Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas programma migrācijas jomā – jāturpina sekmīgais progress migrācijas plūsmu pārvaldībā

Briselē, 2017. gada 6. septembrī

Četros šodien pieņemtajos progresa ziņojumos Komisija aicina visas puses uzturēt un vēl vairāk paātrināt sekmīgo progresu, kas panākts neatbilstīgo migrācijas plūsmu pārvaldībā, ES ārējās robežas aizsardzībā un to priekšposteņa dalībvalstu atbalstā, kuras pakļautas migrācijas spiedienam.

Līdz šim ir pārceltas 27 695 personas, un tas liecina, ka ES pārcelšanas mehānisms darbojas un sniedz pozitīvus rezultātus. Ir būtiski, lai dalībvalstis pēc iespējas drīz no Itālijas un Grieķijas pārceltu visus kandidātus, kuriem uz to ir tiesības. ES un Turcijas paziņojuma rezultātā joprojām saglabājas zems Grieķijā neatbilstīgi ieceļojušu personu skaits, un paziņojums ir ļāvis uz ES likumīgi pārmitināt gandrīz 10 000 sīriešu. Vasaras mēnešos ievērojami samazinājās neatbilstīgas robežu šķērsošanas un nāves gadījumu skaits Vidusjūras reģiona centrālajā daļā, kas liecina arī par ES un jo īpaši Itālijas saskaņotajiem centieniem. Eiropas Robežu un krasta apsardzes instrumenti nu ir ieviesti, taču dalībvalstīm ir vairāk jāstrādā, lai izmantotu visas priekšrocības, ko sniedz aģentūras paplašinātās pilnvaras atgriešanas jomā.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss sacīja: “Visi ES dalībnieki ir kopīgi daudz strādājuši, lai pārvaldītu migrācijas plūsmas, aizsargātu mūsu ārējo robežu un sniegtu atbalstu priekšposteņa dalībvalstīm. Mēs esam uz pareizā ceļa, un rezultāti ir redzami uz vietas. Tomēr problēmas un riska faktori nav pazuduši. Tāpēc mums ir jāturpina uzlabot mūsu darbu dzīvību glābšanā, lai izveidotu drošus un likumīgus ceļus tiem, kam nepieciešama aizsardzība, un lai atgrieztu tos, kam nav tiesību šeit palikt.”

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls norādīja: “Eiropai kopīgi strādājot atbildības un solidaritātes gaisotnē, mēs gūstam panākumus un sasniedzam konkrētus rezultātus gan ES, gan ārpus tās robežām. Šodien ir skaidri redzams, ka ir samazinātas neatbilstīgas migrācijas plūsmas un pieaudzis likumīgi pārmitināto bēgļu skaits, ir sākusi darboties kopīga Eiropas Robežu un krasta apsardze un ir veiktas vienotas darbības Itālijas atbalstam un atbalstam Vidusjūras centrālās daļas maršrutā. Mēs redzam arī solidaritāti ES iekšienē: par to liecina pārcelšanas programma, kas sniedz rezultātus — no Grieķijas un Itālijas ir pārcelti gandrīz visi reģistrētie pieteikuma iesniedzēji. Visi šie panākumi nu ir arī jāsaglabā.” 

Pārcelšana un pārmitināšana — solidaritāte ir spēks

Divus gadus pēc ārkārtas mehānisma uzsākšanas pārcelšanas jomā joprojām ir vērojama pozitīva tendence, ko apliecina nozīmīga pārcelšanas paātrināšana 2017. gadā, kopš 2017. gada februāra vidēji mēnesī pārceļot 2300 personas uz gandrīz visām dalībvalstīm. Saskaņā ar 4. septembrī pieejamiem datiem ir pārcelts vairāk nekā 27 695 personu (19 244 no Grieķijas un 8451 no Itālijas). Tomēr darbs ir jāturpina visām pusēm, jo uz pārcelšanu no Grieķijas joprojām gaida aptuveni 2800 personas un katru dienu Itālijā ierodas jauni pieteikuma iesniedzēji. Dalībvalstīm ir jāpaātrina pārcelšanas procesu sagatavošana un jānodrošina pietiekams skaits saistību attiecībā uz visiem kandidātiem. Itālijai jāpaātrina atbilstīgo kandidātu (jo īpaši eritrejiešu) identificēšana un reģistrēšana.

Vairākas dalībvalstis (Malta un Latvija) jau ir pilnībā ir pilnībā pārcēlušas visas tām iedalītās personas no Grieķijas, un vairākas citas (Somija, Lietuva, Luksemburga, Zviedrija) ir tuvu tam. Malta un Somija ir pārcēlušas gandrīz visas tām iedalītās personas no Itālijas. Komisija arī atzinīgi vērtē to, ka Austrija ir sākusi pārcelšanu no Itālijas un patlaban tiek sagatavotas pirmās pārcelšanas no Itālijas uz Slovākiju. Čehijas Republika, Ungārija un Polija joprojām pārkāpj savus juridiskos pienākumus un nav pārcēlušas nevienu pašu personu (Ungārija un Polija) vai arī vairāk kā gadu nav uzņēmušās saistības (Čehijas Republika). Tāpēc Komisija 26. jūlijā sāka pienākumu neizpildes procedūras un minētajām dalībvalstīm nosūtīja argumentētus atzinumus. Komisija atzinīgi vērtē šodien pieņemto Eiropas Savienības Tiesas nolēmumu, kurā Tiesa apstiprināja otrā Padomes Lēmuma par pārcelšanu spēkā esamību un noraidīja Slovākijas un Ungārijas iesniegtās prasības.

Dalībvalstu juridiskie pienākumi pārcelšanas jomā nebeigsies septembrī. Padomes lēmumi par pārcelšanu piemērojami visām personām, kuras uz to ir tiesīgas un ierodas Grieķijā vai Itālijā līdz 2017. gada 26. septembrim. Tas nozīmē, ka tiesīgos pieteikuma iesniedzējus vajadzētu turpināt pārcelt arī pēc tam. Tāpēc ir būtiski, lai visas dalībvalstis, jo īpaši Polija, Ungārija un Čehijas Republika, kā arī tās, kuras vēl nav pilnībā pārcēlušas visas tām iedalītās personas, pastiprinātu savus centienus pārcelt visus pieteikuma iesniedzējus, kam uz to ir tiesības.

ES pārmitināšanas shēma, kas tika pieņemta 2015. gada jūlijā, jau ir gandrīz pilnībā sekmīgi pabeigta – dalībvalstis un Šengenas asociētās valstis jau ir pārmitinājušas 17 305 no 22 504 personām, par kurām panākta vienošanās. Saskaņā ar ES un Turcijas paziņojumu līdz šim no Turcijas uz ES ir pārmitināti 8834 sīrieši, tas ietver arī 1028 jaunas pārsūtīšanas, kas veiktas kopš iepriekšējā ziņojuma. Abu ES mēroga pārmitināšanas shēmu ietveros kopš to uzsākšanas kopumā ir pārmitinātas 22 518 personas. Komisija 2017. gada 4. jūlijā paziņoja par jaunu pārmitināšanas saistību uzņemšanos 2018. gadam, lai nodrošinātu arī turpmākus ES kopīgos pārmitināšanas centienus, līdz tiks pieņemts Komisijas priekšlikums par ES pārmitināšanas regulējumu. Dalībvalstis tiek aicinātas līdz 2017. gada 15. septembrim iesniegt savas saistības 2018. gadam, papildus īpašu uzmanību pievēršot pārmitināšanai no Ziemeļāfrikas un Āfrikas Raga un vienlaikus turpinot pārmitināšanu no Turcijas. Komisija ir rezervējusi 377,5 miljonus eiro, lai atbalstītu vismaz 37 750 cilvēku pārmitināšanu (10 000 eiro uz vienu cilvēku).

ES un Turcijas paziņojums — joprojām jūtami konkrēti rezultāti

ES un Turcijas paziņojums turpina sniegt konkrētus rezultātus, un tam ir galvenā loma migrācijas plūsmu efektīvas pārvaldības nodrošināšanā Vidusjūras reģiona austrumu daļas maršrutā.

Neraugoties uz nelielo jaunieceļojušo personu skaita pieaugumu vasarā, kas atbilst sezonālajām tendencēm, kuras novērotas šādā pašā periodā 2016. gadā, robežšķērsošanas gadījumu skaits dienā no Turcijas uz Grieķijas salām kopš iepriekšējā ziņojuma 13. jūnijā joprojām ir zems — dienā vidēji ieceļo 75 personas. Kopumā ieceļojušo personu skaits kopš paziņojuma īstenošanas sākšanas ir samazinājies par 97 %, un saglabājas būtiskais samazinājums Egejas jūrā dzīvības zaudējušo personu skaita ziņā. Tomēr joprojām ir nepieciešami papildu centieni, lai samazinātu neizskatīto patvēruma pieteikumu skaitu un atgriešanas situācijas uzlabošanas nolūkā atrisinātu problēmas saistībā ar Grieķijas pirmsatgriešanas un aizturēšanas spēju nepietiekamību. Kopš ES un Turcijas paziņojuma pieņemšanas kopumā uz Turciju ir atgriezti 1896 neatbilstīgi migranti. Progress ir novērojams arī citās ar paziņojumu saistītajās jomās, Komisijai paātrinot darbu, lai nodrošinātu finansiālo atbalstu Bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā ietvaros. No 2016.–2017. gadam piešķirtā 3 miljardu eiro lielā finansējuma jau ir parakstīti līgumi kopumā par 1,66 miljardiem eiro, un izmaksas ir palielinājušās līdz 838 miljoniem eiro. To neaizsargāto bēgļu skaits, ko atbalsta ar ārkārtas sociālās palīdzības tīkla palīdzību, ir strauji palielinājies no 600 000 līdz 860 000 personām, un ir sagaidāms, ka 2017. gada beigās tas būs 1,3 miljoni bēgļu.

Eiropas Robežu un krasta apsardze — nepieciešams vairāk centienu atgriešanas jomā

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras ieviešana pēdējo mēnešu laikā ir turpinājusies, uzsākot divas papildu operācijas nolūkā sniegt palīdzību Spānijai Vidusjūras rietumu daļā. Tādējādi kopējais Eiropas Robežu un krasta apsardzes darbinieku skaits, kuri sniedz atbalstu dalībvalstīm uz vietas, ir 1700. Tomēr izvietoto darbinieku joprojām nepietiek, un kopš 2017. gada aprīļa nav veikti jauni ieguldījumi ātrās reaģēšanas rezerves aprīkojumā. Dalībvalstīm ir steidzami jāpilda savas saistības un jānovērš iztrūkums, lai tiktu nodrošināta efektīva ES ārējās robežas pārvaldība.

Aģentūra pabeidza neaizsargātības novērtējumus vairākām dalībvalstīm, un valstu iestādēm tagad ir jānodrošina savlaicīga sniegto ieteikumu īstenošana. Aģentūra arī atbalstīja 193 operācijas, kurās tika atgriezti 8606 trešo valstu valstspiederīgie, kas dalībvalstīs uzturējās nelegāli – tas nozīmē vairāk nekā par 160 % lielāku atgriešanas operāciju skaitu salīdzinājumā ar pirmajiem sešiem 2016. gada mēnešiem. Tomēr dalībvalstis joprojām pilnībā neizmanto visu aģentūras spēju spektru, un ir nepieciešami papildu centieni, lai pilnībā apgūtu tās paplašinātās pilnvaras atgriešanas jomā. Aģentūrai un dalībvalstīm būtu jāstrādā, lai labāk saskaņotu atgriešanas darbības un pilnībā izmantotu aģentūras pastiprinātos instrumentus un rīkus.

Partnerības satvars un Vidusjūras reģiona centrālās daļas maršruts — mazāk jaunieceļojušo

Pasākumi, kas tika ieviesti Vidusjūras reģiona centrālās daļas maršrutā un kopīgi ar partneriem Āfrikā, sāk dot rezultātus. Nāves gadījumu skaits jūrā vasaras mēnešos ir ievērojami samazinājies, un vienlaikus būtiski ir samazinājies to migrantu skaits, kuri izmanto Vidusjūras reģiona centrālās daļas maršrutu. ES turpina centienus glābt dzīvības, sagraut cilvēku kontrabandistu un tirgotāju biznesa modeli, apkarot migrācijas pamatcēloņus un sadarboties ar trešām valstīm, vienlaikus saglabājot Eiropas vērtības un ievērojot cilvēktiesības. Pēc Vidusjūras reģiona centrālās daļas maršruta kontaktgrupas izveides Parīzes sanāksmē 2017. gada 28. augustā līdzšinējā tempā un intensitātē ir jāturpina īstenot 2017. gada 4. jūlijā pieņemto Rīcības plānu par pasākumiem Itālijas atbalstam. Visu paziņojuma presei tekstu atradīsiet šeit.

Papildinformācija

 Piecpadsmitais ziņojums par pārcelšanu un pārmitināšanu

Paziņojums. Piecpadsmitais ziņojums par pārcelšanu un pārmitināšanu

1. pielikums – Pārcelšana no Grieķijas

2. pielikums – Pārcelšana no Itālijas

3. pielikums – Pārcelšana no Itālijas un Grieķijas

4. pielikums – Pārmitināšana – pašreizējā situācija

Faktu lapa: Pārcelšana un pārmitināšana — kopīga atbildība un likumīgo ceļu uz Eiropu palielināšana

Faktu lapa: Migrācijas pārvaldība — ES finansiālais atbalsts Grieķijai

Faktu lapa: Migrācijas pārvaldība — ES finansiālais atbalsts Grieķijai

Eiropas programma migrācijas jomā

Padomes Lēmums, ar ko paredz pārcelt 40 000 personu no Itālijas un Grieķijas

Padomes Lēmums, ar ko paredz pārcelt 120 000 personu no Itālijas un Grieķijas

Padomes secinājumi par 20 000 personu, kurām nepārprotami nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārmitināšanu

2016. gada 18. marta ES un Turcijas paziņojums

 Septītais progresa ziņojums par ES un Turcijas paziņojumu

Paziņojums. Septītais ziņojums par ES un Turcijas paziņojuma īstenošanā gūto progresu

1. pielikums – Progress attiecībā uz Kopīgā rīcības plāna īstenošanu

2. pielikums – Bēgļu atbalsta mehānisms Turcijā — iesniegtie, apstiprinātie, noslēgtie un finansējumu saņēmušie projekti

Faktu lapa: Bēgļu atbalsta mehānisms Turcijā

Pirmais gada ziņojums par Bēgļu atbalsta mehānismu Turcijā

ES un Turcijas paziņojuma operatīvā īstenošana: dalībvalstu saistību apjoms un Eiropas Robežu un krasta apsardzei un EASO operācijām nosūtītais personāls – atgriešana un pārmitināšana

ES un Turcijas 18. marta paziņojums

ES un Turcijas 15. oktobra rīcības plāns, sākts īstenot 29. novembrī

ES koordinatora iecelšana

 Piektais progresa ziņojums par Eiropas Robežu un krasta apsardzes darbības uzsākšanu

Paziņojums. Piektais ziņojums par Eiropas Robežu un krasta apsardzes darbības uzsākšanu

Pielikums: Cilvēkresursu un aprīkojuma iztrūkums

Faktu lapa: Eiropas ārējo robežu sardzē – Eiropas Robežu un krasta apsardze

Eiropas ārējo robežu nostiprināšana – Eiropas Komisijas tīmekļa vietne

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras tīmekļa vietne#

 Piektais progresa ziņojums par partnerības satvaru sadarbībai ar trešām valstīm migrācijas jomā saskaņā ar Eiropas Programmu migrācijas jomā

Paziņojums. Piektais progresa ziņojums par partnerības satvaru sadarbībai ar trešām valstīm migrācijas jomā saskaņā ar Eiropas Programmu migrācijas jomā

Paziņojums presei: Partnerības satvars sadarbībai migrācijas jomā: Kopīga migrācijas pārvaldība liecina par pozitīviem rezultātiem

IP/17/3081

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar