Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Saugumo sąjunga. Komisija įgyvendina 2017 m. saugumo prioritetus

Briuselis, 2017 m. rugsėjo 7 d.

Šiandien Europos Komisija pateikė ataskaitą, kurioje apžvelgiami veiksmai, kurių imtasi po Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio 2016 m. pranešimo apie Sąjungos padėtį ir kuriais siekta sustiprinti saugumą prie ES išorės sienos, uždaryti erdvę, kurioje veikia teroristai, ir užkirsti kelią radikalizacijai.

Praėjus metams Komisija įgyvendino visus Pirmininko J.-C. Junckerio nustatytus su saugumu susijusius prioritetus. Šioje Dešimtojoje saugumo sąjungos pažangos ataskaitoje taip pat vertinama kitose saugumo srityse padaryta pažanga ir apžvelgiamas ateinančių 12 mėnesių ir tolesnis darbas.

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Europos Komisijos narys Dimitris Avramopoulos kalbėjo: „Praėjusiais metais pasiekta didelių laimėjimų kuriant tikrą saugumo sąjungą. Tačiau vien praėjusio mėnesio išpuoliai rodo, kad turime dar daug nuveikti, kad užtikrintumėme piliečių saugumą. Visos priemonės, nustatytos Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio 2016 m. pranešime apie Sąjungos padėtį ir 2017 m. Komisijos darbo programoje, įgyvendintos. Tai reikėtų vertinti kaip tvirtą pagrindą tolesniems bendriems veiksmams ateinančiais metais. Turime visi kartu pasitikėdami bendradarbiauti – ES institucijos, agentūros ir valstybės narės, – kad sukurtume tikrą ir veiksmingą saugumo sąjungą.“

Už saugumo sąjungą atsakingas Komisijos narys Julianas Kingas sakė: „ES mažina erdvę, kurioje gali veikti teroristai: jiems sunkiau keliauti, mokytis, gauti pinigų, ginklų ir sprogmenų. Kovodami su radikalizacija geriau apsaugojome savo išorės sienas, pagerinome keitimąsi informacija apie teroristus ir kitus nusikaltėlius ir ėmėme aktyviau bendradarbiauti su interneto bendrovėmis ir vietos bendruomenėmis. Tačiau reikia nuveikti dar daugiau, kaip, deja, dar kartą parodė pastarojo meto išpuoliai. Piliečiai tikisi, kad juos apsaugosime ir sustiprinsime jų saugumą. Bendradarbiaudami turime vykdyti savo įsipareigojimus.“

Komisija remia pastarųjų metų valstybių narių pastangas dviejų pagrindinių ramsčių srityse: kovos su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu bei jų rėmimo priemonėmis ir mūsų apsaugos nuo šių grėsmių ir atsparumo joms didinimo.

Saugumo prie išorės sienų didinimas

 • Jau įdiegti visų išorės sienas kertančių keliautojų, įskaitant ES piliečius, sistemingi patikrinimai saugumo duomenų bazėse.
 • Pasiektas politinis susitarimas dėl ES atvykimo ir išvykimo sistemos, kurioje bus registruojami ES išorės sienas kertančių trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir išvykimo duomenys.
 • Šiuo metu kuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS), kuri leis atlikti be vizų į Europą keliaujančių asmenų saugumo patikras prieš jiems atvykstant prie mūsų sienų.

Keitimosi informacija gerinimas

 • Komisija pateikė pasiūlymą dėl teisės akto, kuriuo būtų stiprinama Šengeno informacinė sistema (SIS) kaip sėkmingiausia ES teisėsaugos priemonė.
 • Siekdama šalinti ES duomenų valdymo spragas, Komisija pateikė pasiūlymus keistis informacija apie trečiųjų šalių piliečių teistumą per Europos nuosprendžių registrų informacinę sistemą (ECRIS).
 • Komisija pateikė naują požiūrį, kaip užtikrinti ES sienų ir saugumo informacinių sistemų sąveikumą.
 • Gegužės mėn. įsigaliojo naujasis Europolo reglamentas, kuriuo agentūrai suteiktos priemonės veikti veiksmingiau ir efektyviau ir turėti didesnę atskaitomybę. Agentūrai taip pat suteikta daugiau išteklių.

Erdvės, kurioje veikia teroristai, uždarymas

 • Direktyva dėl kovos su terorizmu kriminalizuojami tokie veiksmai, kaip terorizmo finansavimas, dalyvavimas teroristų mokyme ar keliavimas terorizmo tikslais, taip pat stiprinamos terorizmo aukų teisės.
 • Priimta peržiūrėta Šaunamųjų ginklų direktyva, siekiant geriau kontroliuoti ginklų įsigijimą bei laikymą ir užkirsti kelią nusikaltėliams ir teroristams gauti pavojingiausių karinių ginklų. Komisija sustiprino kovą su neteisėta prekyba šaunamaisiais ginklais, visų pirma Vakarų Balkanuose.
 • Komisija pradėjo ES Reglamento dėl sprogstamųjų medžiagų pirmtakų peržiūrą, siekdama sugriežtinti medžiagų, kurios gali būti naudojamos savadarbiams sprogmenims gaminti, apribojimus ir kontrolę.
 • Naujoji Pažeidžiamų taikinių politikos grupė yra platforma, kurioje galima dalytis gairėmis ir geriausia patirtimi, kaip apsaugoti viešąsias erdves.
 • Kovodama su teroristų finansavimu, Komisija pateikė 3 pasiūlymus, kuriais papildoma teisinė sistema pinigų plovimo, neteisėtų grynųjų pinigų srautų ir turto įšaldymo bei konfiskavimo srityse.

Radikalizacijos prevencija

 • Komisija toliau bendradarbiavo su interneto platformomis per ES interneto forumą, siekdama mažinti prieigą prie teroristinio turinio, ir pradėjo vykdyti Pilietinės visuomenės galimybių didinimo programą, kad paskatintų alternatyvų naratyvą internete. Per praėjusius 2 metus Europolo Internetinės informacijos žymėjimo padalinys nustatė 35 000 teroristinio turinio internete objektų, ir 80–90 proc. jų pašalino.
 • Komisija toliau rėmė prevenciją ir kovą su radikalizacija nacionaliniu ir vietos lygmenimis, visų pirma per Informacijos apie radikalizaciją tinklą (RAN) ir sukurdama aukšto lygio radikalizacijos ekspertų grupę.

Šiandien paskelbtoje ataskaitoje ne tik išsamiai apžvelgiama, kaip šiose srityse bus toliau dirbama per ateinančius metus, bet ir pateikiamas preliminarus vertinimas, kokie turėtų būti tolesni veiksmai po Teisingumo Teismo nuomonės dėl ES ir Kanados susitarimo dėl keleivio duomenų įrašo. Ataskaitoje taip pat vertinama pažanga, padaryta kovos su elektroniniais nusikaltimais ir transporto saugumo srityse.

Pagrindiniai faktai

Saugumas yra politinis prioritetas nuo pat J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos kadencijos pradžios. Apie saugumą kalbėta dar 2014 m. liepos mėn. Pirmininko J.-C. Junckerio politinėse gairėse, ši tema gvildenta ir 2016 m. rugsėjo 14 d. pranešime apie Sąjungos padėtį.

Šioje srityje Komisija vadovaujasi Europos saugumo darbotvarke, kurioje nurodyti pagrindiniai veiksmingo ES reagavimo į terorizmą ir saugumo grėsmes veiksmai, įskaitant kovą su radikalizacija, kibernetinio saugumo stiprinimą, teroristų finansavimo sustabdymą, taip pat keitimosi informacija gerinimą. Priėmus šią darbotvarkę, ją įgyvendinant padaryta didelė pažanga, ir tai padeda kurti tikrą veiksmingą saugumo sąjungą. Apie padarytą pažangą Komisija praneša reguliariai skelbiamose ataskaitose.

Kita saugumo sąjungos pažangos ataskaita bus pateikta 2017 m. spalio mėn.

Daugiau informacijos

Komunikatas „Dešimtoji saugumo sąjungos pažangos ataskaita“

Komunikatas „Europos saugumo darbotvarkė“

Informacijos suvestinė. Sauganti Europa

Informacijos suvestinė. Europos saugumo darbotvarkė. Kas nuveikta?

IP/17/3082

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar