Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos migracijos darbotvarkė. Būtina toliau tinkamai valdyti migracijos srautus

Briuselis, 2017 m. rugsėjo 6 d.

Šiandien patvirtintos keturios pažangos ataskaitos, kuriose Komisija ragina visas suinteresuotąsias šalis dar geriau valdyti neteisėtos migracijos srautus ir taip apsaugoti ES išorės sienas ir padėti su migrantų antplūdžiu susiduriančioms valstybėms narėms.

Jau pradėjo veikti perkėlimo Europos Sąjungoje mechanizmas ir matyti jo rezultatai – perkelti 27 695 asmenys. Valstybėms narėms būtina kuo skubiau perkelti iš Italijos ir Graikijos visus kandidatus, kurie atitinka reikalavimus. Remiantis ES ir Turkijos pareiškimu, į ES buvo perkelta beveik 10 000 sirų ir toliau užtikrinama, kad į Graikiją atvyktų mažai nelegalių imigrantų. Vasaros mėnesiais gerokai mažiau žmonių bandė nelegaliai kirsti sienas centrinėje Viduržemio jūros regiono dalyje ir labai sumažėjo ir mirties atvejų. Tam įtakos turėjo ir bendros ES valstybių narių, ypač Italijos, pastangos. Jau įdiegtos Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros priemonės, tačiau valstybėms narėms reikia įdėti daugiau pastangų, kad galėtų visapusiškai pasinaudoti agentūros išplėstais asmenų grąžinimo įgaliojimais.

Pirmasis Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Visi ES subjektai kartu daug nuveikė, kad būtų suvaldyti migracijos srautai, apsaugotos išorės sienos ir teikiama pagalba su migrantų antplūdžiu susiduriančioms valstybėms narėms. Padėtis jau taisosi ir pasiekta konkrečių rezultatų. Tačiau tebesama su migracija susijusių problemų ir rizikos veiksnių. Tad turime labiau stengtis gelbėti žmonių gyvybes, apsaugos stokojantiems asmenims pasiūlyti saugius ir teisėtus atvykimo būdus ir grąžinti teisės pasilikti neturinčius asmenis.“

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Europos Komisijos narys Dimitris Avramopoulos teigė: „Europos šalims veikiant kartu atsakingai ir solidariai, daroma pažanga ir pasiekiama konkrečių rezultatų tiek ES viduje, tiek už jos ribų. Šiandien tai akivaizdu: sumažėjo nelegalios migracijos srautai, perkelta daugiau pabėgėlių, veiklą vietoje pradėjo bendros Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos, imtasi bendrų pagalbos Italijai veiksmų, susijusių su centrinės Viduržemio jūros regiono dalies maršrutu. Pastebimas ir valstybių narių tarpusavio solidarumas – pabėgėlių perkėlimo programa jau davė rezultatų ir iš Graikijos ir Italijos buvo perkelti beveik visi registruoti prašytojai. Visose šiose srityse būtina toliau užtikrinti tokią pačią pažangą.“ 

Solidarumas duoda rezultatų perkeliant pabėgėlius ES viduje ir į ES

Toliau sėkmingai veikia prieš dvejus metus sukurtas skubios pagalbos mechanizmas. 2017 m. gerokai padaugėjo perkeliamų asmenų. Nuo 2017 m. vasario mėn. per mėnesį vidutiniškai perkeliama 2 300 pabėgėlių į beveik visas valstybes nares. Rugsėjo 4 d. duomenimis, buvo perkelti 27 695 asmenys (iš Graikijos – 19 244, iš Italijos – 8 451). Tačiau būtinos tolesnės visų valstybių narių pastangos, nes iš Graikijos dar reikia perkelti 2 800 asmenų, o į Italiją kasdien atvyksta naujų prieglobsčio prašytojų. Valstybės narės turėtų sparčiau svarstyti perkėlimo prašymus ir visiems kandidatams suteikti pakankamas garantijas. Italija turėtų sparčiau identifikuoti ir registruoti reikalavimus atitinkančius kandidatus (visų pirma, iš Eritrėjos).

Kelios valstybės narės (Malta ir Latvija) jau įvykdė perkėlimo įsipareigojimus, o kitos valstybės (Suomija, Lietuva, Liuksemburgas, Švedija) baigia juos įvykdyti.Malta ir Suomija taip pat beveik baigia perkelti iš Italijos visus įsipareigotus asmenis. Komisija taip pat džiaugiasi, kad Austrija pradėjo perkelti asmenis iš Italijos ir kad ruošiamasi pradėti perkelti asmenis iš Italijos į Slovakiją. Čekija, Vengrija ir Lenkija toliau nesilaiko teisinių įsipareigojimų – Vengrija ir Lenkija dar nėra perkėlusios nė vieno asmens, o Čekija jau daugiau kaip metus neįsipareigoja priimti perkeliamų asmenų. Todėl liepos 26 d. Komisija pradėjo tolesnį pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapą ir išsiuntė šioms valstybėms narėms pagrįstas nuomones. Komisija palankiai vertina šiandienos Europos Teisingumo Teismo sprendimą, kuriame Teismas patvirtino antro Tarybos sprendimo dėl perkėlimo teisėtumą ir atmetė Slovakijos ir Vengrijos ieškinį.

Rugsėjo mėn. pabaigoje valstybių narių teisinis įsipareigojimas perkelti asmenis nenustoja galioti. Tarybos sprendimai dėl perkėlimo taikomi visiems iki 2017 m. rugsėjo 26 d. į Graikiją ir Italiją atvykstantiems reikalavimus atitinkantiems asmenims. Tai reiškia, kad ir po šios datos reikalavimus atitinkantys prašytojai turėtų toliau būti perkeliami. Todėl labai svarbu, kad visos valstybės narės, ypač Lenkija, Vengrija, Čekija ir tos valstybės narės, kurios dar neperkėlė visų joms numatytų asmenų, sparčiau perkeltų visus prieglobsčio prašytojus, kurie atitinka reikalavimus.

Netrukus bus sėkmingai užbaigta 2015 m. liepos mėn. patvirtinta ES pabėgėlių perkėlimo programa, pagal kurią valstybės narės ir Šengeno asocijuotosios valstybės sutarė perkelti 22 504 asmenis – jau perkelti 17 305 asmenys. Pagal ES ir Turkijos pareiškimą iš viso į ES iš Turkijos iki šiol perkelti 8 834 sirai, įskaitant nuo paskutinės ataskaitos perkeltus 1 028 asmenis. Nuo abiejų perkėlimo į ES programų pradžios iš viso perkelta 22 518 asmenų. 2017 m. liepos 4 d. Komisija oficialiai paprašė valstybių narių iš naujo įsipareigoti perkelti asmenis 2018 m. Taip siekiama užtikrinti, kad nenutrūktų bendras perkėlimo į ES procesas, kol bus priimtas Komisijos pasiūlymas dėl perkėlimo į ES sistemos. Valstybės narės raginamos iki 2017 m. rugsėjo 15 d. nurodyti 2018 m. įsipareigojimus dėl tolesnio perkėlimo iš Turkijos, papildomai dėmesio skiriant perkėlimui iš Šiaurės Afrikos ir Somalio pusiasalio. Komisija skyrė 377,5 mln. EUR paramą bent 37 750 asmenų (10 000 EUR vienam asmeniui) perkelti.

ES ir Turkijos pareiškimas toliau duoda konkrečių rezultatų

ES ir Turkijos pareiškimas toliau duoda konkrečių rezultatų ir leidžia veiksmingai valdyti migracijos srautus, judančius rytinės Viduržemio jūros regiono dalies maršrutu.

Vasarą šiek tiek padaugėjo atvykstančių asmenų – tai atitinka to paties 2016 m. laikotarpio sezonines tendencijas, tačiau nuo paskutinės ataskaitos birželio 13 d. į Graikijos salas iš Turkijos per dieną persikeliančių asmenų skaičius išliko nedidelis – vidutiniškai 75. Apskritai pradėjus vykdyti Pareiškimą atvykusių asmenų skaičius sumažėjo 97 %, o Egėjo jūroje žūstančių asmenų skaičius ir toliau yra labai mažas. Tačiau, siekiant padidinti grąžinamų asmenų skaičių, reikia žymiai didesnių pastangų, kad sumažėtų neišnagrinėtų prieglobsčio prašymų skaičius ir būtų sprendžiamas bylas nagrinėjančių pareigūnų trūkumo ir nepakankamų sulaikymo prieš grąžinimą pajėgumų klausimas. Nuo ES ir Turkijos pareiškimo dienos į Turkiją iš viso grąžinti 1 896 neteisėti migrantai. Pažanga padaryta ir kitose Pareiškimo srityse – Komisija aktyviau skiria finansinę paramą pagal Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonę. 2016–2017 m. laikotarpiui numatyta 3 mlrd. EUR. Jau pasirašytos sutartys dėl 1,66 mlrd. EUR ir išmokėta 838 mln. EUR. Pagal neatidėliotinos minimalios socialinės apsaugos sistemą remiamų pažeidžiamų pabėgėlių skaičius sparčiai išaugo nuo 600 000 iki 860 000. Tikimasi, kad iki 2017 m. pabaigos tokių pabėgėlių skaičius pasieks 1,3 mln.

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra turėtų intensyviau užsiimti asmenų grąžinimu

Pastaraisiais mėnesiais Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra pradėjo vykdyti naujus veiksmus – vakarinėje Viduržemio jūros regiono dalyje pradėtos dvi pagalbos Ispanijai operacijos. Bendras Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros pareigūnų, padedančių valstybėms narėms vietoje, skaičius pasiekė 1 700. Tačiau dar atsiųsti ne visi pareigūnai, o nuo 2017 m. balandžio mėn. greitojo reagavimo rezervas negavo jokios naujos įrangos. Valstybės narės turi skubiai įvykdyti įsipareigojimus ir atsiųsti trūkstamus pareigūnus ir įrangą, kad būtų užtikrintas veiksmingas ES išorės sienų valdymas.

Agentūra atliko keletui valstybių narių skirtus pažeidžiamumo vertinimus. Dabar nacionalinės valdžios institucijos turi užtikrinti, kad būtų laiku įgyvendintos pateiktos rekomendacijos. Agentūra taip pat parėmė 193 operacijas, per kurias buvo grąžinti 8 606 neteisėtai esantys trečiųjų šalių piliečiai. Palyginti su pirmais šešiais 2016 m. mėnesiais, grąžinimo operacijų skaičius išaugo 160 %. Tačiau valstybės narės dar nesinaudoja visais agentūros pajėgumais ir reikia dėti daugiau pastangų, kad ši agentūra galėtų pradėti visiškai naudotis išplėstais asmenų grąžinimo įgaliojimais. Agentūra ir valstybės narės turėtų geriau derinti asmenų grąžinimą ir visapusiškai pasinaudoti sustiprintomis agentūros priemonėmis.

Partnerystės modelis ir centrinės Viduržemio jūros regiono dalies maršrutas. Sumažėjęs atvykstančiųjų skaičius

Priemonės, kurių buvo imtasi centrinės Viduržemio jūros regiono dalies maršrute, ir su Afrikos partneriais taikomos priemonės ima duoti konkrečių rezultatų. Vasaros mėnesiais gerokai sumažėjo mirčių jūroje ir centrinės Viduržemio jūros regiono dalies maršrutu vykstančių migrantų skaičius. ES pastangų dėka toliau gelbėjamos žmonių gyvybės, žlugdomas neteisėtai žmones gabenančių asmenų ir prekiautojų žmonėmis verslo modelis, šalinamos pamatinės migracijos priežastys ir bendradarbiaujama su trečiosiomis šalimis vadovaujantis Europos vertybėmis ir gerbiant žmogaus teises. Toliau reikia tokiu pačiu tempu įgyvendinti (2017 m. liepos 4 d. patvirtintą) veiksmų planą dėl priemonių Italijai paremti ir imtis tolesnių veiksmų, susijusių su kontaktinės grupės dėl centrinės Viduržemio jūros regiono dalies maršruto steigimu ir 2017 m. rugpjūčio 28 d. Paryžiaus susitikimu. Čia pateikiamas visas pranešimas spaudai.

Daugiau informacijos

 Penkioliktoji perkėlimo Europos Sąjungoje ir perkėlimo į Europos Sąjungą ataskaita

Komunikatas. Penkioliktoji perkėlimo Europos Sąjungoje ir perkėlimo į Europos Sąjungą ataskaita

1 priedas. Perkėlimas iš Graikijos

2 priedas. Perkėlimas iš Italijos

3 priedas. Perkėlimas iš Italijos ir Graikijos

4 priedas. Perkėlimo į Europos Sąjungą padėtis

Informacijos suvestinė. Perkėlimas Europos Sąjungoje ir perkėlimas į Europos Sąjungą. Atsakomybės pasidalijimas ir daugiau teisėtų būdų atvykti į Europą

Informacijos suvestinė. Migracijos valdymas: ES finansinė parama Italijai

Informacijos suvestinė. Migracijos valdymas: ES finansinė parama Graikijai

Europos migracijos darbotvarkė

Tarybos sprendimas dėl 40 000 asmenų perkėlimo iš Italijos ir Graikijos

Tarybos sprendimas dėl 120 000 asmenų perkėlimo iš Italijos ir Graikijos

Tarybos išvados dėl 20 000 asmenų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, perkėlimo į ES

2016 m. kovo 18 d. ES ir Turkijos pareiškimas

 Septintoji pažangos, padarytos įgyvendinant ES ir Turkijos pareiškimą, ataskaita

Komunikatas. Septintoji pažangos, padarytos įgyvendinant ES ir Turkijos pareiškimą, ataskaita

1 priedas. Bendro veiksmų plano įgyvendinimo pažanga

2 priedas. Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonė. Projektai, dėl kurių įsipareigota ar priimtas sprendimas, sudarytos sutartys ir išmokėtos lėšos

Informacijos suvestinė. Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonė

Pirmoji metinė ataskaita dėl pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės

ES ir Turkijos pareiškimo praktinis įgyvendinimas: valstybių narių įsipareigojimai skirti lėšų ir žmogiškųjų išteklių Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgoms bei Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomoms grąžinimo ir perkėlimo operacijoms

Kovo 18 d. ES ir Turkijos pareiškimas

Spalio 15 d. ES ir Turkijos veiksmų planas, pradėtas taikyti lapkričio 29 d.

ES koordinatoriaus skyrimas

 Penktoji Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų veikimo pažangos ataskaita

Komunikatas. Penktoji Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų veikimo ataskaita

Priedas. Trūkstami žmogiškieji ištekliai ir įranga

Informacijos suvestinė. Europos išorės sienų saugumo užtikrinimas. Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos

Europos sienų saugumo užtikrinimas. Europos Komisijos svetainė

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros svetainė#

 Penktoji pagal Europos migracijos darbotvarkę sukurto partnerystės su trečiosiomis šalimis modelio įgyvendinimo ataskaita

Komunikatas. Penktoji pagal Europos migracijos darbotvarkę sukurto partnerystės su trečiosiomis šalimis modelio įgyvendinimo ataskaita

Pranešimas spaudai. Partnerystės migracijos srityje modelis. Bendras migracijos valdymas duoda teigiamų rezultatų

IP/17/3081

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar