commissie voor 2017, zijn uitgevoerd. Daarmee is een sterke basis gecreëerd voor verdere gezamenlijke acties in de komende jaren. De EU-instellingen en -agentschappen en de lidstaten moeten met vertrouwen samenwerken om tot een echte en doeltreffende veiligheidsunie te komen.”

Julian King, commissaris voor de Veiligheidsunie: “De EU werkt eraan de armslag van terroristen te beperken, op het gebied van reizen, opleiding, financiering en toegang tot wapens en explosieven. Onze buitengrenzen zijn nu beter beveiligd, er wordt beter informatie uitgewisseld over terroristen en andere criminelen en er wordt nauwer samengewerkt met internetbedrijven en lokale gemeenschappen om radicalisering tegen te gaan. Dat is echter niet voldoende, blijkt ook uit de recente aanslagen. Onze burgers verwachten dat wij hen beschermen en beter beveiligen. Door samen te werken, moeten wij hun verwachtingen waarmaken.”

De Commissie heeft de inspanningen van de lidstaten het afgelopen jaar langs twee belangrijke lijnen ondersteund: de bestrijding van terrorisme en georganiseerde criminaliteit en van de middelen ter ondersteuning daarvan; en de verbetering van onze weerbaarheid en veerkracht tegenover die dreigingen.

Meer veiligheid aan de buitengrenzen:

 • alle reizigers die de buitengrenzen overschrijden, ook EU-burgers, worden stelselmatig gecontroleerd aan de hand van veiligheidsdatabanken
 • er is een politiek akkoord bereikt over het inreis-uitreissysteem van de EU, waarmee de inreis- en uitreisgegevens zullen worden geregistreerd van burgers van derde landen die de buitengrens van de EU overschrijden
 • er wordt verder gewerkt aan het Europees systeem voor reisinformatie en ‑autorisatie (ETIAS) om personen die zonder visum naar Europa reizen, te kunnen controleren voordat zij zich aan de grens aanbieden

Betere informatie-uitwisseling:

 • de Commissie heeft wetgeving voorgesteld voor een sterker Schengeninformatiesysteem (SIS), dat geldt als het meest succesvolle rechtshandhavingsinstrument van de EU
 • om de lacunes inzake gegevensbeheer op het niveau van de EU aan te pakken, heeft de Commissie voorstellen gepresenteerd om strafregistergegevens van burgers van derde landen uit te wisselen via het Europees Strafregisterinformatiesysteem (ECRIS)
 • de Commissie heeft een nieuwe aanpak voorgesteld om de interoperabiliteit van de EU-informatiesystemen voor grenzen en veiligheid te garanderen
 • de nieuwe Europol-verordening is in mei in werking getreden; Europol beschikt nu over de noodzakelijke instrumenten om doeltreffender en efficiënter te werken, met een sterkere verantwoordingsplicht, en het agentschap heeft ook meer middelen gekregen

De armslag voor terroristen beperken:

 • de richtlijn terrorismebestrijding stelt bepaalde handelingen strafbaar zoals het financieren van terrorisme, het volgen van training of het reizen met terroristisch oogmerk, en geeft slachtoffers van terrorisme meer rechten
 • door de herziene vuurwapenrichtlijn kunnen we de verwerving en het voorhanden hebben van wapens beter controleren en voorkomen dat criminelen en terroristen toegang krijgen tot levensgevaarlijke wapens voor militaire toepassingen, en de Commissie heeft haar inspanningen tegen de illegale handel in vuurwapens opgevoerd, met name met betrekking tot de Westelijke Balkan
 • de Commissie is gestart met een evaluatie van de EU-verordening over precursoren voor explosieven, die moet zorgen voor strengere beperkingen en controles met betrekking tot stoffen die kunnen worden gebruikt om zelf explosieven te maken
 • de nieuwe beleidsgroep zachte doelwitten biedt de mogelijkheid richtsnoeren en beste praktijken over de bescherming van openbare plaatsen te delen
 • om de wetgeving tegen terrorismefinanciering te vervolledigen, heeft de Commissie drie voorstellen gepresenteerd: over witwassen, illegaal contantenverkeer en bevriezing en confiscatie van vermogensbestanddelen

Radicalisering voorkomen:

 • de Commissie heeft via het EU-Internetforum verder samengewerkt met internetplatforms om de toegang tot terroristische inhoud te beperken en heeft het programma voor de versterking van het maatschappelijk middenveld gelanceerd om op internet een tegengeluid te bieden; de EU-eenheid voor de melding van internetuitingen van Europol heeft de afgelopen twee jaar 35 000 gevallen van online terroristische inhoud geregistreerd, waarvan 80-90 % is verwijderd
 • de Commissie heeft de preventie en bestrijding van radicalisering op nationaal en lokaal niveau verder ondersteund, met name via het netwerk voor voorlichting over radicalisering (RAN) en de instelling van de deskundigengroep op hoog niveau inzake radicalisering

In het verslag van vandaag wordt aangegeven hoe deze werkzaamheden het komende jaar zullen worden voortgezet en wordt een voorlopige beoordeling gegeven van de volgende stappen naar aanleiding van het advies van het Hof van Justitie over de overeenkomst tussen de EU en Canada inzake de persoonsgegevens van passagiers (PNR-overeenkomst). Voorts worden in het verslag de vorderingen op het gebied van de bestrijding van cybercriminaliteit en de beveiliging van het vervoer geëvalueerd.

Achtergrond

Veiligheid is al sinds het aantreden van de Commissie-Juncker een politieke prioriteit: vanaf de politieke beleidslijnen van voorzitter Juncker van juli 2014 tot de meest recente toespraak over de staat van de Unie op 14 september 2016.

De Europese veiligheidsagenda dient als leidraad voor de activiteiten van de Commissie op dit gebied. De agenda beschrijft de voornaamste maatregelen die nodig zijn voor een doeltreffend antwoord van de EU op terroristische en veiligheidsdreigingen, zoals het bestrijden van radicalisering, het bevorderen van cyberveiligheid, het tegengaan van terrorismefinanciering en het verbeteren van informatie-uitwisseling. Sinds de goedkeuring van de agenda is er aanzienlijke vooruitgang met de uitvoering geboekt, ter voorbereiding van een echte en doeltreffende Veiligheidsunie. De vooruitgang blijkt ook uit de verslagen die de Commissie op regelmatige basis presenteert.

Het volgende voortgangsverslag over de Veiligheidsunie zal in oktober 2017 worden gepresenteerd.

Meer informatie:

Mededeling: Tiende voortgangsverslag over de Veiligheidsunie

Mededeling: De Europese veiligheidsagenda

Factsheet over een Europa dat bescherming biedt

Factsheet over de stand van zaken van de Europese Veiligheidsagenda

IP/17/3082

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar