Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Sikkerhedsunionen: Kommissionen lever op til sikkerhedsprioriteterne for 2017

Bruxelles, den 7. september 2017

Europa-Kommissionen aflagde i dag rapport om de foranstaltninger, der er truffet siden kommissionsformand Jean-Claude Juncker i sin tale om Unionens tilstand i 2016 opfordrede til mere sikkerhed ved EU's ydre grænser, bedre informationsudveksling mellem medlemsstaterne, nedlukning af de frirum, hvori terroristerne agerer, og forebyggelse af radikalisering.

Et år efter har Kommissionen fulgt op på alle Jean-Claude Junckers sikkerhedsrelaterede prioriteter. Denne tiende statusrapport om sikkerhedsunionen gør også status over de fremskridt, der er gjort på andre sikkerhedsområder, og skuer fremad i forhold til det arbejde, der venter de kommende 12 måneder og fremefter.

Kommissær Dimitris Avramopoulos med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab udtaler: "I de seneste år er der gjort store fremskridt imod opbygningen af en ægte sikkerhedsunion. Men angrebene alene den seneste måned viser, at vi stadig mangler at gøre meget for at sikre vores borgeres sikkerhed. Alle de foranstaltningerne i kommissionsformand Jean-Claude Junckers tale om Unionens tilstand i 2016 og i Kommissionens arbejdsprogram for 2017 er gennemført. Dette bør ses som et solidt grundlag for yderligere fælles indsatser de kommende år. Der er behov for, at vi alle - EU-institutioner og -agenturer med medlemsstaterne - samarbejder i fælles tillid om at etablere en ægte og effektiv sikkerhedsunion."

Kommissær med ansvar for sikkerhedsunionen, Julian King, udtaler: EU begrænser det frirum, hvori terroristerne agerer: gør det vanskeligere for dem at rejse, blive oplært i terror, skaffe penge, våben og sprængstoffer. Vi har gjort vores ydre grænser mere sikre, forbedret vores udveksling af oplysninger om terrorister og andre kriminelle og optrappet vort samarbejde med internetvirksomheder og lokalsamfund for at begrænse radikaliseringen. Men der er stadig udfordringer, hvilket de seneste angreb på tragisk vis igen har understreget. Vores borgerne forventer, at vi beskytter og styrker deres sikkerhed; der er behov for, at vi sammen lever op til vores forpligtelser".

Kommissionen har støttet medlemsstaterne i de seneste års bestræbelser på to hovedområder: bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet og de midler, der støtter dem, og forstærkning af vores forsvar og opbygning af modstandsdygtighed over for disse trusler.

Øget sikkerhed ved de ydre grænser

 • Der er nu iværksat systematisk kontrol i sikkerhedsdatabaser af alle rejsende, herunder også EU-borgere, der passerer de ydre grænser
 • Der er opnået politisk enighed om EU's ind- og udrejsesystem, der kommer til at registrere ind- og udrejsedata af tredjelandsstatsborgere, der krydser EU's ydre grænser
 • Der er igangsat et arbejde for at oprette et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS), der udfører sikkerhedskontrol af dem, der indrejser visumfrit i Europa, før de ankommer til vores grænser.

Forbedring af informationsudvekslingen

 • Kommissionen har foreslået lovgivning med henblik på at styrke Schengeninformationssystemet (SIS) som EU's mest vellykkede retshåndhævelsesværktøj
 • Kommissionen har som supplement til EU's dataforvaltning forelagt forslag til udveksling af tredjelandsstatsborgeres strafferegistre via det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS)
 • Kommissionen har forelagt en nye strategi med henblik på at opnå interoperabilitet af EU's informationssystemer for grænser og sikkerhed
 • Den nye Europolforordning, der trådte i kraft i maj, udstyrer agenturet med redskaber til at blive mere produktivt, effektivt og handlekraftigt. Agenturet blev ligeledes forstærket med flere ressourcer.

Nedlukning af terroristernes fristeder

 • Direktivet om terrorbekæmpelse gør handlinger som f.eks. finansiering af terrorisme og deltagelse i træning eller rejser med terror for øje strafbare, og derudover forbedres rettighederne for ofre for terrorhandlinger
 • Det reviderede våbendirektiv er blevet vedtaget for at sikre bedre kontrol med erhvervelse og besiddelse af våben og forebygge, at kriminelle og terrorister får adgang til de allerfarligste militære våben. Kommissionen har optrappet kampen mod ulovlig handel med skydevåben, navnlig på Vestbalkan
 • Kommissionen har iværksat en revision af EU-forordningen om eksplosivstoffer for at skærpe restriktionerne for og kontrollen med stoffer, der kan anvendes til fremstilling af hjemmelavede eksplosivstoffer
 • Den nye politikgruppe om bløde mål skaber en platform for udveksling af retningslinjer og bedste praksis om, hvordan man kan beskytte det offentlige rum
 • For at komme terrorfinansieringen til livs har Kommissionen fremlagt tre forslag til supplering af lovgivningen om hvidvask af penge, ulovlige pengestrømme og indefrysning og konfiskation af udbytter.

Forebyggelse af radikalisering

 • Kommissionen har fortsat arbejdet med internetplatforme gennem EU's internetforum for at begrænse adgangen til terrorindhold og iværksatte et program om styrkelse af civilsamfundet til fremme af alternative fortællinger online. Europols Internetindberetningsenhed har de seneste to år indberettet 35 000 Internetindslag med terrorindhold og fjernet 80-90 % heraf
 • Kommissionen støtter fortsat forebyggelse og afradikalisering på nationalt og lokalt plan, navnlig gennem netværket til bevidstgørelse om radikalisering (RAN) og gennem oprettelsen af en ekspertgruppe på højt plan om radikalisering.

Rapporten, der er offentliggjort i dag, udstikker retningslinjerne for, hvordan arbejdet på dette område fortsættes det kommende år, og giver et foreløbigt bud på vejen frem efterfulgt af Domstolens udtalelse om aftalen mellem EU og Canada om passagerlisteoplysninger (PNR). Rapporten gennemgår også de fremskridt, der er gjort i bekæmpelsen af cyberkriminalitet og vedrørende transportsikkerhed.

Baggrund

Spørgsmålet om sikkerhed har været en politisk prioritet, siden Juncker-Kommissionen tiltrådte – fra kommissionsformandens fremlæggelse af sine politiske retningslinjer i juli 2014 til den seneste tale om Unionens tilstand den 14. september 2016.

I den europæiske dagsorden om sikkerhed udstikkes retningslinjerne for Kommissionens arbejde på området og fastlægges de vigtigste tiltag, der skal sikre en effektiv EU-indsats mod terrorisme og trusler mod sikkerheden, bl.a. bekæmpelse af radikalisering, øget internetsikkerhed, afskæring af finansiering af terrorisme og forbedret informationsudveksling. Siden vedtagelsen af dagsordenen er der gjort væsentlige fremskridt med gennemførelsen heraf, hvilket baner vejen for en effektiv og ægte sikkerhedsunion. Disse fremskridt afspejles i Kommissionens rapporter, som offentliggøres regelmæssigt.

Den næste statusrapport om sikkerhedsunionen vil blive fremlagt i oktober 2017.

Yderligere oplysninger

Meddelelse: Tiende statusrapport om sikkerhedsunionen

Meddelelse: Den europæiske dagsorden om sikkerhed

Faktablad: Et Europa, der beskytter

Faktablad: Status over den europæiske dagsorden om sikkerhed

IP/17/3082

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar