Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Drošības savienība: Komisija īsteno 2017. gada prioritātes drošības jomā

Briselē, 2017. gada 7. septembrī

Eiropas Komisija šodien ziņoja par pasākumiem, kas kopš Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera 2016. gada runas par stāvokli Savienībā veikti, lai uzlabotu drošību pie ES ārējām robežām un informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm, slēgtu telpu, kurā darbojas teroristi, un novērstu radikalizāciju.

Gadu vēlāk Komisija ir īstenojusi visas ar drošību saistītās priekšsēdētāja Junkera noteiktās prioritātes. Šajā desmitajā progresa ziņojumā par drošības savienību arī sniegts pārskats par panākumiem, kas gūti saistībā ar citiem drošības dokumentiem, un sniegts ieskats par turpmāko darbu nākamajos 12 mēnešos un pēc tam.

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls teica: “Pēdējā gadā ir sperti nozīmīgi soļi, lai izveidotu patiesu drošības savienību. Tomēr pagājušā mēneša uzbrukumi vien liecina, ka mums vēl ir daudz jāpaveic, lai nodrošinātu mūsu iedzīvotāju drošību. Ir īstenoti visi pasākumi, kas izklāstīti priekšsēdētāja Junkera 2016. gada runā par stāvokli Savienībā un Komisijas 2017. gada darba programmā. Tas būtu jāuzskata par drošu pamatu turpmākai kopīgai rīcībai nākamajos gados. Mums visiem ir jāpanāk savstarpēja uzticēšanās un jāstrādā kopā: ES iestādēm un aģentūrām jāsadarbojas ar dalībvalstīm, lai īstenotu patiesu un efektīvu drošības savienību.”

Drošības savienības komisārs Džūlians Kings norādīja: “ES ierobežo telpu, kurā var darboties teroristi, apgrūtinot viņu iespējas ceļot, saņemt apmācības, naudas līdzekļus, ieročus un sprāgstvielas. Esam padarījuši mūsu ārējās robežas drošākas, uzlabojuši mūsu informācijas apmaiņu par teroristiem un citiem noziedzniekiem un pastiprinājuši mūsu darbu ar interneta uzņēmumiem un vietējām kopienām, lai cīnītos pret radikalizāciju. Tomēr, kā to vēlreiz traģiski apliecinājuši nesenie uzbrukumi, joprojām nepieciešams darīt vairāk. Iedzīvotāji sagaida, lai mēs aizsargātu un nostiprinātu viņu drošību; kopīgiem spēkiem mums jāizpilda saistības, ko esam uzņēmušies.”

Komisija pagājušajā gadā ir atbalstījusi dalībvalstis to centienos saskaņā ar diviem galvenajiem pīlāriem, proti: cīņa pret terorismu, organizēto noziedzību un līdzekļiem, kas tos atbalsta; kā arī mūsu aizsardzības pasākumu stiprināšana un izturētspējas veidošana pret šo apdraudējumu.

Drošības uzlabošana pie ārējām robežām

 • Tagad tiek veiktas visu ceļotāju, tostarp ES pilsoņu, kuri šķērso ārējās robežas, sistemātiskas pārbaudes, salīdzinot viņu datus ar drošības datubāzēs esošajiem datiem.
 • Ir panākta politiska vienošanās par ES ieceļošanas/izceļošanas sistēmu, kurā reģistrēs ieceļošanas un izceļošanas datus par trešo valstu valstspiederīgajiem, kas šķērso ES ārējās robežas.
 • Turpinās darbs pie Eiropas Ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) izveides, lai varētu veikt drošības pārbaudes personām, kuras saskaņā ar bezvīzu režīmu ceļo uz Eiropu, pirms šīs personas ierodas pie mūsu robežām.

Informācijas apmaiņas uzlabošana

 • Komisija ir ierosinājusi tiesību aktu, kura mērķis ir stiprināt Šengenas Informācijas sistēmu (SIS) kā visveiksmīgāko ES tiesībaizsardzības instrumentu.
 • Lai novērstu nepilnības ES datu pārvaldībā, Komisija iesniedza priekšlikumus par Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas (ECRIS) izmantošanu, lai apmainītos ar sodāmības reģistra datiem par trešo valstu valstspiederīgajiem.
 • Komisija nāca klajā ar jaunu pieeju, lai panāktu ES robežu un drošības informācijas sistēmu sadarbspēju.
 • Jaunā Eiropola regula stājās spēkā maijā, nodrošinot aģentūru ar instrumentiem, kas palīdzēs tai kļūt efektīvākai, iedarbīgākai un atbildīgākai. Aģentūra tika arī nostiprināta, piešķirot tai lielāku resursu apjomu.

Teroristu darbības telpas slēgšana

 • Direktīva par terorisma apkarošanu nosaka kriminālatbildību par tādām darbībām kā terorisma finansēšana, apmācības saņemšana vai ceļošana terorisma nolūkos, kā arī stiprina terorisma upuru tiesības.
 • Ir pieņemta pārskatītā Šaujamieroču direktīva, kuras mērķis ir labāk kontrolēt ieroču iegādi un glabāšanu un novērst noziedznieku un teroristu piekļuvi visbīstamākajiem militārajiem ieročiem. Komisija ir pastiprinājusi cīņu pret šaujamieroču nelikumīgu tirdzniecību, īpaši Rietumbalkānos.
 • Komisija ir sākusi pārskatīt ES Regulu par sprāgstvielu prekursoriem, lai pastiprinātu aizliegumus un kontroli pār vielām, ko var izmantot paštaisītu sprāgstvielu izgatavošanai.
 • Jaunā viegli pieejamu mērķu politikas grupa nodrošina platformu apmaiņai ar pamatnostādnēm un paraugpraksi par to, kā aizsargāt sabiedriskas vietas.
 • Lai novērstu terorisma finansēšanu, Komisija iesniedza trīs priekšlikumus ar mērķi pabeigt tiesisko regulējumu attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nelikumīgām naudas plūsmām un aktīvu iesaldēšanu un konfiskāciju.

Radikalizācijas novēršana

 • Komisija, izmantojot ES Interneta forumu, ir turpinājusi strādāt ar interneta platformām, lai samazinātu piekļuvi teroristiskam saturam, un ir sākusi Pilsoniskās sabiedrības iespēju veicināšanas programmu, lai veicinātu alternatīvus vēstījumus tiešsaistē. Eiropola vienība ziņošanai par interneta saturu pēdējos divos gados tiešsaistē ir identificējusi 35 000 ar teroristisku saturu saistītu vienumu, no kuriem 80–90 % ir dzēsti.
 • Komisija turpina atbalstīt radikalizācijas novēršanu un cīņu pret to valsts un vietējā līmenī, jo īpaši, izmantojot Radikalizācijas izpratnes tīklu (RAN) un izveidojot Augsta līmeņa ekspertu grupu radikalizācijas jautājumos.

Šajā ziņojumā izklāstīta gan kārtība, kādā darbs šajās jomās turpināsies nākamajā gadā, gan arī sniegts sākotnējais novērtējums par turpmāko virzību pēc Eiropas Savienības Tiesas atzinuma par ES un Kanādas nolīgumu par pasažieru datu reģistru (PDR). Ziņojumā sniegts pārskats arī par gūtajiem panākumiem cīņā pret kibernoziegumiem un transporta drošības jomā.

Konteksts

Drošība ir bijusi politiska prioritāte kopš Junkera vadītās Komisijas pilnvaru sākuma gan Komisijas priekšsēdētāja Junkera 2014. gada jūlija politikas pamatnostādnēs, gan jaunākajā 2016. gada 14. septembra runā par stāvokli Savienībā.

Komisijas darbs šajā jomā pamatojas uz Eiropas Drošības programmu, kurā noteiktas galvenās darbības, lai panāktu, ka ES iedarbīgi reaģē uz terorismu un drošības apdraudējumiem, tostarp apkaro radikalizāciju, sekmē kiberdrošību, aptur teroristu finansējumu, kā arī uzlabo informācijas apmaiņu. Kopš programmas pieņemšanas ir gūts ievērojams progress tās īstenošanā, bruģējot ceļu uz efektīvu un patiesu drošības savienību. Šo progresu atspoguļo Komisijas regulāri publicētie ziņojumi.

Nākamais drošības savienības progresa ziņojums tiks sniegts 2017. gada oktobrī.

Papildinformācija

Paziņojums – Desmitais progresa ziņojums par drošības savienību

Paziņojums – Eiropas Drošības programma

Faktu lapa: Eiropa, kas aizsargā

Faktu lapa: Eiropas Drošības programma – pašreizējā situācija

IP/17/3082

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar