Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Съюз на сигурност: Комисията отчита резултатите във връзка с приоритетите в областта на сигурността за 2017 г.

Брюксел, 7 септември 2017 r.

Днес Европейската комисия се отчете за предприетите след речта за състоянието на Съюза на председателя Юнкер през 2016 г. действия за укрепване на сигурността по външните граници на ЕС, подобряване на обмена на информация между държавите членки, ограничаване на пространството за действие на терористите и предотвратяване на радикализацията.

Година по-късно Комисията е постигнала резултати по всички свързани със сигурността приоритети, зададени от председателя Юнкер. В настоящия десети доклад за напредъка по създаването на Съюз на сигурност се отчита и напредъкът по други свързани със сигурността въпроси и се посочва как ще продължи работата през следващите 12 месеца и след това.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: През последната година бяха направени важни стъпки за изграждане на истински съюз на сигурност. Атаките през последния месец обаче показаха, че ни предстои още много работа, за да гарантираме сигурността на нашите граждани. Всички мерки, набелязани в речта за състоянието на Съюза на председателя Юнкер за 2016 г. и в работната програма на Комисията за 2017 г., бяха изпълнени. Това е солидна база за по-нататъшни съвместни действия през следващите години. Необходимо е основано на доверието сътрудничество между институциите и агенциите на ЕС и държавите членки, за да бъде създаден истински и ефективен съюз на сигурност.

Комисарят по въпросите на Съюза на сигурност Джулиан Кинг заяви: ЕС ограничава пространството за действие на терористите, като прави по-трудно за тях да пътуват, да се обучават, да получават пари, оръжия и експлозиви. Укрепихме сигурността на външните си граници, подобрихме обмена на информация за терористи и други престъпници и засилихме работата си с интернет дружества и местни общности във връзка с борбата с радикализацията. Неотдавнашните атаки за съжаление показаха, че ни предстои още много работа. Нашите граждани очакват да защитим и укрепим тяхната сигурност; трябва да изпълним поетите ангажименти, като работим съвместно.

През последните две години Комисията подкрепя усилията на държавите членки в две основни направления: борбата с тероризма, организираната престъпност и средствата, които се използват за финансирането им; и укрепването на нашите защитни механизми и изграждането на устойчивост по отношение на тези заплахи.

Укрепване на сигурността по външните граници

 • В базите данни в областта на сигурността се извършват системни проверки на всички пътуващи, включително граждани на ЕС, които пресичат външните граници.
 • Постигнато бе политическо споразумение относно системата на ЕС за влизане и излизане, в която ще се регистрират данните — при влизане и излизане — на граждани на държави извън ЕС, пресичащи външните граници на Съюза.
 • В ход е работата по създаването на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) за извършване на проверки за сигурност на лицата, които пътуват без визи до Европа, преди да пристигнат на нашите граници.

Подобряване на обмена на информация

 • Комисията предложи законодателство за укрепване на Шенгенската информационна система (ШИС) като най-успешния инструмент за правоприлагане на ЕС.
 • За да се попълнят пропуските в управлението на данни в ЕС Комисията представи предложения за обмен на съдебни досиета на граждани на страни извън ЕС чрез Европейската информационна система за съдимост (ECRIS).
 • Комисията представи нов подход за постигане на оперативна съвместимост на информационните системи в областта на границите и сигурността в ЕС.
 • Новият Регламент за Европол влезе в сила през май, като с него на агенцията се предоставят инструменти, целящи подобряване на отчетността и ефективността на нейната работа. Агенцията получи и повече ресурси.

Ограничаване на пространството за действие на терористите

 • С Директивата за борбата с тероризма се криминализират актове като финансиране на тероризма, обучения или пътуване за терористични цели, а освен това се укрепват правата на жертвите на тероризма.
 • Приета бе преразгледаната Директива за огнестрелните оръжия, за да се контролират по-добре покупката и притежанието на оръжия и да се предотврати достъпът на престъпници и терористи до най-опасните бойни оръжия. Комисията засили борбата срещу незаконния трафик на огнестрелни оръжия, особено в Западните Балкани.
 • Тя започна преразглеждане на Регламента относно прекурсорите на взривни вещества, за да бъдат засилени ограниченията и проверките на вещества, които могат да бъдат използвани за изготвяне на взривни устройства в домашни условия.
 • Новата група за политиката на ЕС за защита на лесните мишени предоставя платформа за обмен на насоки и добри практики в областта на защитата на обществените места.
 • С оглед на борбата с финансирането на тероризма Комисията представи 3 предложения за довършване на правната рамка във връзка с прането на пари, незаконните парични потоци и конфискуването на активи.

Предотвратяване на радикализацията

 • Комисията продължава да си сътрудничи с интернет платформите чрез интернет форума на ЕС за намаляване на достъпа до терористично съдържание и стартира програма за овластяване на гражданското общество, за да насърчава контрапропагандата онлайн. През последните две години звеното за сигнализиранe за незаконно съдържание в интернет към Европол е маркирало 35 000 единици терористично съдържание онлайн, като 80 — 90 % от него са били отстранени.
 • Комисията продължава да подкрепя предотвратяването на радикализацията и борбата с нея на национално и местно равнище, по-специално чрез Мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията (RAN) исъздаването на експертна група на високо равнище по въпросите на радикализацията.

В публикувания днес доклад не само се определя как ще продължи работата в тези области през следващата година, но се прави и предварителна оценка на бъдещите действия с оглед на становището на Съда на ЕС относно споразумението между ЕС и Канада относно резервационните данни на пътниците (PNR данни). В доклада също така се прави преглед на напредъка в борбата с киберпрестъпността и в областта на сигурността на транспорта.

Контекст

Сигурността е политически приоритет от началото на мандата на Комисията „Юнкер“ — като се започне от политическите насоки на председателя Юнкер от юли 2014 г. и се стигне до последната му реч за състоянието на Съюза от 14 септември 2016 г.

В Европейската програма за сигурност се определят насоки за работата на Комисията в тази област, като се очертават основните дейности, които да гарантират ефективна реакция срещу тероризма и заплахите за сигурността в Европейския съюз, включително борба с радикализацията, укрепване на киберсигурността, спиране на финансирането на тероризма и по-качествен обмен на информация. От приемането на програмата насам е отбелязан значителен напредък в нейното изпълнение, който проправя пътя към ефективен и истински Съюз на сигурност. Този напредък е отразен в докладите, които Комисията редовно публикува.

Следващият доклад за напредъка на Съюза на сигурност ще бъде представен през октомври 2017 г.

За повече информация

Съобщение: Десети доклад за напредъка към постигане на Съюз на сигурност

Съобщение: Европейска програма за сигурност

Информационен документ: Европа, която закриля

Информационен документ: Европейска програма за сигурност — актуално състояние

IP/17/3082

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar