Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Den europeiska migrationsagendan: Framstegen med att stabilisera migrationsströmmarna måste fortsätta

Bryssel den 6 september 2017

I fyra lägesrapporter som antagits idag uppmanar kommissionen alla parter att fortsätta och påskynda de goda framsteg som gjorts för att hantera de irreguljära migrationsströmmarna, skydda EU:s yttre gränser och hjälpa de medlemsstater i frontlinjen som befinner sig under tryck.

EU:s omplaceringsmekanism fungerar och ger resultat: hittills har över 27 695 människor omplacerats. Det är av avgörande betydelse att medlemsstaterna omplacerar alla berättigade personer från Italien och Grekland så snabbt som möjligt. Uttalandet från EU och Turkiet fortsätter att säkerställa ett konsekvent lågt antal irreguljära inresor i Grekland och har gjort det möjligt för nästan 10 000 syrier att vidarebosättas i EU. Under sommarmånaderna har det skett en avsevärd minskning av olagliga inresor och dödsfall i centrala Medelhavsområdet, vilket också återspeglar de samordnade insatserna från EU, särskilt Italien. Den europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns verktyg har nu inrättats, men det krävs ytterligare insatser från medlemsstaterna för att dra full nytta av byråns utvidgade mandat rörande återvändande.

EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans sa följande: – Alla EU:s aktörer har arbetat hårt tillsammans för att hantera migrationsflödena, skydda våra yttre gränser och stödja de medlemsstater som ligger i frontlinjen. Vi är på rätt spår och kan redan se konkreta resultat. Men utmaningarna och riskfaktorerna i samband med migrationen återstår. Därför måste vi fortsätta att förbättra vårt arbete med att rädda liv, sörja för säkra och lagliga vägar för dem som förtjänar skydd och återsända dem som inte har rätt att stanna.

Dimitris Avramopoulos, kommissionär med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap, gjorde följande uttalande: – När EU samarbetar i en anda av solidaritet och ansvar gör vi framsteg och uppnår konkreta resultat, både i och utanför EU. Vi kan se tydliga bevis på detta i dag – de irreguljära migrationsströmmarna minskar och den rättsliga vidarebosättningen av flyktingar ökar, den gemensamma europeiska gräns- och kustbevakningen görs operativ, och det vidtas gemensamma åtgärder till stöd för Italien och längs den centrala Medelhavsrutten. Vi ser också en solidaritet inom EU – omplaceringsmekanismen ger resultat och nästan alla registrerade sökande har omplacerats från Grekland och Italien. De framgångarna måste nu upprätthållas på alla de här fronterna. 

Omplacering och vidarebosättning – solidaritet fungerar

Två år efter införandet av mekanismen för nödsituationer fortsätter omplaceringarna att uppvisa en positiv trend som bekräftar den kraftigt ökade omplaceringstakten under 2017: sedan februari 2007 har i snitt 2 300 personer per månad omplacerats till nästan alla medlemsstater. Den 4 september har över 27 695 personer omplacerats (19 244 från Grekland och 8 451 från Italien). Eftersom cirka 2 800 personer återstår att omplacera från Grekland och nya sökande reser in i Italien varje dag, krävs fortlöpande ansträngningar från alla sidor. Medlemsstaterna måste skynda på handläggningen av omplaceringarna och tillhandahålla tillräckligt många platser för att omplacera alla sökande. Italien måste påskynda identifieringen och registreringen av omplaceringsberättigade sökande (särskilt eritreaner).

Ett antal medlemsstater (Malta och Lettland) har redan omfördelat de sökande de tilldelats från Grekland, och andra (Finland, Litauen, Luxemburg och Sverige) har nästan gjort det. Malta och Finland har dessutom nästan omfördelat de sökande de tilldelats från Italien. Kommissionen välkomnar också att Österrike har börjat omplacera från Italien och att de första omplaceringarna från Italien till Slovakien håller på att förberedas. Tjeckien, Ungern och Polen fullgör fortfarande inte sina rättsliga skyldigheter och har inte omplacerat en enda person (Ungern och Polen) eller har inte tillhandahållit några platser för omplacering sedan över ett år (Tjeckien). Den 26 juli inledde därför kommissionen nästa steg i sina överträdelseförfaranden och skickade motiverade yttranden till dessa medlemsstater. Kommissionen välkomnar domstolens dom som meddelats i dag, där domstolen bekräftar giltigheten av rådets andra omplaceringsbeslut och ogillar Slovakiens och Ungerns talan.

Medlemsstaterna rättsliga skyldighet att delta i omplaceringarna upphör inte efter september. Rådsbesluten om omplacering gäller alla berättigade personer som anländer till Grekland eller Italien fram till den 26 september 2017. Detta innebär att berättigade personer fortfarande måste omplaceras därefter. Det är därför viktigt att alla medlemsstater påskyndar ansträngningarna att omplacera alla berättigade sökande, särskilt i Polen, Ungern och Tjeckien samt de länder som ännu inte omplacerat alla personer de tilldelats.

EU:s vidarebosättningsprogram som antogs i juli 2015 väntas fullgöras: medlemsstaterna och de till Schengenregelverket associerade länderna har redan vidarebosatt 17 305 av de 22 504 överenskomna personerna. Enligt uttalandet från EU och Turkiet har sammanlagt 8 834 syrier hittills vidarebosatts från Turkiet till EU, inklusive 1 028 nya vidarebosättningar sedan den senaste rapporten. Totalt har 22 518 personer vidarebosatts inom ramen för båda vidarebosättningsprogrammen på EU-nivå sedan de inleddes. Den 4 juli 2017 inledde kommissionen ett nytt projekt med utfästelser om vidarebosättning för 2018 för att säkerställa en fortsättning på EU:s kollektiva vidarebosättningsinsatser fram till kommissionens förslag till dess att EU-program för vidarebosättning har antagits. Medlemsstaterna uppmanas att inkomma med utfästelser för 2018 senast den 15 september 2017 med extra fokus på vidarebosättning från Nordafrika och Afrikas horn, och samtidigt fortsätta med vidarebosättningarna från Turkiet. Kommissionen har öronmärkt 377,5 miljoner euro för att stödja vidarebosättning av minst 37 750 personer (10 000 EUR per person).

Uttalandet från EU och Turkiet – fortsatt påtagliga resultat

Uttalandet från EU och Turkiet fortsätter att ge konkreta resultat och spelar en viktig roll för att garantera en effektiv hantering av migrationsströmmarna längs den östra Medelhavsrutten.

Trots en svag ökning av nyanlända under sommaren, i linje med den säsongsbetingade utveckling som observerats under samma period 2016, har antalet dagliga passager från Turkiet till de grekiska öarna förblivit lågt sedan den senaste rapporten den 13 juni, med ett genomsnitt på 75 inresor per dag. Totalt sett har antalet inresor minskat med 97 % sedan uttalandet genomfördes, och den kraftiga minskningen av antalet omkomna i Egeiska havet har bibehållits. Ytterligare betydande ansträngningar krävs emellertid för att minska eftersläpningen av handläggningen av asylansökningar och ta itu med den otillräckliga kapaciteten i fråga om handläggning och förvaring i samband med återvändande i Grekland för att förbättra återvändandet. Totalt har 1 896 irreguljära migranter återsänts till Turkiet efter uttalandet från EU och Turkiet. Framsteg görs också inom andra områden som omfattas av uttalandet: kommissionen påskyndar sina insatser för att lämna ekonomiskt stöd inom ramen för faciliteten för flyktingar i Turkiet. Av de 3 miljarder euro som avsatts för finansieringen för perioden 2016–2017 har avtal redan ingåtts för totalt 1,66 miljarder euro och utbetalningarna har ökat till 838 miljoner euro. Antalet utsatta flyktingar som fått stöd via det sociala nödskyddsnätet har snabbt ökat från 600 000 till 860 000 personer och förväntas uppgå till 1,3 miljoner flyktingar i slutet av 2017.

Europeisk gräns- och kustbevakning – fler insatser på återvändandeområdet behövs

Arbetet i Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån har fortsatt under de senaste månaderna: två ytterligare insatser har inletts för att hjälpa Spanien i västra Medelhavsområdet. Därmed uppgår antalet europeiska gräns- och kustbevakningstjänstemän som bistår medlemsstaterna på plats till totalt 1 700 stycken. Brister kvarstår dock när gäller att ställa byråns resurser till förfogande, och reserverna för snabba insatser har inte fått några bidrag i form av utrustning sedan april 2017. Medlemsstaterna måste snabbt fullgöra sina åtaganden och åtgärda återstående brister för att säkra en effektiv förvaltning av EU:s yttre gränser.

Byrån har gjort sårbarhetsbedömningar för ett antal medlemsstater, och de nationella myndigheterna måste nu säkerställa att rekommendationerna i dessa snabbt genomförs. Byrån gav också stöd till 193 insatser för återvändande av 8 606 tredjelandsmedborgare som vistats olagligt i EU, vilket motsvarar en ökning en återvändandeinsatserna med över 160 % jämfört med första halvåret 2016. Men medlemsstaterna utnyttjar fortfarande inte byråns fullständiga kapacitet, och det behövs ytterligare insatser för att byrån fullt ut ska kunna utnyttja sitt utökade mandat på återvändandeområdet. Byrån och medlemsstaterna bör arbeta för att bättre samordna sina återvändandeverksamheter och fullt ut utnyttja byråns förstärkta instrument och verktyg.

Partnerskapsram och den centrala Medelhavsrutten – minskat antal inresor

Åtgärderna längs den centrala Medelhavsrutten och tillsammans med partner i Afrika börjar ge resultat. Antalet dödsfall till sjöss har minskat avsevärt under sommarmånaderna, och det har samtidigt skett en betydande minskning av antalet migranter som passerar centrala Medelhavsrutten. EU fortsätter sina insatser för att rädda människoliv, förstöra affärsmodellen för dem som ägnar sig åt människosmuggling och människohandel, bekämpa de bakomliggande orsakerna och arbeta i partnerskap med tredjeländer, samtidigt som man slår vakt om de europeiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna. Genomförandet av handlingsplanen för åtgärder till stöd för Italien (antagen den 4 juli 2017) måste efter inrättandet av kontaktgruppen för centrala Medelhavsrutten och mötet i Paris den 28 augusti 2017 fortsätta i samma takt och med samma intensitet. Du hittar de fullständiga pressmeddelandena här.

Läs mer

 Femtonde rapporten om omplacering och vidarebosättning

Meddelande: Femtonde rapporten om omplacering och vidarebosättning

Bilaga 1: Omplaceringar från Grekland

Bilaga 2: Omplaceringar från Italien

Bilaga 3: Omplaceringar från Italien och Grekland

Bilaga 4: Vidarebosättning – lägesrapport

Faktablad: Omplacering och vidarebosättning – att dela ansvaret och öka de lagliga vägarna till Europa

Faktablad: Migrationspolitiken: EU:s ekonomiska stöd till Italien

Faktablad: Migrationspolitiken: EU:s ekonomiska stöd till Grekland

Den europeiska migrationsagendan

Rådets beslut om omplacering av 40 000 personer från Italien och Grekland

Rådets beslut om omplacering av 120 000 personer från Italien och Grekland

Rådets slutsatser om vidarebosättning av 20 000 personer i behov av internationellt skydd

Uttalandet från EU och Turkiet av den 18 mars 2016

 Sjunde lägesrapporten om uttalandet från EU och Turkiet

Meddelande: Sjunde lägesrapporten om genomförandet av uttalandet från EU och Turkiet

Bilaga 1: Framsteg med att genomföra den gemensamma handlingsplanen

Bilaga 2: Faciliteten för flyktingar i Turkiet – projekt för vilka det gjorts åtaganden eller fattats beslut, ingåtts avtal eller gjorts utbetalningar

Faktablad: Faciliteten för flyktingar i Turkiet

Första årsrapporten om faciliteten för flyktingar i Turkiet

Operativt genomförande av uttalandet från EU och Turkiet: EU-ländernas åtaganden och personal som tilldelats för den europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns och Easos insatser – återvändande och vidarebosättning

Uttalande från EU och Turkiet av den 18 mars

EU:s och Turkiets handlingsplan av den 15 oktober, som började gälla den 29 november

EU-samordnare utses

 Femte lägesrapporten om att göra den europeiska gräns- och kustbevakningen operativ

Meddelande: Andra rapporten om att göra den europeiska gräns- och kustbevakningen operativ

Bilaga: Brister i personal och utrustning

Faktablad: Att säkra Europas yttre gränser: Europeisk gräns- och kustbevakning

Att säkra Europas yttre gränser: Europeiska kommissionens webbsida:

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns webbplats#

 Femte lägesrapporten om partnerskapsramen med tredjeländer inom den europeiska migrationsagendan

Meddelande: Femte lägesrapporten om partnerskapsramen med tredjeländer inom den europeiska migrationsagendan

Pressmeddelande: Partnerskapsramen för migration: Gemensam förvaltning av migration visar positiva resultat

IP/17/3081

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar