Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Bezpečnostní unie: Komise splnila priority v oblasti bezpečnosti na rok 2017

Brusel 7. září 2017

Evropská komise dnes představila zprávu o krocích, které byly přijaty v návaznosti na projev předsedy Junckera o stavu Unie 2016 a jejichž cílem je posílit bezpečnost na vnějších hranicích EU, zlepšit výměnu informací mezi členskými státy, minimalizovat manévrovací prostor teroristů a předcházet radikalizaci.

Rok poté splnila Komise všechny priority související s bezpečností vytyčené předsedou Junckerem. Tato desátá zpráva o pokroku na cestě k bezpečnostní unii rovněž rekapituluje pokrok, kterého bylo dosaženo v jiných oblastech bezpečnosti, a podává přehled o nadcházející činnosti pro příštích dvanáct měsíců a dále do budoucna.

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos uvedl: „V uplynulém roce došlo na cestě k vytvoření skutečné bezpečnostní unie k velkému pokroku. Nicméně útoky pouze z minulého měsíce dokládají, že pro zajištění bezpečnosti našich občanů toho musíme ještě hodně udělat. Všechna opatření uvedená v projevu předsedy Junckera o stavu Unie 2016 a v pracovním programu Komise na rok 2017 byla zrealizována. To by mělo tvořit pevný základ dalších společných opatření do nadcházejících let. Má-li vzniknout skutečná a účinná bezpečnostní unie, musíme všichni, tedy orgány a agentury EU spolu s členskými státy, ve vzájemné důvěře spolupracovat.“

Komisař odpovědný za bezpečnostní unii Julian King slova svého kolegy doplnil: „EU omezuje manévrovací prostor teroristů tak, aby pro ně bylo stále těžší cestovat, získávat výcvik, peníze, zbraně a výbušniny. Lépe jsme zabezpečili naše vnější hranice, zlepšili jsme vzájemnou výměnu informací o teroristech a dalších zločincích a posílili jsme spolupráci s internetovými společnostmi a místními komunitami s cílem bojovat proti radikalizaci. Stále však zbývá mnoho práce, přičemž nedávné útoky jsou toho dalším tragickým dokladem. Občané od nás očekávají ochranu a větší bezpečnost. Musíme společně pracovat na splnění závazků, které jsme učinili.“

Komise během posledního roku podporovala členské státy v jejich úsilí v rámci dvou hlavních pilířů: boj proti terorismu a organizované trestné činnosti, jakož i proti prostředkům, které tyto jevy podporují; a dále posílení naší obrany a budování odolnosti vůči uvedeným hrozbám.

Posílení bezpečnosti na vnějších hranicích

 • Jsou již zavedeny systematické kontroly s využitím bezpečnostních databází všech cestujících, včetně občanů EU, překračujících vnějších hranice.
 • Bylo dosaženo politické dohody ohledně systému vstupu/výstupu EU, jenž bude sloužit k registraci údajů o vstupu a výstupu státních příslušníků třetích zemí překračujících vnější hranice EU.
 • Pracuje se na zřízení evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) s cílem kontrolovat osoby, které cestují do Evropy bezvízově, ještě před příchodem na naše hranice.

Lepší výměna informací

 • Komise navrhla právní předpisy, které mají posílit Schengenský informační systém (SIS) coby nejúspěšnější nástroj prosazování práva EU.
 • S cílem vyřešit nedostatky ve správě údajů EU předložila Komise návrhy na výměnu informací z rejstříku trestů státních příslušníků třetích zemí prostřednictvím Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS).
 • Komise dále představila nový přístup pro zajištění interoperability informačních systémů EU pro ochranu hranic a bezpečnost.
 • Nové nařízení o Europolu, které vstoupilo v platnost v květnu, poskytuje této agentuře nástroje k větší efektivitě, účinnosti a odpovědnosti. Kromě toho byla agentura posílena novými zdroji.

Minimalizace manévrovacího prostoru teroristů

 • Směrnice o boji proti terorismu kriminalizuje činy jako je financování terorismu, podstoupení výcviku nebo cestování za účelem terorismu a kromě toho posiluje práva obětí terorismu.
 • Byla přijata revidovaná směrnice o palných zbraních s cílem zajistit lepší kontrolu nabývání a držení zbraní a znemožnit zločincům a teroristům přístup k nejnebezpečnějším zbraním vojenského charakteru. Komise posílila boj proti nedovolenému obchodování s palnými zbraněmi, zejména v zemích západního Balkánu.
 • Komise zahájila revizi nařízení EU o prekurzorech výbušnin s cílem posílit omezení a kontrolu látek, které mohou být použity ke zhotovení podomácku vyrobených výbušnin.
 • Nová skupina pro politiku ochrany snadno zranitelných cílů tvoří platformu pro sdílení pokynů a výměnu osvědčených postupů ohledně ochrany veřejného prostoru.
 • Co se týče boje proti financování terorismu, předložila Komise tři návrhy na dokončení právního rámce v oblasti praní peněz, nelegálních hotovostních toků a zmrazování či zabavování majetku.

Předcházení radikalizaci

 • Ve spolupráci s internetovými platformami usiluje Komise prostřednictvím internetového fóra EU o omezení přístupu k teroristickému obsahu a zahájila program na posílení občanské společnosti, který má podporovat alternativní argumentace on-line. Jednotka Europolu pro oznamování internetového obsahu identifikovala v posledních dvou letech 35 000 článků s teroristickým obsahem on-line, přičemž 80–90 % z nich bylo odstraněno.
 • Komise nadále podporuje prevenci a boj proti radikalizaci na úrovni jednotlivých států i místní úrovni, zejména prostřednictvím sítě pro zvyšování povědomí o radikalizaci a vytvoření expertní skupiny na vysoké úrovni pro boj proti radikalizaci.

Kromě podrobností ohledně toho, jak bude činnost v těchto oblastech pokračovat v následujícím roce, uvádí dnešní zpráva také předběžné hodnocení dalšího postupu v návaznosti na stanovisko Soudního dvora k dohodě o jmenné evidenci cestujících mezi EU a Kanadou. Zpráva rovněž podává přehled o pokroku v boji proti kyberkriminalitě a v oblasti bezpečnosti dopravy.

Souvislosti

Bezpečnost je politickou prioritou již od začátku funkčního období Junckerovy Komise a je tematizována jak v politických směrech, které současný předseda předložil v červenci 2014, tak v jeho dosud posledním projevu o stavu Unie ze dne 14. září 2016.

Evropský program pro bezpečnost určuje činnost Komise v této oblasti a stanoví hlavní kroky k zajištění účinné reakce EU na terorismus a bezpečnostní hrozby v Unii. Jedná se například o boj proti radikalizaci, posilování kybernetické bezpečnosti, odstřižení teroristů od finančních prostředků a o zlepšení výměny informací. Od přijetí tohoto programu došlo v jeho provádění k významnému pokroku, což připravilo cestu k účinné a skutečné bezpečnostní unii. Dosažený pokrok Komise pravidelně vyhodnocuje ve zveřejňovaných zprávách.

Příští zpráva o pokroku na cestě k bezpečnostní unii bude předložena v říjnu 2017.

Další informace

Sdělení: Desátá zpráva o pokroku na cestě k bezpečnostní unii

Sdělení: Evropský program pro bezpečnost

Informační přehled: Evropa jako ochránce

Informační přehled: Evropský program pro bezpečnost – aktuální stav

IP/17/3082

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar