Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska agenda o migracijah: ohraniti je treba dober napredek pri upravljanju migracijskih tokov

Bruselj, 6. septembra 2017

Komisija v štirih poročilih o napredku, ki so bila sprejeta danes, poziva vse strani, naj ohranijo in še pospešijo doseženi napredek pri upravljanju tokov nedovoljenih migracij, varovanju zunanjih meja EU ter podpori državam članicam na prvi črti, ki so pod pritiskom.

Mehanizem EU za premestitev deluje in prinaša rezultate, do zdaj pa je bilo premeščenih 27 695 oseb. Zelo pomembno je, da države članice iz Italije in Grčije kar najhitreje premestijo vse upravičene kandidate. Izjava EU in Turčije še naprej zagotavlja stalno nizko število nedovoljenih prihodov v Grčijo, omogočila pa je tudi preselitev skoraj 10 000 Sircev v EU. V poletnih mesecih je bistveno upadlo število nedovoljenih vstopov in smrtnih žrtev v osrednjem Sredozemlju, kar odraža tudi skupna prizadevanja EU, zlasti pa Italije. Orodja evropske mejne in obalne straže so vzpostavljena, vendar so potrebna dodatna prizadevanja držav članic za popoln izkoristek razširjenega mandata Agencije na področju vračanja.

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je povedal: „Vsi akterji EU so družno trdo delali pri upravljanju migracijskih tokov, da bi zaščitili naše zunanje meje in podprli države članice na prvi črti. Smo na pravi poti, kar se kaže tudi v praksi. Vendar izzivi in dejavniki tveganja v zvezi z migracijami ostajajo. Naše delo moramo tako še izboljševati, da bi rešili življenja, vzpostavili varne in zakonite poti za osebe, ki potrebujejo zaščito, ter vrnili tiste, ki nimajo pravice ostati.“

Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopoulos je povedal: Kadar Evropa deluje združeno v duhu odgovornosti in solidarnosti, dosega napredek ter konkretne rezultate, tako znotraj kot zunaj svojih meja. Danes lahko to nedvomno opazimo – tokovi nedovoljenih migracij so se zmanjšali, zakonito preseljevanje beguncev se je okrepilo, evropska mejna in obalna straža je postala operacionalna na terenu, na osrednjesredozemski poti pa se izvajajo skupni ukrepi v podporo Italiji. Opazimo lahko tudi solidarnost znotraj EU, saj program premestitve prinaša rezultate, pri čemer so bili iz Grčije in Italije premeščeni skoraj vsi registrirani prosilci. Ta uspeh je treba zdaj ohranjati na vseh teh področjih.“ 

Premestitev in preselitev – solidarnost deluje

Dve leti po vzpostavitvi mehanizma nujnih premestitev je na tem področju še naprej mogoče ugotoviti pozitiven trend, ki potrjuje znatno pospešitev premestitev, do katere je prišlo v letu 2017. Od februarja 2017 se na mesec premesti v povprečju 2 300 oseb, ki se porazdelijo v skoraj vse države članice. Do 4. septembra je bilo premeščenih več kot 27 695 oseb (19 244 iz Grčije in 8 451 iz Italije). Ker je treba iz Grčije premestiti še približno 2 800 oseb, v Italijo pa vsak dan prispejo novi prosilci, so potrebna stalna prizadevanja vseh strani. Države članice morajo pospešiti obdelavo predaj v okviru premestitve in sprejeti dovolj zavez glede mest za premestitev za vse kandidate. Italija mora pospešiti identifikacijo in registracijo kandidatov (to zlasti velja za Eritrejce).

Nekatere države članice (Malta in Latvija) so iz Grčije že premestile vse prosilce, ki so jim bili dodeljeni, blizu tega cilja pa so tudi druge (Finska, Litva, Luksemburg in Švedska). Malta in Finska sta blizu izpolnitvi dodeljenega števila premestitev tudi iz Italije. Komisija pozdravlja dejstvo, da je Avstrija začela izvajati premestitve iz Italije in da so v pripravi prve premestitve iz Italije na Slovaško. Še naprej pa svoje pravne obveznosti kršijo Češka, Madžarska in Poljska, ki niso premestile nobene osebe (Madžarska in Poljska) oziroma niso sprejele nobene zaveze glede mest za premestitev že več kot eno leto (Češka). Komisija je zato 26. julija pri postopkih za ugotavljanje kršitev storila nadaljnji korak in tem državam članicam poslala obrazložena mnenja. Komisija pozdravlja današnjo sodbo Sodišča Evropske unije, s katero je to potrdilo veljavnost drugega sklepa Sveta o premestitvi in zavrnilo tožbi, ki sta ju vložili Slovaška in Madžarska.

Pravna obveznost držav članic glede premestitev se ne izteče septembra. Sklepa Sveta o premestitvi se uporabljata za vse upravičene osebe, ki v Grčijo ali Italijo prispejo do 26. septembra 2017. To pomeni, da je treba po tem datumu upravičene prosilce še premestiti. Zato je nujno, da vse države članice, zlasti Poljska, Madžarska in Češka ter države, ki še niso v celoti zapolnile dodeljenih mest, okrepijo svoja prizadevanja za premestitev vseh upravičenih prosilcev.

Program EU za preselitev, ki je bil sprejet julija 2015, se bo uspešno izpeljal, saj je bilo v države članice in pridružene schengenske države preseljenih že 17 305 od dogovorjenih 22 504 oseb. V okviru izjave EU in Turčije je bilo iz Turčije v EU do zdaj preseljenih 8 834 Sircev, 1 028 od teh pa je bilo predanih od zadnjega poročila. V okviru obeh programov za preselitev na ravni EU je bilo od njune uvedbe preseljenih skupaj 22 518 oseb. Komisija je 4. julija 2017 začela postopek za nova sprejetja zavez glede preselitev za leto 2018, da se zagotovi nadaljevanje skupnih prizadevanj EU na področju preselitev do sprejetja predloga Komisije o okviru EU za preselitev. Države članice se pozivajo, naj svoje zaveze za leto 2018 predložijo do 15. septembra 2017, pri čemer gre poseben poudarek preselitvam iz Severne Afrike in Afriškega roga ob hkratnem nadaljevanju preselitev iz Turčije. Komisija je za podporo preselitev vsaj 37 750 oseb namenila 377,5 milijona EUR (10 000 EUR na osebo).

Izjava EU in Turčije še naprej prinaša konkretne rezultate

Izjava EU in Turčije še naprej prinaša konkretne rezultate in je ključna za zagotavljanje uspešnega upravljanja migracijskih tokov na vzhodnosredozemski poti.

Kljub rahlemu povečanju števila prihodov v poletnih mesecih, ki se ujema s sezonskimi trendi, ugotovljenimi za enako obdobje v letu 2016, je dnevno število primerov prečkanja iz Turčije na grške otoke tudi od zadnjega poročila 13. junija še naprej nizko in znaša povprečno 75 prihodov na dan. Na splošno se je število prihodov od začetka izvajanja izjave zmanjšalo za 97 %, še naprej pa je znatno manjše tudi število oseb, ki izgubijo življenje v Egejskem morju. Vendar so še vedno potrebna precejšnja dodatna prizadevanja za zmanjšanje zaostankov pri obravnavanju prošenj za azil ter za reševanje vprašanja nezadostnih zmogljivosti za obdelavo in pridržanje pred vračanjem v Grčiji, da bi se izboljšalo vračanje. Od izjave EU in Turčije je bilo v Turčijo vrnjenih skupaj 1 896 migrantov brez urejenega statusa. Napredek je mogoče opaziti tudi na drugih področjih iz izjave, saj je Komisija pospešila svoja prizadevanja za zagotavljanje finančne podpore v okviru instrumenta za begunce v Turčiji. Od 3 milijard EUR dodeljenih sredstev za obdobje 2016–2017 so že podpisane pogodbe v vrednosti skupaj 1,66 milijarde EUR, izplačila pa so narasla na 838 milijonov EUR. Število ranljivih beguncev, vključenih v mrežo socialne varnosti v sili, je hitro naraslo s 600 000 na 860 000 oseb, do konca leta 2017 pa bo predvidoma doseglo 1,3 milijona beguncev.

Evropska mejna in obalna straža – potrebna so dodatna prizadevanja na področju vračanja

V zadnjih mesecih je še naprej potekalo povečanje operativnih zmogljivosti Evropske agencije za mejno in obalno stražo, pri čemer sta se začeli izvajati dve dodatni operaciji za pomoč Španiji v zahodnem Sredozemlju. S tem je skupno število osebja evropske mejne in obalne straže, ki trenutno nudijo podporo državam članicam na terenu, naraslo na 1 700. Vendar vrzeli pri napotitvah še vedno obstajajo, nabor za hitri odziv pa od aprila 2017 ni prejel novih prispevkov v opremi. Države članice morajo nujno izpolniti svoje zaveze in zapolniti preostale vrzeli, da se zagotovi uspešno upravljanje zunanjih meja EU.

Agencija je opravila ocene ranljivosti za številne države članice, nacionalni organi pa morajo zdaj poskrbeti za pravočasno izvajanje priporočil. Agencija je podprla tudi 193 operacij vračanja, v katerih je bilo vrnjenih 8 606 državljanov tretjih držav, ki so nezakonito prebivali v EU, kar na področju operacij vračanja pomeni povečanje za več kot 160 % v primerjavi s prvo polovico leta 2016. Še vedno pa države članice ne uporabljajo celotnega obsega zmogljivosti Agencije in potrebna so dodatna prizadevanja, da bi Agencija v celoti prevzela svoj razširjeni mandat na področju vračanja. Agencija in države članice bi si morale prizadevati za boljše usklajevanje dejavnosti vračanja ter za to, da bi se instrumenti in orodja Agencije v celoti izkoristili.

Partnerski okvir in osrednjesredozemska pot – kaže se upad števila prihodov

Ukrepi, ki so bili uvedeni na osrednjesredozemski poti in v sodelovanju s partnerji v Afriki, začenjajo prinašati konkretne rezultate. Število smrtnih žrtev na morju se je v poletnih mesecih znatno zmanjšalo, poleg tega pa je precej manj migrantov uporabilo osrednjesredozemsko pot. Prizadevanja EU še naprej rešujejo življenja, uničujejo poslovni model tihotapcev in trgovcev z ljudmi ter prispevajo k boju proti temeljnim vzrokom za migracije v partnerskem sodelovanju s tretjimi državami ob spoštovanju evropskih vrednot in človekovih pravic. Z enako hitrostjo in intenzivnostjo je treba z izvajanjem nadaljevati tudi pri Akcijskem načrtu za ukrepe v podporo Italiji (sprejet 4. julija 2017) ter po ustanovitvi kontaktne skupine za osrednjesredozemsko pot in srečanju v Parizu dne 28. avgusta 2017. Celotno sporočilo za medije je na voljo tukaj.

Več informacij

 Petnajsto poročilo o premestitvi in preselitvi

Sporočilo: Petnajsto poročilo o premestitvi in preselitvi

Priloga 1: Premestitve iz Grčije

Priloga 2: Premestitve iz Italije

Priloga 3: Premestitve iz Italije in Grčije

Priloga 4: Stanje izvajanja preselitve

Informativni pregled: Premestitev in preselitev – deljenje odgovornosti in krepitev zakonitih poti v Evropo

Informativni pregled: Upravljanje migracij: finančna podpora EU Italiji

Informativni pregled: Upravljanje migracij: finančna podpora EU Grčiji

Evropska agenda o migracijah

Sklep Sveta o premestitvi 40 000 oseb iz Italije in Grčije

Sklep Sveta o premestitvi 120 000 oseb iz Italije in Grčije

Sklepi Sveta o preselitvi 20 000 oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito

Izjava EU in Turčije z dne 18. marca 2016

 Sedmo poročilo o napredku pri izvajanju izjave EU in Turčije

Sporočilo: Sedmo poročilo o napredku pri izvajanju izjave EU in Turčije

Priloga 1: Napredek pri izvajanju skupnega akcijskega načrta

Priloga 2: Instrumenta za begunce v Turčiji – projekti, za katere so bile sprejete zaveze/odločitve, oddane pogodbe in izvedena izplačila

Informativni pregled: Instrument za pomoč beguncem v Turčiji

Prvo letno poročilo o instrumentu za begunce v Turčiji

Operativno izvajanje izjave EU in Turčije: zaveze držav članic in poslana pomoč za operacije evropske mejne in obalne straže ter EASO – vrnitve in preselitve

Izjava EU in Turčije z dne 18. marca

Akcijski načrt EU-Turčija z dne 15. oktobra, aktiviran 29. novembra

Imenovanje koordinatorja EU

 Peto poročilo o napredku pri operacionalizaciji evropske mejne in obalne straže

Sporočilo: Peto poročilo o operacionalizaciji evropske mejne in obalne straže

Priloga: Vrzeli pri človeških virih in opremi

Informativni pregled: Varovanje zunanjih meja Evrope: Evropska mejna in obalna straža

Varovanje evropskih meja: Spletišče Evropske komisije

Spletišče Evropske agencije za mejno in obalno stražo#

 Peto poročilo o napredku pri partnerskem okviru s tretjimi državami v okviru evropske agende o migracijah

Sporočilo: Peto poročilo o napredku pri partnerskem okviru s tretjimi državami v okviru evropske agende o migracijah

Sporočilo za medije: Partnerski okvir za migracije: skupno upravljanje migracij kaže pozitivne rezultate

IP/17/3081

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar