Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europese migratieagenda: goede vorderingen bij het beheer van migratiestromen moeten worden bestendigd

Brussel, 6 september 2017

In vier voortgangsverslagen die vandaag zijn aangenomen, roept de Commissie alle partijen op tot het bestendigen en verder versnellen van de goede vorderingen die zijn gemaakt bij het beheer van irreguliere migratiestromen, de bescherming van de EU-buitengrenzen en de ondersteuning van lidstaten in de voorste linie die onder druk staan.

Het herplaatsingsmechanisme van de EU werkt en levert resultaten op: tot dusver werden 27 695 personen herplaatst. Het is van cruciaal belang dat de lidstaten zo spoedig mogelijk alle in aanmerking komende kandidaten vanuit Italië en Griekenland herplaatsen. De Verklaring EU-Turkije blijft ervoor zorgen dat er weinig irreguliere binnenkomsten in Griekenland zijn en heeft de hervestiging van bijna 10 000 Syriërs in de EU mogelijk gemaakt. Tijdens de zomermaanden is het aantal irreguliere oversteken en sterfgevallen in het centrale Middellandse Zeegebied aanzienlijk gedaald, wat ook het resultaat is van de gezamenlijke inspanningen van de EU, en met name Italië. De instrumenten van de Europese grens- en kustwacht zijn nu operationeel, maar er zijn meer inspanningen van de lidstaten nodig om het verruimde mandaat van het agentschap optimaal te benutten.

Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie: "Alle EU-actoren hebben hard samengewerkt om de migratiestromen in goede banen te leiden, onze buitengrenzen te beschermen en de lidstaten in de voorste linie te ondersteunen. We zitten op de goede weg en de resultaten zijn zichtbaar op het terrein. De uitdagingen en risicofactoren van migratie blijven echter bestaan. Daarom moeten we onze werkzaamheden verder verbeteren om levens te redden, te voorzien in veilige en legale mogelijkheden voor mensen die bescherming verdienen en om degenen die geen recht hebben om te blijven, terug te sturen."

Dimitris Avramopoulos, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap: "Wanneer Europa samenwerkt in een geest van verantwoordelijkheid en solidariteit, boeken we vooruitgang en concrete resultaten, zowel binnen als buiten de EU. Dat kunnen we thans duidelijk vaststellen, nu er sprake is van minder irreguliere migratiestromen en meer legale hervestiging van vluchtelingen, concrete operationalisering van een gemeenschappelijke Europese grens- en kustwacht, en de gezamenlijke acties ter ondersteuning van Italië en langs de route door het centrale Middellandse Zeegebied. We zien ook solidariteit binnen de EU: het herplaatsingsprogramma leidt tot resultaten en bijna alle geregistreerde aanvragers zijn vanuit Griekenland en Italië herplaatst. Dit succes moet nu op alle fronten worden bestendigd." 

Herplaatsing en hervestiging – solidariteit werkt

Twee jaar na de start van het noodmechanisme blijft er wat herplaatsing betreft sprake van een positieve trend, die de aanzienlijke toename van herplaatsingen in 2017 bevestigt, met een gemiddelde van 2 300 herplaatsingen per maand sinds februari 2017, naar bijna alle lidstaten. Op 4 september waren meer dan 27 695 personen herplaatst (19 244 uit Griekenland en 8 451 uit Italië). Er moeten echter nog ongeveer 2 800 personen worden herplaatst vanuit Griekenland en in Italië komen er dagelijks nieuwe aanvragers aan. Er blijven dus inspanningen van alle partijen nodig. De lidstaten moeten herplaatsingen sneller uitvoeren en voldoende plaatsen toezeggen voor alle kandidaten. Italië dient meer vaart te zetten achter de identificatie en registratie van in aanmerking komende kandidaten (met name Eritreeërs).

Sommige lidstaten (Malta en Letland) hebben al hun toegewezen plaatsen voor Griekenland beschikbaar gesteld, terwijl andere (Finland, Litouwen, Luxemburg, Zweden) bijna zover zijn. Binnenkort zullen ook Malta en Finland alle toegewezen plaatsen beschikbaar hebben gesteld. De Commissie verheugt zich er ook over dat Oostenrijk begonnen is met herplaatsing vanuit Italië en dat de eerste herplaatsingen vanuit Italië naar Slowakije thans worden voorbereid. Tsjechië, Hongarije en Polen komen hun wettelijke verplichtingen nog steeds niet na. In deze lidstaten is niet één persoon herplaatst (Hongarije en Polen) of werden al meer dan een jaar geen hervestigingsplaatsen toegezegd (Tsjechië). Daarom heeft de Commissie op 26 juli haar inbreukprocedures voortgezet en deze lidstaten met redenen omklede adviezen toegezonden. De Commissie verheugt zich over de uitspraak van het Hof van Justitie van vandaag, waarin de geldigheid van het tweede besluit van de Raad over herplaatsing werd bevestigd en de vorderingen van Slowakije en Hongarije werden afgewezen.

De wettelijke verplichting voor lidstaten om te herplaatsen eindigt niet in september. De besluiten van de Raad inzake herplaatsing zijn van toepassing op alle in aanmerking komende personen die uiterlijk op 26 september 2017 in Griekenland of Italië aankomen. Dit betekent dat in aanmerking komende aanvragers ook daarna nog moeten worden herplaatst. Daarom is het van cruciaal belang dat alle lidstaten, met name Polen, Hongarije en Tsjechië en de lidstaten die hun toegewezen plaatsen nog niet volledig beschikbaar hebben gesteld, hun inspanningen opvoeren om alle in aanmerking komende aanvragers te herplaatsen.

De in juli 2015 aangenomen hervestigingsregeling zal naar verwachting met succes worden afgerond: de lidstaten en geassocieerde Schengenlanden hebben reeds 17 305 van de 22 504 overeengekomen personen hervestigd. In het kader van de Verklaring EU-Turkije zijn tot dusver 8 834 Syriërs vanuit Turkije hervestigd naar de EU, met inbegrip van 1 028 nieuwe overbrengingen sinds het vorige verslag. Sinds de start van beide hervestigingsregelingen op EU-niveau werden in het kader daarvan in totaal 22 518 personen hervestigd. Op 4 juli 2017 deed de Commissie een nieuwe oproep tot toezeggingen voor hervestiging voor 2018 om de voortzetting van de collectieve inspanningen van de EU te garanderen tot het voorstel van de Commissie voor een EU-hervestigingskader is vastgesteld. De lidstaten wordt verzocht hun toezeggingen voor 2018 uiterlijk op 15 september 2017 te doen, met extra aandacht voor hervestiging vanuit Noord-Afrika en de Hoorn van Afrika, en met voortzetting van de hervestigingen vanuit Turkije. De Commissie heeft 377,5 miljoen euro gereserveerd voor de ondersteuning van de hervestiging van ten minste 37 750 personen (10 000 euro per persoon).

De Verklaring EU-Turkije blijft concrete resultaten opleveren

De Verklaring EU-Turkije blijft concrete resultaten opleveren en een sleutelrol spelen bij het waarborgen van doeltreffend beheer van migratiestromen langs de route via het oostelijke Middellandse Zeegebied.

Ondanks een lichte stijging van het aantal aankomsten in de zomer, in overeenstemming met de seizoengebonden trends die in dezelfde periode in 2016 werden geconstateerd, is het aantal dagelijkse oversteken vanuit Turkije naar de Griekse eilanden laag gebleven sinds het laatste verslag van 13 juni, met een gemiddelde van 75 aankomsten per dag. Het totale aantal aankomsten is met 97 % gedaald sinds de verklaring operationeel is geworden en de aanzienlijke daling van het aantal dodelijke slachtoffers in de Egeïsche Zee is gehandhaafd. Toch zijn er nog aanzienlijke extra inspanningen nodig om de achterstand inzake asielaanvragen te beperken en de ontoereikende capaciteit op het gebied van terugkeervoorbereiding en detentie in Griekenland aan te pakken teneinde terugkeer te bevorderen. Sinds de inwerkingtreding van de Verklaring EU-Turkije zijn in totaal 1 896 irreguliere migranten naar Turkije teruggezonden. Ook op andere gebieden van de verklaring is vooruitgang geboekt: de Commissie zet vaart achter haar inspanningen om de financiële steun te verlenen in het kader van de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije. Van de 3 miljard euro financiering die is toegewezen voor 2016-2017, is reeds voor een totaalbedrag van 1,66 miljard euro aan overeenkomsten ondertekend en de uitbetalingen zijn gestegen tot 838 miljoen euro. Het aantal kwetsbare vluchtelingen die door het sociale vangnet voor noodsituaties worden ondersteund, is snel gestegen van 600 000 tot 860 000 personen, en zal eind 2017 naar verwachting zijn opgelopen tot 1,3 miljoen.

Europese grens- en kustwacht — meer inspanningen nodig op het gebied van terugkeer

De uitrol van het Europees Grens- en kustwachtagentschap is de afgelopen maanden voortgezet met twee extra operaties die zijn opgezet ter ondersteuning van Spanje in het westelijke deel van het Middellandse Zeegebied. Dat brengt het totale aantal medewerkers van de Europese grens- en kustwacht die thans de lidstaten op het terrein bijstaan, op 1 700. Er blijven echter tekorten bestaan en sinds april 2017 zijn geen nieuwe bijdragen van uitrusting gedaan aan de snel inzetbare pools. De lidstaten moeten dringend hun verbintenissen nakomen en de resterende tekorten aanvullen om een doeltreffend beheer van de buitengrenzen van de EU te waarborgen.

Het agentschap heeft voor een aantal lidstaten kwetsbaarheidsbeoordelingen afgerond en de nationale autoriteiten moeten nu zorgen voor een tijdige uitvoering van de aanbevelingen. Het agentschap heeft ook 193 operaties ondersteund waarbij 8 606 illegaal verblijvende onderdanen van derde landen werden teruggezonden, hetgeen neerkomt op een stijging van het aantal terugkeeroperaties met meer dan 160 % ten opzichte van de eerste zes maanden van 2016. De lidstaten maken echter nog steeds geen gebruik van alle mogelijkheden van het agentschap en er zijn meer inspanningen vereist om het agentschap zijn verruimde mandaat inzake terugkeeroperaties ten volle te laten benutten. Het agentschap en de lidstaten moeten ernaar streven om de terugkeeractiviteiten beter op elkaar af te stemmen en ten volle gebruik te maken van de versterkte instrumenten en middelen van het agentschap.

Partnerschapskader en route door het centrale Middellandse Zeegebied — daling van het aantal aankomsten

Maatregelen die langs de route door het centrale Middellandse Zeegebied en samen met partners in Afrika zijn genomen, beginnen tot resultaten te leiden. Het aantal doden op zee is gedurende de zomermaanden aanzienlijk afgenomen en ook het aantal migranten dat de route door het centrale Middellandse Zeegebied volgt, is aanzienlijk gedaald. De EU blijft met haar inspanningen levens redden, het bedrijfsmodel van mensensmokkelaars en mensenhandelaars ontwrichten en achterliggende oorzaken van migratie bestrijden, en de EU blijft gericht op samenwerking in partnerschap met derde landen, met inachtneming van de Europese waarden en de eerbiediging van de mensenrechten. De uitvoering moet met dezelfde snelheid en intensiteit worden voortgezet op basis van het actieplan van de Commissie voor steunmaatregelen ten behoeve van Italië (aangenomen op 4 juli 2017) en na de oprichting van de contactgroep voor de route door het centrale Middellandse Zeegebied en de bijeenkomst van Parijs van 28 augustus 2017. Hier vindt u het volledige persbericht.

Meer informatie

 Vijftiende verslag over herplaatsing en hervestiging

Mededeling: Vijftiende verslag over herplaatsing en hervestiging

Bijlage 1: Herplaatsingen vanuit Griekenland

Bijlage 2: Herplaatsingen vanuit Italië

Bijlage 3: Herplaatsingen vanuit Italië en Griekenland

Bijlage 4: Hervestiging: stand van zaken

Factsheet over herplaatsing en hervestiging – gedeelde verantwoordelijkheid en meer legale mogelijkheden om naar Europa te komen

Factsheet over migratiebeheer: financiële steun van de EU aan Italië

Factsheet over migratiebeheer: financiële steun van de EU aan Griekenland

De Europese migratieagenda

Besluit van de Raad over de herplaatsing van 40 000 personen vanuit Italië en Griekenland

Besluit van de Raad over de herplaatsing van 120 000 personen vanuit Italië en Griekenland

Conclusies van de Raad inzake de hervestiging van 20 000 personen die internationale bescherming nodig hebben

Verklaring EU-Turkije van 18 maart 2016

 Zevende verslag over de vooruitgang bij de uitvoering van de Verklaring EU-Turkije

Mededeling: Zevende verslag over de vooruitgang bij de uitvoering van de Verklaring EU-Turkije

Bijlage 1: Voortgang bij de uitvoering van het gezamenlijke actieplan

Bijlage 2: Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije – projecten waarvoor besluiten zijn genomen, middelen zijn vastgelegd, contracten zijn gesloten en uitbetalingen zijn verricht

Factsheet over Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije

Eerste jaarverslag over de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije

Operationele uitvoering van de Verklaring EU-Turkije: toezeggingen en inzet van de lidstaten voor operaties van de Europese grens- en kustwacht en van het EASO – terugkeer en hervestiging

Verklaring EU-Turkije van 18 maart

Actieplan EU-Turkije van 15 oktober, in werking sinds 29 november

Aanwijzing van de EU-coördinator

 Vijfde verslag over het operationeel maken van de Europese grens- en kustwacht

Mededeling: Vijfde verslag over het operationeel maken van de Europese grens- en kustwacht

Bijlage: Tekorten aan personele middelen en uitrusting

Factsheet over Europa's buitengrenzen beter beveiligen: de Europese grens- en kustwacht

Europa's buitengrenzen beter beveiligen: website van de Europese Commissie

Website van het Europees grens- en kustwachtagentschap#

 Vijfde voortgangsverslag over het partnerschapskader met derde landen in de context van de Europese migratieagenda

Mededeling: Vijfde voortgangsverslag over het partnerschapskader met derde landen in de context van de Europese migratieagenda

Persbericht: Partnerschapskader inzake migratie: gezamenlijk migratiebeheer leidt tot positieve resultaten

IP/17/3081

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar