Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Julgeolekuliit – komisjon täidab 2017. aastaks antud julgeolekualased lubadused

Brüssel, 7. september 2017

Euroopa Komisjon teatas täna meetmetest, mis on võetud pärast president Junckeri 2016. aasta kõnet olukorrast Euroopa Liidus, et tugevdada julgeolekut ELi välispiiril, parandada teabevahetust liikmesriikide vahel, kitsendada terroristide tegutsemisruumi ja ennetada radikaliseerumist.

Aasta hiljem on komisjon saavutanud tulemusi kõigis president Junckeri poolt kindlaks määratud julgeolekuga seotud prioriteetsetes valdkondades. 10. julgeolekuliidu eduaruandes tehakse kokkuvõte ka muudes julgeolekuküsimustes saavutatud edusammudest ja heidetakse pilk järgmise 12 kuu jooksul jätkuvale tööle.

Rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos ütles: „Viimase aasta jooksul on tehtud suuri edusamme tegeliku julgeolekuliidu loomisel. Kuid ainuüksi viimaste kuude jooksul toimunud rünnakud näitavad, et meie kodanike julgeoleku tagamiseks tuleb veel palju ära teha. Kõik president Junckeri 2016. aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus ja komisjoni 2017. aasta tööprogrammis kehtestatud meetmed on rakendatud. Seda tuleks vaadelda kui tugevat vundamenti täiendavateks ühismeetmeteks järgnevatel aastatel. Tegeliku ja tulemusliku julgeolekuliidu loomisel peavad üksteist usaldama ja omavahel koostööd tegema nii ELi institutsioonid ja ametid kui ka liikmesriigid.“

Julgeolekuliidu volinik Julian King lisas: „EL kitsendab terroristide tegutsemisruumi, muutes reisimise ning raha, relvade ja lõhkeainete hankimise nende jaoks keerukamaks. Me oleme oma välispiiri kindlustanud, parandanud terroriste ja muid kurjategijaid käsitlevat teabevahetust ning tõhustanud radikaliseerumisega võitlemiseks koostööd internetifirmade ja kohalike kogukondadega. Kuid teha on veel palju, nagu hiljutised rünnakud taas kord traagiliselt rõhutasid. Meie kodanikud ootavad meilt kaitset ja suuremat julgeolekut. Koos töötades peame me pidama antud lubadusi.“

Viimase aasta jooksul on komisjon toetanud liikmesriikide püüdlusi kahes peamises valdkonnas: võitlus terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse ja nende tugisüsteemidega ning kaitse- ja vastupanuvõime suurendamine nende ohtudega toimetulemiseks.

Julgeoleku tugevdamine välispiiridel

 • Nüüd kontrollitakse kõigi ELi välispiiri ületavate reisijate, sealhulgas ELi kodanike andmeid süstemaatiliselt julgeolekuandmebaasides.
 • Poliitilisele kokkuleppele on jõutud riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi küsimuses. Süsteemis registreeritakse ELi välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmed.
 • Tööd jätkatakse ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) loomiseks, et teha viisavabalt Euroopasse reisivatele isikutele julgeolekukontroll juba enne ELi piirile jõudmist.

Teabevahetuse parandamine

 • Komisjon tegi ettepaneku Schengeni infosüsteemi (SIS) kui ELi kõige tulemuslikuma õiguskaitsevahendi tugevdamiseks.
 • Selleks et tegeleda lünkadega ELi andmehalduses, esitas komisjon ettepanekud kolmandate riikide kodanike karistusregistri andmete vahetamiseks Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS) kaudu.
 • Komisjon esitas ka uue lähenemisviisi ELi piirivalve ja julgeoleku infosüsteemide koostalitlusvõime saavutamiseks.
 • Mais jõustus uus Europoli määrus, mis annab ametile vahendid tulemuslikumaks, tõhusamaks ja usaldusväärsemaks tegutsemiseks. Ametile eraldati ka rohkem vahendeid.

Terroristide tegutsemisruumi kitsendamine

 • Terrorismivastase võitluse direktiiviga suurendatakse terrorismiohvrite õigusi ning lisaks sellele kriminaliseeritakse selline tegevus nagu terrorismi rahastamine ning terrorismi eesmärgil toimuv väljaõpe või reisimine.
 • Vastu on võetud läbivaadatud tulirelvade direktiiv, et kontrollida paremini relvade omandamist ja valdamist ning hoida ära kõige ohtlikumate sõjaväeliste relvade sattumine kurjategijate ja terroristide kätte. Komisjon on tõhustanud võitlust ebaseadusliku tulirelvadega kauplemise vastu, seda eriti Lääne-Balkanil.
 • Samuti on komisjon algatanud lõhkeainete lähteainete määruse läbivaatamise, et tugevdada selliste ainete piiranguid ja kontrolle, mida võidakse kasutada isetehtud lõhkekehade valmistamiseks.
 • Uus pehmete sihtmärkide poliitika töörühm on platvorm suuniste ja parimate tavade jagamiseks avaliku ruumi kaitse küsimuses.
 • Terrorismi rahastamisega võitlemiseks on komisjon esitanud kolm ettepanekut rahapesu, ebaseaduslike rahavoogude ning varade arestimise ja konfiskeerimise valdkonna õigusraamistiku täiendamiseks.

Radikaliseerumise ennetamine

 • Komisjon jätkab ELi internetifoorumi kaudu tööd internetiplatvormidega, et piirata juurdepääsu terroristliku sisuga materjalile, ja on algatanud alternatiivsete sõnumite edendamiseks veebis kodanikuühiskonna tugevdamise programmi. Europoli internetisisust teavitamise üksus on kahe viimase aasta jooksul märgistanud 35 000 terroristliku teabe ühikut ja 80–90% neist on veebist kõrvaldatud.
 • Komisjon toetab jätkuvalt ennetustegevust ja radikaliseerumisvastast tegevust riiklikul ja kohalikul tasandil, eelkõige radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustiku kaudu ning kõrgetasemelise radikaliseerumisevastase võitluse eksperdirühma loomisega.

Lisaks üksikasjadele selle kohta, kuidas töö neis valdkondades tuleval aastal jätkub, antakse tänases aruandes ka esialgne hinnang edasistele sammudele pärast Euroopa Kohtu arvamust ELi ja Kanada vahelist broneeringuinfot käsitleva kokkuleppe kohta. Samuti vaadatakse aruandes üle küberkuritegevuse vastase võitluse ja tarnspordi turvalisuse valdkonnas saavutatud edu.

Taust

Julgeolek on olnud poliitiline prioriteet Junckeri komisjoni ametiaja algusest peale – alates president Junckeri poliitilistest suunistest (juuli 2014) kuni viimase, 14. septembril 2016 peetud kõneni olukorrast Euroopa Liidus.

Komisjoni tööd selles valdkonnas suunab Euroopa julgeoleku tegevuskava, milles on ette nähtud peamised meetmed, et tagada ELi tulemuslik reageerimine terrorismile ja julgeolekuohtudele, sealhulgas võidelda radikaliseerumise vastu, tõhustada küberjulgeolekut, peatada terroristide rahastamine ja parandada teabevahetust. Pärast tegevuskava vastuvõtmist on selle rakendamisel saavutatud märkimisväärset edu ning liigutud tulemusliku ja tegeliku julgeolekuliidu suunas. Neid edusamme kajastatakse regulaarselt avaldatavates komisjoni aruannetes.

Järgmine julgeolekuliidu eduaruanne esitatakse 2017. aasta oktoobris.

Lisateave

Teatis: Julgeolekuliidu 10. eduaruanne

Teatis: Euroopa julgeoleku tegevuskava

Teabeleht: Kaitsevalmis Euroopa

Teabeleht: Euroopa julgeoleku tegevuskava – hetkeolukord

IP/17/3082

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar