Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Turvallisuusunioni: komissio on toteuttanut vuoden 2017 turvallisuusprioriteetit

Bryssel 7. syyskuuta 2017

Euroopan komissio raportoi tänään toimista, joita on toteutettu puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin vuonna 2016 pitämän unionin tilaa koskevan puheen jälkeen. Toimilla pyritään tehostamaan turvallisuutta EU:n ulkorajoilla, parantamaan jäsenvaltioiden välistä tietojenvaihtoa, kaventamaan terroristien toimintatilaa ja ehkäisemään radikalisoitumista.

Komissio on toteuttanut kaikki puheenjohtaja Junckerin vuosi sitten asettamat turvallisuuteen liittyvät prioriteetit. Tässä kymmenennessä turvallisuusunionin edistymisraportissa tarkastellaan myös muilla turvallisuuden aloilla saavutettua edistystä ja ennakoidaan seuraavien 12 kuukauden aikana ja sen jälkeen jatkettavaa työtä.

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaava EU-komissaari Dimitris Avramopoulos toteaa: ”Todellisen turvallisuusunionin luomisessa edistyttiin huomattavasti viime vuonna. Yksistään viime kuussa tapahtuneet iskut osoittavat kuitenkin, että meillä on vielä paljon tehtävää kansalaisten turvallisuuden varmistamiseksi. Kaikki puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin vuonna 2016 pitämässä unionin tilaa koskevassa puheessa ja komission vuoden 2017 työohjelmassa asetetut toimet on toteutettu. Tämä olisi nähtävä vahvana pohjana yhteiselle toiminnalle tulevina vuosina. EU:n toimielinten ja virastojen on toimittava luottamuksen hengessä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan luoda todellinen ja toimiva turvallisuusunioni”.

Turvallisuusunionista vastaava EU-komissaari Julian King sanoo: ”EU kaventaa terroristien toimintatilaa vaikeuttamalla heidän matkustamistaan, koulutustaan sekä varojen, aseiden ja räjähteiden hankintaansa. Olemme tehostaneet ulkorajojemme turvallisuutta, parantaneet terroristeja ja muita rikollisia koskevien tietojen vaihtoa sekä tehostaneet yhteistyötä internetyritysten ja paikallisyhteisöjen kanssa radikalisoitumisen ehkäisemiseksi. Mutta kuten viimeaikaiset iskut ovat traagisesti osoittaneet, tehtävää on vielä paljon. Kansalaiset odottavat suojelua ja turvallisuuden tehostamista. Meidän on yhdessä täytettävä tekemämme sitoumukset”.

Komissio tuki viime vuonna jäsenvaltioita niiden toimissa kahden pääpilarin alalla: terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden ja niiden tukimekanismien torjunta sekä puolustusvalmiuden ja selviytymiskyvyn parantaminen kyseisten uhkien varalta.

Turvallisuuden parantaminen ulkorajoilla

 • Kaikista matkustajista, mukaan lukien EU-kansalaisista, tehdään nykyään ulkorajoilla järjestelmällisesti hakuja turvallisuustietokannoista.
 • On päästy poliittiseen yhteisymmärrykseen EU:n ulkorajat ylittävien, EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten rajanylitysten rekisteröintiin tarkoitetusta uudesta rajanylitystietojärjestelmästä.
 • Parhaillaan tehdään työtä, jotta voidaan perustaa EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä (ETIAS) turvatarkastusten tekemiseksi Eurooppaan ilman viisumia matkustaville jo ennen heidän EU:n ulkorajoille saapumistaan.

Tietojenvaihdon parantaminen

 • Komissio ehdotti lainsäädäntöä, jolla vahvistetaan EU:n tärkeimmän lainvalvonnan välineen, Schengenin tietojärjestelmän (SIS), asemaa.
 • EU:n tiedonhallinnan puutteiden korjaamiseksi komissio esitti ehdotuksia kolmansien maiden kansalaisten rikosrekisteritietojen vaihtamiseksi eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) kautta.
 • Komissio esitti uuden lähestymistavan EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuuden saavuttamiseksi rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden aloilla.
 • Uusi Europol-asetus tuli voimaan toukokuussa, ja sen myötä Europolin on mahdollista tulla yhä vaikuttavammaksi, tehokkaammaksi ja vastuullisemmaksi. Europol sai myös lisäresursseja.

Terroristien toimintatilan kaventaminen

 • Terrorismin torjuntaa koskevassa direktiivissä kriminalisoidaan muun muassa terrorismin rahoitus, terrorismiin liittyvään koulutukseen osallistuminen tai terrorismitarkoituksessa matkustaminen. Lisäksi siinä vahvistetaan terrorismin uhrien oikeuksia.
 • Tarkistettu ampuma-asedirektiivi hyväksyttiin, jotta voitaisiin paremmin valvoa aseiden hankintaa ja omistusta sekä estää rikollisia ja terroristeja saamasta vaarallisimpia sotilaskäyttöön tarkoitettuja aseita. Komissio on tehostanut ampuma-aseiden laittoman kaupan torjuntaa erityisesti Länsi-Balkanilla.
 • Komissio on käynnistänyt räjähteiden lähtöaineita koskevan asetuksen tarkistuksen, jotta voidaan vahvistaa sellaisten aineiden rajoituksia ja valvontaa, joita voidaan käyttää kotitekoisten räjähteiden valmistamiseen.
 • Uusi pehmeiden kohteiden suojelemista käsittelevä ryhmä toimii foorumina, jolla voidaan jakaa suuntaviivoja ja vaihtaa parhaita käytäntöjä siitä, kuinka suojella julkisia paikkoja.
 • Terrorismin rahoituksen torjumiseksi komissio esitti kolme ehdotusta, joilla saatetaan valmiiksi rahanpesua, laittomia rahavirtoja sekä varojen jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskeva lainsäädäntökehys.

Radikalisoitumisen ehkäiseminen

 • Komissio on jatkanut verkkoalustojen kanssa tehtävää yhteistyötä EU:n internetfoorumin kautta terroristiseen sisältöön pääsyn rajoittamiseksi. Se on myös käynnistänyt kansalaisyhteiskunnan vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen tähtäävän ohjelman vaihtoehtoisen vastapropagandan edistämiseksi verkossa. EU:n internetsisällöstä ilmoittamista käsittelevä Europolin yksikkö on merkinnyt 35 000 terrorismiin liittyvää sisältöä internetissä viimeisen kahden vuoden aikana. Niistä 80–90 prosenttia on poistettu.
 • Komissio on edelleen tukenut radikalisoitumisen ehkäisyä ja torjuntaa kansallisella ja paikallisella tasolla erityisesti radikalisoitumisen torjuntaverkoston (RAN) kautta ja perustamalla radikalisoitumista käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän.

Tänään annetussa raportissa esitetään yksityiskohtaisesti, miten näillä aloilla tehtävä työ jatkuu tulevana vuonna. Siinä annetaan myös alustava arvio jatkotoimista unionin tuomioistuimen annettua lausunnon matkustajarekisteritietojen siirtämistä ja käsittelyä koskevasta Kanadan ja Euroopan unionin välisestä sopimuksesta. Raportissa tarkastellaan myös edistymistä tietoverkkorikollisuuden torjunnan ja liikenteen turvaamisen aloilla.

Tausta

Turvallisuus on ollut komission poliittinen painopiste Junckerin puheenjohtajakauden alusta asti. Näin oli jo Junckerin heinäkuussa 2014 esittämissä poliittisissa suuntaviivoissa ja viimeisimmässä unionin tilaa käsittelevässä puheessa 14. syyskuuta 2016.

Euroopan turvallisuusagenda ohjaa komission työtä tällä alalla. Siinä esitetään keskeiset toimet EU:n toiminnan tuloksellisuuden varmistamiseksi terrorismin ja turvallisuusuhkien torjunnassa, johon kuuluvat radikalisoitumisen ehkäiseminen, kyberturvallisuuden tehostaminen, terrorismin rahoituksen katkaiseminen ja tietojenvaihdon parantaminen. Agendan toteuttamisessa on edistytty merkittävästi, ja näin on luotu pohjaa toimivalle ja todelliselle turvallisuusunionille. Tämä kehitys näkyy komission säännöllisesti julkaisemissa raporteissa.

Seuraava turvallisuusunionin edistymisraportti esitetään lokakuussa 2017.

Lisätietoja

Tiedonanto: Kymmenes raportti turvallisuusunionista

Tiedonanto: Euroopan turvallisuusagenda

Tietosivu: Suojaa EU:n kansalaisille

Tietosivu: Euroopan turvallisuusagenda – Tilannekatsaus

IP/17/3082

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar